SFS 2005:245 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

050245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion;

utfärdad den 4 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 27 § lagen (1996:764) om

företagsrekonstruktion skall ha följande lydelse.

3 kap.

27 § På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av ackordet kan
rätten förklara att den eftergift som genom ackordet har medgetts gäldenären
har förfallit, om

1. gäldenären
a) har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,
b) har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs eller exeku-

tiv förrättning, eller

c) i hemlighet har gynnat någon borgenär för att inverka på ackordsfrå-

gans avgörande,

2. gäldenären har åsidosatt vad som åligger honom enligt 26 § andra

stycket, eller

3. gäldenären på något annat sätt uppenbart har försummat sina åtaganden

enligt ackordet.

Förlikning är inte tillåten i en fråga som avses i första stycket.
Även om den eftergift som har medgetts gäldenären förklarats förfallen,

får borgenärerna göra ackordet i övrigt gällande mot gäldenären eller mot
den som har gått i borgen för ackordet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208.

SFS 2005:245

Utkom från trycket
den 17 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.