SFS 1996:267 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare / SFS 1996:267 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
SFS 1996_267 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994_334)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

413

SFS 1996:267
Utkom från trycket
den 30 april 1996

Lag
om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334);

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skuldsaneringslagen

(1994:334)

dels att 32 § skall upphöra att gälla,
dels att 21, 22, 27, 29 och 31 §§ skall ha följande lydelse.

21 §2 Har någon borgenär motsatt sig förslaget skall kronofogdemyndig-
heten, om ansökan inte skall avslås enligt 12 § andra stycket, överlämna
ärendet till tingsrätten i den ort där gäldenären är bosatt för vidare hand-

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

2

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

414

SFS 1996:267

läggning där . Om gäldenären inte är bosatt i Sverige skall ärendet över -

lämnas till Stockholms tingsrätt.

22 § Rätten får besluta om skuldsanering även om någon borgenär
motsatt sig att gäldenären helt eller delvis befrias från ansvar för
betalningen av borgenärens fordran.

Om inte annat följer av denna lag, gäller lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden för handläggningen.

Tingsrätten skall kalla gäldenären och samtliga borgenärer till ett sam-

manträde vid vilket frågan om tvingande skuldsanering skall prövas.
Kallelsen skall delges de kända borgenärerna. Kallelsen skall sändas till
gäldenären under den adress han senast uppgivit i ärendet. Gäldenären
behöver inte delges. Till sammanträdet får också företrädare för social-

nämnden eller annan kallas. Om någon som har kallats till sammanträdet
uteblir, utgör det inte hinder för att avgöra ärendet. Kallelsen skall in-

nehålla en erinran om detta.

27 § På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av ett beslut om
skuldsanering enligt denna lag kan en tingsrätt som avses i 21 § upphäva
eller, i fall som avses i 5, ändra beslutet om

1. gäldenären har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer eller

i hemlighet gynnat någon borgenär för att inverka på skuldsanerings-
frågans avgörande,

2. gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ären-

dets handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för
borgenären,

3. gäldenären lämnat oriktig uppgift till ledning för myndighets beslut

i fråga om skatt eller avgift som omfattas av skuldsaneringen eller under-
låtit att lämna uppgift trots att han är uppgiftsskyldig och den oriktiga
uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett beslut blivit felaktigt eller
inte fattats,

4. gäldenären inte följer betalningsplanen, såvida avvikelsen inte är

ringa eller

5. gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats efter

skuldsaneringen.

I fall som avses i första stycket 5 skall ansökan ges in inom fem år från

dagen för skuldsaneringen. Om betalningsplanen löper under längre tid
gäller i stället den tiden.

Innan rätten prövar borgenärens ansökan skall gäldenären och de

borgenärer som avses i 19 § höras. I övrigt gäller lagen (1996:242)
om domstolsärenden för handläggningen.

Upphävs ett beslut om skuldsanering, blir en borgen eller annan säker-

het som tredje man har ställt för betalning av belopp som avses i 8 §
försts stycket 3 ogiltig, om inte tredje mannen kände till eller borde känt
till de i 27 § första stycket 1 angivna omständigheterna eller medverkade
till att gäldenären åsidosatt sina förpliktelser enligt 27 § första stycket 2.

29 § Kronofogdemyndighetens beslut att avvisa eller avslå en an-
sökan om skuldsanering, inleda skuldsanering eller fastställa en skuld-

background image

415

SFS 1996:267

sanering överklagas till den tingsrätt som avses i 21 §. Detsamma
gäller kronofogdemyndighetens beslut att avskriva ett skuldsanerings-
ärende från vidare handläggning. �verklagandet skall ges in till krono-
fogdemyndigheten inom tre veckor från dagen för beslut. Vid överkla-
gande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte annat
följer av denna lag. Kronofogdemyndigheten skall inte vara part i
domstolen.

Kronofogdemyndighetens beslut om att överlämna ett skuldsanerings-

ärende till tingsrätt får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut vari-
genom en ansökan om skuldsanering förklaras vilande.

31 §3 Hovrätten får inte pröva ett överklagande av ett beslut av en
tingsrätt, om inte hovrätten meddelat prövningstillstånd.

Prövningstillstånd behövs inte, om överklagandet avser ett beslut

som rör någon annan än en part, ett beslut genom vilket tingsrätten
ogillat jäv mot en domare eller ett beslut genom vilket ett över-
klagande har avvisats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

3

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.