SFS 1987:673

870673.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:673

om ändring i ackordslagen (1970:847);

Utkom från trycket

den 30 juli 1987

Utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om ackordsla gen (1970:847)^
dels att i 1 och 16 §§ orden "konkurslagen (1921:225)" skall bytas ut

mot "konkurslagen (1987:672)",

dels att i 5, 7, 8, 26, 29, 32, 33 och 37 §§ ordet "konkursdomaren" i olika

böjningsformer skall bytas ut mot "rätten" i motsv arande form,

dels att i 26 § ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",
dels att 6, 12, 22, 25, 31, 34, 41, 43 och 45 §§ skall ha följ ande lydelse.

6 § Bestämmelserna i 2 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) om behörig

tingsrätt vid ansökan om konkurs äger motsvarande tillämpning i fråga om

ansökan om förordnande av god man.

Vid ansökan skall gäldenären ange och styrka de omständigheter som

gör rätten behörig, om de inte är kända.

Har ansökan gjorts hos en tingsrätt som inte är behörig, skall rätten

genast sända handlingarna i ärendet till den tingsrätt som enligt vad dessa
visar är behörig och underrätta gäldenären. Ansökan skall anses gjord, när

ansökningshandlingen kom in till den för ra tingsrätten.

Framgår det inte av ansökningen vilken tingsrätt som är behörig eller är

den i något annat avseende så bristfällig att den inte kan läggas till grund
för prövningen och följer gäldenären inte ett föreläggande att avhjälpa

bristen, skall ansökningen avvisas.

12 § I förhandling om offentligt ackord deltager endast borgenärer, vil­

kas fordringar uppkommit före beslutet om förhandling om offentligt ack­

ord. Borgenär, som kan få täckning för sin fordran genom kvittning eller
vars fordran är förenad med förmånsrätt, deltager icke i förhandlingen.

Om borgenär helt eller delvis avstår från kvittningsrätt eller förmånsrätt,

deltager han i fö rhandlingen i motsvarande mån. Kan borgenärs fordran
endast till viss del täckas genom kvittning eller understiger värdet av den
egendom i vilken borge när har särskild förmånsrätt hans fordran, deltager

han med återstående del av fordringen.

'Prop. 1986/87:90, LU 32, rskr. 320.

''Senaste lydelse av 16 § 1971:499.

1593

¬

background image

SFS 1987:673

Innehåller ackordsförslaget bestämmelse att borgenärer som ej har foiS

månsrätt skall fa full betalning intill visst belopp, skall deras fordringar i

ackordsförfarandet anses som förmånsberättigade i mo tsvarande mån. t

Borgenär får deltaga i förhandlingen, även om hans fordran ej är förfal­

len till betalning eller den ä r beroende av särskilt villkor.

Med borgenärer som har förmånsrätt likställs en borgenär som till säker­

het för sin fordran har gjort förbehåll om återtaganderätt.

22 § Ansökan om förhandling om offentligt ackord görs hos den tingsrätl
som har förordnat god man.

Ansökningen skall åtföljas av
1. ackordsförslag som anger hur mycket gäldenären bjuder i betalning

och när denna skall erläggas samt om säkerhet ställts för ackordet och vari
den i så fall består,

2. förteckning över boets tillgångar och skulder, upprättad enligt 23 §

tidigast två månader innan ansökan om förhandling om offentligt ackord

gjordes,

3. den senaste balansräkningen, om gäldenären är eller varit bokförings­

skyldig under det sista året innan ansökan om förordnande av god ma n

gjordes,

4. berättelse av gode mannen som anger boets tillstånd och orsakerna till

gäldenärens obestånd samt innehåller översikt över tillgångar och skulder,

uppgift om de n utdelning som kan påräknas i en konkurs och uppl ysning

huruvida egendom frångått gäldenären under sådana förhållanden att den
kan bli föremål för återvinning, huruvida det finns skälig anledning antaga

att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer och i så fa ll
grunden därför samt vilka handelsböcker gäldenären hållit och hur de blivit
förda,

5. yttrande av gode mannen, huruvida han anser att ackordsförslaget bör

antagas av borgenärerna,

6. intyg av gode mannen att borgenärer, som till antalet utgör minst två

femtedelar av de i bouppt eckningen upptagna borgenärer vilkas fordringar

skulle omfattas av ackordet och som tillsammans innehar minst två femte­

delar av dessa fordringars sammanlagda belopp, förklarat sig anse ackor­

det antagbart,

7. bevis att ackordsförslaget samt gode mannens berättelse och yttrande

sänts till alla borgenäre r som upptages i bouppteckningen,

8. förskott, med belopp som regeringen föreskriver, på kostnaden för

ackordsfrågans handläggning hos rätten samt av rätten godkänd säkerhet
för vad som inte täcks av förskottet.

