SFS 2018:230 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet / SFS 2018:230 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
SFS2018-230.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:184) om behandling av

uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om
behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet2

dels att 1 kap. 3 a § och 3 kap. 1�3 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 1 och 3 §§ ska utgå,
dels att 1 kap. 2, 3 och 6 §§, 2 kap. 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 20 a och 30 §§,

3 kap. 3 a och 4 §§ och rubriken närmast före 1 kap. 2 § ska ha följande
lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 3 §, och närmast före 3 kap.

3 och 3 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
Förhållandet till annan reglering
2 §
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

3 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:

218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-

förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen,
om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen.

6 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett
ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om

det särskilt anges i 2 kap.

1 Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234.

2 Senaste lydelse av

lagens rubrik 2006:733

1 kap. 3 a § 2013:336

3 kap. 3 § 2008:213.

SFS

2018:230

Publicerad
den

24 april 2018

background image

2

SFS

2018:230

2 kap.
2 §
3 Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information
som behövs i Kronofogdemyndighetens och Skatteverkets verksamhet för

1. verkställighet eller annan åtgärd som särskilt åligger Kronofogde-

myndigheten enligt utsökningsbalken eller annan författning,

2. indrivning av statliga fordringar m.m.,
3. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
4. ansökan om och tillsyn över näringsförbud,
5. förebyggande av överskuldsättning och information om skuldsanering

och F-skuldsanering,

6. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande

internationellt åtagande, och

7. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

3 §4 Uppgifter som behandlas enligt 2 § får även behandlas i databasen för

1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad

verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för

a) avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
b) kvittning vid utbetalning av bidrag,
c) planering, samordning och uppföljning av revision och annan

kontrollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,

d) utredningar vid bestämmande och betalning av skatter, tullar och

avgifter,

e) ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter, och
f) kontroll och tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan

liknande prövning,

2. att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens

verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och
F-skuldsanering,

3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag

eller förordning, och

4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett

sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

8 §5 Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information
som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

1. handläggningen av mål om betalningsföreläggande, handräckning eller

europeiskt betalningsföreläggande,

2. tillhandahållande av utslag i mål om betalningsföreläggande och

handräckning samt verkställighetsförklaring i mål om europeiskt
betalningsföreläggande,

3. förebyggande av överskuldsättning och information om skuldsanering

och F-skuldsanering, och

4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

3 Senaste lydelse 2016:685.

4 Senaste lydelse 2016:779.

5 Senaste lydelse 2016:685.

background image

3

SFS

2018:230

9 §6 Uppgifter som behandlas enligt 8 § får även behandlas i databasen för

1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad

verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för tillsyn samt
lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,

2. att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens

verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och
F-skuldsanering,

3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag

eller förordning, och

4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett

sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

14 §7 Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information
som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

1. handläggning av ärenden om skuldsanering och F-skuldsanering,
2. förebyggande av överskuldsättning, och
3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

15 §8 Uppgifter som behandlas enligt 14 § får även behandlas i databasen
för

1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad

verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för tillsyn samt
lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,

2. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag

eller förordning, och

3. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett

sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

20 §9 Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information
som behövs i Kronofogdemyndighetens verksamhet för

1. handläggningen av konkurstillsynsärenden och mål enligt

lönegarantilagen (1992:497),

2. förebyggande av överskuldsättning och information om skuldsanering

och F-skuldsanering, och

3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

20 a §10 Uppgifter som behandlas enligt 20 § får även behandlas i
databasen för

1. att tillhandahålla information som behövs i Kronofogdemyndighetens

verksamhet för handläggning av ärenden om skuldsanering och
F-skuldsanering,

2. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag

eller förordning, och

3. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett

sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

6 Senaste lydelse 2016:779.

7 Senaste lydelse 2016:685.

8 Senaste lydelse 2016:779.

9 Senaste lydelse 2016:685.

10 Senaste lydelse 2016:779.

background image

4

SFS

2018:230

30 §11 Kronofogdemyndigheten får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter
ur en databas enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i
1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en

allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller

2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning.

3 kap.
Rätten att göra invändningar
3 §
Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra
invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Rättelse
3 a §
12 Kronofogdemyndigheten ska på begäran av den registrerade
snarast rätta, blockera eller utplåna sådana uppgifter som

1. inte har behandlats i enlighet med denna lag eller anslutande

författningar, eller

2. är missvisande i fråga om den registrerades vilja eller förmåga att

uppfylla sina ekonomiska förpliktelser.

Om uppgifterna lämnats ut till tredje man, ska Kronofogdemyndigheten

underrätta denne om åtgärd enligt första stycket, om den registrerade begär
det eller om mera betydande skada eller olägenhet för den registrerade kan
undvikas på detta sätt. Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om
detta skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.

I fråga om personuppgifter finns bestämmelser om rättelse m.m. också i

EU:s dataskyddsförordning.

4 § Beslut om rättelse enligt 3 a § första stycket får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. �ldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har

skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Leena Mildenberger
(Finansdepartementet)

11 Senaste lydelse 2006:733.

12 Senaste lydelse 2008:213.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.