SFS 2006:733 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet / SFS 2006:733 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
060733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i kronofogdemyndigheternas
verksamhet;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om be-

handling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

2

dels att i 1 kap. 1 § samt 2 kap. 3, 8, 9, 14, 15 och 20 §§ ordet ⬝kronofog-

demyndigheter⬝ i olika böjningsformer skall bytas ut mot ⬝Kronofogdemyn-
digheten⬝ eller i förekommande fall ⬝Kronofogdemyndighetens⬝,

dels att i 2 kap. 5 § orden ⬝en kronofogdemyndighets⬝ skall bytas ut mot

⬝Kronofogdemyndighetens⬝,

dels att rubriken till lagen och rubriken till 2 kap. samt 1 kap. 5 § och

2 kap. 2, 26 och 30 §§ skall ha följande lydelse.

Lag om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet

1 kap.

5 §

3 Kronofogdemyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behand-

ling som myndigheten skall utföra.

2 kap. Kronofogdemyndighetens databaser

2 §

4 Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av informa-

tion som behövs i Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens verksamhet
för

1. verkställighet eller annan åtgärd som särskilt åligger Kronofogdemyn-

digheten enligt utsökningsbalken eller annan författning,

2. indrivning av statliga fordringar m.m.,
3. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
4. ansökan om och tillsyn över näringsförbud,
5. ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter, och

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av
2 kap. 3 § 2003:672
2 kap. 26 § 2003:672.

3 Senaste lydelse 2003:672.

4 Senaste lydelse 2003:672.

SFS 2006:733

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

2

SFS 2006:733

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

6. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

26 §

5 Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 5, 11, 17,

22 och 24 §§ i den utsträckning det behövs för verkets ledning och styrning
av Kronofogdemyndigheten i strategiska frågor.

30 §

6 Kronofogdemyndigheten får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter

ur en databas enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning

i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av allmän
handling enligt tryckfrihetsförordningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2003:672.

6 Senaste lydelse 2003:672.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.