SFS 2016:676 Lag om skuldsanering för företagare

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare / SFS 2016:676 Lag om skuldsanering för företagare
160676.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skuldsanering för företagare;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om en särskild form av skuld-

sanering för företagare och närstående till företagare (F-skuldsanering).
F-skuldsanering innebär att en gäldenär delvis befrias från ansvar för betal-
ningen av de skulder som omfattas av F-skuldsaneringen.

Definitioner

2 §

I lagen avses med

företagare: en fysisk person som är eller har varit engagerad i en närings-

verksamhet, antingen genom att driva eller ha drivit enskild näringsverksam-
het eller genom att vara eller ha varit företrädare för en juridisk person som
driver eller har drivit näringsverksamhet,

närstående: make, sambo, förälder, syskon eller barn och makes eller sam-

bos barn.

Information om F-skuldsanering

3 §

Kronofogdemyndigheten ska lämna upplysningar om F-skuldsanering

till svårt skuldsatta företagare och närstående till företagare som är eller har
varit föremål för verkställighet enligt utsökningsbalken.

Prövningsmyndighet

4 §

Kronofogdemyndigheten prövar ärenden om F-skuldsanering och ären-

den om omprövning av ett beslut om F-skuldsanering.

Villkor för F-skuldsanering

5 §

F-skuldsanering får beviljas en gäldenär om villkoren i 6�11 §§ är upp-

fyllda.

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

SFS 2016:676

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

2

SFS 2016:676

6 §

F-skuldsanering får beviljas om gäldenären är

1. en företagare som har varit engagerad i en näringsverksamhet, om hans

eller hennes skuldbörda till huvudsaklig del har anknytning till denna verk-
samhet,

2. en företagare som är engagerad i en näringsverksamhet, om de skulder

som uppkommer i denna rätteligen kan betalas eller om oförmågan att betala
dessa skulder endast är tillfällig, eller

3. en närstående till en företagare, om den närståendes skuldbörda till

huvudsaklig del har anknytning till företagarens näringsverksamhet.

7 §

F-skuldsanering får beviljas om gäldenären har sina huvudsakliga

intressen i Sverige.

8 §

F-skuldsanering får beviljas om gäldenären inte rätteligen kan betala

sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter
kan antas bestå under överskådlig tid (kvalificerad insolvens).

En bedömning av om gäldenären är kvalificerat insolvent ska göras även

om hans eller hennes framtida inkomstförhållanden är oklara.

9 §

F-skuldsanering får inte beviljas om

1. företagarens näringsverksamhet drivs eller har drivits på ett oförsvarligt

sätt,

2. gäldenären har näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud,

eller

3. gäldenären har ett betalningsutrymme som per kvartal understiger en

sjundedel av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

10 §

F-skuldsanering får beviljas om det är skäligt med hänsyn till gäldenä-

rens personliga och ekonomiska förhållanden.

Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid

skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra
sina förpliktelser, det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handlägg-
ningen av ärendet om F-skuldsanering och F-skuldsaneringens betydelse för
gäldenärens framtida förvärvsförmåga.

11 §

Om gäldenären tidigare har beviljats skuldsanering, får F-skuld-

sanering beviljas endast om det finns särskilda skäl.

Ansökan om F-skuldsanering

12 §

En ansökan om F-skuldsanering ska vara skriftlig.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av gäldenären. Om ansökan

ges in på elektronisk väg, ska den vara undertecknad med en sådan avancerad
elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering
och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

13 §

Ansökan ska innehålla uppgifter om

background image

3

SFS 2016:676

1. gäldenären enligt 5 § första stycket lagen (1996:242) om domstols-

ärenden och uppgifter som visar att gäldenären har sina huvudsakliga intres-
sen i Sverige,

2. gäldenärens inkomster och utgifter,
3. gäldenärens tillgångar och skulder med uppgift om varje borgenärs

namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer,

4. vilka av skulderna som har anknytning till företagarens närings-

verksamhet,

5. huruvida den person som driver eller har drivit näringsverksamheten är

eller har varit försatt i konkurs eller genomgår eller har genomgått en för-
handling om offentligt ackord,

6. hur näringsverksamheten drivs eller har drivits,
7. omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gälde-

nären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och F-skuldsaneringens bety-
delse för gäldenärens framtida förvärvsförmåga, och

8. gäldenärens och dennes familjs personliga och ekonomiska förhållanden

som i övrigt är av betydelse för prövningen av ärendet.

