SFS 2005:1047 Lag om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens / SFS 2005:1047 Lag om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens
051047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om internationella förhållanden rörande
försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens;

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller vid en rekonstruktionsåtgärd eller ett likvidations-
förfarande för ett försäkringsföretag eller ett kreditinstitut hemmahörande i
en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Lagen gäller också i tillämpliga delar för andra försäkringsföretag och

kreditinstitut som har beviljats tillstånd att bedriva verksamhet genom filial i
en stat inom EES.

Lagen gäller inte för sådana försäkringsföretag vars försäkringsrörelse

omfattar endast återförsäkring.

2 § I denna lag betyder

1. rekonstruktionsåtgärd: åtgärd som har beslutats av domstol eller annan

myndighet för att bevara eller återställa ett företags eller ett instituts finan-
siella ställning och som kan påverka andras rätt,

2. likvidationsförfarande: tvångslikvidation, konkurs och liknande kollek-

tivt tvingande förfarande som har beslutats av domstol eller annan myndig-
het och innebär att företagets eller institutets tillgångar avyttras och behåll-
ningen fördelas mellan borgenärerna, aktieägarna eller delägarna,

3. rekonstruktör: den som utses av en myndighet för att vidta en rekon-

struktionsåtgärd,

4. förvaltare: den som utses av en myndighet för att ha hand om ett likvi-

dationsförfarande.

Svensk domsrätt

3 § Svensk domstol eller annan myndighet får ta upp en ansökan om ett
likvidationsförfarande, endast om företaget eller institutet är hemmahörande

1 Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG av den 19 mars 2001 om
rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag (EGT L 110, 20.4.2001, s. 28,
Celex 32001L0017) samt 2001/24/EG av den 4 april 2001 om rekonstruktion och lik-
vidation av kreditinstitut (EGT L 125, 5.5.2001, s. 15, Celex 32001L0024).

SFS 2005:1047

Utkom från trycket
den 16 december 2005

background image

2

SFS 2005:1047

i Sverige eller är hemmahörande utanför EES och har beviljats tillstånd att
bedriva verksamhet genom filial här.

Verkan av rekonstruktionsåtgärd och likvidationsförfarande i andra
stater inom EES

4 § En rekonstruktionsåtgärd och ett likvidationsförfarande i en annan stat
inom EES har verkan i Sverige i enlighet med vad som gäller i den staten.
Rekonstruktörens eller förvaltarens behörighet gäller också här.

Rekonstruktörens eller förvaltarens behörighet skall anses styrkt genom

förordnandet i original eller i bestyrkt kopia eller genom annat särskilt intyg.
På begäran skall en svensk översättning tillhandahållas.

Tillämplig lag m.m.

5 § I ett svenskt likvidationsförfarande och i fråga om dess verkan tilläm-
pas svensk lag, om inte annat följer av 6�15 §§.

6 § Har någon före förfarandet en rätt till egendom i en annan stat inom
EES som gäller mot företagets eller institutets borgenärer, påverkar förfaran-
det inte den rätten.

7 § I fråga om verkan av förfarandet på ett anställningsavtal tillämpas
lagen i den stat inom EES som gäller för avtalet.

8 § I fråga om verkan av förfarandet på ett avtal om nyttjanderätt till eller
förvärv av fast egendom tillämpas lagen i den stat inom EES där egendomen
är belägen. Den lagen avgör också frågan om egendomen är fast eller lös.

9 § I fråga om verkan av förfarandet på sådan rätt till fast egendom, skepp
eller luftfartyg som följer av en anteckning i ett offentligt register tillämpas
lagen i den stat inom EES där registret förs.

10 § I fråga om giltigheten av vissa förfoganden efter beslutet om förfaran-
det tillämpas lagen i den stat inom EES där fast egendom är belägen eller där
ett register eller ett konto förs eller ett förvaringssystem finns. Detta gäller
om ett företag eller ett institut mot ersättning förfogar över

1. fast egendom,
2. skepp eller luftfartyg till vilket rätten följer av en anteckning i ett

offentligt register, eller

3. värdepapper för vars giltighet, eller för att ett förfogande över dem skall

vara giltigt, det förutsätts att en anteckning görs i ett register eller på ett
konto enligt lagen i en stat inom EES, eller i ett centralt förvaringssystem
som regleras av lagen i en stat inom EES.

11 § I fråga om verkan av förfarandet på en pågående rättegång som gäller
egendom eller rättigheter som företaget eller institutet inte längre råder över
tillämpas lagen i den stat inom EES där rättegången pågår.

background image

3

SFS 2005:1047

12 § I fråga om verkan av förfarandet på sådan rätt som följer av ett avtal
på en börs eller en annan reglerad marknad för finansiella instrument eller på
ett avtal om avräkning eller återköp tillämpas den lag som gäller för avtalet.

13 § I fråga om verkan av förfarandet när det gäller sådana finansiella in-
strument som avses i 5 kap. 3 § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument tillämpas den lag som följer av nämnda paragraf.

I fråga om verkan av förfarandet på företagets eller institutets rättigheter

och skyldigheter som deltagare i ett anmält avvecklingssystem tillämpas den
lag som följer av 12 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av för-
pliktelser på finansmarknaden.

14 § Förutom den rätt en borgenär kan ha till kvittning av en fordran enligt
någon annan svensk lag har borgenären rätt till kvittning, om kvittning får
ske enligt lagen i den stat inom EES som är tillämplig på fordran mot borge-
nären.

15 § Om lagen i någon annan stat inom EES är tillämplig på en rätts-
handling och den lagen inte medger att rättshandlingen angrips, får åter-
vinning av rättshandlingen inte ske.

Registrering och underrättelseskyldighet

16 § Det som enligt svensk lag eller annan författning gäller i fråga om an-
teckning av beslut om konkurs i offentliga register gäller också när en rekon-
struktionsåtgärd eller ett likvidationsförfarande har beslutats i en annan stat
inom EES. Beslutet skall anmälas till Finansinspektionen som skall under-
rätta den som för respektive register.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om vad som skall framgå av

anmälan om registrering.

Om det av lagen i en annan stat inom EES följer att ett svenskt likvida-

tionsförfarande skall registreras där, skall förvaltaren se till att detta sker.

17 § När ett beslut om likvidationsförfarande har meddelats av svensk
domstol eller annan myndighet, skall förvaltaren utan dröjsmål skriftligen
underrätta kända borgenärer med hemvist i en annan stat inom EES. I under-
rättelsen skall det anges vilken domstol eller annan myndighet som handläg-
ger förfarandet, vem som är förvaltare, hur fordringar kan göras gällande
och andra uppgifter av betydelse för borgenärerna.

Förvaltaren skall fortlöpande hålla borgenärerna underrättade om hur för-

farandet fortskrider.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

JENS ORBACK
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.