SFS 1994:1984 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare / SFS 1994:1984 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
SFS 1994_1984 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994_334)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1994:1984 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 30 december 1994 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i skuldsaneringslagen (1994:334); </b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 20 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 6 � skuldsaneringslagen </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">(1994:334) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>6 �</b> En skuldsanering omfattar, om inte annat f�reskrivs i denna lag, alla <br/>fordringar p� pengar mot g�lden�ren som har uppkommit f�re den dag d� <br/>beslut meddelas enligt 13 � andra stycket att inleda skuldsanering. Skuld-<br/>sanering medf�r att r�tten till r�nta eller dr�jsm�lsavgift p� en s�dan <br/>fordran bortfaller f�r tiden efter n�mnda dag. Skuldsaneringen f�r dock <br/>inskr�nkas till att avse de fordringar som har uppkommit f�re viss tidigare <br/>dag, om det �r sk�ligt med h�nsyn till omst�ndigheterna vid skuldernas <br/>uppkomst eller andra s�rskilda omst�ndigheter. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid skuldsaneringen f�r best�mmas att en fordran som avses i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">stycket och som �r beroende av villkor, inte �r till beloppet fastst�lld eller <br/>inte �r f�rfallen till betalning, inte skall omfattas av skuldsaneringen. I <br/>fr�ga om en s�dan fordran f�r borgen�ren utan hinder av f�reskrifter i <br/>annan f�rfattning bevilja anst�nd med betalningen under den tid betal-<br/>ningsplanen enligt 8 � l�per. </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">En skuldsanering omfattar inte </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft12">1. en fordran p� familjer�ttsliga underh�ll, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">2. en fordran f�r vilken borgen�ren har pantr�tt eller annan f�rm�nsr�tt </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt 6 eller 7 � f�rm�nsr�ttslagen (1970:979) eller retentionsr�tt, till den <br/>del s�kerheten f�rsl�r till betalning av fordran, </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">3. en fordran f�r vilken borgen�ren, innan beslut om att inleda skuldsa-</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">nering har meddelats, har f�tt f�rm�nsr�tt enligt 8 � f�rm�nsr�ttslagen, <br/>s�vitt avser egendom som har tagits i anspr�k vid verkst�lligheten, </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">4. en fordran som inte �r f�rfallen till betalning och som �r beroende av </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">att borgen�ren tillhandah�ller en motprestation eller </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">5. en fordran som �r tvistig. </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">Best�mmelsen i tredje stycket 1 g�ller inte n�r f�rs�kringskassan eller ett </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">utl�ndskt offentligt organ intr�tt i den underh�llsber�ttigades r�tt till un-<br/>derh�llsbidrag. </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:379px;white-space:nowrap" class="ft19">Lena Moore <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1994/95:92, bet. 1994/95: SkU 12, rskr. 1994/95:156. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft12">6838 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:1984
Utkom fr�n trycket
den 30 december 1994

Lag
om �ndring i skuldsaneringslagen (1994:334);

utf�rdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 6 � skuldsaneringslagen

(1994:334) skall ha f�ljande lydelse.

6 � En skuldsanering omfattar, om inte annat f�reskrivs i denna lag, alla
fordringar p� pengar mot g�lden�ren som har uppkommit f�re den dag d�
beslut meddelas enligt 13 � andra stycket att inleda skuldsanering. Skuld-
sanering medf�r att r�tten till r�nta eller dr�jsm�lsavgift p� en s�dan
fordran bortfaller f�r tiden efter n�mnda dag. Skuldsaneringen f�r dock
inskr�nkas till att avse de fordringar som har uppkommit f�re viss tidigare
dag, om det �r sk�ligt med h�nsyn till omst�ndigheterna vid skuldernas
uppkomst eller andra s�rskilda omst�ndigheter.

Vid skuldsaneringen f�r best�mmas att en fordran som avses i f�rsta

stycket och som �r beroende av villkor, inte �r till beloppet fastst�lld eller
inte �r f�rfallen till betalning, inte skall omfattas av skuldsaneringen. I
fr�ga om en s�dan fordran f�r borgen�ren utan hinder av f�reskrifter i
annan f�rfattning bevilja anst�nd med betalningen under den tid betal-
ningsplanen enligt 8 � l�per.

En skuldsanering omfattar inte

1. en fordran p� familjer�ttsliga underh�ll,

2. en fordran f�r vilken borgen�ren har pantr�tt eller annan f�rm�nsr�tt

enligt 6 eller 7 � f�rm�nsr�ttslagen (1970:979) eller retentionsr�tt, till den
del s�kerheten f�rsl�r till betalning av fordran,

3. en fordran f�r vilken borgen�ren, innan beslut om att inleda skuldsa-

nering har meddelats, har f�tt f�rm�nsr�tt enligt 8 � f�rm�nsr�ttslagen,
s�vitt avser egendom som har tagits i anspr�k vid verkst�lligheten,

4. en fordran som inte �r f�rfallen till betalning och som �r beroende av

att borgen�ren tillhandah�ller en motprestation eller

5. en fordran som �r tvistig.

Best�mmelsen i tredje stycket 1 g�ller inte n�r f�rs�kringskassan eller ett

utl�ndskt offentligt organ intr�tt i den underh�llsber�ttigades r�tt till un-
derh�llsbidrag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:92, bet. 1994/95: SkU 12, rskr. 1994/95:156.

6838

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.