SFS 1971:500

710500.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:RGQKXN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:20px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;line-height:20px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:18px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:22px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NJRANV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:714px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1971:500 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:737px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n trycket om exekutiv f�rs�ljning av l uftfartyg m. m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:761px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">den 5 juli 19 71 </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">given Stockholms slott den 14 maj 1971. </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11">och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">dagen^, funnit gott f�rordna som f�ljer. </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � Utm�tt luftfartyg och utm�tta intecknade reservdelar till luftfar�</p> <p style="position:absolute;top:926px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">tyg s�ljes av �verexekutor. F�rs�ljningen skall ske p� offentlig auktion. </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om vissa fr�mmande luftfartyg eller intecknade reservdelar </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">till s�dana luftfartyg till�mpas j�mte denna lag lagen (1955: 229) i an�<br/>ledning av Sveriges tilltr�de till 1948 �rs konvention r�rande internatio�</p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">nellt erk�nnande av r�tt till luftfartyg. </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">2 � Vad i denna lag s�gs om utm�tt luftfartyg eller utm�tta intecknadc </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">reservdelar till luftfartyg g�ller i till�mpliga delar �ven n�r s�dan egen�</p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">dom skall s�ljas exekutivt under konkurs. </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">1344 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1971: 20, LU 1 1, rskr 126. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">3 � Utm�tt luftfartyg eller utm�tta inteclcnade reservdelar b�r s�ljas </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:654px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1971: 500 </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft22">inom fyra m�nader fr�n utm�tningen, om ej hinder m�ter eller anst�nd <br/>beviljas enligt andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">Anst�nd med f�rs�ljningen f�r beviljas p� beg�ran av utm�tningss��</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft23">kanden eller �garen. P� beg�ran av �garen f�r anst�nd beviljas endast <br/>om s�kanden medger det eller s�rskilda sk�l till anst�nd f�religger. </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">4 � Borgen�r eller annan vars r�tt kan vara beroende av den utm�tta </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft23">egendomens f�rs�ljning f�r utl�sa s�kanden. Han tr�der d�rigenom i <br/>s�kandens st�lle. </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som vill utl�sa s�kanden skall, innan egendomen s�lts, till �ver-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">exekutor betala s�kandens fordran och kostnad f�r vilken denne sva�</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">rar. </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � H�r egendomen till konkursbo, kan borgen�r, som i konkursen be�</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft23">vakat fordran varmed �r f�renad luftpantr�tt eller f�r vilken egendo�<br/>men svarar p� grund av inteckning eller varmed �r f�renad retentions-</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft22">r�tt eller f�rm�nsr�tt enligt 10, 11 eller 12 � f�rm�nsr�ttslagen (1970: <br/>979), beg�ra att egendomen s�ljas f�r hans fordran, om hans r�tt till </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">betalning ur egendomen �r ostridig eller styrkas. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 4 � �ger motsvarande till�mpning i fr�ga om r�tt </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">att utl�sa den som anslutit sig enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft23">6 � Auktion skall kung�ras p� l�mpligt s�tt minst sex veckor i f�rv�g. <br/>Kung�relsen skall inneh�lla uppgift om sammantr�de f�r f�rdelning av <br/>k�peskillingen. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">Innehavare av fordran som b�r iakttagas vid auktionen skall i kun�</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">g�relsen uppmanas att anm�la sin r�tt till �verexekutor senast vid </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">auktionen. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft22">7 � Minst en m�nad f�re auktionen skall underr�ttelser om f�rs�lj�<br/>ningen s�ndas i rekommenderade brev till s�kanden och �garen samt <br/>till k�nda borgen�rer som har luftpantr�tt, inteckning eller retentions-</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft23">r�tt. Blir s�dan borgen�r k�nd senare, skall underr�ttelse genast s�n�<br/>das till honom. Inneh�ller inskrivningsboken uppgift om adress, skall <br/>den anv�ndas. Underr�ttelse till utrikes ort skall om m�jligt s�ndas <br/>med flygpost. </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">8 � Har auktionen ej blivit utlyst s� som angivits i 6 och 7 ��, skall </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft23">den inst�llas och ny tid uts�ttas, om bristen �r v�sentlig och ej kan av�<br/>hj�lpas p� annat s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">9 � Vid b�rjan av auktionen skall l�mnas en kortfattad redog�relse f�r </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">inneh�llet i handlingarna och f�r vidtagna �tg�rder. Innehavare av </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">fordran som b�r iakttagas vid auktionen skall uppmanas att anm�la </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft24">den. Har s�dan fordran anm�lts hos �verexekutor f�re auktionen, skall <br/>det meddelas. </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">N�rvarande sak�gare skall beredas tillf�lle att yttra sig om anm�lda </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">anspr�k och