SFS 2006:548 Skuldsaneringslag

060548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Skuldsaneringslag;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från an-
svar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen.

Om ackord och konkurs finns särskilda bestämmelser.

2 § Kronofogdemyndigheten prövar ärenden om skuldsanering och ären-
den om omprövning av ett beslut om skuldsanering.

Kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna

råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. Denna
skyldighet gäller även under skuldsaneringsförfarandet och under löptiden
för en betalningsplan enligt 9 §.

Konsumentverket skall stödja och ge vägledning för den budget- och

skuldrådgivning som kommunerna skall svara för.

3 § Vid skuldsanering enligt denna lag behöver hänsyn inte tas till före-
skrifter om eftergift eller nedsättning i någon annan författning.

En borgenär får utan hinder av föreskrifter i någon annan författning

godta ett förslag om skuldsanering enligt denna lag.

Allmänna villkor för skuldsanering

4 § Skuldsanering får beviljas en gäldenär med hemvist i Sverige som är
fysisk person, om

1. gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan an-

tas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid, och

2. det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska

förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller henne.

Den som är folkbokförd i Sverige skall vid tillämpningen av första stycket

anses ha hemvist i Sverige.

Vid tillämpningen av första stycket 2 skall särskilt beaktas skuldernas ål-

der, omständigheterna vid deras tillkomst, de ansträngningar gäldenären har
gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har
medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering.

1 Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286.

SFS 2006:548

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:548

5 § I fråga om den som är näringsidkare gäller, utöver villkoren i 4 §, att
skuldsanering får beviljas endast om det finns särskilda skäl med hänsyn till
näringsverksamhetens ringa omfattning och enkla beskaffenhet.

6 § En gäldenär som är ålagd näringsförbud enligt lagen (1986:436) om
näringsförbud får inte beviljas skuldsanering. Detsamma gäller en gäldenär
som tidigare beviljats skuldsanering, om det inte finns synnerliga skäl för
skuldsanering.

Skulderna

7 § En skuldsanering omfattar, om inte annat föreskrivs i denna lag, alla
fordringar på pengar mot gäldenären som har uppkommit före den dag då
beslut meddelas enligt 14 § andra stycket att inleda skuldsanering. Skuld-
sanering medför att rätten till ränta eller dröjsmålsavgift på en sådan fordran
bortfaller för tiden efter nämnda dag.

Vid skuldsaneringen får det bestämmas att en fordran som avses i första

stycket och som är beroende av villkor, inte är till beloppet fastställd eller
inte är förfallen till betalning, inte skall omfattas av skuldsaneringen. I fråga
om en sådan fordran får borgenären utan hinder av föreskrifter i annan för-
fattning bevilja anstånd med betalningen under den tid betalningsplanen en-
ligt 9 § löper.

En skuldsanering omfattar inte
1. en fordran på familjerättsliga underhåll,
2. en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan förmånsrätt

enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den
del säkerheten räcker till för betalning av fordran,

3. en fordran för vilken borgenären, innan beslut om att inleda skuld-

sanering har meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, när
det gäller egendom som har tagits i anspråk vid verkställigheten,

4. en fordran som inte är förfallen till betalning och som är beroende av att

borgenären tillhandahåller en motprestation, eller

5. en fordran som är tvistig.
Bestämmelsen i tredje stycket 1 gäller inte när Försäkringskassan eller ett

utländskt offentligt organ inträtt i den underhållsberättigades rätt till under-
hållsbidrag.

Innehållet i en skuldsanering

8 § Alla fordringar som enligt 7 § omfattas av skuldsaneringen har lika
rätt.

Utan hinder av första stycket får en fordran
1. ges sämre rätt, om borgenären samtycker, eller
2. betalas före andra fordringar, om den efter fördelning enligt 9 § första

stycket avser ett mindre belopp och det är skäligt med hänsyn till omfatt-
ningen av skulderna och övriga omständigheter.

I 23 § finns bestämmelser om vad som skall gälla i fråga om fordringar

som inte har anmälts i ärendet.

background image

3

SFS 2006:548

9 § Vid en skuldsanering skall det bestämmas

1. vilka fordringar som enligt 7 § skall omfattas av skuldsaneringen,
2. vad som enligt 8 § skall gälla för dem,
3. vilket belopp som skall fördelas mellan borgenärerna, och
4. en betalningsplan som visar när och hur kvarstående belopp av varje

borgenärs fordran skall betalas.

