SFS 2008:881 Lag om ändring i utsökningsbalken

080881.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

dels

att 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 3 kap. 11 § ska lyda ”Utslag och beslut i

mål om betalningsföreläggande och handräckning samt europeiskt betal-
ningsföreläggande”,

dels

att det i balken ska införas en ny paragraf, 3 kap. 12 a §, av följande

lydelse.

3 kap.

1 §

2

Verkställighet får under de förutsättningar som anges i detta kapitel

äga rum på grund av följande exekutionstitlar:

1. domstols dom, utslag eller beslut,
2. förlikning som är stadfäst av domstol,
3. godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande av ordningsbot eller

godkänt avgiftsföreläggande,

4. skiljedom,
5. förbindelse angående underhållsbidrag,
6. förvaltningsmyndighets beslut som enligt särskild föreskrift får verk-

ställas,

7. handling som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verkstäl-

lighet, och

8. Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföre-

läggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som
har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten.

Det som i balken sägs om dom gäller, om inte annat föreskrivs, i tillämp-

liga delar även domstols utslag eller beslut, Kronofogdemyndighetens utslag
eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning samt euro-
peiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Kronofog-
demyndigheten.

12 a §

Europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart

av Kronofogdemyndigheten får verkställas utan särskilda villkor, om inte
något annat följer av artikel 22 eller 23 i Europaparlamentets och rådets för-

1

Prop. 2007/08:158, bet. 2008/09:CU4, rskr. 2008/09:3.

2

Senaste lydelse 2008:588.

SFS 2008:881

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

2

SFS 2008:881

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

ordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett
europeiskt betalningsföreläggande

3

.

Denna lag träder i kraft den 12 december 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

3

EUT L 399, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1896).

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.