de villkor som skall g�lla f�r f�rs�ljningen. </p> <p style="position:absolute;top:1146px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r f�rhandlingen avslutats, uppr�ttas sak�garf�rteckning. </p> <p style="position:absolute;top:1146px;left:739px;white-space:nowrap" class="ft20">1345 </p> <p style="position:absolute;top:1171px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">85SFS 1971 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1971: 500 </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">10 � I sak�garf�rteckningen upptages, f�rutom exekutionsfordringen, </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft30">fordran f�r vilken egendomen svarar p� grund av luftpantr�tt, inteck�</p> <p style="position:absolute;top:99px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft30">ning eller retentionsr�tt samt kostnaden f�r f�rfarandet. </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft30">Om egendomen h�r till konkursbo, upptages �ven arvode och annan </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft32">kostnad f�r egendomens f�rvaltning under konkursen. �r egendomen <br/>d�rj�mte utm�tt, upptages fordran som skall utg� med f�rm�nsr�tt en�<br/>ligt 10, 11 eller 12 � f�rm�nsr�ttslagen (1970: 979). </p> <p style="position:absolute;top:205px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft30">Med fordran avses �ven r�tt till betalning p� grund av �garhypotek. </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">11 � Fordringarna upptages efter det f�retr�de som g�ller enligt lag. </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft30">Kostnaden f�r f�rfarandet upptages n�rmast f�re exekutionsfordringen. </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft30">Fordran upptages i f�rteckningen �ven om den �r beroende av vill�</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft30">kor eller tvistig. �r inteckning s�kt men �nnu ej beviljad, upptages ford�</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft30">ringen med det f�retr�de som tillkommer den, om inteckningen bevil�</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft30">jas. </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r f�rs�ljning beg�rts av f�rvaltaren i konkurs, anses konkursboet </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft30">som s�kande utan f�rm�nsr�tt, om ej anslutning enligt 5 � �gt rum. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">12 � Fordran upptages med det belopp till vilket den ber�knas uppg� </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft32">den dag d� f�rdelningssammantr�de skall �ga rum. Fordran, som ej �r <br/>f�rfallen till bet alning och icke l�per med r�nta f�re f�rfallodagen, upp�<br/>tages med det belopp som efter fem procents �rlig r�nta utg�r ford�</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft30">ringens v�rde n�mnda dag. Motsvarande g�ller, om utf�st r�nta �r </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft30">l�gre �n fem procent. </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft30">R�nta p� intecknad fordran ber�knas f�r ett �r, om det ej visas a tt </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">den st�r inne f�r annan tid. �garhypotek upptages utan r�nta, om det </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">ej �r utm�tt. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">13 � I �vrigt anges i sak�garf�rteckningen </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft30">1. sammanlagda beloppet av fordringar med b�ttre r�tt �n exeku�</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft32">tionsfordringen och kostnaden f�r f�rfarandet (skyddsbeloppet) samt <br/>vilka fordringar som �r skyddade, </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft30">2. det l�gsta bud som m�ste avges f�r att egendomen enligt 15 � skall </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft30">f� s�ljas, </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft30">3. betalningsvillkoren. </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft30">Om reservdelar skall s�ljas p� beg�ran av borgen�r som ej har inteck�</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft30">ning f�r sin fordran, f�r skyddsbeloppet ej i n�got fall best�mmas h�gre </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft33">�n till tv� tredjedelar av det v�rde som �satts reservdelarna enligt 73 � <br/>uts�kningslagen (1877: 31 s. 1). </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">14 � Vid f�rs�ljning av flera luftfartyg skall varje fartyg utropas f�r </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft30">sig. Luftfartyg som �r i samme �gares hand och svarar f�r samma ford�</p> <p style="position:absolute;top:925px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft32">ringar skall dock utropas gemensamt, om �garen eller borgen�r ej beg�r <br/>s�rskild f�rs�ljning av visst eller vissa fartyg. S�rskild sak�garf�rteck-</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft32">ning skall uppr�ttas f�r egendom som utropas f�r sig. Betr�ffande ford�<br/>ran f�r vilken flera luftfartyg svarar skall i f�rteckningen anm�rkas, att <br/>mindre belopp �n f�rteckningen anger kan komma att falla pa egen�<br/>domen till f�ljd av att k�peskillingen f�r annan egendom l�mnar till�</p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft30">g�ng till betalning av fordringen eller del d�rav. </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rsta stycket �ger motsvarande till�mpning vid f�rs�ljning av luft�</p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft32">fartyg j�mte in tecknat lager av reservdelar. Luftfartyg och reservdels�<br/>lager f�r dock ej utropas gemensamt, om fordran bevakats av borgen�r </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft30">1346 </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft30">som ej har inteckning i reservdelarna. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft40">Lager av reservdelar som ej utropas gemensamt med luftfartyg kan </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1971: 500 </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft40">p� beg�ran av lagrets �gare eller borgen�r utropas i skilda poster, med </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft42">f�rbeh�ll att f�rs�ljning av s�dan post sker endast om f�rs�ljningen <br/>med h�nsyn �ven till de bud som avges f�r andra poster kan godk�n�<br/>nas enligt 20 �. </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">15 � Vid f�rs�ljningen skall skyddsbeloppet t�ckas av k�peskillingen </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft40">f�r egendomen och andra medel som finns att tillg�. </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">16 � K�peskillingen skall betalas kontant. Efter medgivande av in-</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft42">teckningshavare f�r dock kapitalbeloppet av intecknad fordran som fal�<br/>ler inom k�peskillingen innest� i avr�kning p� denna, om det ej �r fr�</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft40">ga om s�dan fordran som avses i 11 � andra stycket. Omfattar inteck�</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft40">ningen flera luftfartyg eller luftfartyg j�mte reservdelar, f�r fordringen </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft40">innest� endast om all den intecknade egendomen blivit utm�tt och s�l-</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft40">jes vid gemensamt utrop. </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft40">I sak�garf�rteckningen skall anm�rkas, om fordran ej f�r innest�. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft40">17 � Den som ropar in egendomen �r skyldig att efter inropet l�mna </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft43">handpenning som motsvarar en sj�ttedel av k�peskillingen, dock ej <br/>mindre �n den kostnad f�r f�rfarandet som skall utg� ur egendomen. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft40">Handpenningen skall betalas kontant, om ej inroparen st�ller s�ker�</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft40">het f�r beloppet. </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft40">Staten, kommun, landstingskommun och kommunalf�rbund beh�ver </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft42">ej l�mna handpenning eller st�lla s�kerhet men blir i fall som avses i <br/>23 � ers�ttningsskyldiga intill motsvarande belopp. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft40">Ogulden del av den kontanta k�peskillingen skall betalas senast vid </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft40">det sammantr�de som enligt 6 � kungjorts f�r k�peskillingens f�rdel�</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft40">ning. </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft40">N�r k�peskillingen till fullo betalats, f�r k�paren komma i besitt�</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft40">ning av egendomen. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">18 � P� beg�ran av de sak�gare vilkas r�tt beror d�rav kan f�rs�lj�</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft42">ningen, s�vitt avser annat �n erl�ggande av handpenning och den �ter�<br/>st�ende kontanta k�peskillingen samt k�parens r�tt att komma i besitt�</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft40">ning av egendomen, ske p� andra villkor �n som anges i denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft42">Skyddsbeloppet f�r h�jas, �ven om borgen�r som ej sj�lv beg�rt f�r�<br/>s�ljning mots�tter sig det. </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">19 � Innan egendomen ropas ut, skall redog�relse l�mnas f�r inneh�l�</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">let i sak�garf�rteckningen. Upplysning skall l�mnas, att egendomen </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft40">ropas ut under f�rbeh�ll att inrop skall pr�vas enligt 20 �. </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft40">20 � Innan inrop godtages, skall �verexekutor pr�va om det i 15 � an�</p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft40">givna villkoret f�r f�rs�ljning �r uppfyllt. </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft40">Utan hinder av f�rsta stycket skall inrop godtagas, om samtliga be�</p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft40">r�rda sak�gare medger det. S�kanden kan medge, att inrop godtages </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft40">fast�n kostnaden f�r f�rfarandet ej blivit t�ckt. </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft40">Inrop f�r ej mot s�kandens bestridande godtagas, om exekutions�</p> <p style="position:absolute;top:1145px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft40">fordringen ej t�ckes. </p> <p style="position:absolute;top:1145px;left:737px;white-space:nowrap" class="ft40">1347 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft41">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1971: 500 </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft50">21 � Sedan inrop godtagits, skaU inroparen omedelbart l�mna f�re�</p> <p style="position:absolute;top:79px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft50">skriven handpenning. �verexekutor kan dock p� beg�ran g�ra ett kort </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft53">uppeh�ll i handl�ggningen f�r att bereda inroparen tillf�lle att an�<br/>skaffa handpenning, om uppeh�llet ej kan antagas medf�ra beaktans-<br/>v�rd ol�genhet. L�mnas ej handpenning, skall egendomen ropas ut p� <br/>nytt. </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft50">Fullg�r ej inroparen sin betalningsskyldighet enligt 17 � fj�rde </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft50">stycket, �r inropet ogiltigt. </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft50">22 � Har inrop blivit ogiltigt enligt 21 � andra stycket, skall nytt f�r�</p> <p style="position:absolute;top:269px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft50">s�ljningsf�rs�k g�ras, om ej s�kanden avst�r d�rifr�n. </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft50">Om ny auktion skall h�llas, �ger 621 �� motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft50">Anm�lan som skett f�r en auktion g�ller �ven f�r senare auktion. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft50">Skall nytt f�rs�ljningsf�rs�k ej g�ras, g�r utm�tningen �ter. Detta </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft50">g�ller dock ej medel som influtit eller inflyter med anledning av redan </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft50">vidtagna �tg�rder. </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft50">23 � N�r ny auktion h�lles sedan inrop blivit ogiltigt enligt 21 � andra </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft54">stycket, skall handpenningen tagas i anspr�k i den m�n det beh�vs f�r <br/>att sammanlagt samma belopp skall uppn�s som vid den f�rra auktio�</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft50">nen j�mte sex procents �rlig r�nta d�r� fr�n utsatt dag f�r k�peskil�</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft50">lingens f�rdelning till och med den nya dagen f�r s�dan f�rdelning och </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft50">f�r att �ven kostnaden f�r den nya auktionen skall t�ckas. Detta g�ller </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft52">�ven om �ndrade f�rh�llanden intr�tt. Vad som ej beh�ver tagas i an�<br/>spr�k skall �terl�mnas, n�r den nye inroparen fullgjort sin betalnings�</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft50">skyldighet. Blir egendomen ej s�ld vid den nya auktionen, �r hela </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft50">handpenningen f�rverkad. </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft50">H�lles ej ny auktion, skall handpenningen anv�ndas till betalning </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft52">av kostnader f�r f�rfarandet som blivit onyttiga. Vad som ej beh�ver <br/>tagas i anspr�k �terl�mnas. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft52">24 � I fr�ga om f�rdelning av k�peskilling och andra tillg�ngliga me�<br/>del �ger vad som enligt 143166 �� uts�kningslagen (1877: 31 s. 1) <br/>g�ller betr�ffande fast egendom motsvarande till�mpning. I fall som <br/>avses i 13 � andra stycket f�r dock den som har inteckning i reserv�</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft52">delarna ej till skada f�r borgen�r som icke har inteckning g�ra sin r�tt <br/>g�llande till h�gre belopp �n som svarar mot tv� tredjedelar av k�pe�</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft50">skillingen f�r reservdelarna minskad med kostnaden f�r f�rfarandet. </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft52">D�rvid skall i fall som avses i 23 � handpenning f�r reservdelarna <br/>l�ggas till k�peskillingen, i den m�n den ej skall tillkomma inroparen. </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft50">Ang�ende klagan �ver �verexekutors �tg�rd vid auktion eller i fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft52">om f�rdelning som avses i f�rsta stycket g�ller vad som i uts�knings�<br/>lagen f�reskrives f�r motsvarande �renden som r�r fast egendom. </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft54">25 � K�paren skall fullg�ra sin betalningsskyldighet enligt 17 � fj�rde <br/>stycket, �ven om auktionen �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft50">Utan hinder av att auktionen �verklagats f�r k�paren komma i be�</p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft50">sittning av den s�lda egendomen, om ej f�rordnande enligt 218 � </p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft52">3 mom. uts�kningslagen (1877: 31 s. 1) meddelats innan han blivit be�<br/>r�ttigad d�rtill. F�r han p� grund av s�dant f�rordnande ej komma <br/>i besittning av den s�lda egendomen och �r hindret ej h�vt inom tre </p> <p style="position:absolute;top:1139px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft50">1348 </p> <p style="position:absolute;top:1139px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft50">m�nader fr�n utsatt dag f�r k�peskillingens f�rdelning, f�r han fr�n-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft60">tr�da k�pet och �terf� vad han betalat j�mte d�r� upplupen r�nta, om </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1971: 500 </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft63">han g�r anm�lan d�rom hos �verexekutor medan hindret alltj�mt <br/>best�r. </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft60">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1972. Genom lagen upp-</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft60">h�ves lagen (1955: 235) med s�rskilda best�mmelser om f�rs�ljning av </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft60">utm�tt luftfartyg m. m. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft60">2. Nya lagens best�mmelser om kung�rande av och underr�ttelse </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft63">om auktion skall till�mpas f�re ikrafttr�dandet, om auktionen skall �ga <br/>rum efter ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft60">3. Har auktion h�llits f�re ikrafttr�dandet, till�mpas �ldre best�m�</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft63">melser i fr�ga om inropares f�rpliktelser samt k�peskillingens f�rdel�<br/>ning och vad som har samband d�rmed. </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft60">4. �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (1967: 143) ang�ende �ndrad </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft60">lydelse av 4 och 7 �� lagen den 12 maj 1955 (nr 235) med s�rskilda </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft63">best�mmelser om f�rs�ljning av utm�tt luftfartyg m. m. �ger motsva�<br/>rande till�mpning med avseende p� nya lagen. </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">5. Best�mmelserna i 3 � nya lagen �ger icke till�mpning i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft63">uttagande av b�ter, viten eller annan med brott f�renad p�f�ljd, som <br/>innefattar betalningsskyldighet, och icke heller vid indrivning av vad </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft60">som i m�l eller �rende vid domstol eller eljest i samband med r�tte�</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft60">g�ng utg�tt av allm�nna medel och som enligt domstolens beslut skall </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft60">�terg�ldas. </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">6. F�rekommer i lag eller annan f�rfattning h�nvisning till f�re�</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft63">skrift som ersatts genom best�mmelse i nya lagen, till�mpas i st�llet <br/>den nya best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft60">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft63">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt <br/>kungl. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft60">Stockholms slott den 14 maj 1971. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft61">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft61">CARL LIDBOM </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft60">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft60">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft62">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1971:500 Lag

