SFS 2005:244 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare / SFS 2005:244 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
050244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334);

utfärdad den 4 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27

§ skuldsaneringslagen

(1994:334) skall ha följande lydelse.

27 §

2 På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av ett beslut om

skuldsanering enligt denna lag kan en tingsrätt som avses i 21 § upphäva el-
ler, i fall som avses i 5, ändra beslutet om

1. gäldenären
a) har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,
b) har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs eller exeku-

tiv förrättning, eller

c) i hemlighet har gynnat någon borgenär för att inverka på skuldsane-

ringsfrågans avgörande,

2. gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets

handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenä-
ren,

3. gäldenären lämnat oriktig uppgift till ledning för myndighets beslut i

fråga om skatt eller avgift som omfattas av skuldsaneringen eller underlåtit
att lämna uppgift trots att han är uppgiftsskyldig och den oriktiga uppgiften
eller underlåtenheten medfört att ett beslut blivit felaktigt eller inte fattats,

4. gäldenären inte följer betalningsplanen, såvida avvikelsen inte är ringa

eller

5. gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats efter

skuldsaneringen.

I fall som avses i första stycket 5 skall ansökan ges in inom fem år från da-

gen för skuldsaneringen. Om betalningsplanen löper under längre tid gäller i
stället den tiden.

Innan rätten prövar borgenärens ansökan skall gäldenären och de borge-

närer som avses i 19 § höras. I övrigt gäller lagen (1996:242) om domstols-
ärenden för handläggningen.

Upphävs ett beslut om skuldsanering, blir en borgen eller annan säkerhet

som tredje man har ställt för betalning av belopp som avses i 8 § första
stycket 3 ogiltig, om inte tredje mannen kände till eller borde känt till de i
27 § första stycket 1 angivna omständigheterna eller medverkade till att gäl-
denären åsidosatt sina förpliktelser enligt 27 § första stycket 2.

1 Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208.

2 Senaste lydelse 1996:267.

SFS 2005:244

Utkom från trycket
den 17 maj 2005

background image

2

SFS 2005:244

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.