SFS 1996:780 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare / SFS 1996:780 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
SFS 1996_780 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994_334)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:780
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334);

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skuldsaneringslagen

(1994:334)

dels att 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande

lydelse.

4 § Skuldsanering får beviljas en gäldenär med hemvist i Sverige som
är fysisk person, om

1. han är på obestånd och så skuldsatt att han inte kan antas ha förmåga

att betala sina skulder inom överskådlig tid och

2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska

förhållanden att skuldsanering beviljas honom.

Den som är folkbokförd i Sverige skall vid tillämpningen av första

stycket anses ha hemvist i Sverige.

Vid tillämpningen av första stycket 2 skall särskilt beaktas skuldernas

ålder, omständigheterna vid deras tillkomst, de ansträngningar gäldenären
har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och att på egen hand nå en
uppgörelse med sina borgenärer samt det sätt på vilket gäldenären har
medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering.

4 a § Beträffande den som är näringsidkare gäller, utöver villkoren i
4 §, att skuldsanering får beviljas endast om det finns särskilda skäl
med hänsyn till näringsverksamhetens ringa omfattning och enkla
beskaffenhet.

1240

1

Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279.

background image

1241

SFS 1996:780

Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.