SFS 1997:848 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare / SFS 1997:848 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
SFS 1997_848 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994_334)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:854px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft10">1547 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1997:848 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 25 november 1997 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i skuldsaneringslagen (1994:334); </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 november 1997. </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 och 28 �� skuldsaneringslagen </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:334) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>8 �</b>2 Vid en skuldsanering skall best�mmas </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vilka fordringar som enligt 6 � skall omfattas av skuldsaneringen, </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft19">2. vad som enligt 7 � skall g�lla f�r dem, <br/>3. vilket belopp som skall f�rdelas mellan borgen�rerna och <br/>4. en betalningsplan som visar n�r och hur kvarst�ende belopp av varje </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10">borgen�rs fordran skall betalas. </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10">Belopp som avses i f�rsta stycket 3 skall best�mmas s� att skuld-</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft19">saneringen tar i anspr�k g�lden�rens samtliga tillg�ngar och inkomster efter <br/>avdrag f�r vad som skall f�rbeh�llas g�lden�ren f�r hans och hans familjs <br/>f�rs�rjning. D�rvid skall best�mmelserna i 7 kap. 4 och 5 �� uts�knings-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10">balken om f�rbeh�llsbelopp vara v�gledande. Vid skuldsaneringen f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft19">st�mmas att f�rbeh�ll �ven skall g�ras f�r betalning av en fordran som, en-<br/>ligt 6 � tredje stycket eller beslut som fattas med st�d av 6 � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10">inte omfattas av skuldsaneringen. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10">Av f�rdelningen enligt f�rsta stycket 3 skall framg� hur stor procentandel </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10">av fordringarnas belopp som skall kvarst�. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10">Den betalningsplan som skall best�mmas enligt f�rsta stycket 4 skall l�pa </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft19">under fem �r, om det inte finns s�rskilda sk�l att best�mma en l�ngre eller <br/>kortare tid. </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>28 �</b> P� ans�kan av g�lden�ren kan en tingsr�tt som avses i 21 � �ndra vad <br/>kronofogdemyndigheten eller r�tten har best�mt i en fr�ga som avses i 8 � <br/>f�rsta stycket 2-4, om det efter beslutet om skuldsanering har intr�ffat om-<br/>st�ndigheter som inte d� kunnat f�rutses eller om det finns synnerliga sk�l. <br/>Vid s�dan ompr�vning till�mpas 27 � tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 december 1997. </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft19">Lena Moore <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft15"> Prop. 1996/97:166, bet. 1997/98:LU1, rskr. 1997/98:23. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft15"> Senaste lydelse 1995:313. </p> </div> </div>
background image

1547

SFS 1997:848
Utkom fr�n trycket
den 25 november 1997

Lag
om �ndring i skuldsaneringslagen (1994:334);

utf�rdad den 13 november 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 och 28 �� skuldsaneringslagen

(1994:334) skall ha f�ljande lydelse.

8 �2 Vid en skuldsanering skall best�mmas

1. vilka fordringar som enligt 6 � skall omfattas av skuldsaneringen,

2. vad som enligt 7 � skall g�lla f�r dem,
3. vilket belopp som skall f�rdelas mellan borgen�rerna och
4. en betalningsplan som visar n�r och hur kvarst�ende belopp av varje

borgen�rs fordran skall betalas.

Belopp som avses i f�rsta stycket 3 skall best�mmas s� att skuld-

saneringen tar i anspr�k g�lden�rens samtliga tillg�ngar och inkomster efter
avdrag f�r vad som skall f�rbeh�llas g�lden�ren f�r hans och hans familjs
f�rs�rjning. D�rvid skall best�mmelserna i 7 kap. 4 och 5 �� uts�knings-

balken om f�rbeh�llsbelopp vara v�gledande. Vid skuldsaneringen f�r be-

st�mmas att f�rbeh�ll �ven skall g�ras f�r betalning av en fordran som, en-
ligt 6 � tredje stycket eller beslut som fattas med st�d av 6 � andra stycket,

inte omfattas av skuldsaneringen.

Av f�rdelningen enligt f�rsta stycket 3 skall framg� hur stor procentandel

av fordringarnas belopp som skall kvarst�.

Den betalningsplan som skall best�mmas enligt f�rsta stycket 4 skall l�pa

under fem �r, om det inte finns s�rskilda sk�l att best�mma en l�ngre eller
kortare tid.

28 � P� ans�kan av g�lden�ren kan en tingsr�tt som avses i 21 � �ndra vad
kronofogdemyndigheten eller r�tten har best�mt i en fr�ga som avses i 8 �
f�rsta stycket 2-4, om det efter beslutet om skuldsanering har intr�ffat om-
st�ndigheter som inte d� kunnat f�rutses eller om det finns synnerliga sk�l.
Vid s�dan ompr�vning till�mpas 27 � tredje stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 december 1997.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:166, bet. 1997/98:LU1, rskr. 1997/98:23.

2

Senaste lydelse 1995:313.

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.