SFS 2018:475 Lag om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

SFS2018-475.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:860) om internationella

säkerhetsrätter i lösa saker

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2015:860) om inter-
nationella säkerhetsrätter i lösa saker

dels att 1, 3, 6–8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 §, och närmast före 9 § en ny

rubrik av följande lydelse.

1 § Denna lag tillämpas på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter
som regleras i konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker
av den 16 november 2001 (Kapstadskonventionen) och

– protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa

saker, om särskilda frågor rörande luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet), och

– protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa

saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsproto-
kollet).

Lagen tillämpas också, i den utsträckning som följer av konventionen, på

sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som har uppkommit enligt
annan lag och som omfattas av Sveriges förklaringar till artiklarna 39 och 40
i konventionen. Förklaringarna finns, tillsammans med förklaringar som
avser artikel 54.2 i konventionen, artiklarna XII och XIII i luftfartsprotokollet
och artikel X i järnvägsprotokollet, i Sveriges överenskommelser med främ-
mande makter (SÖ).

3 § Artiklarna I–VII, IX, XII–XVI och XX–XXV i luftfartsprotokollet
samt artiklarna I–V, VII, X, XI, XIV–XX och XXVI.a i järnvägsprotokollet
ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.

Luftfartsprotokollets engelska originaltext finns tillsammans med en

svensk översättning som bilaga 2 till denna lag. Järnvägsprotokollets engelska
originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 3 till
denna lag. Protokollens texter på övriga originalspråk – arabiska, franska,
kinesiska, ryska och spanska – finns i SÖ. Originaltexterna har samma giltig-
het.

6 § I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 54.2 i Kapstads-
konventionen får en borgenär vidta åtgärder enligt konventionen, luftfarts-
protokollet eller järnvägsprotokollet utan beslut av domstol, om det inte i
någon av överenskommelserna uttryckligen anges att beslut av domstol är
nödvändigt.

1 Prop. 2017/18:117, bet. 2017/18:CU30, rskr. 2017/18:259.

SFS

2018:475

Publicerad
den

11 maj 2018

background image

2

SFS

7 § Om det finns svensk domsrätt enligt någon av de bestämmelser i
Kapstadskonventionen, luftfartsprotokollet eller järnvägsprotokollet som
anges i 2 och 3 §§ och någon annan behörig domstol saknas, är Stockholms
tingsrätt behörig.

8 § I en insolvenssituation enligt artikel I.2m i luftfartsprotokollet
tillämpas, om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt
som anges i artikel I.2n, artikel XI alternativ A. Vid tillämpningen får den
väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

I en insolvenssituation enligt artikel I.2c i järnvägsprotokollet tillämpas,

om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges
i artikel I.2d, artikel IX alternativ A. Vid tillämpningen får den väntetid som
anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

Avtalsparterna kan genom skriftligt avtal bestämma att första eller andra

stycket inte ska tillämpas.

Verkan av en registrering av en internationell säkerhetsrätt i rullande

järnvägsmateriel


9 § I fråga om en sådan internationell säkerhetsrätt som avses i artikel 2.2c
Kapstadskonventionen (leasingavtal) gäller ett köp av rullande järnvägs-
materiel mot säljarens borgenärer när säkerhetsrätten registreras i det inter-
nationella registret.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. De nya bestämmelserna i 8 § tillämpas inte i insolvenssituationer som

har uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist

(Justitiedepartementet)

2018:475

background image

3

SFS

Bilaga 3

LUXEMBOURG PROTOCOL
TO THE CONVENTION ON
INTERNATIONAL
INTERESTS IN MOBILE
EQUIPMENT ON MATTERS
SPECIFIC TO RAILWAY
ROLLING STOCK

LUXEMBURG-
PROTOKOLLET OM
SÄRSKILDA FRÅGOR
RÖRANDE RULLANDE
JÄRNVÄGSMATERIEL TILL
KONVENTIONEN OM
INTERNATIONELLA
SÄKERHETSRÄTTER I
LÖSA SAKER

THE STATES PARTIES TO
THIS PROTOCOL


CONSIDERING it necessary
to implement the Convention
on International Interests in
Mobile Equipment (the “Con-
vention”) as it relates to rail-
way rolling stock, in the light
of the purposes set out in the
preamble to the Convention,


MINDFUL of the need to adapt
the Convention to meet the
particular requirements of rail-
way rolling stock and their
finance,


HAVE AGREED upon the
following provisions relating to
railway rolling stock:

DE STATER SOM ÄR
PARTER I DETTA PROTO-
KOLL,

SOM ANSER att konventio-
nen om internationella säker-
hetsrätter i lösa saker (konven-
tionen), mot bakgrund av kon-
ventionens syften såsom dessa
kommer till uttryck i konven-
tionens ingress, bör implemen-
teras i den utsträckning den är
tillämplig på rullande järnvägs-
materiel,

SOM ÄR MEDVETNA OM
behovet av att anpassa konven-
tionen för att möta de särskilda
krav som gäller för rullande
järnvägsmateriel och finansie-
ringen av sådan materiel,

HAR ENATS OM följande be-
stämmelser om rullande järn-
vägsmateriel:

Chapter I

Sphere of application and
general provisions

Kapitel I

Tillämpningsområde och
allmänna bestämmelser


Article I – Defined terms


Artikel I Definitioner

1. In this Protocol, except where
the context otherwise requires,
terms used in it have the
meanings set out in the Con-
vention.

1. Om inte annat framgår av
sammanhanget ska termer som
definieras i konventionen ha
samma betydelse i detta proto-
koll.

2. In this Protocol the following
terms are employed with the
meanings set out below:

2. I detta protokoll har följande
termer den betydelse som an-
ges nedan:

2018:475

background image

4

SFS

(a) “guarantee contract” means
a contract entered into by a
person as guarantor;

(b) “guarantor” means a person
who, for the purpose of
assuring performance of any
obligations in favour of a cre-
ditor secured by a security agree-
ment or under an agreement,
gives or issues a suretyship or
demand guarantee or a standby
letter of credit or any other
form of credit insurance;

(c) “insolvency-related event”
means:

(i) the commencement of the
insolvency proceedings; or

(ii) the declared intention to
suspend or actual suspension of
payments by the debtor where
the creditor’s right to institute
insolvency proceedings against
the debtor or to exercise
remedies under the Convention
is prevented or suspended by
law or State action;


(d) “primary insolvency juris-
diction” means the Contracting
State in which the centre of the
debtor's main interests is
situated, which for this purpose
shall be deemed to be the place
of the debtor’s statutory seat or,
if there is none, the place where
the debtor is incorporated or
formed, unless proved other-
wise;

(e) “railway rolling stock”
means vehicles movable on a
fixed railway track or directly
on, above or below a
guideway,

together

with

traction systems, engines,
brakes,

axles,

bogies,

pantographs, accessories and
other components, equipment
and parts, in each case installed

a) borgensförbindelse: överens-
kommelse varigenom en part
förbinder sig som borgensman
eller lämnar en garanti,

b) borgensman: en person som
för att sörja för det rätta full-
görandet av varje förpliktelse
gentemot en borgenär enligt ett
pantavtal eller annat avtal, går i
borgen eller ställer eller låter
utfärda en garanti, letter of
credit eller varje annan form av
kreditförsäkring,


c) insolvenssituation:

i) inledande av insolvensförfar-
anden, eller

ii) gäldenärens besked om in-
ställelse av betalningar, eller
faktisk inställelse av betalningar
i de fall borgenären är
förhindrad att inleda ett
insolvensförfarande

mot

gäldenären eller är förhindrad
enligt lag eller efter en statlig
åtgärd att vidta åtgärder enligt
konventionen,

d) stat med primär jurisdiktion
över insolvensärende: för-
dragsslutande

stat

där

gäldenären har sina huvud-
sakliga intressen, vilken för
detta ändamål ska anses vara
den stat där gäldenären har sitt
registrerade säte, eller, om
sådant saknas, den stat där
bolaget är bildat, om inte annat
påvisas

e) rullande

järnvägsmateriel:

fordon som förflyttas på ett fast
järnvägsspår, eller direkt på,
över eller under en styrbana,
tillsammans

med

fram-

drivningssystem,

motorer,

bromsar,

axlar,

boggier,

strömavtagare, tillbehör och
andra komponenter, utrust-
ningsdetaljer och delar som är

2018:475

background image

5

SFS

on or incorporated in the
vehicles, and together with all
data, manuals and records rela-
ting thereto.

installerade på eller integrerade
i fordonen, inklusive all tillhör-
ande data, manualer och regi-
ster.


Article II – Application of
Convention as regards
railway rolling stock


Artikel II – Konventionens
tillämpning på rullande
järnvägsmateriel

1. The Convention shall apply
in relation to railway rolling
stock as provided by the terms
of this Protocol.

1. Konventionen ska tillämpas
på rullande järnvägsmateriel i
enlighet med bestämmelserna i
detta protokoll.

2. The Convention and this
Protocol shall be known as the
Convention on International
Interests in Mobile Equipment
as applied to railway rolling
stock.

2. Konventionen

och

detta

protokoll ska benämnas kon-
ventionen om internationella
säkerhetsrätter i lösa saker så-
som denna är tillämplig på rull-
ande järnvägsmateriel.


Article III – Derogation


Artikel III – Undantag

The parties may, by agreement
in writing, exclude the applica-
tion of Article IX and, in their
relations with each other, dero-
gate from or vary the effect of
any of the provisions of this
Protocol except Article VII(3)
and (4).

Parterna får genom ett skriftligt
avtal avstå från att tillämpa
artikel IX och, i sina förbind-
elser med varandra, avvika från
eller ändra verkan av bestäm-
melserna i detta protokoll, med
undantag för artikel VII(3) och
VII(4).


Article IV – Representative
capacities


Artikel IV
Företrädares
befogenheter

A person may, in relation to
railway rolling stock, enter into
an agreement, effect a registra-
tion as defined by Article 16(3)
of the Convention and assert
rights and interests under the
Convention, in an agency, trust
or representative capacity.

En person får, avseende rull-
ande järnvägsmateriel, ingå ett
avtal, registrera på det sätt som
anges i artikel 16(3) i konven-
tionen och åberopa de rättig-
heter och säkerhetsrätter som
följer av konventionen i egen-
skap av ombud, förvaltare eller
annan företrädare.


Article V – Identification of
railway rolling stock in the
agreement


Artikel V – Identifiering av
rullande järnvägsmateriel
i avtalet

1. For the purposes of Article
7(c) of the Convention and
Article XVIII(2) of this Proto-
col, a description of railway
rolling stock is sufficient to

1. Vid tillämpningen av arti-
kel 7(c) i konventionen och arti-
kel XVIII(2) i detta protokoll
ska en beskrivning av den
rullande

järnvägsmaterielen

vara

tillräcklig

för

att

2018:475

background image

6

SFS

identify the railway rolling stock
if it contains:

(a) a description of the railway
rolling stock by item;


(b) a description of the railway
rolling stock by type;

(c) a statement that the agree-
ment covers all present and
future railway rolling stock; or

(d) a statement that the agree-
ment covers all present and
future railway rolling stock ex-
cept for specified items or types.

identifiera denna materiel,
förutsatt att den inbegriper

a) en beskrivning av den rull-
ande järnvägsmaterielens be-
ståndsdelar,

b) en beskrivning av den rullan-
de järnvägsmaterielen efter typ,

c) en förklaring om att avtalet
omfattar all befintlig och fram-
tida järnvägsmateriel, eller

d) en förklaring om att avtalet
omfattar all befintlig och fram-
tida järnvägsmateriel, med un-
dantag för särskilt angivna delar
eller typer.

2. For the purposes of Article 7
of the Convention, an interest
in future railway rolling stock
identified in accordance with
the preceding paragraph shall
be constituted as an internatio-
nal interest as soon as the
chargor, conditional seller or
lessor acquires the power to
dispose of the railway rolling
stock, without the need for any
new act of transfer.

2. Vid tillämpningen av artikel 7
i konventionen ska en säker-
hetsrätt i framtida rullande järn-
vägsmateriel som identifierats i
enlighet med föregående punkt
anses utgöra en internationell
säkerhetsrätt om pantsättaren,
säljaren med förbehåll eller
leasegivaren förvärvar rätten att
förfoga över den rullande järn-
vägsmaterielen, utan att det be-
hövs någon ny överlåtelsehand-
ling.


