SFS 2011:730 Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion;

110730.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 20 § lagen (1996:764) om

företagsrekonstruktion ska ha följande lydelse.

2 kap.

20 §

3

Har gäldenärens motpart före beslutet om företagsrekonstruktion fått

rätt att häva ett avtal på grund av inträffat eller befarat dröjsmål med betal-
ning eller annan prestation, får motparten efter beslutet inte häva avtalet på
grund av dröjsmålet, om gäldenären med rekonstruktörens samtycke inom
skälig tid begär att det ska fullföljas. Gäldenären ska på motpartens begäran
inom skälig tid ge besked om avtalet ska fullföljas.

Ska ett avtal fullföljas enligt första stycket gäller följande.
1. Är tiden för motpartens fullgörelse inne, ska gäldenären på motpartens

begäran fullgöra sina motsvarande prestationer eller, om anstånd har med-
getts beträffande vissa prestationer, ställa säkerhet för dem.

2. Är tiden för motpartens fullgörelse inte inne, har motparten rätt att er-

hålla säkerhet för gäldenärens framtida prestationer i den mån det av särskild
anledning är nödvändigt för att skydda honom mot förlust.

Om gäldenären inte lämnar besked enligt första stycket andra meningen

eller inte fullgör sina skyldigheter enligt andra stycket, får motparten häva
avtalet.

Ett avtalsvillkor som inskränker gäldenärens rätt enligt första och andra

styckena är ogiltigt.

Om återtagande av vara som överlämnats till gäldenären sedan ansökan

gjorts om företagsrekonstruktion finns föreskrifter i 63 § fjärde stycket köp-
lagen (1990:931).

Denna paragraf gäller inte för anställningsavtal eller för en borgenär som

innehar finansiella instrument, valuta eller sådana fordringar som avses i
8 kap. 10 § andra stycket konkurslagen (1987:672) som säkerhet.

1 Prop. 2010/11:95, bet. 2010/11:FiU25, rskr. 2010/11:268.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om stäl-
lande av finansiell säkerhet (EGT L 168, 27.6.2002, s. 43, Celex 32002L0047), ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/44/EG (EUT L 146, 10.6.2009,
s. 37, Celex 32009L0044).

3 Senaste lydelse 2005:198.

SFS 2011:730

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:730

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2011.
2. Vid företagsrekonstruktion som beslutats före ikraftträdandet gäller

äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.