SFS 1986:617

860617.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utsökningsregisterlag;

SFS 1986:617

Utkom från trycket

Utfärdad den 18 juni 1986.

den i jul i 19 86

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av

automatisk databehandling föras ett för hela riket gemensamt utsöknings-

register.

' Prop. 1985/86:155, LU 36. rskr. 349.

1235

¬

background image

SFS 1986.617

Registret skall användas inom exekutionsväsendet för
1. verkställighet enligt utsökningsbalken,
2. verkställighet eller tillsyn enligt annan författning,

3. avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av

skatter och avgifter,

4. planering och tillsyn av verksamhet som avses under 1 �3.

Registret får användas av myndigheter utanför exekutionsväsendet för
1. ändamål som avses i andra stycket 3,

2. planering, samordning och uppföljning av revisions- och annan kon­

trollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,

3. utredningar vid bestämmande och uppbörd av skatter, tullar och

socialavgifter.

2 § Riksskatteverket förfogar över hela utsökningsregistret. En krono­

fogdemyndighet förfogar över registret, såvitt gäller uppgifter i mål eller
ärenden som handläggs hos myndigheten, enligt de närmare föreskrifter

regeringen meddelar.

Utsökningsregistrets innehåll

3 § Utsökningsregistret skall innehålla uppgifter om den som enligt 1

kap. 7 § utsökningsbalken är gäldenär eller svarande i mål hos en kronofog­

demyndighet. I fråga om annan.person får införas uppgifter som avses i 6§
9.

4 § För en fysisk person skall i utsökn ingsregistret anges

1. namn, adress och personnummer eller, när uppgift om personnum­

mer saknas, särskilt registreringsnummer,

2. civilstånd och dag för civilståndsändring,
3. om han har avlidit dagen för dödsfallet,
4. om han har flyttat till ut landet dagen för utflyttningen och den för­

samling från vilken utflyttningen skett,

5 § För en juridisk person skall i utsökn ingsregistret anges firma, adress
och organisationsnummer eller, när uppgift om organisationsnummer sak­

nas, särskilt redovisnings- eller registreringsnummer.

För ett dödsbo far även registreras den avlidnes personnummer och

dagen för dödsfallet.

6 § Utöver de uppgifter som anges i 4 och 5 §§ får utsökningsregistret, i
den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer, innehålla uppgifter om

1. exekutionstitel, skuldens storlek, medelsslag, dag när skulden fast­

ställdes och när den förföll till bet alning, influtna medel, den tidpunkt vid

vilken skulden preskriberas samt andra förhållanden av betydelse för
betalningsskyldigheten som framgår av exekutionstiteln eller av andra
handlingar i måle t,

2. de verkställighetsåtgärder som har begärts av sökanden,
3. den som sökt verkställigheten och vad som i övrigt beh övs för utbe-

1236

talning av influtna medel och annan redovisning.

¬

background image

4. ställd säkerhet, uppskov och avbetalningsplan,

SFS 1986:617

5. utmätning, exekutiv försäljning, införsel, avräkning och betalnings­

säkring,

6. kvarstad och återtagande av vara,
7. bötesförvandling,

8. betalningsinställelse och likvidation,

9. konkurs, ackord, näringsförbud och förordnande av god man enligt

2 § ackordslagen (1970:847),

10. förhör eller annan åtgärd som har vidtagits för efterforskning av

tillgångar,

11. redovisningen av verkställighetsuppdraget,
12. administrativa och tekniska uppgifter som behövs för registrets an­

vändning.

�&tkomst och utlämnande

7 § Riksskatteverket och kronofogdemyndigheterna far ha terminalåt­

komst till utsö kningsregistret.

Terminalåtkomsten för en kronofogdemyndighet får avse endast upp­

gifter om

1. den som är registrerad hos en kronofogdemyndighet i länet som

gäldenär i mål om exeku tiva åtgärder,

2. den som i annat fall än som avses under 1 är gäldenär eller svarande i

mål eller ärende som handläggs hos myndigheten,

3. make till person som avses under I,
4. den som är gemensamt betalningsansvarig med person som avses

under 1,

5. fämansföretag som avses i 35 § la mom. sjunde stycket kommunal­

skattelagen (1928:370) o ch delägare i sådant företag, om företaget eller

delägare i detta är gäldenär som avses under 1,

6. konkurs och näringsförbud.

I fråga om kronofogdemyndighet som är tillsynsmyndighet i konkurs

gäller terminalåtkomsten enligt andra stycket 1 ocks å gäldenärer i a nnat
län, om detta ingår i tiUsynsområdet.

8 § Genefaltullstyrelsen, länsstyrelserna och de lokala skattemyndighe­

terna får ha terminalåtkomst till utsökningsregistret. Terminalåtkomsten

för generaltullstyrelsen får avse endast uppgifter om person som förekom­

mer i ärende hos myndigheten. För en länsstyrelse och en lokal skattemyn­

dighet får terminalåtkomsten avse endast uppgifter om person, som före­

kommer i ärende hos myndigheten eller hos annan skattemyndighet inom
länet.

9 § För utbetalning av influtna medel och för annan redovisning får

uppgifter ur utsökningsregistret lämnas ut på medium för automatisk data­
behandling.

För annat ändamål än som anges i första stycket får uppgifter lämnas ut

på medium för automatisk databehandling endast om detta följer av lag

eller förordning eller regeringen har medgett det. Regeringen får uppdra åt
datainspektionen att lämna sådant medgivande i fråga om uppgifter som

1237

¬

background image

SFS 1986:617

inte omfattas av sekretess. Datainspektionens beslut får överklagas hos

regeringen genom besvär.

�vriga bestämmelser

10 § Myndighet som är registeransvarig för utsökningsregistret skall sär­

skilt iaktta att uppgifterna i registret får bearbetas endast i enlighet med

registrets ändamål. Regeringen får för särskilt fall medge annan bearbet­

ning, om det föreligger särskilda skäl.

11 § Uppgift om indrivningsuppdrag som avser böter får bevaras i utsök­

ningsregistret till utgången av det år då full betalning skedde. Andra
uppgifter som avses i 6 § 1-11 får bevaras under högst tre år. Denna tid

^

räknas för uppgifter om betalningssäkring, kvarstad, näringsförbud och

förordnande av god man från utgången av det år då åtgärden förföll eller

^

förlorade sin verkan samt för uppgifter om konkurs och ackord från ut­

gången av det år då förfarandet avslutades. För övriga uppgifter räknas

tiden från utgången av det år under vilket målet avslutades. Uppgifter

enligt 4 o ch 5§§ skall bevaras så länge annan uppgift om personen före­

kommer i reg istret.

|

Uppgift som inte längre får bevaras skall gallras ur registret senast tre

månader efter bevaringstidens utgång.

Regeringen får föreskriva att vissa av de uppgifter som avses i 6 § 1 � 11

får bevaras under högst fem år, om särskilda skäl föreligger.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 11 § första och andra styckena den

januari 1987, och i övrigt den 1 september 1986.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BENGT K. �&. JOHANSSON

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.