Article VI – Choice of law


Artikel VI
Val av tillämplig
lag

1. This Article applies only
where a Contracting State has
made a declaration pursuant to
Article XXVII.

1. Denna artikel ska vara
tillämplig endast om en
fördragsslutande stat har avgett
en förklaring enligt artikel
XXVII.

2. The parties to an agreement
or a related guarantee contract
or subordination agreement may
agree on the law which is to
govern their contractual rights
and obligations, wholly or in
part.

2. Parterna i ett avtal, ett avtal
om borgensförbindelse eller
efterställning får enas om vilken
lag som, helt eller delvis, ska
vara tillämplig på avtals-
villkoren.

3. Unless otherwise agreed, the
reference in the preceding
paragraph to the law chosen by
the parties is to the domestic

3. Om inte annat har avtalats
ska hänvisningen i föregående
punkt till den lag som parterna
valt avse den utsedda statens

2018:475

background image

7

SFS

rules of law of the designated
State or, where that State com-
prises several territorial units,
to the domestic law of the
designated territorial unit.

nationella rättsregler eller, om
den staten omfattar flera terri-
toriella enheter, lagen i den ut-
sedda territoriella enheten.


Chapter II


Kapitel II

Default remedies, priorities
and assignments

Åtgärder vid avtalsbrott,
prioritet och överlåtelser


Article VII – Modification of
default remedies provisions


Artikel VII – Ändring av
bestämmelserna om åtgärder
vid avtalsbrott

1. In addition to the remedies
specified in Chapter III of the
Convention, the creditor may,
to the extent that the debtor has
at any time so agreed and in the
circumstances specified in that
Chapter, procure the export
and physical transfer of railway
rolling stock from the territory
in which it is situated.

1. Utöver de åtgärder som an-
ges i kapitel III i konventionen,
och förutsatt att gäldenären vid
något tillfälle har lämnat sitt
samtycke

därtill,

får

borgenären, i situationer som
har specificerats i det kapitlet
låta exportera och föra ut den
rullande järnvägsmaterielen från
det territorium där materielen
befinner sig.

2. The creditor shall not exer-
cise the remedies specified in
the preceding paragraph with-
out the prior consent in writing
of the holder of any registered
interest ranking in priority to
that of the creditor.

2. Borgenären får inte genom-
föra de åtgärder som har speci-
ficerats i föregående punkt utan
skriftligt samtycke från inne-
havare

av

registrerade

säkerhetsrätter

med

bättre

prioritet än borgenärens.

3. Article 8(3) of the Conven-
tion shall not apply to railway
rolling stock. Any remedy given
by the Convention in relation
to railway rolling stock shall be
exercised in a commercially
reasonable manner. A remedy
shall be deemed to be exercised
in a commercially reasonable
manner where it is exercised in
conformity with a provision of
the agreement except where
such a provision is manifestly
unreasonable.

3. Artikel 8(3) i konventionen
ska

inte

gälla

rullande

järnvägsmateriel. Varje åtgärd
som anges i konventionen och
som

avser

rullande

järnvägsmateriel ska genom-
föras på ett affärsmässigt
skäligt sätt. En åtgärd ska anses
vara

genomförd

ett

affärsmässigt skäligt sätt när
den genomförs i överensstäm-
melse med en bestämmelse i
avtalet, utom i de fall bestäm-
melsen är uppenbart oskälig.

2018:475

background image

8

SFS

4. A chargee giving fourteen or
more calendar days’ prior
written notice of a proposed
sale or lease to interested per-
sons as provided by Article 8(4)
of the Convention shall be
deemed to satisfy the require-
ment of giving the “reasonable
prior notice” specified therein.
The foregoing shall not prevent
a chargee and a chargor or a
guarantor from agreeing to a
longer period of prior notice.

4. En säkerhetshavare som läm-
nar berörda personer ett skrift-
ligt meddelande minst fjorton
kalenderdagar före planerad för-
säljning eller leasing ska anses
ha uppfyllt kravet på ”skälig
tid” i artikel 8(4) i konventio-
nen. Detta ska dock inte hindra
en säkerhetshavare och en säker-
hetsställare eller en borgens-
man från att avtala om att med-
delande ska lämnas tidigare.

5. Subject to any applicable
safety laws and regulations, a
Contracting State shall ensure
that the relevant administrative
authorities expeditiously co-
operate with and assist the cre-
ditor to the extent necessary for
the exercise of the remedies
specified in paragraph 1.

5. Med förbehåll för de lagar
och andra författningar som är
tillämpliga när det gäller säker-
het ska de fördragsslutande stat-
erna se till att berörda admini-
strativa myndigheter skyndsamt
samarbetar med borgenären och
bistår i den utsträckning som
krävs för att denne ska kunna
vidta de åtgärder som anges i
punkt 1.

6. A chargee proposing to pro-
cure the export of railway
rolling stock under paragraph 1
otherwise than pursuant to a
court order shall give reason-
able prior notice in writing of
the proposed export to:(a) interested persons specified
in Article 1(m)(i) and (ii) of the
Convention; and

(b) interested persons specified
in Article 1(m)(iii) of the Con-
vention who have given notice
of their rights to the chargee
within a reasonable time prior
to the export.

6. En säkerhetshavare som av-
ser att exportera rullande järn-
vägsmateriel enligt punkt 1 i
annat fall än genom verk-
ställighet av ett domstols-
avgörande, ska i skälig tid
skriftligen lämna information
om den kommande exporten
till:

a) de berörda personer som av-
ses i artikel 1(m)(i) och (ii) i
konventionen: och

b) de berörda personer som av-
ses i konventionens arti-
kel 1(m)(iii), vilka i skälig tid
före exporten har underrättat
säkerhetshavaren om sina rättig-
heter.


Article VIII – Modification
of provisions regarding relief
pending final determination


Artikel VIII – Ändring av
bestämmelserna om
interimistiska åtgärder

1. This Article applies only in a
Contracting State which has
made a declaration pursuant to

1. Denna artikel ska vara
tillämplig endast om en
fördragsslutande stat har avgett
en

förklaring

enligt

2018:475

background image

9

SFS

Article XXVII and to the ex-
tent stated in such declaration.

artikel XXVII och endast i den
utsträckning som framgår av
förklaringen.

2. For the purposes of Ar-
ticle 13(1) of the Convention,
“speedy” in the context of ob-
taining relief means within such
number of calendar days from
the date of filing of the appli-
cation for relief as is specified
in a declaration made by the
Contracting State in which the
application is made.

2. Vid tillämpningen av arti-
kel 13(1) i konventionen ska
uttrycket ”skyndsamt”, i sam-
band med utverkandet av åt-
gärder, avse det antal kalender-
dagar räknat från dagen för in-
lämnandet av framställan som
anges i förklaringen från den
fördragsslutande stat i vilken
framställan har lämnats.

3. Article 13(1) of the Conven-
tion applies with the following
being added immediately after
sub-paragraph (d):

“(e) if at any time the debtor
and the creditor specifically
agree, sale of the object and
application of proceeds there-
from”,

and Article 43(2) applies with
the insertion after the words
“Article 13(1)(d)” of the words
“and (e)”.

4. Ownership or any other in-
terest of the debtor passing on
a sale under the preceding para-
graph is free from any other
interest over which the creditor’s
international

interest

has

priority under the provisions of
Article 29 of the Convention.

3. Artikel 13(1) i konventionen
ska gälla med tillägget av följ-
ande bestämmelse omedelbart
efter stycket (d):

”(e) försäljning och fördelning
av inkomsterna från försälj-
ningen, om gäldenären och bor-
genären uttryckligen kommer
överens om detta”,

och artikel 43(2) ska gälla med
tillägget ”och (e)” efter orden
”artikel 13(1)(d)”.


4. Äganderätt eller annan rätt
som gäldenären har och som
överförs till följd av en försälj-
ning enligt föregående punkt,
är fri från andra säkerhetsrätter
framför vilka borgenärens inter-
nationella säkerhetsrätt har prio-
ritet enligt bestämmelserna i
artikel 29 i konventionen.

5. The creditor and the debtor
or any other interested person
may agree in writing to exclude
the application of Article 13(2)
of the Convention.

5. Borgenären och gäldenären
eller varje annan berörd person
får skriftligen avtala om att
undanta tillämpningen av arti-
kel 13(2) i konventionen.


6. With regard to the remedies
in Article VII(1):

(a) they

shall

be

made

available by the administrative
authorities in a Contracting
State no later than seven
calendar days after the creditor


6. De åtgärder som avses i arti-
kel VII(1):

a) ska göras tillgängliga av de
administrativa myndigheterna i
en fördragsslutande stat inom
sju kalenderdagar från den dag
då borgenären har meddelat

2018:475

background image

10

SFS

notifies such authorities that
the relief specified in Article
VII(1) is granted or, in the case
of relief granted by a foreign
court, recognised by a court of
that Contracting State, and that
the creditor is entitled to
procure those remedies in
accordance

with

the

Convention; and

(b) the applicable authorities
shall expeditiously co-operate
with and assist the creditor in
the exercise of such remedies
in conformity with the appli-
cable safety laws and regula-
tions.

dessa myndigheter att den åt-
gärd som avses i artikel VII(1)
har beviljats eller, om åtgärden
har beviljats av en utländsk
domstol, har erkänts av en
domstol i den fördragsslutande
staten, och att borgenären har
rätt att utverka åtgärderna en-
ligt konventionen, och


b) de behöriga myndigheterna
ska skyndsamt samarbeta med
borgenären och bistå vid vid-
tagandet av åtgärderna i enlig-
het med de lagar och andra
författningar som är tillämpliga
när det gäller säkerhet.

7. Paragraphs 2 and 6 shall not
affect any applicable safety laws
and regulations.

7. Punkterna 2 och 6 ska inte
påverka de lagar och andra för-
fattningar som är tillämpliga när
det gäller järnvägssäkerhet.


Article IX – Remedies on
insolvency


Artikel IX – Åtgärder vid
insolvens

1. This Article applies only
where a Contracting State that
is the primary insolvency juris-
diction has made a declaration
pursuant to Article XXVII.

1. Denna artikel ska vara tillämp-
lig endast om en fördragsslut-
ande stat med primär jurisdiktion
över ett insolvensärende har
avgett en förklaring enligt arti-
kel XXVII.

2. References in this Article to
the “insolvency administrator”
shall be to that person in its offi-
cial, not in its personal, capa-
city.

2. Hänvisningarna till ”insol-
vensförvaltaren” i denna artikel
avser personen i dess officiella
kapacitet och inte i dess per-
sonliga roll.

Alternative A

Alternativ A

3. Upon the occurrence of an
insolvency-related event, the
insolvency administrator or the
debtor, as applicable, shall, sub-
ject to paragraph 7, give
possession of the railway rolling
stock to the creditor no later
than the earlier of:

(a) the end of the waiting period;
and

3. När en insolvenssituation
uppstår ska insolvensförvaltaren
eller, alltefter omständigheter-
na, gäldenären, med förbehåll
för punkt 7, överlämna den rull-
ande järnvägsmaterielen till bor-
genären senast vid den första av
tidpunkterna nedan:

a) när väntetiden löpt ut; och

2018:475

background image

11

SFS

(b) the date on which the cre-
ditor would be entitled to
possession of the railway
rolling stock if this Article did
not apply.

b) vid den tidpunkt då borge-
nären skulle ha rätt att ta den
rullande järnvägsmaterielen i
besittning om denna artikel inte
var tillämplig.

4. For the purposes of this
Article, the “waiting period”
shall be the period specified in
a declaration of the Contracting
State which is the primary
insolvency jurisdiction.

4. Vid tillämpningen av denna
artikel avses med ”väntetid”
den tidsfrist som anges i en för-
klaring från den fördragsslut-
ande staten med primär juris-
diktion över insolvensärendet.

5. Unless and until the creditor
is given the opportunity to take
possession under paragraph 3:


(a) the insolvency administra-
tor or the debtor, as applicable,
shall preserve the railway rolling
stock and maintain it and its
value in accordance with the
agreement; and


(b) the creditor shall be entitled
to apply for any other forms of
interim relief available under
the applicable law.

5. Såvida och så länge borge-
nären inte har getts möjlighet
att ta materielen i besittning
enligt punkt 3 ska

a) insolvensförvaltaren

eller,

alltefter

omständigheterna,

gäldenären bevara och under-
hålla den rullande järnvägs-
materielen och upprätthålla
dess värde i enlighet med
avtalet, och

b) borgenären ha rätt att ansöka
om

andra

interimistiska

åtgärder som är tillgängliga en-
ligt tillämplig lag.

6. Sub-paragraph (a) of the pre-
ceding paragraph shall not pre-
clude the use of the railway
rolling stock under arrange-
ments designed to preserve the
railway rolling stock and main-
tain it and its value.

