SFS 1994:1984 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare / SFS 1994:1984 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
SFS 1994_1984 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994_334)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1984
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334);

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § skuldsaneringslagen

(1994:334) skall ha följande lydelse.

6 § En skuldsanering omfattar, om inte annat föreskrivs i denna lag, alla
fordringar på pengar mot gäldenären som har uppkommit före den dag då
beslut meddelas enligt 13 § andra stycket att inleda skuldsanering. Skuld-
sanering medför att rätten till ränta eller dröjsmålsavgift på en sådan
fordran bortfaller för tiden efter nämnda dag. Skuldsaneringen får dock
inskränkas till att avse de fordringar som har uppkommit före viss tidigare
dag, om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna vid skuldernas
uppkomst eller andra särskilda omständigheter.

Vid skuldsaneringen får bestämmas att en fordran som avses i första

stycket och som är beroende av villkor, inte är till beloppet fastställd eller
inte är förfallen till betalning, inte skall omfattas av skuldsaneringen. I
fråga om en sådan fordran får borgenären utan hinder av föreskrifter i
annan författning bevilja anstånd med betalningen under den tid betal-
ningsplanen enligt 8 § löper.

En skuldsanering omfattar inte

1. en fordran på familjerättsliga underhåll,

2. en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan förmånsrätt

enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den
del säkerheten förslår till betalning av fordran,

3. en fordran för vilken borgenären, innan beslut om att inleda skuldsa-

nering har meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen,
såvitt avser egendom som har tagits i anspråk vid verkställigheten,

4. en fordran som inte är förfallen till betalning och som är beroende av

att borgenären tillhandahåller en motprestation eller

5. en fordran som är tvistig.

Bestämmelsen i tredje stycket 1 gäller inte när försäkringskassan eller ett

utländskt offentligt organ inträtt i den underhållsberättigades rätt till un-
derhållsbidrag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:92, bet. 1994/95: SkU 12, rskr. 1994/95:156.

6838

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.