SFS 1992:1617

921617.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1617

om ändring i ackordslagen (1970:847);

utkom från trycket

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs a tt 48 § ackordslagen (1970:847)

skall ha följande lydelse.

48

Bestämmelserna i denna lag om gäldenär äger ej tillämpning i fråga

om

1. bankaktiebolag, sparbank eller central fbreningsbank,

I 2. stadshypoteksfbrening eller landshypoteksforening,

3. understödsförening,
4. försäkringsbolag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Ett kreditmarknadsbolag enligt 1 kap. 1 § lagen (1992:1610) om

kreditmarknadsbolag som vid lagens ikraftträdande har rätt att driva

' Prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr. 1992/93:109.

^ Senaste lydelse 1987:637.

3835

¬

background image

v »'

SFS 1992:1617

verksamhet enligt lagen (1963:76 ) om kreditaktiebolag skall fortfarande

omfattas av 48 §.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.