Uppgifterna ska lämnas av gäldenären på heder och samvete.

14 §

Till ansökan ska bifogas årsredovisning eller årsbokslut avseende det

senast avslutade räkenskapsåret för företagarens näringsverksamhet. Om det
har upprättats en revisionsberättelse, ska även denna bifogas.

Om den person som driver eller har drivit näringsverksamheten är eller har

varit försatt i konkurs, ska till ansökan bifogas förvaltarberättelse, bouppteck-
ning och eventuell slutredovisning enligt 7 kap. 13 och 15 §§ samt 13 kap.
konkurslagen (1987:672).

Om den person som driver eller har drivit näringsverksamheten har genom-

gått en förhandling om offentligt ackord, ska till ansökan bifogas rekonstruk-
törsberättelse och bouppteckning enligt 3 kap. 11 § första stycket 1 och 14 §
lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Komplettering och avvisning av ansökan

15 §

Om en ansökan är bristfällig, ska gäldenären föreläggas att avhjälpa

bristen. Av föreläggandet ska det framgå att ansökan kan avvisas om före-
läggandet inte följs. Föreläggandet behöver inte delges.

En ansökan om F-skuldsanering ska avvisas om den är så bristfällig att den

inte kan läggas till grund för prövning i sak och gäldenären inte har följt ett
föreläggande att avhjälpa bristen.

16 §

En ansökan om F-skuldsanering ska avvisas om gäldenären är föremål

för ett annat förfarande om skuldsanering.

Inledande av F-skuldsanering

17 §

Kronofogdemyndigheten ska i den utsträckning det behövs

1. kontrollera i sina register att uppgifterna i ansökan är korrekta, och
2. inhämta upplysningar från andra myndigheter om gäldenärens person-

liga och ekonomiska förhållanden och om företagarens näringsverksamhet.

Ett sammanträde enligt 24 § får hållas för att avgöra om F-skuldsanering

ska inledas.

background image

4

SFS 2016:676

18 §

Om det framgår av ansökan eller annan tillgänglig utredning att villko-

ren för F-skuldsanering inte är uppfyllda, ska ansökan avslås.

Ansökan får också avslås om gäldenären inte infinner sig personligen vid

ett sammanträde eller i övrigt inte medverkar under ärendets handläggning.

19 §

Om ansökan inte avvisas eller avslås, ska Kronofogdemyndigheten

snarast besluta att F-skuldsanering ska inledas (inledandebeslut).

20 §

I inledandebeslutet ska det bestämmas vilket belopp som gäldenären

ska betala för tiden till dess att frågan om F-skuldsanering slutligt har avgjorts
eller något annat har bestämts. Det ska också bestämmas när och hur betal-
ning ska ske.

Det belopp som gäldenären ska betala ska bestämmas enligt 35 §.
Gäldenären ska betala till Kronofogdemyndigheten. Betalningarna ska

genomföras trots att inledandebeslutet inte har fått laga kraft. För gäldenärens
betalningar gäller i övrigt 40 § första stycket och 41 §.

21 §

När ett inledandebeslut har meddelats ska detta genast kungöras i Post-

och Inrikes Tidningar. Om det finns särskilda skäl, får kungörelsen införas
även i en eller flera ortstidningar.

I kungörelsen ska varje borgenär som har en fordran mot gäldenären upp-

manas att inom en månad från dagen för kungörelsen skriftligen

1. anmäla sina fordringar mot gäldenären,
2. lämna närmare uppgifter om fordringarna och andra uppgifter av bety-

delse för prövningen av ärendet, och

3. ange till vilket konto som betalning ska ske.
Fristen i andra stycket får förlängas till två månader, om det finns särskilda

skäl.

Handläggningen efter inledandebeslut

22 §

Efter inledandebeslutet ska Kronofogdemyndigheten se till att ärendet

blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.