Utkom fr�n trycket om exekutiv f�rs�ljning av l uftfartyg m. m.;

den 5 juli 19 71

given Stockholms slott den 14 maj 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott f�rordna som f�ljer.

1 � Utm�tt luftfartyg och utm�tta intecknade reservdelar till luftfar�

tyg s�ljes av �verexekutor. F�rs�ljningen skall ske p� offentlig auktion.

I fr�ga om vissa fr�mmande luftfartyg eller intecknade reservdelar

till s�dana luftfartyg till�mpas j�mte denna lag lagen (1955: 229) i an�
ledning av Sveriges tilltr�de till 1948 �rs konvention r�rande internatio�

nellt erk�nnande av r�tt till luftfartyg.

2 � Vad i denna lag s�gs om utm�tt luftfartyg eller utm�tta intecknadc

reservdelar till luftfartyg g�ller i till�mpliga delar �ven n�r s�dan egen�

dom skall s�ljas exekutivt under konkurs.

1344

1 Prop. 1971: 20, LU 1 1, rskr 126.

background image

3 � Utm�tt luftfartyg eller utm�tta inteclcnade reservdelar b�r s�ljas

SFS 1971: 500

inom fyra m�nader fr�n utm�tningen, om ej hinder m�ter eller anst�nd
beviljas enligt andra stycket.

Anst�nd med f�rs�ljningen f�r beviljas p� beg�ran av utm�tningss��

kanden eller �garen. P� beg�ran av �garen f�r anst�nd beviljas endast
om s�kanden medger det eller s�rskilda sk�l till anst�nd f�religger.

4 � Borgen�r eller annan vars r�tt kan vara beroende av den utm�tta

egendomens f�rs�ljning f�r utl�sa s�kanden. Han tr�der d�rigenom i
s�kandens st�lle.

Den som vill utl�sa s�kanden skall, innan egendomen s�lts, till �ver-

exekutor betala s�kandens fordran och kostnad f�r vilken denne sva�

rar.

5 � H�r egendomen till konkursbo, kan borgen�r, som i konkursen be�

vakat fordran varmed �r f�renad luftpantr�tt eller f�r vilken egendo�
men svarar p� grund av inteckning eller varmed �r f�renad retentions-

r�tt eller f�rm�nsr�tt enligt 10, 11 eller 12 � f�rm�nsr�ttslagen (1970:
979), beg�ra att egendomen s�ljas f�r hans fordran, om hans r�tt till

betalning ur egendomen �r ostridig eller styrkas.

Best�mmelserna i 4 � �ger motsvarande till�mpning i fr�ga om r�tt

att utl�sa den som anslutit sig enligt f�rsta stycket.

6 � Auktion skall kung�ras p� l�mpligt s�tt minst sex veckor i f�rv�g.
Kung�relsen skall inneh�lla uppgift om sammantr�de f�r f�rdelning av
k�peskillingen.

Innehavare av fordran som b�r iakttagas vid auktionen skall i kun�

g�relsen uppmanas att anm�la sin r�tt till �verexekutor senast vid

auktionen.

