SFS 2003:549 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion / SFS 2003:549 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
030549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1996:764) om <br/>f�retagsrekonstruktion;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 17 juli 2003.</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 3 kap. 3, 8, 14 och 16 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1996:764) om f�retagsrekonstruktion skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">I ackordsf�rhandling deltar endast borgen�rer vilkas fordringar upp-</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">kommit f�re ans�kan om f�retagsrekonstruktion. En borgen�r som kan f�<br/>t�ckning f�r sin fordran genom kvittning eller vars fordran �r f�renad med<br/>f�rm�nsr�tt deltar inte i f�rhandlingen. En borgen�r som vid konkurs skulle<br/>ha r�tt till betalning f�rst efter �vriga borgen�rer deltar inte heller i f�rhand-<br/>lingen om inte �vriga borgen�rer som deltar i f�rhandlingen medger det.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en borgen�r helt eller delvis avst�r fr�n kvittningsr�tt eller f�rm�ns-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">r�tt, deltar han i f�rhandlingen i motsvarande m�n. Kan en borgen�rs fordran<br/>endast till viss del t�ckas genom kvittning eller understiger v�rdet av den<br/>egendom i vilken en borgen�r har s�rskild f�rm�nsr�tt eller f�rm�nsr�tt p�<br/>grund av f�retagsinteckning hans fordran, deltar han med �terst�ende del av<br/>fordringen.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Inneh�ller ackordsf�rslaget en best�mmelse att borgen�rer som inte har</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">f�rm�nsr�tt skall f� full betalning intill ett visst belopp, skall deras ford-<br/>ringar i ackordsf�rfarandet anses som f�rm�nsber�ttigade i motsvarande<br/>m�n.</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">En borgen�r f�r delta i f�rhandlingen, �ven om hans fordran inte �r f�rfal-</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">len till betalning eller den �r beroende av s�rskilt villkor.</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Med borgen�rer som har f�rm�nsr�tt likst�lls en borgen�r som till s�ker-</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">het f�r sin fordran har gjort f�rbeh�ll om �tertagander�tt.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:759px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>8 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett fastst�llt ackord �r bindande f�r alla borgen�rer, s�v�l k�nda som</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ok�nda, som enligt 3 � hade r�tt att delta i ackordsf�rhandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">En borgen�r som vid konkurs skulle ha r�tt till betalning f�rst efter �vriga</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">borgen�rer f�rlorar sin r�tt till betalning av g�lden�ren, om inte alla borgen�-<br/>rer som enligt 3 � hade r�tt att delta i ackordsf�rhandlingen tillgodoses fullt<br/>ut genom ackordet.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2003:549</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 augusti 2003</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2003:549</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">En borgen�r med f�rm�nsr�tt i viss egendom eller f�rm�nsr�tt p� grund</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">av f�retagsinteckning �r bunden av ackordet i fr�ga om belopp som inte kan<br/>tas ut ur egendom som omfattas av f�rm�nsr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:121px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>14 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">I den bouppteckning som avses i 10 � andra stycket skall tillg�ngarna</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">tas upp till noggrant uppskattade v�rden. Om m�jligt skall �ven l�mnas spe-<br/>cificerad uppgift om de v�rden som i bokf�ringshandlingarna har �satts till-<br/>g�ngarna eller, n�r s�dan v�rdering inte har gjorts, om anskaffningskostna-<br/>den. Bouppteckningen skall vidare inneh�lla uppgift om varje borgen�rs<br/>namn och postadress. </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">R�nta p� en borgen�rs fordran skall inte ber�knas l�ngre �n till dagen f�r</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">ans�kan om f�retagsrekonstruktion. Fordran i utl�ndskt myntslag skall be-<br/>r�knas efter den kurs som g�llde n�mnda dag.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft27">Har en borgen�r f�rm�nsr�tt, skall det anges j�mte grunden till det.<br/>F�rekommer anm�rkning mot fordran eller bed�ms v�rdet av egendom,</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">vari en borgen�r har s�rskild f�rm�nsr�tt eller f�rm�nsr�tt p� grund av f�re-<br/>tagsinteckning, understiga hans fordran, skall det anges.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>16 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">Om g�lden�ren eller en borgen�r vill framst�lla anm�rkning mot en</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">fordran som skulle omfattas av ackordet, skall han g�ra det skriftligen hos<br/>rekonstrukt�ren i s� god tid som m�jligt och i vart fall f�re omr�stningen vid<br/>borgen�rssammantr�det under ackordsf�rhandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Finner rekonstrukt�ren anledning till anm�rkning mot en fordran som</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">skulle omfattas av ackordet eller framst�ller g�lden�ren eller en borgen�r s�-<br/>dan anm�rkning hos rekonstrukt�ren, skall denne skyndsamt underr�tta den<br/>borgen�r vars fordran avses med anm�rkningen. Detsamma g�ller n�r en<br/>borgen�r har s�rskild f�rm�nsr�tt eller f�rm�nsr�tt p� grund av f�retagsin-<br/>teckning och v�rdet av den egendom i vilken borgen�ren har s�dan s�kerhet<br/>bed�ms understiga fordringen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft27">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004.<br/>2. I fr�ga om en f�retagsrekonstruktion som har beslutats p� grund av en</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">ans�kan som gjorts f�re ikrafttr�dandet till�mpas �ldre best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P�R NUDER</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft27">Dag Mattsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1996:764) om
f�retagsrekonstruktion;

utf�rdad den 17 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 3 kap. 3, 8, 14 och 16 �� lagen

(1996:764) om f�retagsrekonstruktion skall ha f�ljande lydelse.