6. Bestämmelserna i stycket (a)
i föregående punkt utesluter
inte att den rullande järnvägs-
materielen används enligt avtal
som ingåtts i syfte att bevara
och underhålla materielen och
upprätthålla dess värde.

7. The insolvency administra-
tor or the debtor, as applicable,
may retain possession of the
railway rolling stock where, by
the time specified in paragraph 3,
it has cured all defaults other
than a default constituted by
the opening of insolvency pro-
ceedings and has agreed to per-
form all future obligations
under the agreement and rela-
ted transaction documents. A
second waiting period shall not
apply in respect of a default in
the performance of such future
obligations.

7. Insolvensförvaltaren

eller,

alltefter omständigheterna, gäl-
denären får behålla besitt-
ningen till den rullande järn-
vägsmaterielen om denne
senast vid den tidpunkt som
fastställs i punkt 3 har läkt alla
andra avtalsbrott än det som
består i att insolvensförfaran-
det har inletts och har förbundit
sig att uppfylla alla framtida
förpliktelser i enlighet med
avtalet och därtill hörande
dokument. Någon ytterligare
väntetid ska inte tillämpas om

2018:475

background image

12

SFS

dessa framtida förpliktelser
inte uppfylls.

8. With regard to the remedies
in Article VII(1):

(a) they

shall

be

made

available by the administrative
authorities in a Contracting
State no later than seven
calendar days after the date on
which the creditor notifies such
authorities that it is entitled to
procure those remedies in
accordance

with

the

Convention; and

(b) the applicable authorities
shall expeditiously co-operate
with and assist the creditor in
the exercise of such remedies
in conformity with the appli-
cable safety laws and regula-
tions.

8. De åtgärder som avses i arti-
kel VII(1)

a) ska göras tillgängliga av de
behöriga administrativa myn-
digheterna i en fördrags-
slutande

stat

inom

sju

kalenderdagar från den dag då
borgenären har meddelat dessa
myndigheter att borgenären har
rätt att utverka åtgärderna i
enlighet med konventionen,
och

b) de behöriga myndigheterna
ska skyndsamt samarbeta med
borgenären och bistå vid vid-
tagandet av åtgärderna i enlig-
het med de lagar och andra för-
fattningar som är tillämpliga
när det gäller säkerhet.

9. No exercise of remedies per-
mitted by the Convention or
this Protocol may be prevented
or delayed after the date speci-
fied in paragraph 3.

9. Ingen av de åtgärder som får
vidtas enligt konventionen eller
protokollet får förhindras eller
försenas efter den dag som fast-
ställs i punkt 3.

10. No obligations of the debtor
under the agreement may be
modified without the consent
of the creditor.

10. Ingen av gäldenärens för-
pliktelser enligt avtalet får änd-
ras utan borgenärens samtycke.

11. Nothing in the preceding
paragraph shall be construed to
affect the authority, if any, of
the insolvency administrator
under the applicable law to ter-
minate the agreement.

11. Föregående punkt får inte
tolkas på ett sätt som inskränker
insolvensförvaltarens eventuella
befogenhet att enligt tillämplig
lag säga upp avtalet.

12. No rights or interests, ex-
cept for non-consensual rights
or interests of a category cove-
red by a declaration pursuant to
Article 39(1) of the Con-
vention, shall have priority in
insolvency proceedings over
registered interests.

12. Ingen rättighet eller säker-
hetsrätt, med undantag för le-
gala rättigheter eller säkerhets-
rätter som tillhör en kategori
som omfattas av en förklaring
enligt artikel 39(1) i konven-
tionen, ska i samband med in-
solvensförfaranden ha företräde
framför de säkerhetsrätter som
har registrerats.

2018:475

background image

13

SFS

13. The Convention as modi-
fied by Articles VII and XXV
of this Protocol shall apply to
the exercise of any remedies
under this Article.

13. Konventionen, ändrad gen-
om artiklarna VII och XXV i
detta protokoll, ska tillämpas
vid genomförandet av samtliga
åtgärder i denna artikel.

Alternative B

Alternativ B

3. Upon the occurrence of an
insolvency-related event, the
insolvency administrator or the
debtor, as applicable, upon the
request of the creditor, shall
give notice to the creditor
within the time specified in a
declaration of a Contracting
State pursuant to Article XXVII
whether it will:

(a) cure all defaults other than
a default constituted by the
opening of insolvency pro-
ceedings and agree to perform
all future obligations, under the
agreement and related trans-
action documents; or

(b) give the creditor the oppor-
tunity to take possession of the
railway rolling stock, in accor-
dance with the applicable law.

3. När en insolvenssituation
uppstår ska insolvensförvaltaren
eller, alltefter omständigheter-
na, gäldenären, på begäran av
borgenären, inom den tidsfrist
som anges i en förklaring som
avgetts av en fördragsslutande
stat enligt artikel XXVII, med-
dela borgenären om gäldenären
kommer att

a) läka alla andra avtalsbrott än
det som består i att insolvens-
förfarandet har inletts, och för-
binda sig att uppfylla alla fram-
tida förpliktelser i enlighet med
avtalet och därtill hörande doku-
ment, eller

b) göra det möjligt för borge-
nären att ta den rullande järn-
vägsmaterielen i besittning i
enlighet med tillämplig lag.

4. The applicable law referred
to in sub-paragraph (b) of the
preceding paragraph may per-
mit the court to require the
taking of any additional step or
the provision of any additional
guarantee.

4. Enligt den lag som är tillämp-
lig enligt stycket (b) i före-
gående punkt, får domstolen
begära att kompletterande åt-
gärder ska vidtas eller att ytter-
ligare säkerhetsrätt ska ställas.

5. The creditor shall provide
evidence of its claims and proof
that its international interest
has been registered.

5. Borgenären ska styrka sin
fordran och visa att den inter-
nationella säkerhetsrätten har
registrerats.

6. If the insolvency administra-
tor or the debtor, as applicable,
does not give notice in con-
formity with paragraph 3, or
when the insolvency admini-
strator or the debtor has de-
clared that it will give the cre-
ditor the opportunity to take
possession of the railway rolling
stock but fails to do so, the

6. Om

insolvensförvaltaren

eller,

alltefter

omständig-

heterna,

gäldenären

inte

meddelar borgenären i enlighet
med

punkt 3,

eller

om

insolvensförvaltaren

eller

gäldenären har förklarat att han
eller hon kommer att göra det
möjligt för borgenären att ta

2018:475

background image

14

SFS

court may permit the creditor
to take possession of the rail-
way rolling stock upon such
terms as the court may order
and may require the taking of
any additional step or the pro-
vision of any additional guaran-
tee.

den rullande järnvägsmateriel-
en i besittning men så inte sker,
får domstolen låta borgenären
ta den rullande järnvägs-
materielen i besittning på de
villkor som domstolen fast-
ställer samt får begära att kom-
pletterande åtgärder ska vidtas
eller att ytterligare säkerhet ska
ställas.

7. The railway rolling stock
shall not be sold pending a
decision by a court regarding
the claim and the international
interest.

7. Den rullande järnvägsmate-
rielen får inte säljas så länge
domstolen inte fattat beslut om
fordran och den internationella
säkerhetsrätten.


Alternative C


Alternativ C

3. Upon the occurrence of an
insolvency-related event, the
insolvency administrator or the
debtor, as applicable, shall
within the cure period:

(a) cure all defaults other than
a default constituted by the
opening of insolvency pro-
ceedings and agree to perform
all future obligations, under the
agreement

and

related

transaction documents; or

(b) give the creditor the oppor-
tunity to take possession of the
railway rolling stock in accor-
dance with the applicable law.

3. När en insolvenssituation
uppstår ska insolvensförvaltaren
eller, alltefter omständigheterna,
gäldenären under åtgärdsperi-
oden

a) läka alla andra avtalsbrott än
det som består i att insolvens-
förfarandet har inletts och för-
binda sig att uppfylla alla
framtida förpliktelser i enlighet
med avtalet och därtill hörande
dokument, eller

b) göra det möjligt för borge-
nären att ta den rullande järn-
vägsmaterielen i besittning i
enlighet med tillämplig lag.

4. Before the end of the cure
period, the insolvency admini-
strator or the debtor, as appli-
cable, may apply to the court
for an order suspending its obli-
gation under sub-paragraph (b)
of the preceding paragraph for
a period commencing from the
end of the cure period and
ending no later than the expi-
ration of the agreement or any
renewal thereof, and on such
terms as the court considers
just (the “suspension period”).
Any such order shall require
that all sums accruing to the
creditor during the suspension

4. Innan åtgärdsperioden har
löpt ut får insolvensförvaltaren
eller, alltefter omständigheterna,
gäldenären ansöka om att dom-
stolen ska fatta beslut om till-
fälligt anstånd med vederböran-
des förpliktelse enligt stycket (b)
i föregående punkt under en
period som inleds när åtgärds-
perioden löper ut, och som upp-
hör senast när avtalet eller en
eventuell förlängning av detta
löper ut, och på villkor som
domstolen anser skäliga (an-
ståndsperioden). Ett sådant be-
slut ska innebära att alla belopp
som tillfaller borgenären under

2018:475

background image

15

SFS

period be paid from the insol-
vency estate or by the debtor as
they become due and that the
insolvency administrator or the
debtor, as applicable, perform
all other obligations arising
during the suspension period.

anståndsperioden utbetalas från
konkursboet eller av gäldenären
allteftersom de förfaller till be-
talning och att insolvensförval-
taren eller, alltefter omständig-
heterna, gäldenären fullgör alla
andra förpliktelser som uppstår
under perioden i fråga.

5. If an application is made to
the court under the preceding
paragraph, the creditor shall
not take possession of the rail-
way rolling stock pending an
order of the court. If the appli-
cation is not granted within
such number of calendar days
from the date of filing of the
application for relief as is spe-
cified in a declaration made by
the Contracting State in which
the application is made, the
application will be deemed
withdrawn unless the creditor
and

the

insolvency

administrator or the debtor, as
applicable, otherwise agree.

5. Om en ansökan ges in till
domstolen i enlighet med före-
gående punkt, ska borgenären
avstå från att ta den rullande
järnvägsmaterielen i besittning
till dess att domstolen har fattat
ett beslut. Om inte ansökan
beviljas inom det antal kalender-
dagar, från dagen för ansökan
om åtgärder, som anges i en
förklaring från den fördrags-
slutande stat i vilken ansökan
lämnats in, ska ansökan anses
ha dragits tillbaka om inte
borgenären och insolvensförval-
taren eller, alltefter omständig-
heterna, gäldenären kommer
överens om annat.

6. Unless and until the creditor
is given the opportunity to take
possession under paragraph 3:

(a) the insolvency administra-
tor or the debtor, as applicable,
shall preserve the railway rolling
stock and maintain it and its
value in accordance with the
agreement; and


(b) the creditor shall be entitled
to apply for any other forms of
interim relief available under
the applicable law.

6. Såvida och så länge borge-
nären inte har getts möjlighet
att ta materielen i besittning
enligt punkt 3 ska

a) insolvensförvaltaren

eller,

alltefter

omständigheterna,

gäldenären

bevara

och

underhålla den rullande järn-
vägsmaterielen och upprätthålla
dess värde i enlighet med
avtalet, och

b) borgenären ha rätt att ansöka
om

andra

interimistiska

åtgärder enligt tillämplig lag.

7. Sub-paragraph (a) of the pre-
ceding paragraph shall not pre-
clude the use of the railway
rolling stock under arrange-
ments designed to preserve and
maintain it and its value.

7. Bestämmelserna i stycket (a)
i föregående punkt utesluter
inte att den rullande järnvägs-
materielen används enligt avtal
som ingåtts i syfte att bevara
och underhålla materielen och
upprätthålla dess värde.

2018:475

background image

16

SFS

8. Where during the cure period
or any suspension period the
insolvency administrator or the
debtor, as applicable, cures all
defaults other than a default
constituted by the opening of
insolvency proceedings and
agrees to perform all future
obligations under the agree-
ment and related transaction
documents, the insolvency
administrator or debtor may
retain possession of the railway
rolling stock and any order
made by the court under para-
graph 4 shall cease to have
effect. A second cure period
shall not apply in respect of a
default in the performance of
such future obligations.

