SFS 1975:254

750254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om äHidrHHig i ackordslagen (1970:847);

utfärdad den 7 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 § ackordslagen (1970:847)

skall ha nedan angivna lydelse.

20 § Den som hade fordran hos gäldenären när förhandling om
offentligt ackord beslutades får, även om fordringen ej är förfallen till

betalning, använda den till kvittning mot fordran som gäldenären då
hade mot honom. Detta gäller dock ej, om kvittning är utesluten på

grund av fordringarnas beskaffenhet eller undantagen enligt vad som
sägs nedan.

Om fordran mot gäldenären förvärvats genom överlåtelse från tredje

man senare än tre månader före ansökningen om förordnande av god

man eller, såvitt angår dödsbo, före ansökan om boets avträdande till

förvaltning av boutredningsman och i det senare fallet ansökningen om
förordnande av god man följt inom tre månader från att boutred­
ningsman förordnats, får den ej användas till Icvittning mot fordran

som gäldenären hade när borgenären förvärvade sin fordran.

SFS 1975:254

Utkom från trycket

den 3 juni 1975

Prop. 1975:6, LU 12, rskr9 1.

403

¬

background image

SFS 1975:254

\

'

Detsamma gäller, om fordran mot gäldenären förvärvats tidigare

genom sådant fång och borgenären då hade skälig anledning antaga att

gäldenären var på obestånd.

Borgenär, som satt sig i skuld till gäldenären under sådana omstän­

digheter att det är att jämställa med betalning med annat än sedvanliga

betalningsmedel, får ej kvitta, i den mån sådan betalning hade kunnat
bli förem ål för återvinning.

Fordran på ersättning vilken tillkommer borgensman eller annan

med anledning av förpliktelse som han infriat (regressfordran) anses

vid tillämpning av vad som sägs ovan ha förvärvats när hans för­

pliktelse grundades.

Överlåter gäldenären, sedan förhandling om offentligt ackord beslu­

tats, fordran så att borgenär därigenom förlorar rätt till Icvittning, skall

han gottgöra borgenären därför.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.
Har förhandling om offentligt ackord beslutats före lagens ikraft­

trädande, tillämpas äldre bestämmelser. Äldre bestämmelser får också

åberopas, om borgenären ägt Icvitta enligt dessa bestämmelser och

fordringarna stod mot varandra vid lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.