SFS 2003:549 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Du är här: Start / Insolvensrätt / Lag (2022:964) om företagsrekonstruktion / SFS 2003:549 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
030549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion;

utfärdad den 17 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 3, 8, 14 och 16 §§ lagen

(1996:764) om företagsrekonstruktion skall ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

I ackordsförhandling deltar endast borgenärer vilkas fordringar upp-

kommit före ansökan om företagsrekonstruktion. En borgenär som kan få
täckning för sin fordran genom kvittning eller vars fordran är förenad med
förmånsrätt deltar inte i förhandlingen. En borgenär som vid konkurs skulle
ha rätt till betalning först efter övriga borgenärer deltar inte heller i förhand-
lingen om inte övriga borgenärer som deltar i förhandlingen medger det.

Om en borgenär helt eller delvis avstår från kvittningsrätt eller förmåns-

rätt, deltar han i förhandlingen i motsvarande mån. Kan en borgenärs fordran
endast till viss del täckas genom kvittning eller understiger värdet av den
egendom i vilken en borgenär har särskild förmånsrätt eller förmånsrätt på
grund av företagsinteckning hans fordran, deltar han med återstående del av
fordringen.

Innehåller ackordsförslaget en bestämmelse att borgenärer som inte har

förmånsrätt skall få full betalning intill ett visst belopp, skall deras ford-
ringar i ackordsförfarandet anses som förmånsberättigade i motsvarande
mån.

En borgenär får delta i förhandlingen, även om hans fordran inte är förfal-

len till betalning eller den är beroende av särskilt villkor.

Med borgenärer som har förmånsrätt likställs en borgenär som till säker-

het för sin fordran har gjort förbehåll om återtaganderätt.

8 §

Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, såväl kända som

okända, som enligt 3 § hade rätt att delta i ackordsförhandlingen.

En borgenär som vid konkurs skulle ha rätt till betalning först efter övriga

borgenärer förlorar sin rätt till betalning av gäldenären, om inte alla borgenä-
rer som enligt 3 § hade rätt att delta i ackordsförhandlingen tillgodoses fullt
ut genom ackordet.

1

Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.

SFS 2003:549

Utkom från trycket
den 19 augusti 2003

background image

2

SFS 2003:549

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

En borgenär med förmånsrätt i viss egendom eller förmånsrätt på grund

av företagsinteckning är bunden av ackordet i fråga om belopp som inte kan
tas ut ur egendom som omfattas av förmånsrätten.

14 §

I den bouppteckning som avses i 10 § andra stycket skall tillgångarna

tas upp till noggrant uppskattade värden. Om möjligt skall även lämnas spe-
cificerad uppgift om de värden som i bokföringshandlingarna har åsatts till-
gångarna eller, när sådan värdering inte har gjorts, om anskaffningskostna-
den. Bouppteckningen skall vidare innehålla uppgift om varje borgenärs
namn och postadress.

Ränta på en borgenärs fordran skall inte beräknas längre än till dagen för

ansökan om företagsrekonstruktion. Fordran i utländskt myntslag skall be-
räknas efter den kurs som gällde nämnda dag.

Har en borgenär förmånsrätt, skall det anges jämte grunden till det.
Förekommer anmärkning mot fordran eller bedöms värdet av egendom,

vari en borgenär har särskild förmånsrätt eller förmånsrätt på grund av före-
tagsinteckning, understiga hans fordran, skall det anges.

16 §

Om gäldenären eller en borgenär vill framställa anmärkning mot en

fordran som skulle omfattas av ackordet, skall han göra det skriftligen hos
rekonstruktören i så god tid som möjligt och i vart fall före omröstningen vid
borgenärssammanträdet under ackordsförhandlingen.

Finner rekonstruktören anledning till anmärkning mot en fordran som

skulle omfattas av ackordet eller framställer gäldenären eller en borgenär så-
dan anmärkning hos rekonstruktören, skall denne skyndsamt underrätta den
borgenär vars fordran avses med anmärkningen. Detsamma gäller när en
borgenär har särskild förmånsrätt eller förmånsrätt på grund av företagsin-
teckning och värdet av den egendom i vilken borgenären har sådan säkerhet
bedöms understiga fordringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om en företagsrekonstruktion som har beslutats på grund av en

ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.