SFS 1997:471 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

SFS 1997_471 Lag om ändring i lagen (1996_764) om företagsrekonstruktion

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:471
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 1 kap. 3 § lagen (1996:764) om fö-
retagsrekonstruktion ordet "kreditmarknadsbolag" skall bytas ut mot "kre-
ditmarknadsföretag".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97: 214.

796

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.