SFS 2016:760 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet / SFS 2016:760 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
160760.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2001:184) om behand-

ling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2 ska införas en ny

paragraf, 1 kap. 3 b §, av följande lydelse.

1 kap.

3 b §

De avvikande bestämmelser om behandling av personuppgifter som

finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den
15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bank-
medel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ären-
den av privaträttslig natur ska tillämpas i stället för denna lag.

Denna lag träder i kraft den 18 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Clas Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:148, bet. 2015/16:CU24, rskr. 2015/16:301.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733.

SFS 2016:760

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.