SFS 1990:1073

901073.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1073

om ändring i ackordslagen (1970:847);

Utkom från trycket

den 10 december 1990

Utfärdad den 29 no vember 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 41 § ackordslagen (1970:847)

skall ha följande lydelse.

41 § ' Tingsrättens beslut i en fråga som enligt denna lag skall prövas av

rätten får överklagas för sig, om inte något annat följer av 32 § första

stycket, 35 § eller 36 § tredje stycket.

Talan mot ett beslut som avses i första stycket förs genom besvär i

hovrätten inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Är det
fråga om besl ut om förhandling om offentligt ackor d räknas dock besvärs­

tiden från den dag då kungörelsen om beslutet var införd i Post- och

Inrikes Tidningar.

Denna lag trä der i kraft den 1 januar i 1991. Äldre bestämmelser gäller

dock i fråga om tid för bes vär över beslut som meddelats före ikraftträdan­
det.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

'Prop. 1990/91:22. LUIO. rskr. 33.

-Senaste lydelse 1987:673.

1977

K3

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.