SFS 2011:730 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion;

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion / SFS 2011:730 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion;
110730.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1996:764) om <br/>f�retagsrekonstruktion;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 juni 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 2 kap. 20 � lagen (1996:764) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�retagsrekonstruktion ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Har g�lden�rens motpart f�re beslutet om f�retagsrekonstruktion f�tt</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">r�tt att h�va ett avtal p� grund av intr�ffat eller befarat dr�jsm�l med betal-<br/>ning eller annan prestation, f�r motparten efter beslutet inte h�va avtalet p�<br/>grund av dr�jsm�let, om g�lden�ren med rekonstrukt�rens samtycke inom<br/>sk�lig tid beg�r att det ska fullf�ljas. G�lden�ren ska p� motpartens beg�ran<br/>inom sk�lig tid ge besked om avtalet ska fullf�ljas.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Ska ett avtal fullf�ljas enligt f�rsta stycket g�ller f�ljande. <br/>1. �r tiden f�r motpartens fullg�relse inne, ska g�lden�ren p� motpartens</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">beg�ran fullg�ra sina motsvarande prestationer eller, om anst�nd har med-<br/>getts betr�ffande vissa prestationer, st�lla s�kerhet f�r dem.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. �r tiden f�r motpartens fullg�relse inte inne, har motparten r�tt att er-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">h�lla s�kerhet f�r g�lden�rens framtida prestationer i den m�n det av s�rskild<br/>anledning �r n�dv�ndigt f�r att skydda honom mot f�rlust.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om g�lden�ren inte l�mnar besked enligt f�rsta stycket andra meningen</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">eller inte fullg�r sina skyldigheter enligt andra stycket, f�r motparten h�va<br/>avtalet.</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett avtalsvillkor som inskr�nker g�lden�rens r�tt enligt f�rsta och andra</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">styckena �r ogiltigt.</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om �tertagande av vara som �verl�mnats till g�lden�ren sedan ans�kan</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">gjorts om f�retagsrekonstruktion finns f�reskrifter i 63 � fj�rde stycket k�p-<br/>lagen (1990:931).</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna paragraf g�ller inte f�r anst�llningsavtal eller f�r en borgen�r som</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">innehar finansiella instrument, valuta eller s�dana fordringar som avses i<br/>8 kap. 10 � andra stycket konkurslagen (1987:672) som s�kerhet.<br/> </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2010/11:95, bet. 2010/11:FiU25, rskr. 2010/11:268.</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om st�l-<br/>lande av finansiell s�kerhet (EGT L 168, 27.6.2002, s. 43, Celex 32002L0047), �ndrat<br/>genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/44/EG (EUT L 146, 10.6.2009,<br/>s. 37, Celex 32009L0044).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2005:198.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:730</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:730</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2011.<br/>2. Vid f�retagsrekonstruktion som beslutats f�re ikrafttr�dandet g�ller</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">�ldre best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">LENA ADELSOHN LILJEROTH</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1996:764) om
f�retagsrekonstruktion;

utf�rdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 2 kap. 20 � lagen (1996:764) om

f�retagsrekonstruktion ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

20 �

3

Har g�lden�rens motpart f�re beslutet om f�retagsrekonstruktion f�tt

r�tt att h�va ett avtal p� grund av intr�ffat eller befarat dr�jsm�l med betal-
ning eller annan prestation, f�r motparten efter beslutet inte h�va avtalet p�
grund av dr�jsm�let, om g�lden�ren med rekonstrukt�rens samtycke inom
sk�lig tid beg�r att det ska fullf�ljas. G�lden�ren ska p� motpartens beg�ran
inom sk�lig tid ge besked om avtalet ska fullf�ljas.

Ska ett avtal fullf�ljas enligt f�rsta stycket g�ller f�ljande.
1. �r tiden f�r motpartens fullg�relse inne, ska g�lden�ren p� motpartens

beg�ran fullg�ra sina motsvarande prestationer eller, om anst�nd har med-
getts betr�ffande vissa prestationer, st�lla s�kerhet f�r dem.

2. �r tiden f�r motpartens fullg�relse inte inne, har motparten r�tt att er-

h�lla s�kerhet f�r g�lden�rens framtida prestationer i den m�n det av s�rskild
anledning �r n�dv�ndigt f�r att skydda honom mot f�rlust.

Om g�lden�ren inte l�mnar besked enligt f�rsta stycket andra meningen

eller inte fullg�r sina skyldigheter enligt andra stycket, f�r motparten h�va
avtalet.

Ett avtalsvillkor som inskr�nker g�lden�rens r�tt enligt f�rsta och andra

styckena �r ogiltigt.

Om �tertagande av vara som �verl�mnats till g�lden�ren sedan ans�kan

gjorts om f�retagsrekonstruktion finns f�reskrifter i 63 � fj�rde stycket k�p-
lagen (1990:931).

Denna paragraf g�ller inte f�r anst�llningsavtal eller f�r en borgen�r som

innehar finansiella instrument, valuta eller s�dana fordringar som avses i
8 kap. 10 � andra stycket konkurslagen (1987:672) som s�kerhet.

1 Prop. 2010/11:95, bet. 2010/11:FiU25, rskr. 2010/11:268.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om st�l-
lande av finansiell s�kerhet (EGT L 168, 27.6.2002, s. 43, Celex 32002L0047), �ndrat
genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/44/EG (EUT L 146, 10.6.2009,
s. 37, Celex 32009L0044).

3 Senaste lydelse 2005:198.

SFS 2011:730

Utkom fr�n trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:730

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

1. Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2011.
2. Vid f�retagsrekonstruktion som beslutats f�re ikrafttr�dandet g�ller

�ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.