Det belopp som skall fördelas mellan borgenärerna skall bestämmas så att

skuldsaneringen tar i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster
efter avdrag för vad som skall förbehållas gäldenären för dennes och dennes
familjs försörjning. Därvid skall bestämmelserna i 7 kap. 4 och 5 §§ utsök-
ningsbalken om förbehållsbelopp vara vägledande. Det får bestämmas vid
skuldsaneringen att förbehåll även skall göras för betalning av en fordran
som, enligt 7 § tredje stycket eller beslut som fattas med stöd av 7 § andra
stycket, inte omfattas av skuldsaneringen.

Av fördelningen enligt första stycket 3 skall det framgå hur stor procent-

andel av fordringarnas belopp som skall kvarstå.

Den betalningsplan som skall bestämmas enligt första stycket 4 skall löpa

under fem år, om det inte finns särskilda skäl att bestämma en kortare tid.

Ansökan om skuldsanering

10 § En ansökan om skuldsanering skall göras skriftligen hos kronofogde-
myndigheten i den region där gäldenären är bosatt. �r gäldenären inte bosatt
i Sverige, skall ansökan göras hos Kronofogdemyndigheten i Stockholm.
Har ansökan gjorts hos en kronofogdemyndighet som inte är behörig, skall
ärendet genast lämnas över till den kronofogdemyndighet som enligt hand-
lingarna är behörig.

Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av gäldenären.

11 § Ansökan skall innehålla

1. de uppgifter om gäldenären som anges i 33 kap. 1 § första och andra

styckena rättegångsbalken samt uppgift som visar att gäldenären har hemvist
i Sverige,

2. en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder med uppgift om

varje borgenärs namn, person- eller organisationsnummer, postadress och
telefon,

3. uppgift om gäldenärens inkomster och utgifter,
4. uppgift om förhållanden som avses i 4 § tredje stycket, och
5. de uppgifter om gäldenärens och dennes familjs personliga och ekono-

miska förhållanden som i övrigt är av betydelse för prövning av frågan om
skuldsanering skall inledas.

Uppgifterna enligt första stycket skall lämnas av gäldenären på heder och

samvete.

Bristfällig ansökan

12 § Om en ansökan är bristfällig, skall kronofogdemyndigheten förelägga
gäldenären att avhjälpa bristen. Av föreläggandet skall det framgå att ansö-
kan kan avvisas om föreläggandet inte följs. Föreläggandet behöver inte del-
ges.

background image

4

SFS 2006:548

Kronofogdemyndigheten skall avvisa en ansökan om skuldsanering, om

den är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak och
gäldenären inte har följt ett föreläggande att avhjälpa bristen.

Avslag på ansökan

13 § Om det framgår av ansökan om skuldsanering eller annan tillgänglig
utredning att gäldenären inte uppfyller villkoren enligt 4 eller 5 § eller inte
får beviljas skuldsanering på grund av 6 §, skall kronofogdemyndigheten av-
slå ansökan.

Om det, sedan beslut har meddelats enligt 14 § andra stycket om att inleda

skuldsanering, framkommer att förutsättningarna för skuldsanering enligt
denna lag inte är uppfyllda, skall kronofogdemyndigheten avslå ansökan.
Ansökan får också avslås, om gäldenären inte inställer sig personligen vid
ett sammanträde eller om gäldenären i övrigt inte medverkar vid ärendets
handläggning.

Inledande av skuldsanering

14 § Kronofogdemyndigheten skall i den utsträckning det behövs inhämta
upplysningar om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden från
andra myndigheter. Kronofogdemyndigheten får också, om det finns sär-
skilda skäl, hålla ett sammanträde enligt 17 § för att avgöra om skuld-
sanering skall inledas.

Om kronofogdemyndigheten inte enligt 12 § avvisar eller enligt 13 § för-

sta stycket avslår en ansökan om skuldsanering, skall myndigheten snarast
besluta att skuldsanering skall inledas.

15 § När ett beslut har meddelats om att inleda skuldsanering skall krono-
fogdemyndigheten genast genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tid-
ningar uppmana var och en som har en fordran mot gäldenären att skriftligen
anmäla den till kronofogdemyndigheten senast en månad från dagen för
kungörelsens införande. Om det finns särskilda skäl, kan kronofogde-
myndigheten införa kungörelsen även i en eller flera ortstidningar. Krono-
fogdemyndigheten kan också förlänga fristen till två månader, om det finns
särskilda skäl.

Utredningen hos kronofogdemyndigheten

16 § Har skuldsanering inletts, skall kronofogdemyndigheten se till att
ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.

17 § Kronofogdemyndigheten skall kalla gäldenären att inställa sig per-
sonligen vid ett sammanträde, om det kan antas vara till fördel för utred-
ningen. Vid sammanträdet skall gäldenären lämna de ytterligare upplys-
ningar som behövs för att avgöra frågan om skuldsanering.