8. Om

insolvensförvaltaren

eller,

alltefter

omständig-

heterna, gäldenären under
åtgärdsperioden

eller

en

eventuell anståndsperiod läker
alla andra avtalsbrott än det
som består i att insolvens-
förfarandet har inletts, och
förbinder sig att uppfylla alla
framtida förpliktelser enligt
avtalet och därtill hörande
dokument, får insolvensförval-
taren eller gäldenären behålla
besittningen till den rullande
järnvägsmaterielen, och alla
beslut som domstolen fattat en-
ligt punkt 4 ska upphöra att
gälla. Någon ytterligare åtgärds-
period ska inte tillämpas om
dessa framtida förpliktelser inte
uppfylls.

9. With regard to the remedies
in Article VII(1):

(a) they

shall

be

made

available by the administrative
authorities in a Contracting
State no later than seven
calendar days after the date on
which the creditor notifies such
authorities that it is entitled to
procure those remedies in
accordance with the Conven-
tion; and

(b) the applicable authorities
shall expeditiously co-operate
with and assist the creditor in
the exercise of such remedies
in conformity with the appli-
cable safety laws and regula-
tions.

9. De åtgärder som avses i arti-
kel VII(1)

a) ska göras tillgängliga av de
administrativa myndigheterna i
en fördragsslutande stat inom
sju kalenderdagar från den dag
då borgenären har meddelat
dessa myndigheter att borge-
nären har rätt att utverka åt-
gärderna i enlighet med konven-
tionen, och


b) de behöriga myndigheterna
ska skyndsamt samarbeta med
borgenären och bistå vid vid-
tagandet av åtgärderna i enlig-
het med de lagar och andra
författningar som är tillämpliga
när det gäller järnvägssäkerhet.

10. Subject to paragraphs 4, 5
and 8, no exercise of remedies
permitted by the Convention
may be prevented or delayed
after the cure period.

10. Med förbehåll för vad som
anges i punkterna 4, 5 och 8 får
ingen av de åtgärder som får
vidtas enligt konventionen för-
hindras eller försenas efter det
att åtgärdsperioden löpt ut.

11. Subject to paragraphs 4, 5
and 8, no obligations of the
debtor under the agreement and
related transactions may be

11. Med förbehåll för vad som
anges i punkterna 4, 5 och 8 får
ingen av gäldenärens för-
pliktelser enligt avtalet och

2018:475

background image

17

SFS

modified in insolvency pro-
ceedings without the consent of
the creditor.

anknytande överlåtelsehand-
lingar ändras utan borgenärens
samtycke i samband med
insolvensförfaranden.

12. Nothing in the preceding
paragraph shall be construed to
affect the authority, if any, of
the insolvency administrator
under the applicable law to ter-
minate the agreement.

12. Föregående punkt får inte
tolkas på ett sätt som inskränker
insolvensförvaltarens
eventuella befogenhet att enligt
tillämplig lag säga upp avtalet.

13. No rights or interests, ex-
cept for non-consensual rights
or interests of a category cove-
red by a declaration pursuant to
Article 39(1) of the Con-
vention, shall have priority in
insolvency proceedings over
registered interests.

13. Ingen rättighet eller säker-
hetsrätt, med undantag för le-
gala rättigheter eller säkerhets-
rätter som tillhör en kategori
som omfattas av en förklaring
enligt artikel 39(1) i konven-
tionen, ska i samband med in-
solvensförfaranden ha företräde
framför de säkerhetsrätter som
har registrerats.

14. The Convention as modi-
fied by Articles VII and XXV
of this Protocol shall apply to
the exercise of any remedies
under this Article.

14. Konventionen, ändrad gen-
om artiklarna VII och XXV i
protokollet, ska tillämpas vid
genomförandet av samtliga åt-
gärder i denna artikel.

15. For the purposes of this
Article, the “cure period” shall
be the period, commencing with
the date of the insolvency-
related event, specified in a
declaration of the Contracting
State which is the primary in-
solvency jurisdiction.

15. Med ”åtgärdsperiod” avses
i denna artikel den tidsperiod
som börjar löpa den dag som
insolvenssituationen uppstod,
och som anges i en förklaring
som avges av en fördragsslut-
ande stat med primär jurisdik-
tion över insolvensärendet, och
som börjar löpa den dag som
insolvenssituationen uppstod.


Article X – Insolvency
assistance


Artikel X – Bistånd vid
insolvens

1. This Article applies only in a
Contracting State which has
made a declaration pursuant to
Article XXVII(1).

1. Denna artikel ska vara
tillämplig endast om en
fördragsslutande stat har avgett
en förklaring enligt artikel
XXVII(1).


2. The courts of a Contracting
State in which railway rolling
stock is situated shall, in accor-
dance with the law of the Con-
tracting State, co-operate to the
maximum extent possible with


2. Domstolarna i en fördrags-
slutande stat i vilken den rull-
ande järnvägsmaterielen befin-
ner sig, ska i överensstämmelse
med den fördragsslutande statens

2018:475

background image

18

SFS

foreign courts and foreign
insolvency administrators in
carrying out the provisions of
Article IX.

lag så långt det är möjligt sam-
arbeta med de utländska dom-
stolarna och utländska insol-
vensförvaltarna vid tillämp-
ningen av bestämmelserna i arti-
kel IX.

Article

XI

Debtor

provisions

Artikel XI – Bestämmelser
om gäldenären

1. In the absence of a default
within the meaning of Article 11
of the Convention, the debtor
shall be entitled to the quiet
possession and use of the rail-
way

rolling

stock

in

accordance with the agreement
as against:

(a) its creditor and the holder of
any interest from which the
debtor takes free pursuant to
Article 29(4)(b) of the Con-
vention unless and to the extent
that the debtor has otherwise
agreed; and

(b) the holder of any interest to
which the debtor’s right or
interest is subject pursuant to
Article 29(4)(a) of the Con-
vention, but only to the extent,
if any, that such holder has
agreed.

1. Så länge avtalsbrott enligt
artikel 11 i konventionen inte
föreligger, har gäldenären rätt
att förfoga över och använda
den rullande järnvägsmaterielen
i

överensstämmelse

med

avtalsvillkoren, i förhållande
till

a) borgenären och innehavaren
av en säkerhetsrätt som gälde-
nären är fri från enligt arti-
kel 29(4)(b) i konventionen, om
och i den utsträckning gälde-
nären inte har samtyckt till
något annat, och

b) innehavaren av en säker-
hetsrätt som gäldenärens rätt är
belastad med enligt artikel
29(4)(a) i konventionen, men
endast i den utsträckning som
innehavaren har samtyckt till
detta.

2. Nothing in the Convention
or this Protocol affects the lia-
bility of a creditor for any
breach of the agreement under
the applicable law in so far as
that agreement relates to rail-
way rolling stock.

2. Inget i konventionen eller
detta protokoll ska påverka
borgenärens ansvar vid avtals-
brott enligt tillämplig lag, så-
vida avtalet avser rullande järn-
vägsmateriel.

Chapter III

Kapitel III

Registry provisions relating
to international interests in
railway rolling stock

Bestämmelser om
registrering av
internationella
säkerhetsrätter i rullande
järnvägsmateriel


Article

XII

The

Supervisory Authority and
the Registrar


Artikel XII –
Tillsynsmyndigheten
och registratorn

2018:475

background image

19

SFS

1. The Supervisory Authority
shall be a body established by
representatives, one representa-
tive to be appointed:

(a) by each State Party;

(b) by each of a maximum of
three other States to be desig-
nated by the International In-
stitute for the Unification of
Private Law (UNIDROIT); and

(c) by each of a maximum of
three other States to be desig-
nated by the Intergovernmental
Organisation for International
Carriage by Rail (OTIF).

1. Tillsynsmyndigheten är ett
organ som bildas av represen-
tanter, varav en representant
ska utses

a) av varje stat som är part,

b) av var och en av maximalt
tre andra stater som ska utses
av Internationella institutet för
harmonisering av privaträtten
(Unidroit), och

c) av var och en av maximalt
tre andra stater som ska utses
av den mellanstatliga organisa-
tionen för internationell järn-
vägstrafik (OTIF).

2. In the designation of the
States referred to in sub-para-
graphs (b) and (c) of the pre-
ceding paragraph regard shall be
had to the need to ensure broad
geographical representation.

2. Vid valet av de stater som
avses i stycke (b) och (c) i före-
gående punkt ska hänsyn tas till
behovet av att säkerställa en
bred geografisk representation.

3. The term of appointment of
the representatives appointed
pursuant to sub-paragraphs (b)
and (c) of paragraph 1 shall be
that specified by the desig-
nating Organisations. The terms
of those representatives serving
on the date when this Protocol
enters into force for the tenth
State Party shall expire no later
than two years after that date.

3. Mandatperioden för de repre-
sentanter som utses i enlighet
med stycke (b) och (c) i punkt 1
ska fastställas av de nomi-
nerande

organisationerna.

Mandatperioden

för

de

representanter som utför sina
uppdrag den dag då detta
protokoll träder i kraft för den
tionde stat som är part ska löpa
ut senast två år efter den dagen.

4. The representatives referred
to in paragraph 1 shall adopt the
initial rules of procedure for
the Supervisory Authority.
Adoption shall require agree-
ment of:

(a) a majority of all the repre-
sentatives; and

(b) a majority of the representa-
tives appointed pursuant to sub-
paragraph (a) of paragraph 1.

4. De representanter som avses
i punkt 1 ska anta tillsynsmyn-
dighetens preliminära förfar-
anderegler. Ett antagande krä-
ver samtycke från

a) en majoritet av samtliga rep-
resentanter, och

b) en majoritet av de represen-
tanter som utsetts i enlighet
med stycket (a) i punkt 1.

5. The Supervisory Authority
may establish a commission of
experts consisting of:

5. Tillsynsmyndigheten kan in-
rätta en kommitté av experter
bestående av

2018:475

background image

20

SFS

(a) persons nominated by Sig-
natory and Contracting States
and having the necessary quali-
fications and experience; and


(b) other experts as necessary
and entrust the commission
with the task of assisting the
Supervisory Authority in the
discharge of its functions.

a) personer som nominerats av
de undertecknande och fördrags-
slutande staterna och som har
erforderlig kompetens och erfar-
enhet, och

b) andra experter efter behov,
och ge kommittén i uppgift att
bistå tillsynsmyndigheten i dess
fullgörande av sina uppgifter.

6. A secretariat (the Secre-
tariat) shall assist the Super-
visory Authority in the dis-
charge of its functions, as
directed by the Supervisory
Authority. The Secretariat shall
be OTIF.

6. Ett sekretariat (sekretariatet)
ska bistå tillsynsmyndigheten i
dess fullgörande av sina upp-
gifter i enlighet med tillsyns-
myndighetens anvisningar. Sek-
retariatsuppgifterna ska utföras
av den mellanstatliga organisa-
tionen för internationell järn-
vägstrafik (OTIF).

7. In the event that the Secre-
tariat becomes unable or un-
willing to discharge its func-
tions, the Supervisory Autho-
rity shall designate another
Secretariat.

7. Om sekretariatet inte längre
kan eller vill fullgöra sina upp-
gifter ska tillsynsmyndigheten
utse ett annat sekretariat.

8. The Secretariat shall, on being
satisfied that the International
Registry is fully operational,
forthwith deposit a certificate
to that effect with the Deposi-
tary.

8. Sekretariatet ska, efter att ha
försäkrat sig om att det inter-
nationella registret är i full drift,
deponera ett intyg om detta hos
depositarien.

9. The Secretariat shall have
legal personality where not
already possessing such perso-
nality, and shall enjoy, in rela-
tion to its functions under the
Convention and this Protocol,
the same exemptions and im-
munities as are provided to the
Supervisory Authority under
Article 27(3) of the Convention
and to the International
Registry under Article 27(4) of
the Convention.

9. Sekretariatet ska åtnjuta sta-
tus som juridisk person, om det
inte redan har det, och ska i
fråga om sina uppgifter enligt
konventionen och protokollet
åtnjuta samma befrielse och
immunitet som tillkommer till-
synsmyndigheten enligt arti-
kel 27(3) i konventionen och
som tillkommer det internatio-
nella registret enligt artikel 27(4)
i konventionen.

10. A measure taken by the
Supervisory Authority that
affects only the interests of a
State Party or a group of States
Parties shall be taken if such

10. En åtgärd från tillsynsmyn-
dighetens sida som endast be-
rör en parts eller en grupp
parters intressen får vidtas, om
parten eller majoriteten av

2018:475

background image

21

SFS

State Party or the majority of
the group of States Parties also
approve of the measure. A
measure that could adversely
affect the interests of a State
Party or a group of States
Parties shall have effect in such
State Party or group of States
Parties if such State Party or
the majority of the group of
States Parties also approve of
the measure.

gruppen av parter i fråga god-
känner åtgärden. En åtgärd som
skulle kunna påverka en parts
eller flera en grupp parters in-
tressen negativt, får verkan i
den eller dessa parter, om par-
ten eller majoriteten av gruppen
av parter i fråga godkänner åt-
gärden.

