SFS 2006:723 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

060723.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2 kap. 11 § lagen (1996:764) om

företagsrekonstruktion ordet ”kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot
”Kronofogdemyndigheten”.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:723

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.