SFS 2006:718 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare / SFS 2006:718 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
060718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skuldsaneringslagen

(1994:334)

2

dels att i 1, 11�18, 20, 21 och 28�30 §§ samt i rubrikerna närmast före 12

och 15 §§ ordet ⬝kronofogdemyndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝Kronofogde-
myndigheten⬝,

dels att i 25 och 29 §§ ordet ⬝kronofogdemyndighetens⬝ skall bytas ut

mot ⬝Kronofogdemyndighetens⬝,

dels att i 37 § ordet ⬝kronofogdemyndighet⬝ skall bytas ut mot ⬝Krono-

fogdemyndigheten⬝,

dels att 9 § skall ha följande lydelse.

9 §

3 En ansökan om skuldsanering skall göras skriftligen hos Kronofogde-

myndigheten.

Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av gäldenären.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av
21 § 1996:267
25 § 1995:313
28 § 1997:848
29 § 1996:267.

3 Senaste lydelse 1997:371.

SFS 2006:718

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.