SFS 2021:542 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

SFS2021-542.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion

dels att 2 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 1 a §, av följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 En ansökan om företagsrekonstruktion får göras av gäldenären eller
av en borgenär. Ansökan ska göras skriftligen till den tingsrätt där
gäldenären svarar i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet.

I ansökan ska sökanden ange och styrka de omständigheter som gör rätten

behörig, om de inte är kända.

I 3 och 4 §§ lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015

års insolvensförordning finns ytterligare bestämmelser om ansökans
innehåll.

1 a § En ansökan enligt 1 § ska vara egenhändigt undertecknad av
sökanden eller sökandens ombud.

Om ansökan ges in elektroniskt, ska den skrivas under med en sådan

avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre
marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga
lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318.
2 Senaste lydelse 2017:481.

SFS

2021:542

Publicerad
den

8 juni 2021

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.