SFS 2006:745 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548)

060745.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skuldsaneringslagen

(2006:548)

dels att i 12–16, 19, 21, 24, 25, 29 och 30 §§ samt i rubriken närmast före

16 § ordet ”kronofogdemyndigheten” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyn-
digheten”,

dels att i 22, 28 och 29 §§ ordet ”kronofogdemyndighetens” skall bytas ut

mot ”Kronofogdemyndighetens”,

dels att i 36 § ordet ”kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot ”Krono-

fogdemyndigheten”,

dels att 10 och 27 §§ skall ha följande lydelse.

10 §

En ansökan om skuldsanering skall göras skriftligen hos Kronofogde-

myndigheten.

Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av gäldenären.

27 § En ansökan om upphävande eller ändring enligt 24 eller 25 § av ett
beslut om skuldsanering skall göras skriftligen hos Kronofogdemyndig-
heten. Ansökan skall innehålla uppgifter om

1. det beslut som avses, och
2. de omständigheter som åberopas till stöd för upphävande eller ändring.
Om en ansökan är bristfällig tillämpas 12 §.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:745

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.