SFS 1994:334 Skuldsaneringslag

SFS 1994_334 Skuldsaneringslag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

662

SFS 1994:334

Utkom från trycket
den 31 maj 1994

Skuldsaneringslag;

utfärdad den 19 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Med skuldsanering enligt denna lag avses sådan frivillig skuldsane-

ring som fastställs av kronofogdemyndigheten och tvingande skuldsane-
ring som beslutas av rätten. Kommunen skall inom ramen för socialtjäns-
ten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer.

2 § Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från
ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen.

Om ackord och konkurs finns särskilda bestämmelser.

1

Prop. 1993/94: 123, bet. 1993/94: LU26, rskr. 1993/94:303.

background image

SFS 1994:334

3 § Vid skuldsanering enligt denna lag behöver hänsyn inte tas till före-
skrifter om eftergift eller nedsättning i annan författning.

En borgenär får utan hinder av föreskrifter i någon annan författning

godta ett förslag om skuldsanering enligt denna lag.

Allmänna villkor för skuldsanering

4 § Skuldsanering får beviljas en gäldenär med hemvist i Sverige som är
fysisk person och inte är näringsidkare, om

1. han är på obestånd och så skuldsatt att han inte kan antas ha förmåga

att betala sina skulder inom överskådlig tid och

2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska

förhållanden att skuldsanering beviljas honom.

Den som är folkbokförd i Sverige skall vid tillämpningen av första

stycket anses ha hemvist i Sverige.

Vid tillämpningen av första stycket 2 skall särskilt beaktas skuldernas

ålder, omständigheterna vid deras tillkomst, de ansträngningar gäldenären
har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och att på egen hand nå en
uppgörelse med sina borgenärer samt det sätt på vilket gäldenären har
medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering.

5 § En gäldenär som är ålagd näringsförbud enligt lagen (1986:436) om
näringsförbud får inte beviljas skuldsanering. Detsamma gäller en gälde-
när som tidigare beviljats skuldsanering, om det inte finns synnerliga skäl
för skuldsanering.

Skulderna

6 § En skuldsanering omfattar, om inte annat föreskrivs i denna lag, alla

fordringar på pengar mot gäldenären som har uppkommit före den dag då
beslut meddelas enligt 13 § andra stycket att inleda skuldsanering. Skuld-
sanering medför att rätten till ränta på en sådan fordran bortfaller för tiden
efter nämnda dag. Skuldsaneringen får dock inskränkas till att avse de
fordringar som har uppkommit före viss tidigare dag, om det är skäligt

med hänsyn till omständigheterna vid skuldernas uppkomst eller andra
särskilda omständigheter.

Vid skuldsaneringen får bestämmas att en fordran som avses i första

stycket och som är beroende av villkor, inte är till beloppet fastställd eller
inte är förfallen till betalning, inte skall omfattas av skuldsaneringen. I
fråga om en sådan fordran får borgenären utan hinder av föreskrifter i
annan författning bevilja anstånd med betalningen under den tid betal-
ningsplanen enligt 8 § löper.

En skuldsanering omfattar inte

1. en fordran på familjerättsliga underhåll,

2. en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan förmånsrätt

enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den
del säkerheten förslår till betalning av fordran,

3. en fordran för vilken borgenären, innan beslut om att inleda skuldsa-

nering har meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen,
såvitt avser egendom som har tagits i anspråk vid verkställigheten,

663

background image

SFS 1994:334

4. en fordran som inte är förfallen till betalning och som är beroende av

att borgenären tillhandahåller en motprestation eller

5. en fordran som är tvistig.
Bestämmelsen i tredje stycket 1 gäller inte när försäkringskassan eller ett

utländskt offentligt organ inträtt i den underhållsberättigades rätt till un-
derhållsbidrag.

Innehållet i en skuldsanering

7 § Alla fordringar som enligt 6 § omfattas av skuldsaneringen har lika

rätt.

Utan hinder av första stycket får

1. en fordran ges sämre rätt, om borgenären samtycker eller

2. en borgenär vars fordran är på mindre belopp ges full betalning, om

det är skäligt med hänsyn till omfattningen av skulderna och övriga om-
ständigheter.