7 � Minst en m�nad f�re auktionen skall underr�ttelser om f�rs�lj�
ningen s�ndas i rekommenderade brev till s�kanden och �garen samt
till k�nda borgen�rer som har luftpantr�tt, inteckning eller retentions-

r�tt. Blir s�dan borgen�r k�nd senare, skall underr�ttelse genast s�n�
das till honom. Inneh�ller inskrivningsboken uppgift om adress, skall
den anv�ndas. Underr�ttelse till utrikes ort skall om m�jligt s�ndas
med flygpost.

8 � Har auktionen ej blivit utlyst s� som angivits i 6 och 7 ��, skall

den inst�llas och ny tid uts�ttas, om bristen �r v�sentlig och ej kan av�
hj�lpas p� annat s�tt.

9 � Vid b�rjan av auktionen skall l�mnas en kortfattad redog�relse f�r

inneh�llet i handlingarna och f�r vidtagna �tg�rder. Innehavare av

fordran som b�r iakttagas vid auktionen skall uppmanas att anm�la

den. Har s�dan fordran anm�lts hos �verexekutor f�re auktionen, skall
det meddelas.

N�rvarande sak�gare skall beredas tillf�lle att yttra sig om anm�lda

anspr�k och de villkor som skall g�lla f�r f�rs�ljningen.

N�r f�rhandlingen avslutats, uppr�ttas sak�garf�rteckning.

1345

85SFS 1971

background image

SFS 1971: 500

10 � I sak�garf�rteckningen upptages, f�rutom exekutionsfordringen,

fordran f�r vilken egendomen svarar p� grund av luftpantr�tt, inteck�

ning eller retentionsr�tt samt kostnaden f�r f�rfarandet.

Om egendomen h�r till konkursbo, upptages �ven arvode och annan

kostnad f�r egendomens f�rvaltning under konkursen. �r egendomen
d�rj�mte utm�tt, upptages fordran som skall utg� med f�rm�nsr�tt en�
ligt 10, 11 eller 12 � f�rm�nsr�ttslagen (1970: 979).

Med fordran avses �ven r�tt till betalning p� grund av �garhypotek.

11 � Fordringarna upptages efter det f�retr�de som g�ller enligt lag.

Kostnaden f�r f�rfarandet upptages n�rmast f�re exekutionsfordringen.

Fordran upptages i f�rteckningen �ven om den �r beroende av vill�

kor eller tvistig. �r inteckning s�kt men �nnu ej beviljad, upptages ford�

ringen med det f�retr�de som tillkommer den, om inteckningen bevil�

jas.

N�r f�rs�ljning beg�rts av f�rvaltaren i konkurs, anses konkursboet

som s�kande utan f�rm�nsr�tt, om ej anslutning enligt 5 � �gt rum.

12 � Fordran upptages med det belopp till vilket den ber�knas uppg�

den dag d� f�rdelningssammantr�de skall �ga rum. Fordran, som ej �r
f�rfallen till bet alning och icke l�per med r�nta f�re f�rfallodagen, upp�
tages med det belopp som efter fem procents �rlig r�nta utg�r ford�

ringens v�rde n�mnda dag. Motsvarande g�ller, om utf�st r�nta �r

l�gre �n fem procent.

R�nta p� intecknad fordran ber�knas f�r ett �r, om det ej visas a tt

den st�r inne f�r annan tid. �garhypotek upptages utan r�nta, om det

ej �r utm�tt.

13 � I �vrigt anges i sak�garf�rteckningen

1. sammanlagda beloppet av fordringar med b�ttre r�tt �n exeku�

tionsfordringen och kostnaden f�r f�rfarandet (skyddsbeloppet) samt
vilka fordringar som �r skyddade,

2. det l�gsta bud som m�ste avges f�r att egendomen enligt 15 � skall

f� s�ljas,

3. betalningsvillkoren.

Om reservdelar skall s�ljas p� beg�ran av borgen�r som ej har inteck�

ning f�r sin fordran, f�r skyddsbeloppet ej i n�got fall best�mmas h�gre

�n till tv� tredjedelar av det v�rde som �satts reservdelarna enligt 73 �
uts�kningslagen (1877: 31 s. 1).

14 � Vid f�rs�ljning av flera luftfartyg skall varje fartyg utropas f�r

sig. Luftfartyg som �r i samme �gares hand och svarar f�r samma ford�

ringar skall dock utropas gemensamt, om �garen eller borgen�r ej beg�r
s�rskild f�rs�ljning av visst eller vissa fartyg. S�rskild sak�garf�rteck-

ning skall uppr�ttas f�r egendom som utropas f�r sig. Betr�ffande ford�
ran f�r vilken flera luftfartyg svarar skall i f�rteckningen anm�rkas, att
mindre belopp �n f�rteckningen anger kan komma att falla pa egen�
domen till f�ljd av att k�peskillingen f�r annan egendom l�mnar till�

g�ng till betalning av fordringen eller del d�rav.

