SFS 1971:500

710500.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:500 Lag

Utkom frän trycket om exekutiv försäljning av l uftfartyg m. m.;

den 5 juli 19 71

given Stockholms slott den 14 maj 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna som följer.

1 § Utmätt luftfartyg och utmätta intecknade reservdelar till luftfar­

tyg säljes av överexekutor. Försäljningen skall ske på offentlig auktion.

I fråga om vissa främmande luftfartyg eller intecknade reservdelar

till sådana luftfartyg tillämpas jämte denna lag lagen (1955: 229) i an­
ledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internatio­

nellt erkännande av rätt till luftfartyg.

2 § Vad i denna lag sägs om utmätt luftfartyg eller utmätta intecknadc

reservdelar till luftfartyg gäller i tillämpliga delar även när sådan egen­

dom skall säljas exekutivt under konkurs.

1344

1 Prop. 1971: 20, LU 1 1, rskr 126.

¬

background image

3 § Utmätt luftfartyg eller utmätta inteclcnade reservdelar bör säljas

SFS 1971: 500

inom fyra månader från utmätningen, om ej hinder möter eller anstånd
beviljas enligt andra stycket.

Anstånd med försäljningen får beviljas på begäran av utmätningssö­

kanden eller ägaren. På begäran av ägaren får anstånd beviljas endast
om sökanden medger det eller särskilda skäl till anstånd föreligger.

4 § Borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av den utmätta

egendomens försäljning får utlösa sökanden. Han träder därigenom i
sökandens ställe.

Den som vill utlösa sökanden skall, innan egendomen sålts, till över-

exekutor betala sökandens fordran och kostnad för vilken denne sva­

rar.

5 § Hör egendomen till konkursbo, kan borgenär, som i konkursen be­

vakat fordran varmed är förenad luftpanträtt eller för vilken egendo­
men svarar på grund av inteckning eller varmed är förenad retentions-

rätt eller förmånsrätt enligt 10, 11 eller 12 § förmånsrättslagen (1970:
979), begära att egendomen säljas för hans fordran, om hans rätt till

betalning ur egendomen är ostridig eller styrkas.

Bestämmelserna i 4 § äger motsvarande tillämpning i fråga om rätt

att utlösa den som anslutit sig enligt första stycket.

6 § Auktion skall kungöras på lämpligt sätt minst sex veckor i förväg.
Kungörelsen skall innehålla uppgift om sammanträde för fördelning av
köpeskillingen.

Innehavare av fordran som bör iakttagas vid auktionen skall i kun­

görelsen uppmanas att anmäla sin rätt till överexekutor senast vid

auktionen.

7 § Minst en månad före auktionen skall underrättelser om försälj­
ningen sändas i rekommenderade brev till sökanden och ägaren samt
till kända borgenärer som har luftpanträtt, inteckning eller retentions-

rätt. Blir sådan borgenär känd senare, skall underrättelse genast sän­
das till honom. Innehåller inskrivningsboken uppgift om adress, skall
den användas. Underrättelse till utrikes ort skall om möjligt sändas
med flygpost.

8 § Har auktionen ej blivit utlyst så som angivits i 6 och 7 §§, skall

den inställas och ny tid utsättas, om bristen är väsentlig och ej kan av­
hjälpas på annat sätt.

9 § Vid början av auktionen skall lämnas en kortfattad redogörelse för

innehållet i handlingarna och för vidtagna åtgärder. Innehavare av

fordran som bör iakttagas vid auktionen skall uppmanas att anmäla

den. Har sådan fordran anmälts hos överexekutor före auktionen, skall
det meddelas.

Närvarande sakägare skall beredas tillfälle att yttra sig om anmälda

anspråk och de villkor som skall gälla för försäljningen.

När förhandlingen avslutats, upprättas sakägarförteckning.

1345

85�SFS 1971

¬

background image

SFS 1971: 500

10 § I sakägarförteckningen upptages, förutom exekutionsfordringen,

fordran för vilken egendomen svarar på grund av luftpanträtt, inteck­

ning eller retentionsrätt samt kostnaden för förfarandet.

Om egendomen hör till konkursbo, upptages även arvode och annan

kostnad för egendomens förvaltning under konkursen. �r egendomen
därjämte utmätt, upptages fordran som skall utgå med förmånsrätt en­
ligt 10, 11 eller 12 § förmånsrättslagen (1970: 979).

Med fordran avses även rätt till betalning på grund av ägarhypotek.

11 § Fordringarna upptages efter det företräde som gäller enligt lag.

Kostnaden för förfarandet upptages närmast före exekutionsfordringen.

Fordran upptages i förteckningen även om den är beroende av vill­

kor eller tvistig. �r inteckning sökt men ännu ej beviljad, upptages ford­

ringen med det företräde som tillkommer den, om inteckningen bevil­

jas.

När försäljning begärts av förvaltaren i konkurs, anses konkursboet

som sökande utan förmånsrätt, om ej anslutning enligt 5 § ägt rum.

