SFS 1971:494

710494.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:494

om exekutiv försäljning av fast egendom;

utkom f rän trycket

den 5 juli 197 1

given Stockholms slott den 14 maj 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott förordna som följer.

Inledande bestämmelser

1 § Utmätt fast egendom säljes av överexekutor. Försäljningen skall

ske på offentlig auktion, om ej annat följer av 15 eller 57 §.

2 § Vad i denna lag sägs om utmätt fast egendom gäller i tillämpliga
delar även när fast egendom skall säljas exekutivt under konkurs.

Vad som sägs om fordran som är förenad med panträtt i fast egen­

dom gäller även rätt till betalning på grund av ägarhypotek, om ej an­

nat följer av särskilda bestämmelser i lagen.

De bestämmelser som meddelas om pantbrev gäller i tillämpliga de­

lar även vilandebevis.

Förberedande åtgärder inför e xekutiv försäljning

3 § �verexekutor skall låta beskriva och värdera utmätt fastighet så

snart det är lämpligt med hänsyn till det fortsatta förfarandet. Tillbehör
skall anges i beskrivningen och värderas för sig i den mån det är på­
kallat med hänsyn till tillbehörens värde eller av annan orsak.

Om fastighet, som är intecknad gemensamt med annan fastighet, skall

säljas och särskilt taxeringsvärde saknas för någon av fastigheterna, skall
var och en av dem värderas.

4 § Fastighetens ägare skall på anmodan tillhandahålla de handlingar
som visar hans äganderätt eller tjänar till u pplysning om rättigheter som

besvärar fastigheten eller om tillbehör till den och uppge vilka som har

1 Prop. 1971: 20, LU 11 , rskr 126.

1303

¬

background image

SFS 1971: 494

fordran eller rättighet som bör iakttagas vid egendomens försäljning.

överexekutor skall även på annat sätt söka införskaffa utredning i dessa

hänseenden samt om den belastning som rättighet utgör och det vederlag

som utgår.

Fastighetens ägare skall på anmodan överlämna pantbrev som han

innehar. Därefter får pantbrevet ej pantförskrivas utan överexekutors

tillstånd.

5 § Påstår någon bättre rätt till utmätt fastighet, skall överexekutor,

om skäl föreligger därtill, förelägga honom att inom en månad efter det
att föreläggandet delgivits h onom väcka talan mot utmätningssökanden

och den som i ärendet antagits vara ägare till fastigheten vid domstol

som anges i 10 kap. 10 § rättegångsbalken.

Första stycket äger motsvarande tillämpning, om annan än fastighe­

tens ägare påstår att han äger byggnad eller annat som framstår som
tillbehör till fastigheten.

Efterkommes ej föreläggande enligt första eUer andra stycket, är talan

mot sökanden förlorad, om ej sökanden inom tid som nyss nämnts själv
väckt talan mot den som påstått bättre rätt och den som i ärendet anta­
gits vara ägare.

�r tvisten av väsentlig betydelse, får fastigheten ej säljas förrän tvis­

ten bhvit slutligt avgjord eller tiden för väckande av talan utgått.

Förvaltning av utmätt fastighe t

6 § �gare till utmätt fastighet får ej minska dess värde genom att över­

låta tillbehör eller genom att annat än till husbehov avverka skog, be­
driva grus- eller stentäkt eller på annat sätt utnyttja naturtillgångarna
eUer förändra fastigheten. I övrigt får han, i den mån ej annat följer av
8 eller 9 §, tillgodogöra sig fastighetens vanliga avkastning till dess fas­
tigheten sålts och skall tillträdas av köparen. Sådan rätt föreligger dock
ej i fråga om växande gröda eller annan avkastning som förklarats ingå

i försäljningen.

�garen får ej i fastigheten upplåta rättighet som går utöver vad som

är medgivet enligt första stycket, överexekutor får förbjuda honom att
upplåta rättighet som kan försvåra fastighetens försäljning.

På begäran av ägaren kan överexekutor medge undantag från första

eller andra stycket i den mån det kan ske utan intrång i utraätningssö-
kandens rätt och i övrigt är lämpligt.

7 § På begäran av borgenär kan överexekutor vid behov förordna, att
kronofogdemyndigheten skall taga vård om tillbehör till fastigheten. I

brådskande fall kan kronofogdemyndigheten på begäran omedelbart ta­

ga vård om sådant tillbehör. �&tgärden skall genast anmälas hos överexe­

kutor, som prövar om den skall bestå.

8 § Arrendeavgift, hyra eller annan avkastning av fastigheten som

förfaller till betalning under förfarandets gång skall, om borgenär begär

det och skäl föreligger därtill, uppbäras av överexekutor eller den han

1304

förordnar som syssloman, överexekutor skall i sådant fall utan dröjs-

¬

background image

mål meddela den betalningsskyldige förbud att betala till annan än över-

SFS 1971: 494

exekutor eller sysslomannen.