23 §

En underrättelse ska skickas till de borgenärer som är kända i ärendet

senast en vecka efter att det enligt 21 § har kungjorts att ett inledandebeslut
har meddelats.

I underrättelsen ska borgenären upplysas om att ett inledandebeslut har

meddelats och om borgenärens fordran i ärendet. Borgenären ska även upp-
manas att inom den tidsfrist som anges i kungörelsen komma in med uppgif-
ter enligt 21 § andra stycket.

24 §

Ett sammanträde ska hållas om det kan antas vara till fördel för utred-

ningen. Vid sammanträdet ska gäldenären lämna de ytterligare upplysningar
som behövs för prövningen av ärendet.

Gäldenären ska kallas att infinna sig personligen vid sammanträdet. Kallel-

sen ska sändas till gäldenären under den adress som han eller hon senast har
uppgett i ärendet. Kallelsen behöver inte delges.

I kallelsen ska gäldenären upplysas om syftet med sammanträdet och om

att ansökan kan avslås om han eller hon inte infinner sig personligen.

background image

5

SFS 2016:676

25 §

Till ett sammanträde enligt 24 § får även en borgenär eller någon

annan som kan bidra till utredningen av ärendet kallas. Kallelsen behöver inte
delges.

26 §

Om det efter inledandebeslutet framkommer att villkoren för F-skuld-

sanering inte är uppfyllda, ska ansökan avslås.

Ansökan får också avslås om gäldenären inte infinner sig personligen vid

ett sammanträde eller i övrigt inte medverkar under ärendets handläggning.

Beslut om F-skuldsanering

27 §

När det finns tillräcklig utredning i ärendet, ska Kronofogde-

myndigheten tillsammans med gäldenären upprätta ett förslag om F-skuld-
sanering som innehåller de uppgifter som anges i 31 §.

28 §

Förslaget om F-skuldsanering ska sändas till samtliga kända borgenä-

rer vars fordringar omfattas av förslaget med föreläggande för dem att yttra
sig inom viss tid. Av föreläggandet ska det framgå att ett uteblivet yttrande
inte hindrar ett beslut om F-skuldsanering. Föreläggandet ska delges borgenä-
rerna.

Om en fordran i ärendet inte omfattas av förslaget, ska borgenären under-

rättas om detta.

29 §

Efter utgången av den tid som avses i 28 § ska Kronofogde-

myndigheten besluta att F-skuldsanering ska beviljas, om villkoren för
F-skuldsanering är uppfyllda.

30 §

När ett beslut om F-skuldsanering har meddelats ska detta genast kun-

göras i Post- och Inrikes Tidningar.

Innehållet i en F-skuldsanering

31 §

I beslutet om F-skuldsanering ska det bestämmas

1. vilka fordringar som ska omfattas av F-skuldsaneringen (32�34 §§),
2. en betalningsplan som anger
a) det belopp som gäldenären ska betala (35 §),
b) planens längd och när den löper ut (36 §), och
c) när och hur gäldenären ska betala (40 §),
3. vilken avgift som Kronofogdemyndigheten ska ta ut (37 §),
4. vilket belopp som ska fördelas mellan borgenärerna (38 §) och hur stor

procentandel av varje fordran som ska bli betald,

5. vad som ska gälla för fordringarna (39 §), och
6. när och hur borgenärerna ska få betalt (43 §).

32 §

En F-skuldsanering omfattar, om inte annat föreskrivs i 33 § eller be-

stäms enligt 34 §, alla fordringar på pengar mot gäldenären som har uppkom-
mit före den dag då inledandebeslutet meddelades.