11. The first Registrar shall be
appointed for a period of not less
than five or more than ten years.
Thereafter, the Registrar shall be
appointed or re-appointed for
successive periods each not
exceeding ten years.

11. Den första registratorn ska
utnämnas för en mandatperiod
på minst fem och högst tio år.
Därefter ska registratorns man-
dat förlängas eller en ny regi-
strator utnämnas för en man-
datperiod på högst tio år.

Article XIII – Designated
entry points

Artikel XIII – Utseende av
kontaktpunkter

1. A Contracting State may at
any time designate, by declara-
tion, an entity or entities as the
entry point or entry points
through which there shall or
may be transmitted to the
International Registry infor-
mation required for registration
other than registration of a
notice of a national interest or
of a right or interest under
Article 40 of the Convention in
either case arising under the
laws of another State. The
various entry points shall be
operated at least during working
hours in their respective terri-
tories.

1. En fördragsslutande stat kan
när som helst, genom att lämna
en förklaring, utse ett eller flera
organ till kontaktpunkt eller
kontaktpunkter, genom vilken
eller vilka det ska eller får till
det internationella registret över-
föras information som krävs för
registrering, med undantag för
registrering av ett meddelande
om en nationell säkerhetsrätt
eller om en rättighet eller säker-
hetsrätt enligt artikel 40 i kon-
ventionen på grundval av lagen
i en annan stat. De olika kon-
taktpunkterna ska vara aktiva
minst under den kontorstid som
tillämpas inom respektive terri-
torium.

2. A designation made under
the preceding paragraph may
permit, but not compel, use of
a designated entry point or
entry points for information
required for registrations in
respect of notices of sale.

2. Vid utseende av kontakt-
punkt enligt föregående punkt
är det tillåtet, men inte obliga-
toriskt, att utse en eller flera
kontaktpunkter för de uppgifter
som krävs för registrering av
försäljningsmeddelanden.

Article XIV – Identification
of railway rolling stock for
registration purposes

Artikel XIV – Identifiering
av rullande järnvägsmateriel
för registreringsändamål

2018:475

background image

22

SFS

1. For the purposes of Artic-
le 18(1)(a) of the Convention,
the regulations shall prescribe a
system for the allocation of
identification numbers by the
Registrar which enable the
unique identification of items
of railway rolling stock. The
identification number shall be:

(a) affixed to the item of rail-
way rolling stock;


(b) associated in the Inter-
national Registry with the manu-
facturer’s name and the manu-
facturer’s identification number
for the item so affixed; or

(c) associated in the Inter-
national Registry with a natio-
nal or regional identification
number so affixed.

1. Vid tillämpningen av artik-
el 18(1)(a) i konventionen ska
regelverket innehålla villkor
för registratorns tilldelning av
identifikationsnummer

som

möjliggör en unik identifiering
av delar av rullande järnvägs-
materiel. Detta identifikations-
nummer ska

a) anbringas på den berörda
delen av den rullande järnvägs-
materielen,

b) i det internationella registret
kopplas samman med tillverk-
arens namn och identifikations-
nummer för den berörda delen,
eller

c) i det internationella registret
kopplas samman med ett natio-
nellt eller regionalt identifika-
tionsnummer för den berörda
delen.

2. For the purposes of the
preceding paragraph, a Con-
tracting State may, by declara-
tion, state the system of
national or regional identifi-
cation numbers that shall be
used with respect to items of
railway rolling stock subject to
an international interest that is
created or provided for, or is
intended to be created or pro-
vided for, by an agreement
entered into by a debtor situa-
ted in that Contracting State at
the time of the conclusion of
that agreement. Such a national
or regional identification sys-
tem shall, subject to agreement
between the Supervisory Autho-
rity and the Contracting State
making the declaration, ensure
the unique identification of
each item of railway rolling
stock to which the system
applies.

2. Vid tillämpningen av före-
gående punkt får en fördrags-
slutande stat, genom att lämna
en förklaring, ange vilket sys-
tem med nationella eller regio-
nala identifikationsnummer som
ska tillämpas på delar av rull-
ande järnvägsmateriel som om-
fattas av en internationell säker-
hetsrätt som bildas eller före-
skrivs, eller kommer att bildas
eller föreskrivas, i ett avtal som
ingås av en gäldenär som be-
finner sig i den fördragsslut-
ande staten när avtalet ingås.
Ett sådant nationellt eller regio-
nalt identifikationssystem ska,
enligt överenskommelse mell-
an tillsynsmyndigheten och
den fördragsslutande stat som
avger förklaringen, möjliggöra
en unik identifiering av varje
del av den rullande järnvägs-
materiel som systemet om-
fattar.

2018:475

background image

23

SFS

3. A declaration by a Contrac-
ting State according to the pre-
ceding paragraph shall include
detailed information on the ope-
ration of the national or regional
identification system.

3. Den förklaring som en för-
dragsslutande

parten

kan

lämna i enlighet med före-
gående punkt ska innehålla
utförlig information om driften
av det nationella eller regionala
identifikationssystemet.

4. A registration in respect of
an item of railway rolling stock
for which a declaration pur-
suant to paragraph 2 has been
made shall, in order for the
registration to be valid, specify
all the national or regional
identification numbers to which
the item has been subject since
the entry into force of this Pro-
tocol under Article XXIII(1)
and the time during which each
number has applied to the item.

4. Vid registreringen av rull-
ande

järnvägsmateriel,

för

vilken det avgetts en förklaring
enligt punkt 2, ska, för att
registreringen ska vara giltig,
alla de nationella eller regionala
identifikationsnummer

som

materielen förknippats med
sedan ikraftträdandet av detta
protokoll

enligt

artikel

XXIII(1) anges, samt under
vilken tid materielen för-
knippats med varje nummer.


Article XV – Additional
modifications to Registry
provisions


Artikel XV – Ytterligare
ändringar av
bestämmelserna om registret

1. For the purposes of Artic-
le 19(6) of the Convention, the
search criteria at the Internatio-
nal Registry shall be established
by the regulations.

1. Vid tillämpningen av artik-
el 19(6) i konventionen ska sök-
kriterierna i det internationella
registret fastställas i föreskrifter.

2. For the purposes of Ar-
ticle 25(2) of the Convention,
and in the circumstances there
described, the holder of a regi-
stered prospective internatio-
nal interest or a registered pro-
spective assignment of an inter-
national interest shall take such
steps as are within its power to
procure the discharge of the
registration no later than ten
calendar days after the receipt
of the demand described in such
paragraph.

2. Vid tillämpningen av arti-
kel 25(2) i konventionen och
under de omständigheter som
anges däri, ska innehavaren av
en registrerad framtida inter-
nationell säkerhetsrätt eller av
en registrerad framtida överlåt-
else av en internationell säker-
hetsrätt vidta åtgärder för att
upphäva registreringen senast
tio kalenderdagar från mottag-
andet av en begäran enligt den
punkten.

3. Where a subordination has
been registered and the obliga-
tions of the debtor to the
beneficiary of the subordina-
tion have been discharged, the
beneficiary shall procure the
discharge of the registration no
later than ten calendar days

3. Om ett avtal om efterställ-
ning har registrerats och gälde-
närens förpliktelser gentemot
förmånstagaren har fullgjorts
ska förmånstagaren vidta åtgär-
der för att upphäva registre-
ringen senast tio kalenderdagar
från det att en skriftlig begäran

2018:475

background image

24

SFS

after written demand by the
subordinated party delivered to
or received at the beneficiary’s
address stated in the registra-
tion.

från den efterställda parten läm-
nats till eller mottagits på för-
månstagarens adress som an-
getts vid registreringen.

4. The centralised functions of
the International Registry shall
be operated and administered
by the Registrar on a twenty-
four hour basis.

4. De centrala funktionerna i
det internationella registret ska
styras och administreras dygnet
runt av registratorn.

5. The Registrar shall be liable
under Article 28 (1) of the
Convention for loss caused up
to an amount not exceeding the
value of the railway rolling
stock to which the loss relates.
Notwithstanding the preceding
sentence, the liability of the
Registrar shall not exceed
5 million

Special

Drawing

Rights in any calendar year, or
such greater amount, computed
in such manner, as the Super-
visory Authority may from time
to time determine by regula-
tions.

5. Registratorn ska enligt arti-
kel 28(1) i konventionen an-
svara för skada till ett belopp
som högst motsvarar värdet av
den rullande järnvägsmateriel
som skadan avser. Utan hinder
av föregående mening ska regi-
stratorns ansvar under ett och
samma kalenderår uppgå till
högst 5 miljoner särskilda drag-
ningsrätter, eller ett högre be-
lopp som beräknats enligt en
metod som tillsynsmyndigheten
beslutar om.

6. The preceding paragraph shall
not limit the Registrar’s lia-
bility for damages for loss
caused by gross negligence or
intentional misconduct of the
Registrar and its officers and
employees.

6. Föregående punkt ska inte
begränsa registratorns skade-
ståndsansvar för skada som regi-
stratorn, dess tjänstemän och
anställda orsakat genom grov
oaktsamhet eller uppsåtligt
handlande.

7. The amount of the insurance
or financial guarantee referred
to in Article 28(4) of the Con-
vention shall be not less than
the amount determined by the
Supervisory Authority to be
appropriate, having regard to
the prospective liability of the
Registrar.

7. Försäkringsbeloppet eller den
ekonomiska garanti som avses
i artikel 28(4) i konventionen
ska minst uppgå till det belopp
som tillsynsmyndigheten fast-
ställt som lämpligt med hänsyn
till registratorns eventuella
ansvar.

8. Nothing in the Convention
shall preclude the Registrar
from procuring insurance or a
financial guarantee covering
events for which the Registrar
is not liable under Article 28 of
the Convention.

8. Inget i konventionen ska
hindra registratorn från att
teckna försäkring eller förse sig
med en garanti som täcker så-
dana skadehändelser för vilka
registratorn inte är ansvarig en-
ligt artikel 28 i konventionen.

2018:475

background image

25

SFS

Article XVI – International
Registry fees

Artikel XVI –
Internationella
registreringsavgifter

1. The Supervisory Authority
shall set and may from time to
time amend the fees to be paid
in connection with registra-
tions, filings, searches and other
services the International Regi-
stry may provide, in accor-
dance with its regulations.

1. Tillsynsmyndigheten ska fast-
ställa och får från tid till annan
ändra de avgifter som ska
betalas

i

samband

med

registrering, inlämning, sökning
och andra tjänster som det inter-
nationella registret tillhanda-
håller i enlighet med regelverket.

2. The fees referred to in the
preceding paragraph shall be
determined so as to recover, to
the extent necessary, the reason-
able costs of establishing, imple-
menting and operating the
International Registry, as well
as the reasonable costs of the
Secretariat associated with the
performance of its functions.
Nothing in this paragraph shall
preclude the Registrar from
operating for a reasonable profit.

2. De avgifter som avses i före-
gående punkt ska fastställas på
en nivå som, i den utsträckning
som krävs, täcker skäliga kost-
nader för att inrätta, genomföra
och driva det internationella
registret, samt sekretariatets
skäliga kostnader för att
fullgöra sitt uppdrag. Ingenting
i denna punkt ska hindra regi-
stratorn att bedriva sin verk-
samhet med en skälig vinst.


Article XVII – Notices of
sale


Artikel XVII –
Försäljningsmeddelanden

The regulations shall authorise
the registration in the Inter-
national Registry of notices of
sale of railway rolling stock.
The provisions of this Chapter
and of Chapter V of the Con-
vention shall, in so far as rele-
vant, apply to these registra-
tions. However, any such regi-
stration and any search made or
certificate issued in respect of a
notice of sale shall be for the
purposes of information only
and shall not affect the rights of
any person, or have any other
effect, under the Convention or
this Protocol.

Meddelanden om försäljning
av rullande järnvägsmateriel ska
enligt

regelverket

kunna

registreras i det internationella
registret. Bestämmelserna i
detta kapitel och i kapitel V i
konventionen ska, i tillämpliga
fall,

tillämpas

dessa

registreringar. Registreringar
och sökningar som görs eller
intyg som utfärdas med
anledning

av

ett

för-

säljningsmeddelande får dock
inte ha något annat syfte än att
informera och ska inte påverka
någon persons rättigheter eller
ha någon annan effekt enligt
konventionen eller detta proto-
koll.

