SFS 2001:184 Lag om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet / SFS 2001:184 Lag om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
010184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om behandling av uppgifter i
kronofogdemyndigheternas verksamhet;

utfärdad den 19 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i kronofogde-

myndigheternas verksamhet med utsökning och indrivning, skuldsanering,
betalningsföreläggande och handräckning, tillsyn i konkurs samt i annan
verksamhet som särskilt åligger kronofogdemyndigheter, om behandlingen
är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda
att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4, 5 och 7 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av

uppgifter om juridiska personer och avlidna.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 §

Om inte annat anges i 3 § eller 3 kap. gäller denna lag i stället för per-

sonuppgiftslagen (1998:204).

En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillå-

ten enligt denna lag.

3 §

När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt andra före-

skrifter i det ämne som regleras i lagen gäller personuppgiftslagens
(1998:204) bestämmelser om

1. definitioner i 3 §,
2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8 §,
3. grundläggande krav på behandling i 9 § med undantag för vad som sägs

i första stycket i och tredje stycket,

4. säkerheten vid behandling i 30�32 §§,
5. överföring av personuppgifter till tredje land i 33�35 §§,
6. personuppgiftsombud, m.m. i 36 § andra stycket och 38�41 §§,
7. upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar i 42 §,

1

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.

SFS 2001:184

Utkom från trycket
den 15 maj 2001

background image

2

SFS 2001:184

8. tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, och
9. straff i 49 §.
Vid behandling av personuppgifter som inte sker i databaser gäller även

22 § personuppgiftslagen.

�ndamål

4 §

Uppgifter får behandlas för ändamål som anges i 2 kap. 2, 3, 8, 9, 14,

15 och 20 §§.

Personuppgiftsansvar

5 §

Riksskatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av per-

sonuppgifter som verket skall utföra. En kronofogdemyndighet är person-
uppgiftsansvarig för den behandling som myndigheten skall utföra.

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

6 §

Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen

(1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma
lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett mål eller ärende el-
ler är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om

det särskilt anges i 2 kap.

Gallring

7 §

Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende skall gallras senast

ett år efter det att ärendet har avslutats om inte regeringen eller den myndig-
het regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter om att uppgifter skall
gallras vid en annan tidpunkt eller att uppgifter skall bevaras.

För uppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. gäller särskilda bestäm-

melser.

2 kap. Kronofogdemyndigheternas databaser

Utsöknings- och indrivningsdatabasen

1 §

I verksamheten med utsökning och indrivning skall det finnas en sam-

ling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemen-
samt i verksamheten för de i 2 och 3 §§ angivna ändamålen (utsöknings- och
indrivningsdatabas).

�ndamål

2 §

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i Riksskatteverkets och kronofogdemyndigheternas verk-
samhet för

1. verkställighet eller annan åtgärd som särskilt åligger kronofogdemyn-

digheter enligt utsökningsbalken eller annan författning,

background image

3

SFS 2001:184

2. indrivning av statliga fordringar m.m.,
3. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
4. ansökan om och tillsyn över näringsförbud,
5. ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter, och
6. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

3 §

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Riks-
skatteverket eller kronofogdemyndigheterna för

1. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
2. kvittning vid utbetalning av bidrag,
3. planering, samordning och uppföljning av revision och annan kontroll-

verksamhet vid beskattning och tulltaxering,

4. utredningar vid bestämmande och betalning av skatter, tullar och avgif-

ter, och

5. kontroll och tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan

liknande prövning.

Innehåll

4 §

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verk-

samhet enligt 2 § 1�5. Uppgifter om andra personer får behandlas om det be-
hövs för handläggningen av ett mål.

5 §

För de ändamål som anges i 2 § får följande uppgifter behandlas i data-

basen:

1. en fysisk persons identitet, bosättning och familjeförhållanden,
2. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra företrädare,
3. en enskilds ekonomiska förhållanden,
4. näringsförbud,
5. egendom som berörs i ett mål,
6. yrkanden och grunder i ett mål eller ärende,
7. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett mål eller ärende,

och

8. en kronofogdemyndighets anmälan av misstanke om brott samt, om

uppgifterna utgör grund för en begäran om verkställighet, uppgifter om lagö-
verträdelser som innefattar brott eller domar i brottmål.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt
första stycket.

