SFS 2007:331 Lag om ändring i lagen (2007:277) om ändring i utsökningsbalken

SFS 2007:331

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:277) om ändring i
utsökningsbalken;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 36 § utsökningsbalken i

stället för dess lydelse enligt lagen (2007:277) om ändring i nämnda lag
skall ha följande lydelse.

4 kap.

36 §

2

Bestämmelserna i 10 § andra stycket skall inte tillämpas i ett allmänt

mål. Bestämmelser om uppskov i allmänna mål finns i 7–9 §§ lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Bestämmelserna i 11 § skall inte tillämpas i allmänt mål om Kronofogde-

myndigheten har avbrutit indrivningen enligt 18 § första stycket andra me-
ningen lagen om indrivning av statliga fordringar m.m.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178.

2

Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2007:331

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.