SFS 2015:683 Lag om ändring i utsökningsbalken

150683.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 7 och 19 §§ utsöknings-

balken ska ha följande lydelse.

18 kap.

7 §

2

Ett beslut om utmätning som avses i 7 kap. får överklagas utan

inskränkning till viss tid.

Ett beslut om annan utmätning ska överklagas av sökanden eller svaranden

inom tre veckor från det att beslutet delgavs den klagande. Tredje man får
överklaga en sådan utmätning utan inskränkning till viss tid. Ett beslut som
avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 12 kap. 49 § tredje stycket ska dock
överklagas inom tre veckor från det att beslutet delgavs den klagande.

En exekutiv försäljning ska överklagas inom tre veckor från försäljningen.

Ett beslut om fördelning eller utbetalning av medel ska överklagas inom tre
veckor från beslutet. Svaranden får dock överklaga ett sådant beslut inom den
tid inom vilken utmätningsbeslutet enligt andra stycket första meningen ska
överklagas, om den tiden löper ut senare.

Ett sådant överklagande som avses i 6 § andra stycket andra meningen får

göras utan inskränkning till viss tid.

Kronofogdemyndighetens beslut i andra fall ska överklagas inom tre

veckor från det att beslutet delgavs den klagande.

19 §

3

Bestämmelserna i 12, 14 och 15 §§ tillämpas även i hovrätten och

Högsta domstolen. Bestämmelserna i 16 § tillämpas även i hovrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:136, bet. 2015/16:CU7, rskr. 2015/16:29.

2 Senaste lydelse 1995:298.

3 Senaste lydelse 1993:516.

SFS 2015:683

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.