Gallring

6 §

Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras senast fem år efter

utgången av det kalenderår då det mål eller ärende som uppgifterna eller
handlingarna hänför sig till avslutades. Uppgifter som inte kan hänföras till
ett visst mål eller ärende skall gallras senast fem år efter utgången av det ka-
lenderår då samtliga mål och ärenden avseende den person som uppgifterna
hänför sig till var avslutade.

4*

SFS 2001:181�206

background image

4

SFS 2001:184

Betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen

7 §

I verksamheten med betalningsföreläggande och handräckning skall

det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling
används gemensamt i verksamheten för de i 8 och 9 §§ angivna ändamålen
(betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas).

�ndamål

8 §

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i kronofogdemyndigheternas verksamhet för

1. handläggningen av mål om betalningsföreläggande eller handräckning,
2. tillhandahållande av utslag i mål om betalningsföreläggande och hand-

räckning, och

3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

9 §

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än kro-
nofogdemyndigheterna för tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning
och annan liknande prövning.

Innehåll

10 §

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av

verksamhet enligt 8 § 1 och 2. Uppgifter om andra personer får behandlas
om det behövs för handläggningen av ett mål.

11 §

För de ändamål som anges i 8 § får följande uppgifter behandlas i da-

tabasen:

1. en fysisk persons identitet, bosättning och anställning,
2. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra företrädare,
3. yrkanden och grunder i ett mål,
4. övriga förhållanden, om uppgifterna tillförs ett mål och är av betydelse

för handläggningen,

5. beslut och övriga åtgärder i ett mål, och
6. lagöverträdelser som innefattar brott eller domar i brottmål, om uppgif-

terna utgör grund för en begäran om utslag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt
första stycket.

Gallring

12 §

Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras senast tre år efter

utgången av det kalenderår då det mål som uppgifterna eller handlingarna
hänför sig till avslutades. Uppgifter om utslag i mål om betalningsföreläg-
gande skall dock gallras senast tio år efter utgången av det kalenderår då ut-
slaget vann laga kraft.

background image

5

SFS 2001:184

Skuldsaneringsdatabasen

13 §

I verksamheten med skuldsanering skall det finnas en samling uppgif-

ter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verk-
samheten för de i 14 och 15 §§ angivna ändamålen (skuldsaneringsdatabas).

�ndamål

14 §

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i kronofogdemyndigheternas verksamhet för

1. handläggning av ärenden om skuldsanering, och
2. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

15 §

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än kro-
nofogdemyndigheterna för tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning
och annan liknande prövning.

Innehåll

16 §

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av

verksamhet enligt 14 § 1. Uppgifter om andra personer får behandlas om det
behövs för handläggningen av ett ärende.

17 §

För de ändamål som anges i 14 § får följande uppgifter behandlas i

databasen:

1. en fysisk persons identitet, bosättning och familjeförhållanden,
2. en juridisk persons identitet, säte och företrädare,
3. en enskilds ekonomiska förhållanden,
4. yrkanden och grunder i ett ärende,
5. beslut samt övriga åtgärder i ett ärende, och
6. lagöverträdelser som innefattar brott eller domar i brottmål, om uppgif-

terna utgör grund för en fordran i ett ärende.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt
första stycket.

Gallring

18 §

Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras senast fem år efter

utgången av det kalenderår då det ärende som uppgifterna eller handlingarna
hänför sig till avslutades. Har skuldsanering beviljats i ett ärende skall upp-
gifter och handlingar dock gallras senast sju år efter utgången av det kalen-
derår då beslutet att bevilja skuldsanering fattades.

Konkurstillsynsdatabasen

19 §

I verksamheten med tillsyn i konkurs skall det finnas en samling upp-

gifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i
verksamheten för de i 20 § angivna ändamålen (konkurstillsynsdatabas).

background image

6

SFS 2001:184

�ndamål

20 §

Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i kronofogdemyndigheternas verksamhet för

1. handläggningen av konkurstillsynsärenden och mål enligt lönegaranti-

lagen (1992:497), och

2. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

Innehåll

21 §

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av

verksamheten enligt 20 § 1. Uppgifter om andra personer får behandlas om
det behövs för handläggningen av ett mål eller ärende.