Kallelsen skall sändas till gäldenären under den adress gäldenären senast

har uppgivit i ärendet. Kallelsen behöver inte delges.

I kallelsen skall gäldenären upplysas om syftet med sammanträdet och om

att ansökan kan avslås om gäldenären inte inställer sig personligen.

background image

5

SFS 2006:548

18 § Kronofogdemyndigheten får till sammanträde enligt 17 § kalla även
en borgenär, annan myndighet eller någon annan som kan bidra till utred-
ningen av ärendet. Kallelsen behöver inte delges.

Beslut om skuldsanering

19 § När det finns en tillräcklig utredning, skall kronofogdemyndigheten
tillsammans med gäldenären upprätta ett förslag om skuldsanering som
innehåller de uppgifter som anges i 9 §.

20 § Förslaget om skuldsanering skall sändas till samtliga kända borge-
närer vars fordringar omfattas av skuldsaneringen med föreläggande för dem
att yttra sig över förslaget inom viss tid. I föreläggandet skall det anges att
ett uteblivet yttrande inte hindrar ett beslut om skuldsanering. Föreläggandet
skall delges borgenärerna. Om en fordran som anmälts enligt 15 § inte om-
fattas av skuldsaneringen, skall borgenären underrättas om detta.

21 § Efter utgången av den tid som avses i 20 § skall kronofogdemyndig-
heten pröva om gäldenären skall beviljas skuldsanering.

Ett beslut om skuldsanering skall genast kungöras i Post- och Inrikes Tid-

ningar.

Förbud mot exekutiva åtgärder

22 § Efter kronofogdemyndighetens beslut om att inleda skuldsanering får
utmätning för fordringar som uppkommit dessförinnan inte äga rum innan
frågan om skuldsanering är avgjord, om inte, efter överklagande, rätten på
begäran av en borgenär bestämmer annat. Om utmätning ändå sker, är åtgär-
den utan verkan.

Första stycket gäller inte fordringar som enligt 7 § tredje stycket inte om-

fattas av skuldsaneringen.

Det som sägs i denna paragraf tillämpas även i fråga om beslut om betal-

ningssäkring och verkställighet av ett sådant beslut.

Verkan av skuldsanering

23 § En skuldsanering befriar gäldenären från ansvar för betalningen av de
skulder som omfattas av skuldsaneringen i den utsträckning som dessa sätts
ned. Genom skuldsaneringen befrias gäldenären från ansvar för betalningen
av fordringar som inte är kända i ärendet, om inte fordringen är sådan som
avses i 7 § tredje stycket.

Skuldsaneringen inverkar inte på den rätt en borgenär har mot en borgens-

man eller någon annan som förutom gäldenären svarar för fordringen.

Omprövning av skuldsanering

24 § På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av ett beslut om
skuldsanering kan kronofogdemyndigheten upphäva beslutet eller, i fall som
avses i 4 och 5, ändra det som har bestämts i en fråga som avses i 9 § första
stycket 2�4, om

background image

6

SFS 2006:548

1. gäldenären
a) har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,
b) har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs eller exeku-

tiv förrättning, eller

c) i hemlighet har gynnat någon borgenär för att inverka på skuldsane-

ringsfrågans avgörande,

2. gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets

handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för borge-
nären,

3. gäldenären har lämnat oriktig uppgift till ledning för myndighets beslut

i fråga om skatt eller avgift som omfattas av skuldsaneringen eller underlåtit
att lämna uppgift trots att gäldenären är uppgiftsskyldig och den oriktiga
uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett beslut blivit felaktigt eller inte
fattats,

4. gäldenären inte följer betalningsplanen, såvida avvikelsen inte är ringa,

eller

5. gäldenärens ekonomiska förhållanden har väsentligen förbättrats efter

beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kun-
nat förutses vid beslutet.

I fall som avses i första stycket 5 skall ansökan ges in inom fem år från da-

gen för skuldsaneringen. Om löptiden för betalningsplanen har förlängts en-
ligt 26 §, gäller i stället den tiden.

Upphävs ett beslut om skuldsanering, blir en borgen eller annan säkerhet

som tredje man har ställt för betalning av belopp som avses i 9 § första
stycket 3 ogiltig, om inte tredje mannen kände till eller borde känt till de om-
ständigheter som anges i första stycket 1 eller medverkade till att gäldenären
åsidosatt sina förpliktelser enligt första stycket 2.

