SFS 2016:675 Skuldsaneringslag

160675.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Skuldsaneringslag;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om skuldsanering. Skuldsanering

innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av
de skulder som omfattas av skuldsaneringen.

I lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare finns bestämmelser om

en särskild form av skuldsanering för företagare och närstående till företa-
gare.

Information och rådgivning till skuldsatta

2 §

Kronofogdemyndigheten ska lämna upplysningar om skuldsanering till

svårt skuldsatta fysiska personer som är eller har varit föremål för verk-
ställighet enligt utsökningsbalken.

3 §

I 5 kap. 12 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) finns bestäm-

melser om att kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuld-
satta fysiska personer.

Prövningsmyndighet

4 §

Kronofogdemyndigheten prövar ärenden om skuldsanering och ärenden

om omprövning av ett beslut om skuldsanering.

Villkor för skuldsanering

5 §

Skuldsanering får beviljas en gäldenär som är en fysisk person om vill-

koren i 6�10 §§ är uppfyllda.

6 §

Skuldsanering får beviljas om gäldenären har sina huvudsakliga intres-

sen i Sverige.

7 §

Skuldsanering får beviljas om gäldenären inte rätteligen kan betala sina

skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan
antas bestå under överskådlig tid (kvalificerad insolvens).

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

SFS 2016:675

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

2

SFS 2016:675

8 §

Om gäldenären är en näringsidkare, får skuldsanering beviljas endast

om de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda.

En gäldenär som har näringsförbud enligt lagen (2014:836) om närings-

förbud får inte beviljas skuldsanering.

9 §

Skuldsanering får beviljas om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens

personliga och ekonomiska förhållanden.

Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid

skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra
sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under hand-
läggningen av ärendet om skuldsanering.

10 §

Om gäldenären tidigare har beviljats skuldsanering, får skuldsanering

beviljas endast om det finns särskilda skäl.

Ansökan om skuldsanering

11 §

En ansökan om skuldsanering ska vara skriftlig.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av gäldenären. Om ansökan

ges in på elektronisk väg, ska den vara undertecknad med en sådan avancerad
elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering
och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

12 §

Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. gäldenären enligt 5 § första stycket lagen (1996:242) om domstols-

ärenden och uppgifter som visar att gäldenären har sina huvudsakliga intres-
sen i Sverige,

2. gäldenärens inkomster, tillgångar och utgifter,
3. de borgenärer som gäldenären känner till med angivande av varje borge-

närs namn, adress och telefonnummer,

4. en uppskattning av skulden till varje borgenär,
5. omständigheterna vid skuldernas tillkomst och de ansträngningar gälde-

nären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser, och

6. gäldenärens och dennes familjs personliga och ekonomiska förhållanden

som i övrigt är av betydelse för prövningen av ärendet.

Uppgifterna ska lämnas av gäldenären på heder och samvete.

Komplettering och avvisning av ansökan

13 §

Om en ansökan är bristfällig, ska gäldenären föreläggas att avhjälpa

bristen. Av föreläggandet ska det framgå att ansökan kan avvisas om föreläg-
gandet inte följs. Föreläggandet behöver inte delges.

En ansökan om skuldsanering ska avvisas om den är så bristfällig att den

inte kan läggas till grund för prövning i sak och gäldenären inte har följt ett
föreläggande att avhjälpa bristen.

14 §

En ansökan om skuldsanering ska avvisas om gäldenären är föremål

för ett annat förfarande om skuldsanering.

background image

3

SFS 2016:675

Inledande av skuldsanering

15 §

Kronofogdemyndigheten ska i den utsträckning det behövs

1. kontrollera i sina register att uppgifterna i ansökan är korrekta, och
2. inhämta upplysningar från andra myndigheter om gäldenärens person-

liga och ekonomiska förhållanden.

Ett sammanträde enligt 22 § får hållas för att avgöra om skuldsanering ska

inledas.

16 §

Om det framgår av ansökan eller annan tillgänglig utredning att vill-

koren för skuldsanering inte är uppfyllda, ska ansökan avslås.

Ansökan får också avslås om gäldenären inte infinner sig personligen vid

ett sammanträde eller i övrigt inte medverkar under ärendets handläggning.

17 §

Om ansökan inte avvisas eller avslås, ska Kronofogdemyndigheten

snarast besluta att skuldsanering ska inledas (inledandebeslut).