33 §

En F-skuldsanering omfattar inte

1. en fordran på familjerättsligt underhåll,

background image

6

SFS 2016:676

2. en fordran för vilken borgenären har förmånsrätt enligt 5 § förmåns-

rättslagen (1970:979), till den del säkerheten räcker till för betalning av for-
dran,

3. en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan förmånsrätt en-

ligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen eller retentionsrätt, till den del säkerheten
räcker till för betalning av fordran,

4. en fordran för vilken borgenären, innan ett inledandebeslut har medde-

lats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, när det gäller egendom
som har tagits i anspråk vid verkställigheten,

5. en fordran som inte är förfallen till betalning och som är beroende av att

borgenären tillhandahåller en motprestation, eller

6. en fordran som är tvistig.
En fordran enligt första stycket 1 omfattas dock av F-skuldsaneringen om

Försäkringskassan eller ett utländskt offentligt organ har inträtt i den under-
hållsberättigades rätt till underhållsbidrag.

34 §

Om en fordran är beroende av villkor, inte är till beloppet fastställd

eller inte är förfallen till betalning, får det bestämmas att den inte ska omfattas
av F-skuldsaneringen.

Om en fordran kan antas vara ogrundad, ska det bestämmas att den inte ska

omfattas av F-skuldsaneringen.

35 §

Det belopp som gäldenären ska betala enligt betalningsplanen ska be-

stämmas så att F-skuldsaneringen tar i anspråk gäldenärens samtliga till-
gångar och inkomster efter avdrag för vad som ska förbehållas gäldenären för
dennes och dennes familjs försörjning. Bestämmelserna i 7 kap. 4 och 5 §§ ut-
sökningsbalken om förbehållsbelopp ska då vara vägledande.

Det får bestämmas att förbehåll även ska göras för betalning av en fordran

som inte omfattas av F-skuldsaneringen.

36 §

Betalningsplanens längd ska vara tre år.

Betalningsplanen börjar löpa från beslutet om F-skuldsanering.
Vid bestämmandet av tidpunkten för när betalningsplanen löper ut ska den

tid som inledandebeslutet gällt räknas av från betalningsplanens längd, om det
inte med hänsyn till gäldenärens agerande efter beslutet är motiverat att räkna
av en kortare tid.

37 §

Kronofogdemyndigheten ska ta ut en årlig avgift av gäldenären för

myndighetens hantering av hans eller hennes betalningar.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

38 §

Det belopp som ska fördelas mellan borgenärerna utgörs av de medel

som gäldenären ska betala enligt inledandebeslutet och betalningsplanen med
avdrag för den avgift som avses i 37 §.

39 §

Alla fordringar som omfattas av F-skuldsaneringen har lika rätt.

Trots första stycket får en fordran
1. ges sämre rätt, om borgenären samtycker till det, eller
2. betalas före andra fordringar, om den efter fördelning enligt 38 § avser

ett mindre belopp och det är skäligt med hänsyn till omfattningen av skul-
derna och övriga omständigheter.

background image

7

SFS 2016:676

Gäldenärens betalningar

40 §

Gäldenären ska betala en gång i kvartalet. Om det finns särskilda skäl,

får det bestämmas att gäldenären i stället ska betala månadsvis eller halv-
årsvis.

Gäldenären ska betala till Kronofogdemyndigheten. Om det finns särskilda

skäl, får det bestämmas att gäldenären i stället ska betala direkt till borgenä-
rerna.

Betalningarna ska genomföras trots att beslutet om F-skuldsanering inte

har fått laga kraft.

41 §

Gäldenären förlorar rådigheten över medel som han eller hon har beta-

lat in till Kronofogdemyndigheten. Myndigheten ska genast placera de inbe-
talda medlen på ett räntebärande konto.

42 §

Inbetalda medel tillfaller de borgenärer vars fordringar omfattas av

F-skuldsaneringen, när beslutet om F-skuldsanering har fått laga kraft och den
avgift som avses i 37 § har räknats av.

43 §

Inbetalda medel som tillhör borgenärerna jämte ränta ska Krono-

fogdemyndigheten betala ut till borgenärerna en gång om året.

Exekutiva åtgärder

44 §

Efter inledandebeslutet får utmätning för fordringar som uppkommit

dessförinnan inte ske innan frågan om F-skuldsanering är avgjord genom ett
beslut som har fått laga kraft. Om utmätning ändå sker, är åtgärden utan ver-
kan.

Första stycket gäller inte fordringar som enligt 33 § inte omfattas av

F-skuldsaneringen. Det gäller inte heller om, efter överklagande, rätten på be-
gäran av en borgenär bestämmer att utmätning får ske.