2018:475

background image

26

SFS

Chapter IV

Kapitel IV


Article XVIII – Waivers of
sovereign immunity


Artikel XVIII –
Dispensklausul om immunitet

1. Subject to paragraph 2, a
waiver of sovereign immunity
from jurisdiction of the courts
specified in Article 42 or Ar-
ticle 43 of the Convention or
relating to enforcement of rights
and interests relating to railway
rolling stock under the Con-
vention shall be binding and, if
the other conditions to such
jurisdiction or enforcement have
been

satisfied,

shall

be

effective to confer jurisdiction
and permit enforcement, as the
case may be.

1. Med förbehåll för punkt 2
ska en dispensklausul från
immunitet

mot

rättsliga

förfaranden gentemot dom-
stolarna som anges i artikel 42
eller 43 i konventionen, eller i
fråga om verkställighet av
rättigheter och säkerhetsrätter
avseende rullande järnvägs-
materiel enligt konventionen,
vara bindande och, om övriga
villkor för jurisdiktion och
verkställighet är uppfyllda,
medföra jurisdiktion och tillåta
verkställighet beroende på
omständigheterna.

2. A waiver under the pre-
ceding paragraph must be in
writing and contain a descrip-
tion of the railway rolling stock
as specified in Article V(1) of
this Protocol.

2. En dispensklausul enligt före-
gående punkt måste vara skrift-
lig och innehålla en beskriv-
ning av den rullande järnvägs-
materielen i enlighet med arti-
kel V(1) i detta protokoll.

Chapter V

Kapitel V


Relationship with other
Conventions


Förhållande till andra
konventioner

Article XIX – Relationship
with the UNIDROIT
Convention on International
Financial Leasing

Artikel XIX – Förhållande
till Unidroits konvention om
internationell finansiell
leasing

The Convention shall, to the
extent of any inconsistency, pre-
vail over the UNIDROIT Con-
vention on International Finan-
cial Leasing, signed in Ottawa
on 28 May 1988.

Om bestämmelserna skiljer sig
åt ska konventionen ha före-
träde framför Unidroits kon-
vention om internationell finan-
siell leasing, undertecknad i
Ottawa den 28 maj 1988.


Article XX – Relationship
with the Convention
concerning International
Carriage by Rail (COTIF)


Artikel XX – Förhållande till
konventionen om
internationell järnvägstrafik
(COTIF)

The Convention shall, to the
extent of any inconsistency,
prevail over the Convention
concerning

International

Om bestämmelserna skiljer sig
åt ska konventionen ha före-
träde framför konventionen om
internationell

järnvägstrafik

2018:475

background image

27

SFS

Carriage by Rail (COTIF) of 9
May 1980 in the version of the
Protocol of Modification of 3
June 1999.

(COTIF) av den 9 maj 1980, i
dess lydelse enligt ändrings-
protokollet av den 3 juni 1999.

Chapter VI

Kapitel VI


Final provisions


Slutbestämmelser

Article XXI – Signature,
ratification, acceptance,
approval or accession

Artikel XXI –
Undertecknande, ratifikation,
godtagande, godkännande
eller anslutning

1. This Protocol shall be open
for signature in Luxembourg
on 23 February 2007 by States
participating in the diplomatic
Conference to adopt a Rail
Protocol to the Convention on
International Interests in Mobile
Equipment held at Luxem-
bourg from 12 to 23 February
2007. After 23 February 2007
this Protocol shall be open to
all States for signature at the
Headquarters of UNIDROIT in
Rome until it enters into force
in accordance with Article
XXIII.

1. Detta protokoll ska vara öppet
för undertecknande i Luxem-
burg den 23 februari 2007 för
de stater som deltog i den
diplomatkonferens för att anta
ett

järnvägsprotokoll

till

konventionen om internatio-
nella säkerhetsrätter i lösa saker
som ägde rum i Luxemburg
den 12–23 februari 2007. Efter
den 23 februari 2007 ska detta
protokoll vara öppet för under-
tecknande för alla stater vid
Unidroits säte i Rom tills det
träder i kraft i enlighet med
artikel XXIII.

2. This Protocol shall be sub-
ject to ratification, acceptance
or approval by States which
have signed it.

2. Detta protokoll ska ratifi-
ceras, godtas eller godkännas av
de stater som har undertecknat
det.

3. Any State which does not
sign this Protocol may accede
to it at any time.

3. En stat som inte underteck-
nar detta protokoll får när som
helst därefter ansluta sig till det.

4. Ratification,

acceptance,

approval or accession is effec-
ted by the deposit of a formal
instrument to that effect with
the Depositary.

4. Ratifikation,

godtagande,

godkännande eller anslutning
sker genom deponering av ett
formellt instrument härom hos
depositarien.

5. A State may not become a
Party to this Protocol unless it
is or becomes also a Party to
the Convention.

5. En stat får inte bli part i detta
protokoll om den inte också är
eller blir part i konventionen.

2018:475

background image

28

SFS

Article XXII – Regional
Economic Integration
Organisations

Artikel XXII – Regionala
organisationer för
ekonomisk integration

1. A Regional Economic Inte-
gration Organisation which is
constituted by sovereign States
and has competence over cer-
tain matters governed by this
Protocol may similarly sign,
accept, approve or accede to
this Protocol. The Regional
Economic Integration Organi-
sation shall in that case have
the rights and obligations of a
Contracting State, to the extent
that that Organisation has com-
petence over matters governed
by this Protocol. Where the
number of Contracting States is
relevant in this Protocol, the
Regional Economic Integra-
tion Organisation shall not
count as a Contracting State in
addition to its Member States
which are Contracting States.

1. En regional organisation för
ekonomisk integration som ut-
görs av suveräna stater och har
behörighet på vissa områden
som omfattas av detta protokoll
får på samma sätt underteckna,
godta godkänna eller ansluta
sig till detta protokoll. Den
regionala organisationen för
ekonomisk integration ska då
ha samma rättigheter och
skyldigheter som en fördrags-
slutande stat, i den mån organi-
sationen har behörighet på om-
råden som omfattas av detta
protokoll. I de fall antalet för-
dragsslutande stater är relevant
i detta protokoll ska den regio-
nala organisationen för ekono-
misk integration inte räknas
som en fördragsslutande stat
utöver dess medlemsstater som
är fördragsslutande stater.

2. The Regional Economic Inte-
gration Organisation shall, at
the time of signature, accep-
tance, approval or accession,
make a declaration to the
Depositary

specifying

the

matters governed by this Pro-
tocol in respect of which com-
petence has been transferred to
that Organisation by its Mem-
ber States. The Regional Eco-
nomic Integration Organisa-
tion shall promptly notify the
Depositary of any changes to
the distribution of competence,
including new transfers of com-
petence, specified in the decla-
ration under this paragraph.

2. Vid undertecknandet, godtag-
andet, godkännandet eller an-
slutningen ska den regionala
organisationen för ekonomisk
integration till depositarien
lämna en förklaring om på vilka
av de områden som omfattas av
detta protokoll dess medlems-
stater har delegerat sin behörig-
het till organisationen. Den re-
gionala organisationen ska utan
dröjsmål underrätta depositarien
om den behörighetsfördelning
som anges i den förklaring som
avges enligt denna punkt skulle
ändras, däribland om ny
behörighet delegeras.

3. Any reference to a “Con-
tracting State” or “Contracting
States” or “State Party” or
“States Parties” in this Protocol
applies equally to a Regional
Economic Integration Organisa-
tion where the context so re-
quires.

3. Hänvisningar till ”fördrags-
slutande stat”, ”fördragsslut-
ande stater”, ”stat som är part”
eller ”stater som är parter” i
detta protokoll ska gälla även
för en regional organisation för
ekonomisk integration, när detta
framgår av sammanhanget.

2018:475

background image

29

SFS

Article XXIII – Entry into
force

Artikel

XXIII

Ikraftträdande

1. This Protocol enters into force
between the States which have
deposited instruments referred
to in sub-paragraph (a) on the
later of:

(a) the first day of the month
following the expiration of three
months after the date of the
deposit of the fourth instrument
of

ratification,

acceptance,

approval or accession, and

(b) the date of the deposit by
the Secretariat with the Deposi-
tary of a certificate confirming
that the International Registry
is fully operational.

1. Detta protokoll träder i kraft
mellan de stater som har depo-
nerat de i stycket (a) nämnda
instrumenten den senare av
följande dagar:

a) Den första dagen i den månad
som följer efter det att tre mån-
ader förflutit efter den dag, då
det fjärde ratifikations-, godtag-
ande-, godkännande- eller anslut-
ningsinstrumentet deponerats.

b) Den dag då sekretariatet hos
depositarien deponerar ett in-
tyg som bekräftar att det inter-
nationella registret är i full drift.

2. For other States this Protocol
enters into force on the first day
of the month following the later
of:

(a) the expiration of three
months after the date of the
deposit of its instrument of
ratification,

acceptance,

approval or accession; and

(b) the date referred to in sub-
paragraph (b) of the preceding
paragraph.

2. För andra stater träder detta
protokoll i kraft den första dagen
i den månad som följer på den
senare av följande dagar:

a) När tre månader förflutit
efter den dag då statens rati-
fikations-, godtagande-, god-
kännande- eller anslutnings-
instrument deponerades.

b) Den dag som avses i stycket
(b) i föregående punkt.

Article XXIV – Territorial
units

Artikel XXIV – Territoriella
enheter

1. If a Contracting State has
territorial units in which diffe-
rent systems of law are appli-
cable in relation to the matters
dealt with in this Protocol, it
may, at the time of ratification,
acceptance,

approval

or

accession, declare that this
Protocol is to extend to all its
territorial units or only to one
or more of them, and may
modify its declaration by sub-
mitting another declaration at
any time.

1. Om en fördragsslutande stat
har territoriella enheter i vilka
olika rättssystem tillämpas på
områden som regleras i detta
protokoll, får den vid ratifika-
tionen, godtagandet, godkänn-
andet eller anslutningen för-
klara att detta protokoll ska
tillämpas i alla dess territoriella
enheter eller endast i någon
eller några av dessa, och staten
får när som helst ändra för-
klaringen genom att lämna en
ny förklaring.

2018:475

background image

30

SFS

2. Any such declarations are to
be notified to the Depositary
and shall state expressly the
territorial units to which this
Protocol applies.

2. I en sådan förklaring ska
meddelas depositarien och ut-
tryckligen anges inom vilka
territoriella enheter protokollet
ska tillämpas.

3. If a Contracting State has not
made any declaration under
paragraph 1, this Protocol shall
apply to all territorial units of
that State.

3. Om en fördragsslutande stat
inte avgett någon förklaring
enligt punkt 1, ska detta proto-
koll tillämpas på alla territori-
ella enheter i denna stat.

4. Where a Contracting State
extends this Protocol to one or
more of its territorial units,
declarations permitted under
this Protocol may be made in
respect of each such territorial
unit, and the declarations made
in respect of one territorial unit
may be different from those
made in respect of another terri-
torial unit.

4. Om en fördragsslutande stat
utsträcker tillämpningen av
detta protokoll till att omfatta
en eller flera av sina territori-
ella enheter, får de förklaringar
som tillåts enligt protokollet
avges för var och en av dessa
territoriella enheter och de av-
givna förklaringarna kan ha
olika

lydelser

för

olika

territoriella enheter.

5. If by virtue of a declaration
under paragraph 1, this Proto-
col extends to one or more
territorial units of a Contrac-
ting State:

(a) the debtor is considered to
be situated in a Contracting
State only if it is incorporated
or formed under a law in force
in a territorial unit to which the
Convention and this Protocol
apply or if it has its registered
office or statutory seat, centre
of administration, place of
business or habitual residence
in a territorial unit to which the
Convention and this Protocol
apply;

(b) any reference to the loca-
tion of the railway rolling stock
in a Contracting State refers to
the location of the railway
rolling stock in a territorial unit
to which the Convention and
this Protocol apply; and


5. Om detta protokoll enligt en
förklaring som avgetts enligt
punkt 1 ska tillämpas på en
eller flera territoriella enheter i
en fördragsslutande stat ska

a) gäldenären anses befinna sig
i en fördragsslutande stat endast
om gäldenären har bildats en-
ligt en lag som är i kraft i en
territoriell enhet i vilken kon-
ventionen och detta protokoll
ska tillämpas, eller har sitt regi-
strerade säte, huvudkontor,
driftställe eller sin hemvist i en
territoriell enhet där konven-
tionen och detta protokoll ska
tillämpas,

b) varje hänvisning till var den
rullande järnvägsmaterielen be-
finner sig i en fördragsslutande
stat avse var den rullande järn-
vägsmaterielen befinner sig i
en territoriell enhet där
konventionen

och

detta

protokoll ska tillämpas, och

2018:475

background image

31

SFS

(c) any reference to the admini-
strative authorities in that Con-
tracting State shall be construed
as referring to the administrative
authorities having jurisdiction
in a territorial unit to which the
Convention and this Protocol
apply.

c) varje hänvisning till admini-
strativa myndigheter i den för-
dragsslutande staten uppfattas
som de behöriga administrativa
myndigheterna i en territoriell
enhet där konventionen och
detta protokoll ska tillämpas.