I 26 § föreskrivs vad som skall gälla i fråga om fordringar som inte har

anmälts i ärendet.

8 § Vid en skuldsanering skall bestämmas

1. vilka fordringar som enligt 6 § skall omfattas av skuldsaneringen och

vad som enligt 7 § skall gälla för dem,

2. vilket belopp som skall fördelas mellan borgenärerna,

3. en betalningsplan som visar när och hur kvarstående belopp av varje

borgenärs fordran skall betalas.

Belopp som avses i första stycket 2 skall bestämmas så att skuldsanering-

en tar i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster efter avdrag
för vad som skall förbehållas gäldenären för hans och hans familjs försörj-
ning. Därvid skall bestämmelserna i 15kap. 6 a§ utsökningsbalken om
förbehållsbelopp vara vägledande. Vid skuldsaneringen får bestämmas att
förbehåll även skall göras för betalning av en fordran som, enligt 6 § tredje
stycket eller beslut som fattas med stöd av 6 § andra stycket, inte omfattas
av skuldsaneringen.

Av fördelningen enligt första stycket 2 skall framgå hur stor procentan-

del av fordringarnas belopp som skall kvarstå.

Den betalningsplan som skall bestämmas enligt första stycket 3 skall

löpa under fem år, om det inte finns särskilda skäl att bestämma en längre
eller kortare tid.

Ansökan om skuldsanering

9 § En ansökan om skuldsanering skall göras skriftligen hos kronofogde-
myndigheten i det län där gäldenären är bosatt. �r gäldenären inte bosatt i
Sverige, skall ansökan göras hos Kronofogdemyndigheten i Stockholms
län. Har ansökan gjorts hos en kronofogdemyndighet som inte är behörig,
skall ärendet genast lämnas över till den kronofogdemyndighet som enligt
vad handlingarna visar är behörig.

Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av gäldenären.

664

background image

SFS 1994:334

10 § Ansökan skall innehålla

1. uppgifter om gäldenären i de hänseenden som anges i 33 kap. 1 §

första och andra styckena rättegångsbalken samt uppgift som visar att han
har hemvist i Sverige,

2. en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder med uppgift

om varje borgenärs namn, person- eller organisationsnummer, postadress
och telefon,

3. uppgift om gäldenärens inkomster och utgifter,

4. uppgift om förhållanden som avses i 4 § tredje stycket,

5. de uppgifter om gäldenärens och hans familjs personliga och ekono-

miska förhållanden som i övrigt är av betydelse för prövning av frågan om
skuldsanering skall inledas.

Uppgifterna enligt första stycket skall lämnas av gäldenären på heder

och samvete.

Bristfällig ansökan

11 § Om en ansökan är bristfällig, skall kronofogdemyndigheten föreläg-

ga gäldenären att avhjälpa bristen. Av föreläggandet skall framgå att ansö-
kan kan avvisas om föreläggandet inte följs. Föreläggandet behöver inte

delges.

Kronofogdemyndigheten skall avvisa en ansökan om skuldsanering, om

den är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak och
gäldenären inte har följt ett föreläggande att avhjälpa bristen.

Avslag hos kronofogdemyndigheten

12 § Om det av ansökan om skuldsanering eller annan tillgänglig utred-

ning framgår att gäldenären inte uppfyller villkoren enligt 4 § eller inte kan
beviljas skuldsanering på grund av 5 §, skall kronofogdemyndigheten avslå
ansökan.

Om det, sedan beslut har fattats enligt 13 § andra stycket om att inleda

skuldsanering, framkommer att förutsättningarna för skuldsanering enligt
denna lag inte är uppfyllda, skall kronofogdemyndigheten avslå ansökan.
Ansökan får också avslås, om gäldenären inte inställer sig personligen vid
ett sammanträde eller om han i övrigt inte medverkar vid ärendets hand-

läggning.

Inledande av skuldsanering

13 § Kronofogdemyndigheten skall i den utsträckning det behövs in-

hämta upplysningar om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållan-
den från andra myndigheter. Kronofogdemyndigheten får också om det
finns särskilda skäl hålla sammanträde som avses i 16 § för att avgöra om
skuldsanering skall inledas.