Denna paragraf tillämpas även i fråga om ett beslut om betalningssäkring

och verkställighet av ett sådant beslut.

45 §

Inbetalda medel som fortfarande tillhör gäldenären får inte utmätas

eller tas i anspråk för verkställighet av ett beslut om betalningssäkring.

46 §

Ett beslut om F-skuldsanering får verkställas när det har fått laga kraft.

Verkställighet får inte avse annat än vad som redan skulle ha betalats ut till
borgenären enligt beslutet om F-skuldsanering.

�verklagande

47 §

Kronofogdemyndighetens beslut får överklagas. Ett beslut som inte

innebär att ärendet avgörs får överklagas endast i samband med överklagande
av ett beslut som innebär att ärendet avgörs. Inledandebeslutet och beslut om
ändring av inledandebeslutet får dock överklagas särskilt.

Kronofogdemyndighetens beslut överklagas till tingsrätten i den ort där

gäldenären är bosatt. Om gäldenären inte är bosatt i Sverige, överklagas be-
slutet till Stockholms tingsrätt. Ett överklagande ska ges in till Krono-
fogdemyndigheten inom tre veckor från dagen för beslutet.

background image

8

SFS 2016:676

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte

annat följer av denna lag. Kronofogdemyndigheten ska inte vara part i dom-
stolen.

48 §

Om en domstol bifaller ett överklagande av gäldenären, ska den åter-

förvisa ärendet till Kronofogdemyndigheten. Om Kronofogdemyndigheten
har avslagit gäldenärens ansökan med tillämpning av 26 § och tillräcklig ut-
redning finns, får domstolen dock besluta om F-skuldsanering.

Ett beslut att återförvisa ett ärende till Kronofogdemyndigheten får inte

överklagas.

Verkan av en F-skuldsanering

49 §

Genom en F-skuldsanering befrias gäldenären från ansvar för betal-

ningen av de skulder som omfattas av F-skuldsaneringen i den utsträckning
som dessa sätts ned. Genom F-skuldsaneringen befrias gäldenären även från
ansvar för betalningen av skulder som inte är kända i ärendet, om det inte är
en sådan skuld som avses i 33 §.

F-skuldsaneringen medför att rätten till ränta eller dröjsmålsavgift på en

fordran som omfattas av F-skuldsaneringen faller bort för tiden efter den dag
då inledandebeslutet meddelades.

F-skuldsaneringen inverkar inte på den rätt en borgenär har mot en bor-

gensman eller någon annan som förutom gäldenären svarar för skulden.

Omprövning av ett beslut om F-skuldsanering

50 §

På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av F-skuldsaneringen

får beslutet om F-skuldsanering upphävas eller, i fall som avses i 6 och 7,
ändras beträffande det som har bestämts i en fråga som avses i 31 § 2�6, om

1. gäldenären har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,
2. gäldenären har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs

eller exekutiv förrättning,

3. gäldenären i hemlighet har gynnat någon borgenär för att inverka på frå-

gan om F-skuldsaneringens avgörande,

4. gäldenären i sin ansökan om F-skuldsanering eller annars under ärendets

handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären,

5. gäldenären har lämnat oriktiga uppgifter till ledning för en myndighets

beslut i fråga om skatt eller avgift som omfattas av F-skuldsaneringen eller
inte har lämnat uppgifter trots att han eller hon är uppgiftsskyldig och detta
har medfört att ett beslut blivit felaktigt eller inte fattats,

6. gäldenären inte följer betalningsplanen och avvikelsen inte är ringa, eller
7. gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats efter

beslutet om F-skuldsanering.

I fall som avses i första stycket 7 ska ansökan göras inom tre år från dagen

för inledandebeslutet eller, om en betalningsplan löper ut senare, senast den
dag då planen löper ut.

