SFS 2014:849 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare / SFS 2014:849 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548)
140849.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § skuldsaneringslagen (2006:548)

ska ha följande lydelse.

6 § En gäldenär som har näringsförbud enligt lagen (2014:836) om
näringsförbud får inte beviljas skuldsanering. Detsamma gäller en gäldenär
som tidigare beviljats skuldsanering, om det inte finns synnerliga skäl för
skuldsanering.

1. Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om den som meddelats

näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

SFS 2014:849

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.