F�rsta stycket �ger motsvarande till�mpning vid f�rs�ljning av luft�

fartyg j�mte in tecknat lager av reservdelar. Luftfartyg och reservdels�
lager f�r dock ej utropas gemensamt, om fordran bevakats av borgen�r

1346

som ej har inteckning i reservdelarna.

background image

Lager av reservdelar som ej utropas gemensamt med luftfartyg kan

SFS 1971: 500

p� beg�ran av lagrets �gare eller borgen�r utropas i skilda poster, med

f�rbeh�ll att f�rs�ljning av s�dan post sker endast om f�rs�ljningen
med h�nsyn �ven till de bud som avges f�r andra poster kan godk�n�
nas enligt 20 �.

15 � Vid f�rs�ljningen skall skyddsbeloppet t�ckas av k�peskillingen

f�r egendomen och andra medel som finns att tillg�.

16 � K�peskillingen skall betalas kontant. Efter medgivande av in-

teckningshavare f�r dock kapitalbeloppet av intecknad fordran som fal�
ler inom k�peskillingen innest� i avr�kning p� denna, om det ej �r fr�

ga om s�dan fordran som avses i 11 � andra stycket. Omfattar inteck�

ningen flera luftfartyg eller luftfartyg j�mte reservdelar, f�r fordringen

innest� endast om all den intecknade egendomen blivit utm�tt och s�l-

jes vid gemensamt utrop.

I sak�garf�rteckningen skall anm�rkas, om fordran ej f�r innest�.

17 � Den som ropar in egendomen �r skyldig att efter inropet l�mna

handpenning som motsvarar en sj�ttedel av k�peskillingen, dock ej
mindre �n den kostnad f�r f�rfarandet som skall utg� ur egendomen.

Handpenningen skall betalas kontant, om ej inroparen st�ller s�ker�

het f�r beloppet.

Staten, kommun, landstingskommun och kommunalf�rbund beh�ver

ej l�mna handpenning eller st�lla s�kerhet men blir i fall som avses i
23 � ers�ttningsskyldiga intill motsvarande belopp.

Ogulden del av den kontanta k�peskillingen skall betalas senast vid

det sammantr�de som enligt 6 � kungjorts f�r k�peskillingens f�rdel�

ning.

N�r k�peskillingen till fullo betalats, f�r k�paren komma i besitt�

ning av egendomen.

18 � P� beg�ran av de sak�gare vilkas r�tt beror d�rav kan f�rs�lj�

ningen, s�vitt avser annat �n erl�ggande av handpenning och den �ter�
st�ende kontanta k�peskillingen samt k�parens r�tt att komma i besitt�

ning av egendomen, ske p� andra villkor �n som anges i denna lag.

Skyddsbeloppet f�r h�jas, �ven om borgen�r som ej sj�lv beg�rt f�r�
s�ljning mots�tter sig det.

19 � Innan egendomen ropas ut, skall redog�relse l�mnas f�r inneh�l�

let i sak�garf�rteckningen. Upplysning skall l�mnas, att egendomen

ropas ut under f�rbeh�ll att inrop skall pr�vas enligt 20 �.

20 � Innan inrop godtages, skall �verexekutor pr�va om det i 15 � an�

givna villkoret f�r f�rs�ljning �r uppfyllt.

Utan hinder av f�rsta stycket skall inrop godtagas, om samtliga be�

r�rda sak�gare medger det. S�kanden kan medge, att inrop godtages

fast�n kostnaden f�r f�rfarandet ej blivit t�ckt.

Inrop f�r ej mot s�kandens bestridande godtagas, om exekutions�

fordringen ej t�ckes.

1347

background image

SFS 1971: 500

21 � Sedan inrop godtagits, skaU inroparen omedelbart l�mna f�re�

skriven handpenning. �verexekutor kan dock p� beg�ran g�ra ett kort

uppeh�ll i handl�ggningen f�r att bereda inroparen tillf�lle att an�
skaffa handpenning, om uppeh�llet ej kan antagas medf�ra beaktans-
v�rd ol�genhet. L�mnas ej handpenning, skall egendomen ropas ut p�
nytt.

Fullg�r ej inroparen sin betalningsskyldighet enligt 17 � fj�rde

stycket, �r inropet ogiltigt.

22 � Har inrop blivit ogiltigt enligt 21 � andra stycket, skall nytt f�r�

s�ljningsf�rs�k g�ras, om ej s�kanden avst�r d�rifr�n.

Om ny auktion skall h�llas, �ger 621 �� motsvarande till�mpning.

Anm�lan som skett f�r en auktion g�ller �ven f�r senare auktion.