25 § På ansökan av gäldenären kan kronofogdemyndigheten ändra det som
har bestämts i en fråga som avses i 9 § första stycket 2�4, om

1. gäldenärens ekonomiska förhållanden har väsentligen förändrats efter

beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kun-
nat förutses vid beslutet, eller

2. det finns synnerliga skäl.

26 § Vid ändring av ett beslut om skuldsanering får löptiden för betal-
ningsplanen förlängas till som längst sju år.

27 § En ansökan om upphävande eller ändring enligt 24 eller 25 § av ett
beslut om skuldsanering skall göras skriftligen hos den kronofogdemyndig-
het som anges i 10 §. Ansökan skall innehålla uppgifter om

1. det beslut som avses, och
2. de omständigheter som åberopas till stöd för upphävande eller ändring.
Om en ansökan är bristfällig tillämpas 12 §.

28 § Bestämmelserna i 16�18 §§ gäller i tillämpliga delar även vid krono-
fogdemyndighetens handläggning av ärenden om upphävande eller ändring
av ett beslut om skuldsanering.

background image

7

SFS 2006:548

�verklagande

29 § Kronofogdemyndighetens slutliga beslut får överklagas till tings-
rätten i den ort där gäldenären är bosatt. Detsamma gäller kronofogde-
myndighetens beslut att inleda skuldsanering. Om gäldenären inte är bosatt i
Sverige, får beslutet överklagas till Stockholms tingsrätt. �verklagandet
skall ges in till kronofogdemyndigheten inom tre veckor från dagen för be-
slutet. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden, om
inte annat följer av denna lag. Kronofogdemyndigheten skall inte vara part i
domstolen.

Ett beslut varigenom en ansökan om skuldsanering förklaras vilande får

inte överklagas.

30 § Om tingsrätten bifaller ett överklagande av gäldenären, skall den åter-
förvisa ärendet till kronofogdemyndigheten. Om kronofogdemyndigheten
avslagit gäldenärens ansökan med tillämpning av 13 § andra stycket och till-
räcklig utredning finns, får tingsrätten dock besluta om skuldsanering.

Ett beslut av tingsrätten att återförvisa ett ärende till kronofogdemyndig-

heten får inte överklagas.

31 § Hovrätten får inte pröva ett överklagande av ett beslut av en tingsrätt,
om inte hovrätten meddelat prövningstillstånd.

Prövningstillstånd behövs inte, om överklagandet avser ett beslut som rör

någon annan än en part, ett beslut genom vilket tingsrätten ogillat jäv mot en
domare eller ett beslut genom vilket ett överklagande har avvisats.

�vriga bestämmelser

32 § Om gäldenären försätts i konkurs, förfaller en av gäldenären dessför-
innan gjord ansökan om skuldsanering.

Om en ansökan om förhandling om offentligt ackord tas upp sedan gälde-

nären har ansökt om skuldsanering, skall skuldsaneringsärendet förklaras vi-
lande. Om ackordet fastställs, förfaller ansökan om skuldsanering.

Om gäldenären avlider, förfaller en av gäldenären gjord ansökan om

skuldsanering.

33 § �&terkallar gäldenären en ansökan om skuldsanering, skall ärendet ge-
nast avskrivas från vidare handläggning. Detsamma gäller om ansökan för-
faller enligt 32 §.

34 § Avslås eller avvisas en ansökan om skuldsanering eller avskrivs ären-
det från vidare handläggning sedan en kungörelse har utfärdats enligt 15 §,
skall samtliga kända borgenärer genast underrättas.

35 § En överenskommelse som innebär att gäldenären eller tredje man till-
försäkrar någon borgenär, vars fordran omfattas av skuldsaneringen, bättre
villkor än enligt skuldsaneringen är ogiltig.

36 § Socialnämnder och andra myndigheter skall till kronofogdemyndig-
het eller domstol som handlägger ett ärende om skuldsanering enligt denna

background image

8

SFS 2006:548

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

lag på begäran överlämna sådana uppgifter om gäldenärens personliga och
ekonomiska förhållanden som behövs för prövning av ärendet.

37 § Ett beslut om skuldsanering får verkställas utan hinder av att det inte
har vunnit laga kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007, då skuldsaneringslagen

(1994:334) skall upphöra att gälla.

2. För ärenden om skuldsanering som har överlämnats till tingsrätten före

ikraftträdandet och för ärenden om omprövning där ansökan har getts in till
tingsrätten före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser i fråga om för-
farandet vid tingsrätten.

3. Har löptiden för en betalningsplan vid en skuldsanering som beslutats

enligt äldre bestämmelser bestämts till en längre tid än fem år, gäller äldre
bestämmelser i fråga om den tid inom vilken en ansökan om omprövning
skall ges in.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.