SFS 1995:313 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare / SFS 1995:313 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
SFS 1995_313 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994_334)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

501

1

Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172.

utfärdad den 9 mars 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 och 25 §§ skuldsaneringsla-

gen (1994:334) skall ha följande lydelse.

8 § Vid en skuldsanering skall bestämmas

1. vilka fordringar som enligt 6 § skall omfattas av skuldsaneringen

och vad som enligt 7 § skall gälla för dem,

2. vilket belopp som skall fördelas mellan borgenärerna,
3. en betalningsplan som visar när och hur kvarstående belopp av

varje borgenärs fordran skall betalas.

Belopp som avses i första stycket 2 skall bestämmas så att skuldsa-

neringen tar i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster
efter avdrag för vad som skall förbehållas gäldenären för hans och
hans familjs försörjning. Därvid skall bestämmelserna i 7 kap. 4 och
5 §§ utsökningsbalken om förbehållsbelopp vara vägledande. Vid
skuldsaneringen får bestämmas att förbehåll även skall göras för betal-
ning av en fordran som, enligt 6 § tredje stycket eller beslut som fattas
med stöd av 6 § andra stycket, inte omfattas av skuldsaneringen.

Av fördelningen enligt första stycket 2 skall framgå hur stor procent-

andel av fordringarnas belopp som skall kvarstå.

Den betalningsplan som skall bestämmas enligt första stycket 3 skall

löpa under fem år, om det inte finns särskilda skäl att bestämma en
längre eller kortare tid.

25 § Efter kronofogdemyndighetens beslut om att inleda skuldsanering
får utmätning för fordringar som uppkommit dessförinnan inte äga rum
innan frågan om skuldsanering är avgjord, om inte, efter överlämnande
eller överklagande, rätten på begäran av en borgenär bestämmer annat.
Om utmätning ändå sker är åtgärden utan verkan.

Första stycket gäller inte fordringar, som enligt 6 § tredje stycket inte

omfattas av skuldsaneringen.

Vad som sägs i denna paragraf tillämpas även i fråga om beslut om

betalningssäkring och verkställighet av sådant beslut.

Lag
om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334);

SFS 1995:313

Utkom från trycket
den 28 mars 1995

background image

502

SFS 1995:313

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.