SFS 2014:151 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2014:151 Lag om ändring i utsökningsbalken
140151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 27 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 2 och 4�7 §§ utsöknings-

balken ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

En auktion ska kungöras i god tid och på lämpligt sätt. Om det kan för-

utses att ett sammanträde behöver hållas för fördelning av köpeskillingen, ska
kungörelsen innehålla uppgift om sammanträdet.

Sökanden, gäldenären och annan känd sakägare vars rätt berörs av försälj-

ningen ska i god tid underrättas särskilt, om inte en underrättelse är uppenbart
obehövlig.

4 §

Ett bud får inte godtas, om det är sannolikt att en avsevärt högre köpe-

skilling kan uppnås.

Om en tredje man har handpanträtt eller retentionsrätt i utmätt egendom

och egendomen ska säljas för fordran med sämre rätt, får försäljning ske
endast om köpeskillingen räcker till betalning av tredje mannens fordran.

Trots första och andra styckena ska ett bud godtas, om samtliga berörda

sakägare medger det.

5 §

Köpeskillingen för egendomen ska betalas genast efter det att ett bud

har godtagits. Kronofogdemyndigheten får dock ge anstånd med betalningen
utom i fråga om handpenning. Egendomen ska hållas inne till dess full betal-
ning sker.

Om köpeskillingen eller handpenning inte betalas genast efter det att budet

har godtagits, ska egendomen bjudas ut på nytt.

Om anstånd har getts, blir budet ogiltigt, om full betalning inte sker inom

föreskriven tid.

6 §

Om det inte lämnas något bud som godtas och fullföljs genom att köpe-

skillingen eller handpenning betalas genast, ska ett nytt försäljningsförsök
göras, om inte sökanden avstår från det. Detsamma gäller, om ett bud har
blivit ogiltigt enligt 5 § tredje stycket.

Om två auktioner har hållits utan att egendomen har blivit såld och det sak-

nas anledning att anta att egendomen kan säljas inom rimlig tid, ska ett nytt
försäljningsförsök inte göras.

1 Prop. 2013/14:43, bet. 2013/14:CU16, rskr. 2013/14:167.

SFS 2014:151

Utkom från trycket
den 8 april 2014

background image

2

SFS 2014:151

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Om en ny auktion ska hållas, gäller 2�5 §§. Anmälan av en fordran som har

skett för en auktion gäller även för ett senare försäljningsförsök.

Om ett nytt försäljningsförsök inte ska göras, ska utmätningen hävas. Detta

gäller dock inte medel som har influtit eller inflyter med anledning av redan
vidtagna åtgärder.

7 §

När en ny auktion hålls sedan ett bud har blivit ogiltigt enligt 5 § tredje

stycket, ska handpenningen användas till betalning av förrättningskostna-
derna för den förra auktionen och för vård och förvaltning av egendomen från
det att budet blev ogiltigt till dess att den nya auktionen hålls. Om köpe-
skillingen vid den nya auktionen är lägre än det bud som har godtagits vid den
förra, ska återstoden av handpenningen användas för att täcka skillnaden. Det
som inte behöver tas i anspråk ska återlämnas när köpeskillingen vid den nya
auktionen har betalats. Om inte egendomen blir såld vid den nya auktionen, är
hela handpenningen förverkad.

Om en ny auktion inte hålls, ska handpenningen användas till betalning av

förrättningskostnader som inte har kommit till nytta. Det som inte behöver tas
i anspråk ska återlämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.