Skall nytt f�rs�ljningsf�rs�k ej g�ras, g�r utm�tningen �ter. Detta

g�ller dock ej medel som influtit eller inflyter med anledning av redan

vidtagna �tg�rder.

23 � N�r ny auktion h�lles sedan inrop blivit ogiltigt enligt 21 � andra

stycket, skall handpenningen tagas i anspr�k i den m�n det beh�vs f�r
att sammanlagt samma belopp skall uppn�s som vid den f�rra auktio�

nen j�mte sex procents �rlig r�nta d�r� fr�n utsatt dag f�r k�peskil�

lingens f�rdelning till och med den nya dagen f�r s�dan f�rdelning och

f�r att �ven kostnaden f�r den nya auktionen skall t�ckas. Detta g�ller

�ven om �ndrade f�rh�llanden intr�tt. Vad som ej beh�ver tagas i an�
spr�k skall �terl�mnas, n�r den nye inroparen fullgjort sin betalnings�

skyldighet. Blir egendomen ej s�ld vid den nya auktionen, �r hela

handpenningen f�rverkad.

H�lles ej ny auktion, skall handpenningen anv�ndas till betalning

av kostnader f�r f�rfarandet som blivit onyttiga. Vad som ej beh�ver
tagas i anspr�k �terl�mnas.

24 � I fr�ga om f�rdelning av k�peskilling och andra tillg�ngliga me�
del �ger vad som enligt 143166 �� uts�kningslagen (1877: 31 s. 1)
g�ller betr�ffande fast egendom motsvarande till�mpning. I fall som
avses i 13 � andra stycket f�r dock den som har inteckning i reserv�

delarna ej till skada f�r borgen�r som icke har inteckning g�ra sin r�tt
g�llande till h�gre belopp �n som svarar mot tv� tredjedelar av k�pe�

skillingen f�r reservdelarna minskad med kostnaden f�r f�rfarandet.

D�rvid skall i fall som avses i 23 � handpenning f�r reservdelarna
l�ggas till k�peskillingen, i den m�n den ej skall tillkomma inroparen.

Ang�ende klagan �ver �verexekutors �tg�rd vid auktion eller i fr�ga

om f�rdelning som avses i f�rsta stycket g�ller vad som i uts�knings�
lagen f�reskrives f�r motsvarande �renden som r�r fast egendom.

25 � K�paren skall fullg�ra sin betalningsskyldighet enligt 17 � fj�rde
stycket, �ven om auktionen �verklagas.

Utan hinder av att auktionen �verklagats f�r k�paren komma i be�

sittning av den s�lda egendomen, om ej f�rordnande enligt 218 �

3 mom. uts�kningslagen (1877: 31 s. 1) meddelats innan han blivit be�
r�ttigad d�rtill. F�r han p� grund av s�dant f�rordnande ej komma
i besittning av den s�lda egendomen och �r hindret ej h�vt inom tre

1348

m�nader fr�n utsatt dag f�r k�peskillingens f�rdelning, f�r han fr�n-

background image

tr�da k�pet och �terf� vad han betalat j�mte d�r� upplupen r�nta, om

SFS 1971: 500

han g�r anm�lan d�rom hos �verexekutor medan hindret alltj�mt
best�r.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1972. Genom lagen upp-

h�ves lagen (1955: 235) med s�rskilda best�mmelser om f�rs�ljning av

utm�tt luftfartyg m. m.

2. Nya lagens best�mmelser om kung�rande av och underr�ttelse

om auktion skall till�mpas f�re ikrafttr�dandet, om auktionen skall �ga
rum efter ikrafttr�dandet.

3. Har auktion h�llits f�re ikrafttr�dandet, till�mpas �ldre best�m�

melser i fr�ga om inropares f�rpliktelser samt k�peskillingens f�rdel�
ning och vad som har samband d�rmed.

4. �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (1967: 143) ang�ende �ndrad

lydelse av 4 och 7 �� lagen den 12 maj 1955 (nr 235) med s�rskilda

best�mmelser om f�rs�ljning av utm�tt luftfartyg m. m. �ger motsva�
rande till�mpning med avseende p� nya lagen.

5. Best�mmelserna i 3 � nya lagen �ger icke till�mpning i fr�ga om

uttagande av b�ter, viten eller annan med brott f�renad p�f�ljd, som
innefattar betalningsskyldighet, och icke heller vid indrivning av vad

som i m�l eller �rende vid domstol eller eljest i samband med r�tte�

g�ng utg�tt av allm�nna medel och som enligt domstolens beslut skall

�terg�ldas.

6. F�rekommer i lag eller annan f�rfattning h�nvisning till f�re�

skrift som ersatts genom best�mmelse i nya lagen, till�mpas i st�llet
den nya best�mmelsen.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt
kungl. sigill bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 14 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.