SFS 1991:876

910876.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:876 Lag

Utkom från trycket

om rcgistef för betalningsföreläggajide och

den 25 juni 1 991

handräckning;

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Registerändamål

1 § För handläggning hos kr onofogdemyndigheterna av mål enligt lage n
(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning skall med hjälp
av automatisk databehandling föras ett register for varje kronofogdemyn­
dighet. Registret får användas även för tillsyn, planering och uppföljning
av verksamheten samt for framställning av statistik. Uppgifter i registret
om utslag i målen får användas som underlag för verkställighet enligt

utsökningsbalken.

Registeransvar
2 § Varje kronofogdemyndighet är registeransvarig för sitt register.

Riksskatteverket är registeransvarigt för alla registren.

Registerinnehåll

3 § Registret får innehålla uppgifter om sökanden och svaranden i må­

let. Förs partens talan av ställföreträdare, får registret innehålla uppgifter
om denne.

4 § För en fysisk person får i registret anges I

1. nam n. adress, yrke oéh personnummer eller, när uppgift om person­

nummer saknas, särskilt registreringsnummer,

2. adress till arbe tsplats och annan adress där parten kan anträffas för

delgivning genom stämningsman,

3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen,

4. förhållanden i övrigt av betydelse f�r delgivning med parten,

5 § För en juridisk person får i registret anges firma, ad ress, telefonnum­

mer och organisationsnummer eller, när uppgift om organisationsnummer

saknas, särskilt registreringsnummer. För den juridiska personens ställfö­

reträdare får anges uppgifter enligt 4 §.

För ett dödsbo får även den avlidnes personnummer registreras.

6 § Företräds en part av ett ombud, får i registret anges ombudets namn,
adress och telefonnummer. Dessa uppgifter får också anges för ingivaren
av målet, om denne är någon annan än parten eller ombudet.

1484

' Prop, i990/91: 126. LU34. rskr. 33 2.

' C-

1

¬

background image

I*', 1

J , '

7 § Utöver de uppgifter som anges i 4 -6 §§ får registret innehålla upp-

SFS 1991:876

gifter om

1. målnummer, inkomstdag, handläggningsställe, ansökningsavgift och

saken,

2. yrkanden i målet och grunden för dem,
3. handlingar som inkommer i målet,

4. handlingar som skickas ut i mål et,

5. delgivning och frister,

6. beslut och utslag som meddelas i mål et,

7. annat som tillförs målet och är av betydelse för handläggningen.

Registret får även innehålla de tekniska och administrativa uppgifter

som be hövs för att tillgodose ändamålen med registret.

Sökbegrepp

8 § Vid sökning i ett register får som sökbegrepp användas endast namn,

personnummer, organisationsnummer, särskilt registreringsnummer, sö­
kandens eller ingivarens referensnummer, ingivarens kodbeteckning, mål­
nummer, målets inkomstdag, dagen för målets avgörande, bevakningsti­

der och uppgifter om målets art.

Riksskatteverket får som sökbegrepp inte använda uppgifter om sökan­

den eller svaranden i mål et.

Regeringen får föreskriva att även andra uppgifter får användas som

sökbegrepp för de ändamål som anges i I § and ra meningen.

Utlämnande av uppgifter

9 § För redovisning till sökanden i målet får uppgifter i ett register

lämnas ut på medium för automatisk databehandling. I övrigt får uppgifter

i ett register lämnas ut på medium för automatisk databehandling endast

om detta följer av lag eller förordning eller regeringen har medgett det.

Regeringen får uppdra åt datainspektionen att lämna sådant medgivande i
fråga om uppgifter som inte omfattas av sekretess. Datainspektionens
beslut få r överklagas till regeringen,

10 § Begär en enskild hos riksskatteverket att få underrättelse enligt 10 §

datalagen (1973:289), lämnas underrättelsen av kronofogdemyndigheten.

Gallring av uppgifter

11 § Uppgifter om utslag i mål om betalningsföreläggande skall gallras

ur registret före utgången av juni månad kalenderåret efter det att tre år

förflutit efter det år då utslaget meddelades. 1 övrigt skall uppgifter om mål

om betalningsföreläggande och handräckning gallras ur registret före ut­
gången av juni månad kalenderåret efter det att målet avgjorts av krono­

fogdemyndigheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri­

va att uppgifter i registret får bevaras längre tid än som sägs i första

stycket.

1485

¬

background image

r

'

<

I"

'i'-; V '/ Li

SFS 1991; 876

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bes tämmer.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

⬢ LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.