3 kap.

3 �

I ackordsf�rhandling deltar endast borgen�rer vilkas fordringar upp-

kommit f�re ans�kan om f�retagsrekonstruktion. En borgen�r som kan f�
t�ckning f�r sin fordran genom kvittning eller vars fordran �r f�renad med
f�rm�nsr�tt deltar inte i f�rhandlingen. En borgen�r som vid konkurs skulle
ha r�tt till betalning f�rst efter �vriga borgen�rer deltar inte heller i f�rhand-
lingen om inte �vriga borgen�rer som deltar i f�rhandlingen medger det.

Om en borgen�r helt eller delvis avst�r fr�n kvittningsr�tt eller f�rm�ns-

r�tt, deltar han i f�rhandlingen i motsvarande m�n. Kan en borgen�rs fordran
endast till viss del t�ckas genom kvittning eller understiger v�rdet av den
egendom i vilken en borgen�r har s�rskild f�rm�nsr�tt eller f�rm�nsr�tt p�
grund av f�retagsinteckning hans fordran, deltar han med �terst�ende del av
fordringen.

Inneh�ller ackordsf�rslaget en best�mmelse att borgen�rer som inte har

f�rm�nsr�tt skall f� full betalning intill ett visst belopp, skall deras ford-
ringar i ackordsf�rfarandet anses som f�rm�nsber�ttigade i motsvarande
m�n.

En borgen�r f�r delta i f�rhandlingen, �ven om hans fordran inte �r f�rfal-

len till betalning eller den �r beroende av s�rskilt villkor.

Med borgen�rer som har f�rm�nsr�tt likst�lls en borgen�r som till s�ker-

het f�r sin fordran har gjort f�rbeh�ll om �tertagander�tt.

8 �

Ett fastst�llt ackord �r bindande f�r alla borgen�rer, s�v�l k�nda som

ok�nda, som enligt 3 � hade r�tt att delta i ackordsf�rhandlingen.

En borgen�r som vid konkurs skulle ha r�tt till betalning f�rst efter �vriga

borgen�rer f�rlorar sin r�tt till betalning av g�lden�ren, om inte alla borgen�-
rer som enligt 3 � hade r�tt att delta i ackordsf�rhandlingen tillgodoses fullt
ut genom ackordet.

1

Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.

SFS 2003:549

Utkom fr�n trycket
den 19 augusti 2003

background image

2

SFS 2003:549

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

En borgen�r med f�rm�nsr�tt i viss egendom eller f�rm�nsr�tt p� grund

av f�retagsinteckning �r bunden av ackordet i fr�ga om belopp som inte kan
tas ut ur egendom som omfattas av f�rm�nsr�tten.

14 �

I den bouppteckning som avses i 10 � andra stycket skall tillg�ngarna

tas upp till noggrant uppskattade v�rden. Om m�jligt skall �ven l�mnas spe-
cificerad uppgift om de v�rden som i bokf�ringshandlingarna har �satts till-
g�ngarna eller, n�r s�dan v�rdering inte har gjorts, om anskaffningskostna-
den. Bouppteckningen skall vidare inneh�lla uppgift om varje borgen�rs
namn och postadress.

R�nta p� en borgen�rs fordran skall inte ber�knas l�ngre �n till dagen f�r

ans�kan om f�retagsrekonstruktion. Fordran i utl�ndskt myntslag skall be-
r�knas efter den kurs som g�llde n�mnda dag.

Har en borgen�r f�rm�nsr�tt, skall det anges j�mte grunden till det.
F�rekommer anm�rkning mot fordran eller bed�ms v�rdet av egendom,

vari en borgen�r har s�rskild f�rm�nsr�tt eller f�rm�nsr�tt p� grund av f�re-
tagsinteckning, understiga hans fordran, skall det anges.

16 �

Om g�lden�ren eller en borgen�r vill framst�lla anm�rkning mot en

fordran som skulle omfattas av ackordet, skall han g�ra det skriftligen hos
rekonstrukt�ren i s� god tid som m�jligt och i vart fall f�re omr�stningen vid
borgen�rssammantr�det under ackordsf�rhandlingen.

Finner rekonstrukt�ren anledning till anm�rkning mot en fordran som

skulle omfattas av ackordet eller framst�ller g�lden�ren eller en borgen�r s�-
dan anm�rkning hos rekonstrukt�ren, skall denne skyndsamt underr�tta den
borgen�r vars fordran avses med anm�rkningen. Detsamma g�ller n�r en
borgen�r har s�rskild f�rm�nsr�tt eller f�rm�nsr�tt p� grund av f�retagsin-
teckning och v�rdet av den egendom i vilken borgen�ren har s�dan s�kerhet
bed�ms understiga fordringen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004.
2. I fr�ga om en f�retagsrekonstruktion som har beslutats p� grund av en

ans�kan som gjorts f�re ikrafttr�dandet till�mpas �ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

P�R NUDER

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.