Om kronofogdemyndigheten inte enligt 11 § avvisar eller enligt 12 §

första stycket avslår en ansökan om skuldsanering, skall myndigheten
snarast besluta att skuldsanering skall inledas.

665

background image

SFS 1994:334

14 § När beslut har meddelats om att inleda skuldsanering skall krono-

fogdemyndigheten genast genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tid-
ningar uppmana var och en som har en fordran mot gäldenären att skriftli-

gen anmäla sin fordran till kronofogdemyndigheten senast en månad från
dagen för kungörelsens införande. Om det finns särskilda skäl, kan krono-

fogdemyndigheten införa kungörelsen även i en eller flera ortstidningar.
Kronofogdemyndigheten kan också förlänga fristen till två månader om
det finns särskilda skäl.

Utredningen hos kronofogdemyndigheten

15 § Har skuldsanering inletts skall kronofogdemyndigheten se till att

ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.

16 § Om det kan antas vara till fördel för utredningen, får kronofogde-

myndigheten kalla gäldenären att inställa sig personligen vid ett samman-
träde hos myndigheten. Vid sammanträdet skall gäldenären lämna de
ytterligare upplysningar som behövs för att avgöra frågan om skuldsane-
ring.

Kallelsen skall sändas till gäldenären under den adress gäldenären senast

har uppgivit i ärendet. Kallelsen behöver inte delges.

I kallelsen skall gäldenären upplysas om syftet med sammanträdet och

om att hans ansökan kan avslås om han inte inställer sig personligen.

17 § Om det finns skäl får kronofogdemyndigheten till sammanträde

enligt 16 § kalla även en borgenär, annan myndighet eller någon annan
som kan bidra till utredningen av ärendet. Kallelsen behöver inte delges.

Frivillig skuldsanering

18 § När det finns behövlig utredning, skall gäldenären tillsammans

med kronofogdemyndigheten upprätta ett förslag om skuldsanering som
innehåller de uppgifter som anges i 8 §.

19 § Förslaget om skuldsanering skall sändas till samtliga kända borge-
närer vilkas fordringar omfattas av skuldsaneringen med föreläggande för

dem att yttra sig över förslaget inom viss tid. I föreläggandet skall anges att

uteblivet yttrande inte hindrar ett beslut om frivillig skuldsanering enligt
förslaget. Föreläggandet skall delges borgenärerna. Om en fordran som
anmälts enligt 14 § inte omfattas av skuldsaneringen skall borgenären
underrättas om detta.

20 § Godtar samtliga borgenärer förslaget om skuldsanering, skall kro-
nofogdemyndigheten genom beslut fastställa skuldsaneringen om den upp-
fyller de förutsättningar för skuldsanering som anges i denna lag.

En borgenär som inte har yttrat sig inom den enligt 19 § förelagda tiden

skall anses ha godtagit förslaget.

Ett beslut enligt första stycket skall genast kungöras i Post- och Inrikes

Tidningar.

666

background image

SFS 1994:334

�verlämnande till domstol

21 § Har någon borgenär motsatt sig förslaget skall kronofogdemyndig-
heten, om ansökan inte skall avslås enligt 12 § andra stycket, överlämna
ärendet till tingsrätten i den ort där gäldenären är bosatt för vidare hand-
läggning där. Om gäldenären inte är bosatt i Sverige skall ärendet överläm-
nas till Stockholms tingsrätt.

Om en tingsrätt då den tar emot ett ärende om skuldsanering finner att

den inte är behörig, skall rätten överlämna ärendet till en tingsrätt som är
behörig. Tingsrättens beslut om överlämnande får inte överklagas.

Tvingande skuldsanering

22 § Rätten får besluta om skuldsanering även om någon borgenär mot-
satt sig att gäldenären helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen
av borgenärens fordran.

Om inte annat följer av denna lag, gäller för handläggningen lagen

(1946:807) om handläggning av domstolsärenden. En tingsrätt skall vid

handläggningen alltid bestå av en lagfaren domare.

