SFS 2007:330 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet / SFS 2007:330 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
070330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om be-

handling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2

dels

att 2 kap. 26 § skall upphöra att gälla,

dels

att 2 kap. 27 § skall ha följande lydelse.

2 kap.

27 §

3

Tullverket och Säkerhetspolisen får ha direktåtkomst till uppgifter

som avses i 5 § 1�7. Detsamma gäller Skatteverket i dess beskattningsverk-
samhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets
hantering av vissa borgenärsuppgifter.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåt-

komst enligt första stycket får omfatta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178.

2

Senaste lydelse av 2 kap. 26 § 2006:733.

3

Senaste lydelse 2003:672.

SFS 2007:330

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.