SFS 2008:997 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

080997.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 3, 8, 14 och 16 §§ lagen

(1996:764) om företagsrekonstruktion ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

2

I ackordsförhandling deltar endast borgenärer vilkas fordringar upp-

kommit före ansökan om företagsrekonstruktion. En borgenär som kan få
täckning för sin fordran genom kvittning eller vars fordran är förenad med
förmånsrätt deltar inte i förhandlingen. En borgenär som vid konkurs skulle
ha rätt till betalning först efter övriga borgenärer deltar inte heller i förhand-
lingen om inte övriga borgenärer som deltar i förhandlingen medger det.

Om en borgenär helt eller delvis avstår från kvittningsrätt eller förmåns-

rätt, deltar han eller hon i förhandlingen i motsvarande mån. Kan en borge-
närs fordran endast till viss del täckas genom kvittning eller understiger vär-
det av den egendom i vilken en borgenär har särskild förmånsrätt borgenä-
rens fordran, deltar han eller hon med återstående del av fordringen.

Innehåller ackordsförslaget en bestämmelse om att borgenärer som inte

har förmånsrätt ska få full betalning intill ett visst belopp, ska deras ford-
ringar i ackordsförfarandet anses som förmånsberättigade i motsvarande
mån.

En borgenär får delta i förhandlingen, även om fordringen inte är förfallen

till betalning eller den är beroende av särskilt villkor.

Med borgenärer som har förmånsrätt likställs en borgenär som till säker-

het för sin fordran har gjort förbehåll om återtaganderätt.

8 §

3

Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, såväl kända som

okända, som enligt 3 § hade rätt att delta i ackordsförhandlingen.

En borgenär som vid konkurs skulle ha rätt till betalning först efter övriga

borgenärer förlorar sin rätt till betalning av gäldenären, om inte alla borgenä-
rer som enligt 3 § hade rätt att delta i ackordsförhandlingen tillgodoses fullt
ut genom ackordet.

1

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2

Senaste lydelse 2003:549.

3

Senaste lydelse 2003:549.

SFS 2008:997

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:997

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

En borgenär med förmånsrätt i viss egendom är bunden av ackordet i

fråga om belopp som inte kan tas ut ur egendomen.

14 §

4

I den bouppteckning som avses i 10 § andra stycket ska tillgångarna

tas upp till noggrant uppskattade värden. Om möjligt ska det även lämnas
specificerad uppgift om de värden som i bokföringshandlingarna har åsatts
tillgångarna eller, när sådan värdering inte har gjorts, om anskaffningskost-
naden. Bouppteckningen ska vidare innehålla uppgift om varje borgenärs
namn och postadress.

Ränta på en borgenärs fordran ska inte beräknas längre än till dagen för

ansökan om företagsrekonstruktion. En fordran i utländskt myntslag ska be-
räknas efter den kurs som gällde nämnda dag.

Har en borgenär förmånsrätt, ska det anges jämte grunden till det.
Om någon anmärker mot en fordran eller bedöms värdet av den egen-

dom, i vilken en borgenär har särskild förmånsrätt, understiga hans eller
hennes fordran, ska det anges.

16 §

5

Om gäldenären eller en borgenär vill anmärka mot en fordran som

skulle omfattas av ackordet, ska han eller hon göra det skriftligen hos rekon-
struktören i så god tid som möjligt och i vart fall före omröstningen vid bor-
genärssammanträdet under ackordsförhandlingen.

Finner rekonstruktören anledning till anmärkning mot en fordran som

skulle omfattas av ackordet eller framställer gäldenären eller en borgenär så-
dan anmärkning hos rekonstruktören, ska denne skyndsamt underrätta den
borgenär vars fordran avses med anmärkningen. Detsamma gäller, när vär-
det av egendom vari borgenär har särskild förmånsrätt bedöms understiga
fordringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528)

om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 2003:549.

5

Senaste lydelse 2003:549.

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.