51 §

På ansökan av gäldenären får beslutet om F-skuldsanering

1. upphävas, om gäldenärens ekonomiska förhållanden efter beslutet om

F-skuldsanering har förbättrats i sådan grad att gäldenären kan betala samtliga

background image

9

SFS 2016:676

skulder som omfattas av F-skuldsaneringen eller försämrats i sådan grad att
gäldenären inte längre uppfyller villkoret i 9 § 3, eller

2. ändras beträffande det som har bestämts i en fråga som avses i 31 § 2�6,

om gäldenärens ekonomiska förhållanden efter beslutet om F-skuldsanering
väsentligen har förändrats.

En ändring enligt första stycket 2 får göras endast om gäldenären fortfa-

rande uppfyller villkoret i 9 § 3 eller det finns synnerliga skäl och gäldenären
har fullgjort två tredjedelar av den tid som betalningsplanen ska löpa.

52 §

Om ett beslut om F-skuldsanering upphävs, blir en borgen eller annan

säkerhet som tredje man har ställt för betalning av ett belopp som avses i 31 §
4 ogiltig. Detta gäller dock inte om tredje mannen kände till eller borde ha
känt till de omständigheter som anges i 50 § första stycket 1�3 eller medver-
kade till att gäldenären har åsidosatt sina förpliktelser enligt 50 § första
stycket 4.

53 §

Vid en ändring av ett beslut om F-skuldsanering får betalningsplanens

längd bestämmas till som längst fem år.

54 §

En ansökan om omprövning av ett beslut om F-skuldsanering ska vara

skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. det beslut som avses,
2. det som yrkas, och
3. de omständigheter som åberopas till stöd för ansökan.
Om en ansökan är bristfällig tillämpas 15 §.

55 §

Bestämmelserna i 22, 24 och 25 §§ gäller vid handläggningen av ett

ärende om omprövning av ett beslut om F-skuldsanering.

�vriga bestämmelser

56 §

Om gäldenären försätts i konkurs, förfaller ansökan om F-skuld-

sanering.

Om en ansökan om förhandling om offentligt ackord tas upp sedan gälde-

nären har ansökt om F-skuldsanering, ska ärendet om F-skuldsanering förkla-
ras vilande. Om ackordet fastställs, förfaller ansökan om F-skuldsanering.

Om den näringsverksamhet som företagaren är eller har varit engagerad i

drivs av en juridisk person som är försatt i konkurs eller har inlett en förhand-
ling om offentligt ackord, ska ärendet om F-skuldsanering förklaras vilande
om det med hänsyn till behovet av utredning finns skäl för det.

Om gäldenären avlider, förfaller ansökan om F-skuldsanering.

57 §

Om gäldenären återkallar en ansökan om F-skuldsanering, ska ärendet

avskrivas från vidare handläggning. Detsamma gäller om ansökan förfaller
enligt 56 §.

58 §

Om en ansökan om F-skuldsanering avslås eller avvisas eller ärendet

avskrivs från vidare handläggning sedan ett inledandebeslut har meddelats,
ska samtliga kända borgenärer underrättas.

Vid beslut om avslag, avvisning eller avskrivning ska medel som gäldenä-

ren har betalat in till Kronofogdemyndigheten återbetalas till honom eller

background image

10

SFS 2016:676

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

henne när beslutet har fått laga kraft. Om en pågående utmätning har avbrutits
genom inledandebeslutet, ska i stället inbetalda medel fördelas mellan de
fordringar för vilka utmätningen pågick.

59 §

Om det har bestämts att en fordran enligt 34 § första stycket inte ska

omfattas av F-skuldsaneringen, får borgenären trots föreskrifter i annan för-
fattning bevilja anstånd med betalningen under den tid betalningsplanen
löper.

60 §

En överenskommelse som innebär att gäldenären eller tredje man till-

försäkrar någon borgenär, vars fordran omfattas av F-skuldsaneringen, bättre
villkor än enligt F-skuldsaneringen är ogiltig.

61 §

Socialnämnder och andra myndigheter ska till Kronofogdemyndig-

heten eller en domstol som handlägger ett ärende om F-skuldsanering på be-
gäran lämna uppgifter om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållan-
den som är av betydelse för prövningen av ärendet. Sådana uppgifter ska
också lämnas av myndigheter som anmäler fordringar enligt 21 eller 23 §.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.