25 § Upptas ansökningen, skall gäldenären inför rätten avlägga bou pp­
teckningsed på tid som rätten bestämmer. Gäldenären skall därvid göra de
tillägg eller ändringar som han finner påkallade och med ed betyga att

bouppteckningen med gjorda tillägg eller ändringar är riktig, så att det inte

enligt hans vetskap har oriktigt utelämnats eller upptagits någon tillgång
eller skuld.

När det finns anledning till det, får rätten besluta att gäldenären skall

avlägga eden inför någon annan tingsrätt. Är gäldenären sjuk, far ed en

1594

avläggas där han vistas.

¬

background image

•3if,§ Vid bor genärssammanträdet skall borgenärerna rösta om ackords-

SFS 1987:673

förslaget.

En anmärkning som har framställts mot en fordran utgör inte hinder mot

att borgenären deltar med fordringen i omröstningen. Är utgången av
omröstningen beroende av om fordringen skall beaktas eller inte, skall
rätten vid samman trädet utreda tvistefrågan och söka åstadkomma förlik­

ning. De närvarande får med bindande verkan för dem som har uteblivit
medge att en anmärkning förfaller eller inskränks eller uppdra åt gode
mannen att ingå förlikning med borgenären. Kan förlikning inte träffas,
skall frågan handläggas enligt vad som sägs i 34 § första stycket för be­

stämmande av omröstningens utgång.

Förlikning angående framställd anmärkning får ej ingås i annan ordning

än som anges i andra styc ket utan samtycke av alla vilkas rätt är beroende
av förlikningen.

Vid omröstning äger 23 § andra stycket motsvarande tillämpning.

34 § Har ackordsförslaget antagits vid borgenärssammanträdet men
finns det enligt 36 § anledning att inte fastställa ackordet, skall ackordsfrå­
gan prövas vid en förhandling. Detsamma gäller, om det vid borgenärssam­

manträdet inte kan avgöras om förslaget har antagits eller förkastats av

borgenärerna. Om ackordsfrågan inte skall prövas vid en förhandling, skall

rätten fastställa ackordet.

Beslut i ackordsfrågan skall meddelas inom en vecka, om ej längre

rådrum är nödvändigt på grund av särskilda omständigheter.

41 § Tingsrättens beslut i en fråga som enligt denna lag skall prövas av

rätten f ar överklagas för sig, om inte något annat följer av 32 § första
stycket, 35 § eller 36 § tredje stycket.

Talan mot ett beslut som avses i första stycket förs genom besvär i

hovrätten inom två veckor från den dag då beslutet meddelades. Är det

fråga om beslut om förhandling om offentligt ackord räknas dock besvärs­

tiden från den dag då kungörelsen om beslutet var införd i Post- och Inrikes

Tidningar.

43 § En sådan förhandling som avses i 34 § f örsta stycket skall äga rum
så snart som möjligt. Vid förhandlingen gäller i tillämpliga delar bestäm­

melserna i rättegångsbalken om huvudförhandling i tvistemål, om inte
något annat sägs i d enna lag. Om de n gode mannen, gäldenären eller en
borgenär uteblir från förhandlingen, hindrar det inte att ackordsfrågan
prövas och avgörs. Rättens avgörande sker genom beslut.

45 § I fråga om tingsrättens handläggning enligt denna lag gäller rätte­
gångsbalkens bestämmelser om handläggningen av tvistemål i tillämpliga

delar, om inte något ann at sägs i denna lag.

En tingsrätt är vid handläggningen domför med en lagfaren do mare. Vid

en förhandling får dock rätten bestå av tre lagfarna domare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande, om en ansökan om godmansförordnande har gjorts före ikraft­

trädandet. Vad som i dessa bestämmelser sägs om konkursdomaren skall

1595

¬

background image

SFS 1987:673

dock i stäl let avse tingsrätten. Vid fullgörandet av en uppgift som
äldre lag ankommer på konkursdomaren består tingsrätten av en lagfaren
domare. Skall en fråga enligt 34 § ackor dslagen (1970:847) hänskjutastillj'

rätten efter ikraftträdandet av den nya lagen, skall frågan i stället han dlag-j

gas i den ordning som föreskrivs i denna lag.

På regeringens vägnar

i^j

fl

STEN WICKBOM

^
0<

Eugéne Palmér

(Justitiedepartementet)

jp

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.