SFS 2022:999 Lag om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare / SFS 2022:999 Lag om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare
SFS2022-999.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5

6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för

företagare

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:676) om
skuldsanering för företagare

dels att 6, 8, 13, 14, 21, 43 och 56 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 43 a §, av följande lydelse.

6 § F-skuldsanering får beviljas om gäldenären är

1. en företagare som har varit engagerad i en näringsverksamhet, om hans

eller hennes skuldbörda till huvudsaklig del har anknytning till denna
verksamhet,

2. en företagare som är engagerad i en näringsverksamhet, om de skulder

som uppkommer i denna rätteligen kan betalas eller om oförmågan att betala
dessa skulder endast är tillfällig, eller

3. en närstående till en företagare, om den närståendes skuldbörda till

huvudsaklig del har anknytning till företagarens näringsverksamhet.

Första stycket 1 hindrar inte att en företagare som har varit engagerad i en

näringsverksamhet beviljas F-skuldsanering om hans eller hennes skuld-
börda med anknytning till näringsverksamheten gör att han eller hon upp-
fyller kraven i 8 §.

8 § F-skuldsanering får beviljas om gäldenären är insolvent och så
skuldsatt att han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter inte kan
antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid.

En bedömning av om gäldenären uppfyller kraven i första stycket ska

göras även om hans eller hennes framtida inkomstförhållanden är oklara.

13 § Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. gäldenären enligt 5 § första stycket lagen (1996:242) om domstols-

ärenden och uppgifter som visar att gäldenären har sina huvudsakliga
intressen i Sverige,

2. gäldenärens inkomster och utgifter,
3. gäldenärens tillgångar och skulder med uppgift om varje borgenärs

namn, person- eller organisationsnummer, eller motsvarande identifierings-
nummer, adress och telefonnummer,

4. vilka av skulderna som har anknytning till företagarens närings-

verksamhet,

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.

SFS

2022:999

Publicerad
den

23 juni 2022

background image

2

SFS

2022:999

5. huruvida den person som driver eller har drivit näringsverksamheten är

eller har varit försatt i konkurs eller genomgår eller har genomgått en före-
tagsrekonstruktion,

6. hur näringsverksamheten drivs eller har drivits,
7. omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gälde-

nären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och F-skuldsaneringens
betydelse för gäldenärens framtida förvärvsförmåga, och

8. gäldenärens och dennes familjs personliga och ekonomiska förhållan-

den som i övrigt är av betydelse för prövningen av ärendet.

Uppgifterna ska lämnas av gäldenären på heder och samvete.

14 § Till ansökan ska bifogas årsredovisning eller årsbokslut avseende det
senast avslutade räkenskapsåret för företagarens näringsverksamhet. Om det
har upprättats en revisionsberättelse, ska även denna bifogas.

Om den person som driver eller har drivit näringsverksamheten är eller

har varit försatt i konkurs, ska till ansökan bifogas förvaltarberättelse,
bouppteckning och eventuell slutredovisning enligt 7 kap. 13 och 15 §§ samt
13 kap. konkurslagen (1987:672).

Om den person som driver eller har drivit näringsverksamheten har

genomgått en planförhandling enligt lagen (2022:964) om företagsrekon-
struktion, ska till ansökan bifogas rekonstruktörsberättelse och förteckning
över tillgångar och skulder enligt 4 kap. 8 § 1 och 2 den lagen.

21 § När ett inledandebeslut har meddelats ska detta genast kungöras i
Post- och Inrikes Tidningar. Om det finns särskilda skäl, får kungörelsen
införas även i en eller flera ortstidningar.

I kungörelsen ska varje borgenär som har en fordran mot gäldenären

uppmanas att inom en månad från dagen för kungörelsen skriftligen

1. uppge sitt namn och person- eller organisationsnummer eller mot-

svarande identifieringsnummer,

2. anmäla sina fordringar mot gäldenären,
3. lämna närmare uppgifter om fordringarna och andra uppgifter av bety-

delse för prövningen av ärendet, och

4. ange till vilket konto som betalning ska ske.
Fristen i andra stycket får förlängas till två månader, om det finns sär-

skilda skäl.

43 § Inbetalda medel som tillhör borgenärerna jämte ränta ska Krono-
fogdemyndigheten betala ut till borgenärerna en gång om året.

Utbetalning till en borgenär ska göras till det konto som angetts av borge-

nären. Om det finns särskilda skäl, får utbetalning göras på annat sätt.

Om utbetalning till en borgenär inte görs, ska en underrättelse skickas till

borgenären.

43 a § En borgenär förlorar sin rätt till inbetalda medel enligt 42 § om
borgenären inte inom tre månader från dagen för den sista utbetalningen till
borgenärerna enligt beslutet om F-skuldsanering lämnar sådana uppgifter till
Kronofogdemyndigheten att medlen kan betalas ut till borgenären enligt
43 § andra stycket.

De medel som en borgenär har förlorat sin rätt till ska fördelas mellan

övriga borgenärer och i andra hand betalas tillbaka till gäldenären. Om ut-
betalning eller återbetalning inte är möjlig, tillfaller medlen staten.

background image

3

SFS

2022:999

56 § Om gäldenären försätts i konkurs, förfaller ansökan om F-skuldsane-
ring.

Om en ansökan om planförhandling under företagsrekonstruktion tas upp

sedan gäldenären har ansökt om F-skuldsanering, ska ärendet om F-skuld-
sanering förklaras vilande. Om en rekonstruktionsplan fastställs, förfaller
ansökan om F-skuldsanering.

Om den näringsverksamhet som företagaren är eller har varit engagerad i

drivs av en juridisk person som är försatt i konkurs eller har inlett en plan-
förhandling, ska ärendet om F-skuldsanering förklaras vilande om det med
hänsyn till behovet av utredning finns skäl för det.

Om gäldenären avlider, förfaller ansökan om F-skuldsanering.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. Bestämmelsen i 21 § i den nya lydelsen gäller inte för ärenden där ett

beslut att inleda F-skuldsanering har meddelats före ikraftträdandet.

3. Den nya 43 a § gäller även i fråga om ärenden där betalningsplanen

löpt ut före ikraftträdandet. För sådana ärenden tillämpas paragrafen dock
från och med den 1 november 2022.

4. Den äldre lydelsen av 56 § gäller fortfarande för det fall beslut om för-

handling om offentligt ackord meddelas eller ett ackord fastställs enligt den
upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion efter att gäldenären
ansökt om F-skuldsanering.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.