Tingsrätten skall kalla gäldenären och samtliga borgenärer till ett sam-

manträde vid vilket frågan om tvingande skuldsanering skall prövas. Kal-
lelsen skall delges de kända borgenärerna. Kallelsen skall sändas till gälde-
nären under den adress han senast uppgivit i ärendet. Gäldenären behöver
inte delges. Till sammanträdet får också företrädare för socialnämnden
eller annan kallas. Om någon som har kallats till sammanträdet uteblir,
utgör det inte hinder för att avgöra ärendet. Kallelsen skall innehålla en
erinran om detta.

23 § Ansökan om skuldsanering skall avslås av rätten, om förutsättning-
arna för skuldsanering enligt denna lag inte är uppfyllda. Ansökan får

också avslås, om gäldenären inte inställer sig personligen vid ett samman-
träde eller om han i övrigt inte medverkar vid ärendets handläggning.

24 § Om rätten beslutar om skuldsanering, skall beslutet innehålla de
uppgifter som anges i 8 §.

Ett beslut enligt första stycket skall genast kungöras i Post- och Inrikes

Tidningar.

Förbud mot exekutiva åtgärder

25 § Efter kronofogdemyndighetens beslut om att inleda skuldsanering
får utmätning eller införsel för fordringar som uppkommit dessförinnan
inte äga rum innan frågan om skuldsanering är avgjord, om inte, efter

överlämnande eller överklagande, rätten på begäran av en borgenär be-
stämmer annat. Om utmätning eller införsel ändå sker är åtgärden utan
verkan.

Första stycket gäller inte fordringar, som enligt 6 § tredje stycket inte

omfattas av skuldsaneringen.

Vad som sägs i denna paragraf tillämpas även i fråga om beslut om

betalningssäkring och verkställighet av sådant beslut.

667

background image

SFS 1994:334

Verkan av skuldsanering

26 § En skuldsanering befriar gäldenären från ansvar för betalningen av
de skulder som omfattas av skuldsaneringen i den utsträckning som dessa
sätts ned. Genom skuldsaneringen befrias gäldenären från ansvar för betal-
ningen av fordringar som inte är kända i ärendet, om inte fordringen är
sådan som avses i 6 § tredje stycket.

Skuldsaneringen inverkar inte på den rätt en borgenär har mot en

borgensman eller annan som förutom gäldenären svarar för fordringen.

Omprövning av skuldsanering

27 § På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av ett beslut om
skuldsanering enligt denna lag kan en tingsrätt som avses i 21 § upphäva
eller, i fall som avses i 5, ändra beslutet om

1. gäldenären har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer eller i

hemlighet gynnat någon borgenär för att inverka på skuldsaneringsfrågans
avgörande,

2. gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ären-

dets handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för
borgenären,

3. gäldenären lämnat oriktig uppgift till ledning för myndighets beslut i

fråga om skatt eller avgift som omfattas av skuldsaneringen eller underlåtit
att lämna uppgift trots att han är uppgiftsskyldig och den oriktiga uppgif-
ten eller underlåtenheten medfört att ett beslut blivit felaktigt eller inte
fattats,

4. gäldenären inte följer betalningsplanen, såvida avvikelsen inte är

ringa eller

5. gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats efter

skuldsaneringen.

I fall som avses i första stycket 5 skall ansökan ges in inom fem år från

dagen för skuldsaneringen. Om betalningsplanen löper under längre tid
gäller i stället den tiden.

Innan rätten prövar borgenärens ansökan skall gäldenären och de borge-

närer som avses i 19 § höras. I övrigt tillämpas lagen (1946:807) om
handläggning av domstolsärenden. En tingsrätt skall vid handläggningen
alltid bestå av en lagfaren domare.

Upphävs ett beslut om skuldsanering, blir en borgen eller annan säker-

het som tredje man har ställt för betalning av belopp som avses i 8 § första
stycket 3 ogiltig, om inte tredje mannen kände till eller borde känt till de i
27 § första stycket 1 angivna omständigheterna eller medverkade till att
gäldenären åsidosatt sina förpliktelser enligt 27 § första stycket 2.

28 § På ansökan av gäldenären kan en tingsrätt som avses i 21 § ändra
vad kronofogdemyndigheten eller rätten har bestämt i en fråga som avses i
8 § första stycket 3, om det efter beslutet om skuldsanering har inträffat
omständigheter som inte då kunnat förutses eller om det finns synnerliga
skäl. Vid sådan omprövning tillämpas 27 § tredje stycket.