18 §

I inledandebeslutet ska det bestämmas vilket belopp som gäldenären

ska betala för tiden till dess att frågan om skuldsanering slutligt har avgjorts
eller något annat har bestämts. Det ska också bestämmas när och hur betal-
ning ska ske.

Det belopp som gäldenären ska betala ska bestämmas enligt 33 §.
Gäldenären ska betala till Kronofogdemyndigheten. Betalningarna ska

genomföras trots att inledandebeslutet inte har fått laga kraft. För gäldenärens
betalningar gäller i övrigt 38 § första stycket och 39 §.

19 §

När ett inledandebeslut har meddelats ska detta genast kungöras i Post-

och Inrikes Tidningar. Om det finns särskilda skäl, får kungörelsen införas
även i en eller flera ortstidningar.

I kungörelsen ska varje borgenär som har en fordran mot gäldenären upp-

manas att inom en månad från dagen för kungörelsen skriftligen

1. anmäla sina fordringar mot gäldenären,
2. lämna närmare uppgifter om fordringarna och andra uppgifter av bety-

delse för prövningen av ärendet, och

3. ange till vilket konto som betalning ska ske.
Fristen i andra stycket får förlängas till två månader, om det finns särskilda

skäl.

Handläggningen efter inledandebeslut

20 §

Efter inledandebeslutet ska Kronofogdemyndigheten se till att ärendet

blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.

21 §

En underrättelse ska skickas till de borgenärer som är kända i ärendet

senast en vecka efter att det enligt 19 § har kungjorts att ett inledandebeslut
har meddelats.

I underrättelsen ska borgenären upplysas om att ett inledandebeslut har

meddelats och om borgenärens fordran i ärendet. Borgenären ska även upp-
manas att inom den tidsfrist som anges i kungörelsen komma in med uppgif-
ter enligt 19 § andra stycket.

background image

4

SFS 2016:675

22 §

Ett sammanträde ska hållas om det kan antas vara till fördel för utred-

ningen. Vid sammanträdet ska gäldenären lämna de ytterligare upplysningar
som behövs för prövningen av ärendet.

Gäldenären ska kallas att infinna sig personligen vid sammanträdet. Kallel-

sen ska sändas till gäldenären under den adress som han eller hon senast har
uppgett i ärendet. Kallelsen behöver inte delges.

I kallelsen ska gäldenären upplysas om syftet med sammanträdet och om

att ansökan kan avslås om han eller hon inte infinner sig personligen.

23 §

Till ett sammanträde enligt 22 § får även en borgenär eller någon

annan som kan bidra till utredningen av ärendet kallas. Kallelsen behöver inte
delges.

24 §

Om det efter inledandebeslutet framkommer att villkoren för skuld-

sanering inte är uppfyllda, ska ansökan avslås.

Ansökan får också avslås om gäldenären inte infinner sig personligen vid

ett sammanträde eller i övrigt inte medverkar under ärendets handläggning.

Beslut om skuldsanering

25 §

När det finns tillräcklig utredning i ärendet, ska Kronofogde-

myndigheten tillsammans med gäldenären upprätta ett förslag om skuld-
sanering som innehåller de uppgifter som anges i 29 §.

26 §

Förslaget om skuldsanering ska sändas till samtliga kända borgenärer

vars fordringar omfattas av förslaget med föreläggande för dem att yttra sig
inom viss tid. Av föreläggandet ska det framgå att ett uteblivet yttrande inte
hindrar ett beslut om skuldsanering. Föreläggandet ska delges borgenärerna.

Om en fordran i ärendet inte omfattas av förslaget, ska borgenären under-

rättas om detta.

27 §

Efter utgången av den tid som avses i 26 § ska Kronofogdemyn-

digheten besluta att skuldsanering ska beviljas, om villkoren för skuld-
sanering är uppfyllda.

28 §

När ett beslut om skuldsanering har meddelats ska detta genast kun-

göras i Post- och Inrikes Tidningar.

