SFS 1995:1581 Lag om ändring i ackordslagen (1970:847)

SFS 1995_1581 Lag om ändring i ackordslagen (1970_847)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i ackordslagen (1970:847);

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 48 § ackordslagen (1970:847)2

orden ”central föreningsbank” skall bytas ut mot ”medlemsbank”.

SFS 1995:1581
Utkom från trycket

den 29 december 1995

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112.

2

Senaste lydelse av 48 § 1992:1617.

3187

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.