12 § Fordran upptages med det belopp till vilket den beräknas uppgå

den dag då fördelningssammanträde skall äga rum. Fordran, som ej är
förfallen till bet alning och icke löper med ränta före förfallodagen, upp­
tages med det belopp som efter fem procents årlig ränta utgör ford­

ringens värde nämnda dag. Motsvarande gäller, om utfäst ränta är

lägre än fem procent.

Ränta på intecknad fordran beräknas för ett år, om det ej visas a tt

den står inne för annan tid. �garhypotek upptages utan ränta, om det

ej är utmätt.

13 § I övrigt anges i sakägarförteckningen

1. sammanlagda beloppet av fordringar med bättre rätt än exeku­

tionsfordringen och kostnaden för förfarandet (skyddsbeloppet) samt
vilka fordringar som är skyddade,

2. det lägsta bud som måste avges för att egendomen enligt 15 § skall

få säljas,

3. betalningsvillkoren.

Om reservdelar skall säljas på begäran av borgenär som ej har inteck­

ning för sin fordran, får skyddsbeloppet ej i något fall bestämmas högre

än till två tredjedelar av det värde som åsatts reservdelarna enligt 73 §
utsökningslagen (1877: 31 s. 1).

14 § Vid försäljning av flera luftfartyg skall varje fartyg utropas för

sig. Luftfartyg som är i samme ägares hand och svarar för samma ford­

ringar skall dock utropas gemensamt, om ägaren eller borgenär ej begär
särskild försäljning av visst eller vissa fartyg. Särskild sakägarförteck-

ning skall upprättas för egendom som utropas för sig. Beträffande ford­
ran för vilken flera luftfartyg svarar skall i förteckningen anmärkas, att
mindre belopp än förteckningen anger kan komma att falla pa egen­
domen till följd av att köpeskillingen för annan egendom lämnar till­

gång till betalning av fordringen eller del därav.

Första stycket äger motsvarande tillämpning vid försäljning av luft­

fartyg jämte in tecknat lager av reservdelar. Luftfartyg och reservdels­
lager får dock ej utropas gemensamt, om fordran bevakats av borgenär

1346

som ej har inteckning i reservdelarna.

¬

background image

Lager av reservdelar som ej utropas gemensamt med luftfartyg kan

SFS 1971: 500

på begäran av lagrets ägare eller borgenär utropas i skilda poster, med

förbehåll att försäljning av sådan post sker endast om försäljningen
med hänsyn även till de bud som avges för andra poster kan godkän­
nas enligt 20 §.

15 § Vid försäljningen skall skyddsbeloppet täckas av köpeskillingen

för egendomen och andra medel som finns att tillgå.

16 § Köpeskillingen skall betalas kontant. Efter medgivande av in-

teckningshavare får dock kapitalbeloppet av intecknad fordran som fal­
ler inom köpeskillingen innestå i avräkning på denna, om det ej är frå­

ga om sådan fordran som avses i 11 § andra stycket. Omfattar inteck­

ningen flera luftfartyg eller luftfartyg jämte reservdelar, får fordringen

innestå endast om all den intecknade egendomen blivit utmätt och säl-

jes vid gemensamt utrop.

I sakägarförteckningen skall anmärkas, om fordran ej får innestå.

17 § Den som ropar in egendomen är skyldig att efter inropet lämna

handpenning som motsvarar en sjättedel av köpeskillingen, dock ej
mindre än den kostnad för förfarandet som skall utgå ur egendomen.

Handpenningen skall betalas kontant, om ej inroparen ställer säker­

het för beloppet.

Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund behöver

ej lämna handpenning eller ställa säkerhet men blir i fall som avses i
23 § ersättningsskyldiga intill motsvarande belopp.

Ogulden del av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast vid

det sammanträde som enligt 6 § kungjorts för köpeskillingens fördel­

ning.

När köpeskillingen till fullo betalats, får köparen komma i besitt­

ning av egendomen.

18 § På begäran av de sakägare vilkas rätt beror därav kan försälj­

ningen, såvitt avser annat än erläggande av handpenning och den åter­
stående kontanta köpeskillingen samt köparens rätt att komma i besitt­

ning av egendomen, ske på andra villkor än som anges i denna lag.

Skyddsbeloppet får höjas, även om borgenär som ej själv begärt för­
säljning motsätter sig det.

19 § Innan egendomen ropas ut, skall redogörelse lämnas för innehål­

let i sakägarförteckningen. Upplysning skall lämnas, att egendomen

ropas ut under förbehåll att inrop skall prövas enligt 20 §.

20 § Innan inrop godtages, skall överexekutor pröva om det i 15 § an­

givna villkoret för försäljning är uppfyllt.

Utan hinder av första stycket skall inrop godtagas, om samtliga be­

rörda sakägare medger det. Sökanden kan medge, att inrop godtages

fastän kostnaden för förfarandet ej blivit täckt.

