SFS 2019:255 Lag om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning / SFS 2019:255 Lag om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
SFS2019-255.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande

bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2017:473) med
kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning ska införas
sex nya paragrafer, 13�18 §§, och närmast före 13 § en ny rubrik av följande
lydelse.

Insolvensregister
13 §
Insolvensförfaranden enligt 2015 års insolvensförordning som inleds
i Sverige ska registreras i insolvensregister.

Bolagsverket ska föra ett insolvensregister över konkurser och ett insol-

vensregister över företagsrekonstruktioner. Kronofogdemyndigheten ska
föra ett insolvensregister över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar.

14 § I insolvensregistren ska beslut om att inleda ett insolvensförfarande
och andra uppgifter om förfarandet registreras.

15 § Insolvensregistren får användas för att göra uppgifterna i registren
tillgängliga i enlighet med 2015 års insolvensförordning och för att i övrigt
lämna upplysningar om insolvensförfaranden till den som begär det.

Insolvensregistret över konkurser får användas för uppföljning av och

tillsyn över de övriga register som Bolagsverket för.

16 § En uppgift i insolvensregistret över konkurser ska gallras fem år efter
den dag då konkursen avslutades eller konkursbeslutet upphävdes.

17 § En uppgift i insolvensregistret över företagsrekonstruktioner ska
gallras fem år efter den dag då företagsrekonstruktionen upphörde eller
beslutet om företagsrekonstruktion upphävdes.

18 § En uppgift i insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuld-
saneringar ska gallras fem år efter den dag då inledandebeslutet meddelades
eller, om uppgiften gäller F-skuldsanering, tre år efter den dagen. Om en
betalningsplan löper ut senare, ska dock uppgiften gallras den dag då planen
löper ut.

Om ett beslut om att inleda skuldsanering eller F-skuldsanering upphävs

eller om skuldsanering eller F-skuldsanering inte beviljas, ska uppgiften
gallras redan när det beslut som avslutar ärendet får laga kraft. Detsamma

1 Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205.

SFS

2019:255

Publicerad
den

14 maj 2019

background image

2

SFS

2019:255

gäller om ett ärende om skuldsanering eller F-skuldsanering avskrivs eller
om en beslutad skuldsanering eller F-skuldsanering upphävs efter ompröv-
ning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
2. Lagen tillämpas inte på insolvensförfaranden som har inletts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätt
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.