Innehållet i en skuldsanering

29 §

I beslutet om skuldsanering ska det bestämmas

1. vilka fordringar som ska omfattas av skuldsaneringen (30�32 §§),
2. en betalningsplan som anger
a) det belopp som gäldenären ska betala (33 §),
b) planens längd och när den löper ut (34 §), och
c) när och hur gäldenären ska betala (38 §),
3. vilken avgift som Kronofogdemyndigheten ska ta ut (35 §),
4. vilket belopp som ska fördelas mellan borgenärerna (36 §) och hur stor

procentandel av varje fordran som ska bli betald,

5. vad som ska gälla för fordringarna (37 §), och
6. när och hur borgenärerna ska få betalt (41 §).

background image

5

SFS 2016:675

30 §

En skuldsanering omfattar, om inte annat föreskrivs i 31 § eller

bestäms enligt 32 §, alla fordringar på pengar mot gäldenären som har upp-
kommit före den dag då inledandebeslutet meddelades.

31 §

En skuldsanering omfattar inte

1. en fordran på familjerättsligt underhåll,
2. en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan förmånsrätt

enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den del
säkerheten räcker till för betalning av fordran,

3. en fordran för vilken borgenären, innan ett inledandebeslut har med-

delats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, när det gäller egen-
dom som har tagits i anspråk vid verkställigheten,

4. en fordran som inte är förfallen till betalning och som är beroende av att

borgenären tillhandahåller en motprestation, eller

5. en fordran som är tvistig.
En fordran enligt första stycket 1 omfattas dock av skuldsaneringen om

Försäkringskassan eller ett utländskt offentligt organ har inträtt i den under-
hållsberättigades rätt till underhållsbidrag.

32 §

Om en fordran är beroende av villkor, inte är till beloppet fastställd

eller inte är förfallen till betalning, får det bestämmas att den inte ska omfattas
av skuldsaneringen.

Om en fordran kan antas vara ogrundad, ska det bestämmas att den inte ska

omfattas av skuldsaneringen.

33 §

Det belopp som gäldenären ska betala enligt betalningsplanen ska

bestämmas så att skuldsaneringen tar i anspråk gäldenärens samtliga till-
gångar och inkomster efter avdrag för vad som ska förbehållas gäldenären för
dennes och dennes familjs försörjning. Bestämmelserna i 7 kap. 4 och 5 §§
utsökningsbalken om förbehållsbelopp ska då vara vägledande.

Det får bestämmas att förbehåll även ska göras för betalning av en fordran

som inte omfattas av skuldsaneringen.

34 §

Betalningsplanens längd ska vara fem år, om det inte finns beaktans-

värda skäl att bestämma en kortare tid.

Betalningsplanen börjar löpa från beslutet om skuldsanering.
Vid bestämmandet av tidpunkten för när betalningsplanen löper ut ska den

tid som inledandebeslutet gällt räknas av från betalningsplanens längd, om det
inte med hänsyn till gäldenärens agerande efter beslutet är motiverat att räkna
av en kortare tid.

35 §

Kronofogdemyndigheten ska ta ut en årlig avgift av gäldenären för

myndighetens hantering av hans eller hennes betalningar.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

36 §

Det belopp som ska fördelas mellan borgenärerna utgörs av de medel

som gäldenären ska betala enligt inledandebeslutet och betalningsplanen med
avdrag för den avgift som avses i 35 §.

37 §

Alla fordringar som omfattas av skuldsaneringen har lika rätt.

Trots första stycket får en fordran

background image

6

SFS 2016:675

1. ges sämre rätt, om borgenären samtycker till det, eller
2. betalas före andra fordringar, om den efter fördelning enligt 36 § avser

ett mindre belopp och det är skäligt med hänsyn till omfattningen av skul-
derna och övriga omständigheter.

Gäldenärens betalningar

38 §

Gäldenären ska betala en gång i månaden, med undantag för juni och

december som är betalningsfria månader.

Gäldenären ska betala till Kronofogdemyndigheten. Om det finns särskilda

skäl, får det bestämmas att gäldenären i stället ska betala direkt till borgenä-
rerna.

Betalningarna ska genomföras trots att beslutet om skuldsanering inte har

fått laga kraft.

39 §

Gäldenären förlorar rådigheten över medel som han eller hon har beta-

lat in till Kronofogdemyndigheten. Myndigheten ska genast placera de inbe-
talda medlen på ett räntebärande konto.

40 §

Inbetalda medel tillfaller de borgenärer vars fordringar omfattas av

skuldsaneringen, när beslutet om skuldsanering har fått laga kraft och den av-
gift som avses i 35 § har räknats av.