Inrop får ej mot sökandens bestridande godtagas, om exekutions­

fordringen ej täckes.

1347

¬

background image

SFS 1971: 500

21 § Sedan inrop godtagits, skaU inroparen omedelbart lämna före­

skriven handpenning. �verexekutor kan dock på begäran göra ett kort

uppehåll i handläggningen för att bereda inroparen tillfälle att an­
skaffa handpenning, om uppehållet ej kan antagas medföra beaktans-
värd olägenhet. Lämnas ej handpenning, skall egendomen ropas ut på
nytt.

Fullgör ej inroparen sin betalningsskyldighet enligt 17 § fjärde

stycket, är inropet ogiltigt.

22 § Har inrop blivit ogiltigt enligt 21 § andra stycket, skall nytt för­

säljningsförsök göras, om ej sökanden avstår därifrån.

Om ny auktion skall hållas, äger 6�21 §§ motsvarande tillämpning.

Anmälan som skett för en auktion gäller även för senare auktion.

Skall nytt försäljningsförsök ej göras, går utmätningen åter. Detta

gäller dock ej medel som influtit eller inflyter med anledning av redan

vidtagna åtgärder.

23 § När ny auktion hålles sedan inrop blivit ogiltigt enligt 21 § andra

stycket, skall handpenningen tagas i anspråk i den mån det behövs för
att sammanlagt samma belopp skall uppnås som vid den förra auktio­

nen jämte sex procents årlig ränta därå från utsatt dag för köpeskil­

lingens fördelning till och med den nya dagen för sådan fördelning och

för att även kostnaden för den nya auktionen skall täckas. Detta gäller

även om ändrade förhållanden inträtt. Vad som ej behöver tagas i an­
språk skall återlämnas, när den nye inroparen fullgjort sin betalnings­

skyldighet. Blir egendomen ej såld vid den nya auktionen, är hela

handpenningen förverkad.

Hålles ej ny auktion, skall handpenningen användas till betalning

av kostnader för förfarandet som blivit onyttiga. Vad som ej behöver
tagas i anspråk återlämnas.

24 § I fråga om fördelning av köpeskilling och andra tillgängliga me­
del äger vad som enligt 143�166 §§ utsökningslagen (1877: 31 s. 1)
gäller beträffande fast egendom motsvarande tillämpning. I fall som
avses i 13 § andra stycket får dock den som har inteckning i reserv­

delarna ej till skada för borgenär som icke har inteckning göra sin rätt
gällande till högre belopp än som svarar mot två tredjedelar av köpe­

skillingen för reservdelarna minskad med kostnaden för förfarandet.

Därvid skall i fall som avses i 23 § handpenning för reservdelarna
läggas till köpeskillingen, i den mån den ej skall tillkomma inroparen.

Angående klagan över överexekutors åtgärd vid auktion eller i fråga

om fördelning som avses i första stycket gäller vad som i utsöknings­
lagen föreskrives för motsvarande ärenden som rör fast egendom.

25 § Köparen skall fullgöra sin betalningsskyldighet enligt 17 § fjärde
stycket, även om auktionen överklagas.

Utan hinder av att auktionen överklagats får köparen komma i be­

sittning av den sålda egendomen, om ej förordnande enligt 218 §

3 mom. utsökningslagen (1877: 31 s. 1) meddelats innan han blivit be­
rättigad därtill. Får han på grund av sådant förordnande ej komma
i besittning av den sålda egendomen och är hindret ej hävt inom tre

1348

månader från utsatt dag för köpeskillingens fördelning, får han frän-

¬

background image

träda köpet och återfå vad han betalat jämte därå upplupen ränta, om

SFS 1971: 500

han gör anmälan därom hos överexekutor medan hindret alltjämt
består.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Genom lagen upp-

häves lagen (1955: 235) med särskilda bestämmelser om försäljning av

utmätt luftfartyg m. m.

2. Nya lagens bestämmelser om kungörande av och underrättelse

om auktion skall tillämpas före ikraftträdandet, om auktionen skall äga
rum efter ikraftträdandet.

3. Har auktion hållits före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestäm­

melser i fråga om inropares förpliktelser samt köpeskillingens fördel­
ning och vad som har samband därmed.

4. �vergångsbestämmelserna till lagen (1967: 143) angående ändrad

lydelse av 4 och 7 §§ lagen den 12 maj 1955 (nr 235) med särskilda

bestämmelser om försäljning av utmätt luftfartyg m. m. äger motsva­
rande tillämpning med avseende på nya lagen.

5. Bestämmelserna i 3 § nya lagen äger icke tillämpning i fråga om

uttagande av böter, viten eller annan med brott förenad påföljd, som
innefattar betalningsskyldighet, och icke heller vid indrivning av vad

som i mål eller ärende vid domstol eller eljest i samband med rätte­

gång utgått av allmänna medel och som enligt domstolens beslut skall

återgäldas.

6. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till före­

skrift som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, tillämpas i stället
den nya bestämmelsen.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 14 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.