SFS 1997:848 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare / SFS 1997:848 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
SFS 1997_848 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994_334)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1547

SFS 1997:848
Utkom från trycket
den 25 november 1997

Lag
om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334);

utfärdad den 13 november 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 och 28 §§ skuldsaneringslagen

(1994:334) skall ha följande lydelse.

8 §2 Vid en skuldsanering skall bestämmas

1. vilka fordringar som enligt 6 § skall omfattas av skuldsaneringen,

2. vad som enligt 7 § skall gälla för dem,
3. vilket belopp som skall fördelas mellan borgenärerna och
4. en betalningsplan som visar när och hur kvarstående belopp av varje

borgenärs fordran skall betalas.

Belopp som avses i första stycket 3 skall bestämmas så att skuld-

saneringen tar i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster efter
avdrag för vad som skall förbehållas gäldenären för hans och hans familjs
försörjning. Därvid skall bestämmelserna i 7 kap. 4 och 5 §§ utsöknings-

balken om förbehållsbelopp vara vägledande. Vid skuldsaneringen får be-

stämmas att förbehåll även skall göras för betalning av en fordran som, en-
ligt 6 § tredje stycket eller beslut som fattas med stöd av 6 § andra stycket,

inte omfattas av skuldsaneringen.

Av fördelningen enligt första stycket 3 skall framgå hur stor procentandel

av fordringarnas belopp som skall kvarstå.

Den betalningsplan som skall bestämmas enligt första stycket 4 skall löpa

under fem år, om det inte finns särskilda skäl att bestämma en längre eller
kortare tid.

28 § På ansökan av gäldenären kan en tingsrätt som avses i 21 § ändra vad
kronofogdemyndigheten eller rätten har bestämt i en fråga som avses i 8 §
första stycket 2-4, om det efter beslutet om skuldsanering har inträffat om-
ständigheter som inte då kunnat förutses eller om det finns synnerliga skäl.
Vid sådan omprövning tillämpas 27 § tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:166, bet. 1997/98:LU1, rskr. 1997/98:23.

2

Senaste lydelse 1995:313.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.