SFS 2004:834 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare / SFS 2004:834 Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
040834.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334);

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § skuldsaneringslagen (1994:334)

skall ha följande lydelse.

6 §

2

En skuldsanering omfattar, om inte annat föreskrivs i denna lag, alla

fordringar på pengar mot gäldenären som har uppkommit före den dag då
beslut meddelas enligt 13 § andra stycket att inleda skuldsanering. Skuld-
sanering medför att rätten till ränta eller dröjsmålsavgift på en sådan fordran
bortfaller för tiden efter nämnda dag. Skuldsaneringen får dock inskränkas
till att avse de fordringar som har uppkommit före viss tidigare dag, om det
är skäligt med hänsyn till omständigheterna vid skuldernas uppkomst eller
andra särskilda omständigheter.

Vid skuldsaneringen får bestämmas att en fordran som avses i första

stycket och som är beroende av villkor, inte är till beloppet fastställd eller
inte är förfallen till betalning, inte skall omfattas av skuldsaneringen. I fråga
om en sådan fordran får borgenären utan hinder av föreskrifter i annan för-
fattning bevilja anstånd med betalningen under den tid betalningsplanen en-
ligt 8 § löper.

En skuldsanering omfattar inte
1. en fordran på familjerättsliga underhåll,
2. en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan förmånsrätt

enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den
del säkerheten förslår till betalning av fordran,

3. en fordran för vilken borgenären, innan beslut om att inleda skuldsane-

ring har meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, såvitt
avser egendom som har tagits i anspråk vid verkställigheten,

4. en fordran som inte är förfallen till betalning och som är beroende av att

borgenären tillhandahåller en motprestation eller

5. en fordran som är tvistig.
Bestämmelsen i tredje stycket 1 gäller inte när Försäkringskassan eller ett

utländskt offentligt organ inträtt i den underhållsberättigades rätt till under-
hållsbidrag.

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 1994:1984.

SFS 2004:834

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:834

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.