SFS 2019:254 Lag om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare

SFS2019-254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för

företagare

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2016:676) om skuld-
sanering för företagare ska införas en ny paragraf, 62 §, av följande lydelse.

62 § I lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års
insolvensförordning finns bestämmelser om registrering av F-skuldsane-
ringar i ett insolvensregister.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205.

SFS

2019:254

Publicerad
den

14 maj 2019

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.