Article XXV – Public service
railway rolling stock

Artikel XXV – Rullande
järnvägsmateriel för
offentliga ändamål

1. A Contracting State may, at
any time, declare that it will
continue to apply, to the extent
specified in its declaration,
rules of its law in force at that
time which preclude, suspend
or govern the exercise within
its territory of any of the
remedies specified in Chap-
ter III of the Convention and
Articles VII to IX of this Pro-
tocol in relation to railway
rolling stock habitually used for
the purpose of providing a ser-
vice of public importance (“pub-
lic service railway rolling
stock”) as specified in that
declaration notified to the
Depositary.

1. En fördragsslutande stat får
när som helst förklara att den, i
enlighet med vad den angett i
sin förklaring, kommer att fort-
sätta att tillämpa gällande natio-
nell lagstiftning som utesluter,
förhindrar eller reglerar genom-
förandet av någon av de åtgär-
der som anges i kapitel III i
konventionen

och

artiklar-

na VII–IX i detta protokoll på
sitt territorium när det gäller
rullande järnvägsmateriel som
normalt används för att till-
handahålla en tjänst av allmänt
intresse (rullande järnvägs-
materiel

för

offentliga

ändamål) i enlighet med den
förklaring som lämnats till
depositarien.

2. Any person, including a
governmental or other public
authority, that, under rules of
law of a Contracting State
making a declaration under the
preceding paragraph, exercises
a power to take or procure
possession, use or control of
any public service railway
rolling stock, shall preserve and
maintain such railway rolling
stock from the time of exercise
of such power until possession,
use or control is restored to the
creditor.

2. Den person, inklusive en stat-
lig eller annan offentlig myn-
dighet, som, enligt lagstiftning-
en i en fördragsslutande stat
som avger en förklaring enligt
föregående punkt, har befogen-
het att ta i besittning, använda
eller kontrollera rullande järn-
vägsmateriel, ska bevara och
underhålla denna materiel från
den tidpunkt då befogenheten
utövas fram till dess att borge-
nären åter har tagit materielen i
sin besittning eller kan använda
eller kontrollera denna.

3. During the period of time
specified in the preceding para-
graph, the person referred to in
that paragraph shall also make
or procure payment to the

3. Under den tidsperiod som
anges i föregående punkt ska
den person som avses i samma
punkt till gäldenären också be-
tala eller sörja för betalning av

2018:475

background image

32

SFS

creditor of an amount equal to
the greater of:

(a) such amount as that person
shall be required to pay under
the rules of law of the Con-
tracting State making the decla-
ration; and

(b) the market lease rental in
respect of such railway rolling
stock.

The first such payment shall be
made within ten calendar days
of the date on which such power
is exercised, and subsequent
payments shall be made on the
first day of each successive
month thereafter. In the event
that in any month the amount
payable exceeds the amount
due to the creditor from the
debtor, the surplus shall be paid
to any other creditors to the
extent of their claims in the
order of their priority and there-
after to the debtor.

ett belopp som motsvarar det
högsta av

a) det belopp som personen är
skyldig att betala enligt lag-
stiftningen i den fördragsslut-
ande stat som avger förkla-
ringen, och

b) marknadshyran för sådan
rullande järnvägsmateriel.


Den första av dessa betalningar
ska erläggas inom tio kalender-
dagar från den dag då befogen-
heten utövas, och därpå följande
betalningar ska erläggas den
första dagen i varje efterfölj-
ande månad. Om det belopp
som förfaller till betalning en
viss månad överstiger det be-
lopp som gäldenären är skyldig
borgenären ska överskottet först
betalas ut till övriga borgenärer i
enlighet med deras fordringar
och företrädesordning och där-
efter till gäldenären.

4. A Contracting State whose
rules of law do not provide for
the obligations specified in
paragraphs 2 and 3 may, to the
extent specified in a separate
declaration notified to the
Depositary, declare that it will
not apply those paragraphs with
regard to railway rolling stock
specified in that declaration.
Nothing in this paragraph shall
preclude a person from agreeing
with the creditor to perform the
obligations

specified

in

paragraphs 2 or 3 or affect the
enforceability of any agreement
so concluded.

4. En fördragsslutande stat vars
lagstiftning inte innehåller de
skyldigheter som anges i punk-
terna 2 och 3 får, i enlighet med
vad den angett i en separat för-
klaring till depositarien, för-
klara att den inte kommer att
tillämpa dessa punkter på den
rullande järnvägsmateriel som
anges i den förklaringen. Ingen-
ting i denna punkt ska hindra en
person att avtala med borge-
nären om att fullgöra de skyl-
digheter som anges i punk-
terna 2 eller 3 eller påverka
möjligheterna att genomföra ett
sådant avtal.

5. Any initial or subsequent
declaration made under this
Article by a Contracting State
shall not adversely affect rights
and interests of creditors arising
under an agreement entered
into prior to the date on which

5. En inledande eller senare
förklaring som en fördragsslut-
ande stat avger enligt denna
artikel ska inte negativt på-
verka borgenärernas rättigheter
och säkerhetsrätter enligt ett
avtal som ingåtts före den dag

2018:475

background image

33

SFS

that declaration is received by
the Depositary.

då depositarien mottar förkla-
ringen.

6. A Contracting State making
a declaration under this Article
shall take into consideration
the protection of the interests
of creditors and the effect of the
declaration on the availability of
credit.

6. En fördragsslutande stat som
avger en förklaring enligt denna
artikel ska ta hänsyn till skyddet
av borgenärernas intressen och
förklaringens inverkan på till-
gången till kredit.

Article XXVI – Transitional
provisions

Artikel XXVI –
Övergångsbestämmelser

In relation to railway rolling
stock Article 60 of the Con-
vention shall be modified as
follows:

(a) in paragraph 2(a), after
“situated” insert “at the time
the right or interest is created or
arises”;


(b) replace paragraph 3 with
the following:

“3. A Contracting State may in
its declaration under paragraph
1 specify a date, not earlier
than three years and not later
than ten years after the date on
which the declaration becomes
effective, when Articles 29, 35
and 36 of this Convention as
modified or supplemented by
the Protocol will become appli-
cable, to the extent and in the
manner specified in the decla-
ration, to pre-existing rights or
interests arising under an agree-
ment made at a time when the
debtor was situated in that
State. Any priority of the right
or interest under the law of that
State, so far as applicable, shall
continue if the right or interest
is registered in the Inter-
national Registry before the
expiration of the period
specified in the declaration,
whether or not any other right
or interest has previously been
registered.”

När det gäller rullande järn-
vägsmateriel ska artikel 60 i
konventionen ändras på följ-
ande sätt:

a) I punkt 2(a) ska orden ”vid
den tidpunkt då rättigheten eller
säkerhetsrätten bildas eller
uppkommer” infogas efter ”be-
finner sig”.

b) Punkt 3 ska ersättas med
följande:

”3. En fördragsslutande stat får
i en förklaring enligt punkt 1
ange ett datum som ska infalla
tidigast tre år och senast tio år
efter den dag då förklaringen
får verkan, från och med vilket
artiklarna 29, 35 och 36 i denna
konvention, i deras ändrade
lydelse enligt protokollet, i den
utsträckning och på det sätt
som anges i förklaringen, ska
tillämpas på redan befintliga
rättigheter eller säkerhetsrätter
som uppkommit genom ett av-
tal som ingåtts när gäldenären
befann sig i den staten. En
rättighets eller säkerhetsrätts
eventuella företräde enligt den
statens nationella lagstiftning
ska, i tillämpliga fall, fortsätta
att gälla om rättigheten eller
säkerhetsrätten i fråga registre-
ras i det internationella regis-
tret före utgången av den period
som fastställs i förklaringen,
oavsett om någon tidigare

2018:475

background image

34

SFS

rättighet eller säkerhetsrätt har
registrerats.”


Article XXVII –
Declarations relating to
certain provisions


Artikel XXVII –
Förklaringar som rör vissa
bestämmelser

1. A Contracting State may, at
the time of ratification, accep-
tance, approval of, or accession
to this Protocol, declare that it
will apply either or both of
Articles VI and X.

1. En fördragsslutande stat får
vid ratifikationen, godtagandet
eller godkännandet av detta
protokoll eller anslutningen till
detta, förklara att staten kom-
mer att tillämpa antingen arti-
kel VI eller artikel X i detta
protokoll, eller båda dessa artik-
lar.

2. A Contracting State may, at
the time of ratification, accep-
tance, approval of, or accession
to this Protocol, declare that it
will apply Article VIII, wholly
or in part. If it so declares, it
shall specify the time-period
required by Article VIII(2).

2. En fördragsslutande stat får
vid ratifikationen, godtagandet
eller godkännandet av detta
protokoll eller anslutningen till
detta förklara att staten helt
eller delvis kommer att tillämpa
artikel VIII. Om staten avger
denna förklaring ska staten an-
ge den tidsperiod som fastställs
i artikel VIII(2).

3. A Contracting State may, at
the time of ratification, accep-
tance, approval of, or accession
to this Protocol, declare that it
will apply the entirety of one of
Alternatives A, B and C of
Article IX and, if it so declares,
it shall specify the type of insol-
vency proceeding, if any, to
which it will apply such Alter-
native. A Contracting State
making a declaration pursuant
to this paragraph shall specify
the time-period required by
Article IX under paragraph 4
of Alternative A, paragraph 3
of Alternative B or paragraphs 5
and 15 of Alternative C, as appli-
cable.

3. En fördragsslutande stat får
vid ratifikationen, godtagandet
eller godkännandet av detta
protokoll eller anslutningen till
detta förklara att den kommer
att tillämpa antingen alternativ
A, B eller C i artikel IX i sin
helhet och ska, i så fall, ange på
vilka, om några, typer av insol-
vensförfaranden som den kom-
mer att tillämpa detta alterna-
tiv. En fördragsslutande part
som avger en förklaring enligt
denna punkt ska, alltefter om-
ständigheterna, ange den tids-
period som fastställs i arti-
kel IX(4) för alternativ A, arti-
kel IX(3) för alternativ B eller
artikel IX(5) och IX(15) för
alternativ C.

4. The courts of Contracting
States shall apply Article IX in
conformity with the declara-
tion made by the Contracting
State which is the primary in-
solvency jurisdiction.

4. Domstolarna i de fördrags-
slutande staterna ska tillämpa
artikel IX i enlighet med den
förklaring som har avgetts av
den fördragsslutande stat med

2018:475

background image

35

SFS

primär jurisdiktion över insol-
vensförfarandet.

Article XXVIII – Reservations
and declarations

Artikel XXVIII –
Reservationer och
förklaringar

1. No reservations may be made
to this Protocol but declarations
authorised by Articles XIII,
XIV, XXIV, XXV, XXVII,
XXIX and XXX may be made
in accordance with these pro-
visions.

1. Ingen reservation får göras
mot detta protokoll, men för-
klaringar som är tillåtna enligt
artiklarna XIII, XIV, XXIV,
XXV, XXVII, XXIX och XXX
får avges i enlighet med dessa
bestämmelser.

2. Any declaration or sub-
sequent declaration or any with-
drawal of a declaration made
under this Protocol shall be
notified in writing to the
Depositary.

2. Varje förklaring, efterfölj-
ande förklaring eller återkall-
ande av förklaring enligt detta
protokoll ska anmälas skrift-
ligen till depositarien.


Article XXIX – Declarations
under the Convention


Artikel XXIX –
Förklaringar enligt
konventionen

1. Declarations made under the
Convention, including those
made under Articles 39, 40, 50,
53, 54, 55, 57, 58 and 60, shall
be deemed to have also been
made under this Protocol un-
less stated otherwise.

1. De förklaringar som avgetts
enligt konventionen, inbegripet
de som avgetts enligt artik-
larna 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57,
58 och 60 i konventionen, ska
också anses ha avgetts enligt
detta protokoll, om inte annat
anges.