41 §

Inbetalda medel som tillhör borgenärerna jämte ränta ska Kronofogde-

myndigheten betala ut till borgenärerna en gång om året.

Exekutiva åtgärder

42 §

Efter inledandebeslutet får utmätning för fordringar som uppkommit

dessförinnan inte ske innan frågan om skuldsanering är avgjord genom ett be-
slut som har fått laga kraft. Om utmätning ändå sker, är åtgärden utan verkan.

Första stycket gäller inte fordringar som enligt 31 § inte omfattas av

skuldsaneringen. Det gäller inte heller om, efter överklagande, rätten på begä-
ran av en borgenär bestämmer att utmätning får ske.

Denna paragraf tillämpas även i fråga om ett beslut om betalningssäkring

och verkställighet av ett sådant beslut.

43 §

Inbetalda medel som fortfarande tillhör gäldenären får inte utmätas

eller tas i anspråk för verkställighet av ett beslut om betalningssäkring.

44 §

Ett beslut om skuldsanering får verkställas när det har fått laga kraft.

Verkställighet får inte avse annat än vad som redan skulle ha betalats ut till
borgenären enligt beslutet om skuldsanering.

�verklagande

45 §

Kronofogdemyndighetens beslut får överklagas. Ett beslut som inte

innebär att ärendet avgörs får överklagas endast i samband med överklagande
av ett beslut som innebär att ärendet avgörs. Inledandebeslutet och beslut om
ändring av inledandebeslutet får dock överklagas särskilt.

background image

7

SFS 2016:675

Kronofogdemyndighetens beslut överklagas till tingsrätten i den ort där

gäldenären är bosatt. Om gäldenären inte är bosatt i Sverige, överklagas
beslutet till Stockholms tingsrätt. Ett överklagande ska ges in till Krono-
fogdemyndigheten inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte

annat följer av denna lag. Kronofogdemyndigheten ska inte vara part i dom-
stolen.

46 §

Om en domstol bifaller ett överklagande av gäldenären, ska den åter-

förvisa ärendet till Kronofogdemyndigheten. Om Kronofogdemyndigheten
har avslagit gäldenärens ansökan med tillämpning av 24 § och tillräcklig ut-
redning finns, får domstolen dock besluta om skuldsanering.

Ett beslut att återförvisa ett ärende till Kronofogdemyndigheten får inte

överklagas.

Verkan av en skuldsanering

47 §

Genom en skuldsanering befrias gäldenären från ansvar för betal-

ningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen i den utsträckning som
dessa sätts ned. Genom skuldsaneringen befrias gäldenären även från ansvar
för betalningen av skulder som inte är kända i ärendet, om det inte är en sådan
skuld som avses i 31 §.

Skuldsaneringen medför att rätten till ränta eller dröjsmålsavgift på en

fordran som omfattas av skuldsaneringen faller bort för tiden efter den dag då
inledandebeslutet meddelades.

Skuldsaneringen inverkar inte på den rätt en borgenär har mot en borgens-

man eller någon annan som förutom gäldenären svarar för skulden.

Omprövning av ett beslut om skuldsanering

48 §

På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av skuldsaneringen

får beslutet om skuldsanering upphävas eller, i fall som avses i 6 och 7, ändras
beträffande det som har bestämts i en fråga som avses i 29 § 2�6, om

1. gäldenären har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,
2. gäldenären har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs

eller exekutiv förrättning,

3. gäldenären i hemlighet har gynnat någon borgenär för att inverka på

skuldsaneringsfrågans avgörande,

4. gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets

handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären,

5. gäldenären har lämnat oriktiga uppgifter till ledning för en myndighets

beslut i fråga om skatt eller avgift som omfattas av skuldsaneringen eller inte
har lämnat uppgifter trots att han eller hon är uppgiftsskyldig och detta har
medfört att ett beslut blivit felaktigt eller inte fattats,

6. gäldenären inte följer betalningsplanen och avvikelsen inte är ringa, eller
7. gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats efter

beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat
förutses vid beslutet.

