SFS 1997:371 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare / SFS 1997:371 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
SFS 1997_371 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994_334)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

627

SFS 1997:371
Utkom från trycket
den 16 juni 1997

Lag
om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334);

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 9 § skuldsaneringslagen

(1994:334) orden ⬝det län⬝ skall bytas ut mot ⬝den region⬝ och orden
⬝Stockholms län⬝ bytas ut mot ⬝Stockholm⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkUl9, rskr. 1996/97:251.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.