22 §

För de ändamål som anges i 20 § får följande uppgifter behandlas i

databasen:

1. ett konkursbos identitet,
2. en fysisk persons identitet och bosättning,
3. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra företrädare,
4. en enskilds ekonomiska förhållanden,
5. domstols eller myndighets beslut,
6. yrkanden och grunder i ett mål eller ärende, och
7. beslut och övriga åtgärder i ett mål eller ärende.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt
första stycket.

Gallring

23 §

Uppgifter och handlingar i databasen som kan hänföras till ett kon-

kurstillsynsärende skall gallras senast fem år efter utgången av det kalen-
derår då ärendet avslutades, dock tidigast tio år efter utgången av det kalen-
derår då beslutet om konkurs fattades.

Uppgifter och handlingar som kan hänföras till mål enligt lönegarantila-

gen (1992:497) skall gallras senast tre år efter utgången av det kalenderår då
handläggningen av målet avslutades.

Gemensamma bestämmelser om databaserna

Elektroniska handlingar

24 §

En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen

och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 6 §. En handling som upprät-
tats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter
om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

background image

7

SFS 2001:184

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad
behandling

25 §

Uppgifter i en databas får lämnas ut till en enskild på medium för au-

tomatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om
det.

Direktåtkomst

26 §

Riksskatteverket och kronofogdemyndigheterna får ha direktåtkomst

till uppgifter som avses i 5, 11, 17, 22 och 24 §§.

27 §

Skattemyndigheterna, Tullverket och Säkerhetspolisen får ha direkt-

åtkomst till uppgifter som avses i 5 § 1�7.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåt-

komst enligt första stycket får omfatta.

28 §

En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i da-

tabasen som får lämnas ut till honom om regeringen har meddelat föreskrif-
ter om det.

Om regeringen har medgivit det får en enskild ha direktåtkomst till upp-

gifter om mål eller ärenden där han är sökande, dock inte till handlingar som
avses i 24 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första
stycket.

Sökbegrepp

29 §

Vid sökning efter handlingar som avses i 24 § får endast uppgift om

namn, person- eller samordningsnummer och uppgifter som avses i 15 kap.
2 § sekretesslagen (1980:100) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp
får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 6 § användas.

Efter utgången av det tredje året efter det att ett mål avslutats får endast

utslagets nummer användas som sökbegrepp i betalningsföreläggande- och
handräckningsdatabasen i fråga om uppgifter om utslag i målet.

�vriga bestämmelser

30 §

Riksskatteverket och kronofogdemyndigheterna får ta ut avgifter för

att lämna ut uppgifter ur en databas enligt de närmare föreskrifter som med-
delas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning

i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av allmän
handling enligt tryckfrihetsförordningen.

31 §

Vad som sägs i 6, 12, 18 och 23 §§ hindrar inte att regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att upp-
gifter eller handlingar skall bevaras under längre tid än som anges i nämnda
bestämmelser.

background image

8

SFS 2001:184

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

1 §

Vid tillämpningen av denna lag gäller bestämmelserna om information

till den registrerade i 23 och 25�27 §§ personuppgiftslagen (1998:204), med
den begränsning som anges i 2 §.

2 §

Information som skall lämnas enligt 26

§ personuppgiftslagen

(1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som avses i 2 kap.
24 §, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den en-
skilde begär det skall dock informationen även omfatta uppgift i en sådan
handling.

Om informationen inte innehåller handling som avses i första stycket,

skall det av informationen framgå att handlingen behandlas i databasen.

Rättelse och skadestånd

3 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och ska-

destånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller an-
slutande författningar.

�verklagande

4 §

En myndighets beslut om rättelse och om information som skall läm-

nas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då utsökningsregisterlagen

(1986:617) och lagen (1991:876) om register för betalningsföreläggande och
handräckning skall upphöra att gälla.

2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av person-

uppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om
lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i
fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före
den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst be-
stämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24
oktober 1998.

3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289)

kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats
före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om infor-
mation enligt denna lag.

4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omstän-

dighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i
kraft beträffande den aktuella behandlingen.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.