I fall som avses i första stycket 7 ska ansökan göras inom fem år från dagen

för inledandebeslutet eller, om en betalningsplan löper ut senare, senast den
dag då planen löper ut.

background image

8

SFS 2016:675

49 §

På ansökan av gäldenären får beslutet om skuldsanering ändras beträf-

fande det som har bestämts i en fråga som avses i 29 § 2�6, om

1. gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förändrats efter

beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat
förutses vid beslutet, eller

2. det finns synnerliga skäl.

50 §

Om ett beslut om skuldsanering upphävs, blir en borgen eller annan

säkerhet som tredje man har ställt för betalning av ett belopp som avses i 29 §
4 ogiltig. Detta gäller dock inte om tredje mannen kände till eller borde ha
känt till de omständigheter som anges i 48 § första stycket 1�3 eller medver-
kade till att gäldenären har åsidosatt sina förpliktelser enligt 48 § första
stycket 4.

51 §

Vid en ändring av ett beslut om skuldsanering får betalningsplanens

längd bestämmas till som längst sju år.

52 §

En ansökan om omprövning av ett beslut om skuldsanering ska vara

skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. det beslut som avses,
2. det som yrkas, och
3. de omständigheter som åberopas till stöd för ansökan.
Om en ansökan är bristfällig tillämpas 13 §.

53 §

Bestämmelserna i 20, 22 och 23 §§ gäller vid handläggningen av ett

ärende om omprövning av ett beslut om skuldsanering.

�vriga bestämmelser

54 §

Om gäldenären försätts i konkurs, förfaller ansökan om skuldsanering.

Om en ansökan om förhandling om offentligt ackord tas upp sedan gälde-

nären har ansökt om skuldsanering, ska skuldsaneringsärendet förklaras
vilande. Om ackordet fastställs, förfaller ansökan om skuldsanering.

Om gäldenären avlider, förfaller ansökan om skuldsanering.

55 §

Om gäldenären återkallar en ansökan om skuldsanering, ska ärendet

avskrivas från vidare handläggning. Detsamma gäller om ansökan förfaller
enligt 54 §.

56 §

Om en ansökan om skuldsanering avslås eller avvisas eller ärendet av-

skrivs från vidare handläggning sedan ett inledandebeslut har meddelats, ska
samtliga kända borgenärer underrättas.

Vid beslut om avslag, avvisning eller avskrivning ska medel som gälde-

nären har betalat in till Kronofogdemyndigheten återbetalas till honom eller
henne när beslutet har fått laga kraft. Om en pågående utmätning har avbrutits
genom inledandebeslutet, ska i stället inbetalda medel fördelas mellan de
fordringar för vilka utmätningen pågick.

57 §

Om det har bestämts att en fordran enligt 32 § första stycket inte ska

omfattas av skuldsaneringen, får borgenären trots föreskrifter i annan för-

background image

9

SFS 2016:675

fattning bevilja anstånd med betalningen under den tid betalningsplanen
löper.

58 §

En överenskommelse som innebär att gäldenären eller tredje man till-

försäkrar någon borgenär, vars fordran omfattas av skuldsaneringen, bättre
villkor än enligt skuldsaneringen är ogiltig.

59 §

Socialnämnder och andra myndigheter ska till Kronofogdemyndig-

heten eller en domstol som handlägger ett ärende om skuldsanering på begä-
ran lämna uppgifter om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden
som är av betydelse för prövningen av ärendet. Sådana uppgifter ska också
lämnas av myndigheter som anmäler fordringar enligt 19 eller 21 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.
2. Genom lagen upphävs skuldsaneringslagen (2006:548).
3. Bestämmelserna i 18 § och 34 § tredje stycket tillämpas inte för ett

ärende där ett beslut att inleda skuldsanering enligt skuldsaneringslagen
(2006:548) har meddelats före ikraftträdandet.

4. �ldre bestämmelser gäller för beslut om skuldsanering som har fått laga

kraft före ikraftträdandet, om inte annat framgår av punkten 5.

5. Om ett beslut om skuldsanering som avses i punkten 4 ändras efter om-

prövning, får det på gäldenärens begäran bestämmas att hans eller hennes be-
talningar fortsättningsvis ska ske till Kronofogdemyndigheten i enlighet med
38 § andra stycket. I sådant fall gäller för beslutet även 29, 33 och 35�37 §§,
38 § tredje stycket och 39�53 §§. Vilka fordringar som omfattas av
skuldsaneringen får inte ändras.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.