668

background image

�verklagande

29 § Kronofogdemyndighetens beslut att avvisa eller avslå en ansökan
om skuldsanering, inleda skuldsanering eller fastställa en skuldsanering
överklagas till den tingsrätt som avses i 21 §. Detsamma gäller kronofogde-
myndighetens beslut att avskriva ett skuldsaneringsärende från vidare
handläggning. �verklagandet skall ges in till kronofogdemyndigheten
inom tre veckor från dagen för beslutet.

Kronofogdemyndighetens beslut om att överlämna ett skuldsanerings-

ärende till tingsrätt får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut varige-

nom en ansökan om skuldsanering förklaras vilande.

30 § Om tingsrätten bifaller ett överklagande av gäldenären, skall den
återförvisa ärendet till kronofogdemyndigheten eller, om kronofogdemyn-
digheten avslagit gäldenärens ansökan med tillämpning av 12 § andra
stycket, besluta om tvingande skuldsanering.

Ett beslut av tingsrätten att återförvisa ett ärende till kronofogdemyn-

digheten får inte överklagas. Tingsrätten får dock tillåta att beslutet över-
klagas till hovrätten, om det finns särskilda skäl för en prövning om
tillstånd skall ges enligt 31 § första stycket.

31 § Hovrätten får inte pröva ett överklagande av ett beslut av en
tingsrätt, om inte hovrätten meddelat prövningstillstånd.

Prövningstillstånd behövs inte, om överklagandet avser ett beslut som

rör någon annan än en part, ett beslut genom vilket tingsrätten ogillat jäv
mot en domare eller ett beslut genom vilket en missnöjesanmälan eller ett
överklagande har avvisats.

I fråga om meddelade prövningstillstånd skall 54 kap. 11 § tredje stycket

rättegångsbalken tillämpas.

32 § Prövningstillstånd får meddelas endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet

prövas av högre rätt,

2. anledning förekommer till ändring i tingsrättens beslut eller
3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Kan ett överklagande av tingsrättens beslut prövas av hovrätten endast

om denna meddelat prövningstillstånd, skall tingsrätten i samband med

underrättelse om vad som gäller i fråga om överklagande upplysa parterna
om detta och därvid också ange innehållet i första stycket.

Om prövningstillstånd krävs skall klaganden i skrivelsen med överkla-

gandet ange de omständigheter som åberopas till stöd för att sådant
tillstånd skall meddelas.

�vriga bestämmelser

33 § Om gäldenären försätts i konkurs, förfaller en av honom dessförin-

nan gjord ansökan om skuldsanering.

Om en ansökan om förhandling om offentligt ackord tas upp sedan

gäldenären har ansökt om skuldsanering, skall skuldsaneringsärendet för-
klaras vilande. Om ackordet fastställs, förfaller ansökan om skuldsanering.

669

SFS 1994:334

background image

670

SFS 1994:334

Om gäldenären avlider, förfaller en av honom gjord ansökan om skuld-

sanering.

34 § �&terkallar gäldenären en ansökan om skuldsanering, skall ärendet
genast avskrivas från vidare handläggning. Detsamma gäller om ansökan
förfaller enligt 33 §.

35 § Avslås eller avvisas en ansökan om skuldsanering eller avskrivs
ärendet från vidare handläggning sedan kungörelse har utfärdats enligt

14 §, skall samtliga kända borgenärer genast underrättas.

36 § En överenskommelse varigenom gäldenären eller tredje man tillför-
säkrar någon borgenär, vars fordran omfattas av skuldsaneringen, bättre

villkor än enligt skuldsaneringen är ogiltig.

37 § Socialnämnder och andra myndigheter skall till kronofogdemyn-
dighet eller domstol som handlägger ett ärende om skuldsanering enligt

denna lag på begäran överlämna sådana uppgifter om gäldenärens person-
liga och ekonomiska förhållanden som behövs för prövning av ärendet.

38 § En skuldsanering som har fastställts eller beslutats enligt denna lag
får sedan beslutet har vunnit laga kraft verkställas på samma sätt som en
lagakraftägande dom.

GUN HELLSVIK
(Justitiedepartementet)

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.