SFS 2019:896 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

SFS2019-896.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1996:764) om företags-
rekonstruktion ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
2 Bestämmelserna i denna lag om gäldenär gäller inte bankaktiebolag,
sparbank, medlemsbank, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, tjänste-
pensionsföretag, värdepappersbolag, clearingorganisation och värdepappers-
central.

Bestämmelserna avser inte heller sådana gäldenärer i vars verksamhet

staten, en kommun, en region, ett kommunalförbund, en församling eller en
kyrklig samfällighet har ett bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i denna lag om gäldenär gäller inte heller ett finansiellt

institut eller holdingföretag som är försatt i resolution enligt lagen (2015:1016)
om resolution.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2019:750.

SFS

2019:896

Publicerad
den

3 december 2019

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.