2. For the purposes of Ar-
ticle 50(1) of the Convention,
an “internal transaction” shall
also mean, in relation to rail-
way rolling stock, a transaction
of a type listed in Article 2(2)(a)
to (c) of the Convention where
the relevant railway rolling stock
is only capable, in its normal
course of use, of being ope-
rated on a single railway sys-
tem within the Contracting
State concerned, because of
track gauge or other elements
of the design of such railway
rolling stock.

2. Vid tillämpningen av arti-
kel 50(1) i konventionen ska
begreppet ”intern transaktion”
när det gäller rullande järn-
vägsmateriel även omfatta
transaktioner av det slag som
anges i artikel 2(2)(a)–(c) i
konventionen om den berörda
rullande

järnvägsmaterielen

normalt endast kan användas i
ett enkelspårigt järnvägssystem
inom den berörda fördrags-
slutande staten på grund av
spårvidd eller andra omständig-
heter som påverkar den
rullande järnvägsmaterielens
utformning.

2018:475

background image

36

SFS

Article XXX – Subsequent
declarations

Artikel XXX – Efterföljande
förklaringar

1. A State Party may make a
subsequent declaration, other
than a declaration made in
accordance with Article XXIX
under Article 60 of the Con-
vention, at any time after the
date on which this Protocol has
entered into force for it, by
notifying the Depositary to that
effect.

1. En stat som är part får lämna
en efterföljande förklaring, med
undantag för en förklaring som
avges i enlighet med arti-
kel XXIX enligt artikel 60 i kon-
ventionen, när som helst från
och med den dag då detta
protokoll träder i kraft för den
berörda staten, genom en an-
mälan därom till depositarien.

2. Any such subsequent decla-
ration shall take effect on the
first day of the month following
the expiration of six months
after the date of receipt of the
notification by the Depositary.
Where a longer period for that
declaration to take effect is
specified in the notification, it
shall take effect upon the expi-
ration of such longer period after
receipt of the notification by
the Depositary.

2. Varje sådan efterföljande för-
klaring får verkan den första
dagen i den månad som följer
efter det att sex månader för-
flutit från och med den dag då
depositarien mottog anmälan.
Om det i anmälan anges att för-
klaringen ska få verkan först
efter en längre tid, ska förkla-
ringen få verkan när den tid
som angetts har förflutit från
det att depositarien mottog an-
mälan.

3. Notwithstanding the previous
paragraphs, this Protocol shall
continue to apply, as if no such
subsequent declarations had
been made, in respect of all
rights and interests arising prior
to the effective date of any such
subsequent declaration.

3. Trots föregående punkter
ska detta protokoll fortsätta att
tillämpas som om en sådan
efterföljande förklaring inte
hade avgetts i fråga om alla
rättigheter och säkerhetsrätter
som uppkommit före den dag
då den efterföljande förkla-
ringen fick verkan.


Article XXXI – Withdrawal
of declarations


Artikel XXXI –
Återkallande av
förklaringar

1. Any State Party having
made a declaration under this
Protocol, other than a declara-
tion made in accordance with
Article XXIX under Article 60
of the Convention, may
withdraw it at any time by
notifying the Depositary. Such
withdrawal is to take effect on
the first day of the month
following the expiration of six
months after the date of receipt

1. Varje stat som är part och
har avgett en förklaring enligt
detta protokoll får, med undan-
tag för en förklaring som avgetts
i enlighet med artikel XXIX
enligt artikel 60 i konventio-
nen, när som helst återkalla för-
klaringen genom en anmälan
därom till depositarien. Ett så-
dant återkallande får verkan den
första dagen i den månad som
följer efter det att sex månader

2018:475

background image

37

SFS

of the notification by the
Depositary.

har förflutit från den dag då
depositarien mottog anmälan.

2. Notwithstanding the pre-
ceding paragraph, this Protocol
shall continue to apply, as if no
such withdrawal had been made,
in respect of all rights and
interests arising prior to the
effective date of any such with-
drawal.

2. Trots föregående punkt ska
detta protokoll fortsätta att
tillämpas som om ingen åter-
kallelse av förklaringen hade
gjorts i fråga om alla rättigheter
och säkerhetsrätter som upp-
kommit före den dag då åter-
kallandet fick verkan.

Article XXXII –
Denunciations

Artikel XXXII – Uppsägning

1. Any State Party may de-
nounce this Protocol by notifi-
cation in writing to the Depo-
sitary.

1. Varje stat som är part får
säga upp detta protokoll genom
skriftlig anmälan till deposita-
rien.

2. Any such denunciation shall
take effect on the first day of
the month following the expi-
ration of twelve months after
the date of receipt of the noti-
fication by the Depositary.

2. En sådan uppsägning får
verkan den första dagen i den
månad som följer efter det att
tolv månader förflutit från den
dag då depositarien mottog an-
mälan.

3. Notwithstanding the previous
paragraphs, this Protocol shall
continue to apply, as if no such
denunciation had been made,
in respect of all rights and
interests arising prior to the
effective date of any such de-
nunciation.

3. Trots föregående punkter ska
detta protokoll fortsätta att till-
lämpas som om en sådan upp-
sägning inte hade skett i fråga
om alla rättigheter och säker-
hetsrätter som uppkommit före
den dag då uppsägningen fick
verkan.

Article XXXIII – Review
Conferences, amendments
and related matters

Artikel XXXIII – Konferenser
för utvärdering, ändringar
och därtill hörande frågor

1. The Depositary, in consul-
tation with the Supervisory
Authority, shall prepare reports
yearly, or at such other time as
the circumstances may require,
for the States Parties as to the
manner in which the inter-
national regime established in
the Convention as amended by
the Protocol has operated in
practice. In preparing such re-
ports, the Depositary shall take
into account the reports of the

1. Depositarien ska varje år,
eller med annat lämpligt tids-
intervall, i samråd med till-
synsmyndigheten

utarbeta

rapporter riktade till de stater
som är parter om hur den
internationella ordning som
inrättas genom konventionen,
ändrad

genom

protokollet,

fungerar i praktiken. Deposi-
tarien ska utarbeta rapporterna
med beaktande av tillsyns-
myndighetens rapporter om
driften av det internationella
registreringssystemet.

2018:475

background image

38

SFS

Supervisory Authority concer-
ning the functioning of the
international registration system.

2. At the request of not less
than twenty-five per cent of the
States Parties, Review Con-
ferences of the States Parties
shall be convened from time to
time by the Depositary, in
consultation with the Super-
visory Authority, to consider:

(a) the practical operation of
the Convention as amended by
this Protocol and its effective-
ness in facilitating the asset-
based financing and leasing of
the objects covered by its terms;
(b) the judicial interpretation
given to, and the application
made of the terms of this
Protocol and the regulations;

(c) the functioning of the inter-
national registration system,
the performance of the Regi-
strar and its oversight by the
Supervisory Authority, taking
into account the reports of the
Supervisory Authority; and

(d) whether any modifications
to this Protocol or the arrange-
ments relating to the Inter-
national Registry are desirable.

2. På begäran av minst tjugo-
fem procent av de stater som är
parter ska depositarien i sam-
råd med tillsynsmyndigheten
anordna åter-kommande utvär-
deringskonferenser för genom-
gång av


a) hur konventionen, ändrad
genom detta protokoll, tilläm-
pas i praktiken och i vilken grad
finansiering mot säkerhetsrätt i
tillgångar och leasing av egen-
dom som faller inom konven-
tionens tillämpningsområde fak-
tiskt underlättas genom konven-
tionen,

b) hur bestämmelserna i detta
protokoll och i regelverket tol-
kas och tillämpas,


c) hur det internationella in-
skrivningsregistret, registratorns
verksamhet och tillsynsmyndig-
hetens tillsyn över registratorn
fungerar, på grundval av
tillsynsmyndighetens rapporter,
och

d) huruvida detta protokoll eller
bestämmelserna om det inter-
nationella registret bör ändras.

3. Any amendment to this
Protocol shall be approved by
at least a two-thirds majority of
States Parties participating in
the Conference referred to in
the preceding paragraph and
shall then enter into force in
respect of States which have
ratified, accepted or approved
such amendment when it has
been ratified, accepted or
approved by four States in
accordance with the provisions

3. Varje ändring av detta proto-
koll måste godkännas med minst
två tredjedels majoritet av de
stater som är parter och som
deltar vid konferensen enligt
föregående punkt, och änd-
ringen träder sedan i kraft för
de stater som har ratificerat,
godtagit eller godkänt denna
sedan den ratificerats, god-
tagits eller godkänts av fyra
stater i enlighet med bestäm-
melserna i artikel XXIII om
protokollets ikraftträdande.

2018:475

background image

39

SFS

of Article XXIII relating to its
entry into force.

Article XXXIV – Depositary
and its functions


Artikel XXXIV –
Depositarien och dess
uppgifter

1. Instruments of ratification,
acceptance,

approval

or

accession shall be deposited
with UNIDROIT, which is
hereby designated the Deposi-
tary.

1. Ratifikations-, godtagande-,
godkännande- eller anslut-
ningsinstrument ska deponeras
vid Unidroit, nedan kallad
depositarien.

2. The Depositary shall:

(a) inform all Contracting States
of:

(i) each new signature or de-
posit of an instrument of rati-
fication, acceptance, approval
or accession, together with the
date thereof;


(ii) the date of the deposit of
the certificate referred to in
Article XXIII(1)(b);

(iii) the date of entry into force
of this Protocol;

(iv) each declaration made in
accordance with this Protocol,
together with the date thereof;

(v) the withdrawal or amend-
ment of any declaration, to-
gether with the date thereof;
and

(vi) the notification of any
denunciation of this Protocol
together with the date thereof
and the date on which it takes
effect;

(b) transmit

certified

true

copies of this Protocol to all
Contracting States;

(c) provide the Supervisory
Authority and the Registrar

2. Depositarien ska

a) underrätta alla fördragsslut-
ande stater om

i) varje nytt undertecknande
eller varje ny deponering av
ratifikations-, godtagande-, god-
kännande- eller anslutnings-
instrument och om datum för
detta undertecknande eller
denna deponering,

ii) datum för deponering av det
intyg som avses i arti-
kel XXIII(1)(b),

iii) datum för protokollets
ikraftträdande,

iv) varje förklaring som avges
enligt detta protokoll samt om
datum för förklaringen,

v) varje återkallande eller änd-
ring av förklaringar, samt om
datum för sådant återkallande
eller sådan ändring, och

vi) varje anmälan om uppsäg-
ning av detta protokoll samt
om datum för sådan uppsäg-
ning och om den dag uppsäg-
ningen får verkan,

b) överlämna bestyrkta av-
skrifter av detta protokoll till
alla fördragsslutande stater,

c) förse tillsynsmyndigheten
och registratorn med en kopia

2018:475

background image

40

SFS

with a copy of each instrument
of ratification, acceptance,
approval or accession, together
with the date of deposit thereof,
of each declaration or with-
drawal or amendment of a
declaration and of each noti-
fication of denunciation, to-
gether with the date of noti-
fication thereof, so that the in-
formation contained therein is
easily and fully available; and

(d) perform such other functions
customary for depositaries.

av varje ratifikations-, godtag-
ande-, godkännande- eller an-
slutningsinstrument,

tillsam-

mans med datum för depo-
nering av instrumenten, samt
kopior av varje förklaring, eller
återkallande eller ändring av en
förklaring samt av varje anmä-
lan om uppsägning, tillsammans
med datum för anmälan, så att
uppgifterna är fullständiga och
lättillgängliga, och

d) utföra de övriga uppgifter som
normalt åligger depositarier.


IN WITNESS WHEREOF the
undersigned Plenipotentiaries,
having been duly authorised,
have signed this Protocol.


TILL BEKRÄFTELSE HÄR-
AV har undertecknade befull-
mäktigade ombud med stöd av
vederbörliga fullmakter under-
tecknat detta protokoll.

DONE at Luxembourg, this
twenty-third day of February,
two thousand and seven, in a
single original in the English,
French and German languages,
all texts being equally authen-
tic, such authenticity to take
effect upon verification by the
Secretariat of the Conference
under the authority of the
President of the Conference
within ninety days hereof as to
the consistency of the texts
with one another.

UPPRÄTTAT i Luxemburg
den 23 februari 2007 i ett enda
exemplar på engelska, franska
och tyska språken, vilka texter
alla har lika giltighet, vilken
giltighet träder ikraft när kon-
ferensens gemensamma sekre-
tariat under överinseende av
konferensens ordförande inom
90 dagar från och med dagen
för denna akt har kontrollerat
den inbördes överensstämmel-
sen mellan dessa texter.

2018:475

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.