9 § Kan det befaras att ägaren vanvårdar fastigheten eller förfogar

över den i strid med 6 § eller att egendomen på annat sätt försämras i
större mån, kan överexekutor på begäran av borgenär förordna sysslo­

man att omhändertaga och förvalta fastigheten.

10 § Arrendeavgift, hyra och annan avkastning av fastigheten som

syssloman uppbär skall redovisas till överexekutor vid tidpunkt som den­

ne bestämmer.

Tidsfrist för försäljning

11 § Utmätt fastighet bör säljas inom fyra månader från utmätningen,

om ej hinder möter eller anstånd beviljas enligt andra�fjärde styckena.

Anstånd med försäljningen får beviljas på begäran av sökanden eller

fastighetens ägare. På begäran av fastighetens ägare får anstånd beviljas
endast om sökanden medger det eller särskilda skäl till anstånd förelig­

ger.

Anstånd får ej utan synnerliga skäl beviljas utöver ett år från utmät­

ningen.

I fall som avses i 77 a § utsökningslagen (1877; 31 s. 1) eller 70 §

konkurslagen (1921: 225) skall tid som avses i första och tredje styckena
räknas från den dag då försäljningen begärdes.

Uflösningsrätt och anslutningsrätt

12 § Borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av den utmätta

fastighetens försäljning får utlösa sökanden. Han träder därigenom i
sökandens ställe.

Den som vill utlösa sökanden skall, innan fastigheten sålts, till över­

exekutor betala sökandens fordran och kostnad för vilken denne svarar.

13 § Hör fastigheten till konkursbo, kan borgenär som i konkxirsen be­

vakat fordran med panträtt eller bättre förmånsrätt i fastigheten begära
att fastigheten säljes för hans fordran, om hans rätt till betalning ur fas­
tigheten är ostridig eller styrkes.

Borgenär som vill ansluta sig enligt första stycket skall anmäla detta

hos överexekutor senast två veckor före bevakningssammanträdet.

Bestämmelserna i 12 § äger motsvarande tillämpning i fråga om rätt

att utlösa den som anslutit sig enligt första stycket.

Försäljning av fastighetstillbehör

14 § �r det sannolikt att tillbehör kan med fördel säljas för sig utan

samtidig försäljning av fastigheten i övrigt, skall överexekutor utsätta
sammanträde för prövning av frågan. Till sammanträdet skall överexe­
kutor kalla sökanden, fastighetens ägare och envar för överexekutor

1305

¬

background image

SFS 1971: 494

känd innehavare av panträtt i fastigheten eller av annan rättighet som
kan påverkas av försäljningen.

Blir vid sammanträdet närvarande sakägare ense om att tillbehör bör

säljas för sig, förordnar överexekutor i enlighet därmed, om ej särskilda
skäl föranleder annat. Uppnås ej enighet om särskild försäljning, får

överexekutor förordna därom endast om synnerliga skäl föreligger.

Råder tvist om tillbehör som avses i 5 § andra stycket, får särskild

försäljning av tillbehöret ej ske förrän tvisten blivit slutligt avgjord eller
tiden för väckande av talan utgått.

15 § Särskild försäljning av tillbehör sker enligt bestämmelserna om

försäljning av utmätt lösöre, överexekutor träder därvid i kronofogde­

myndighetens ställe.

Tillbehör som säljes för sig upphör att höra till fastigheten, även om

det ej skiljes från denna.

16 § Vad som influtit genom särskild försäljning av tillbehör tillkom­

mer dem som har fordringar med rätt i fastigheten med det företräde

mellan dem som gäller enligt lag. Den som har fordran med panträtt i

fastigheten kan avstå från betalning utan att det minskar hans rätt i fas­

tigheten i övrigt. Innehavare av fordran med panträtt på grund av ge­
mensam inteckning får dock icke avstå från betalning ur tillbehörsmedel
under annan förutsättning än att samtycke till avståendet lämnats av

såväl ägare till övriga av inteckningen besvärade fastigheter som inneha­
vare av panträtt, vilken gäller i en eller flera av fastigheterna med lika
rätt som eUer sämre rätt än inteckningen.

Avstående som inverkar på villkoren vid fastighetens försäljning på

auktion skall ske senast vid bevakningssammanträdet och kan därefter
ej återkallas.

17 § Förslår medel som influtit genom särskild försäljning av tillbehör

att förnöja sökanden samt dem som har bättre rätt och ej avstått från
betalning, skall förfarandet avbrytas, om ej egendomen är avträdd till
konkurs och förvaltaren begär att förfarandet skall fortgå.

�&tgärder före försäljning på auktion

I

18 § Tid och plats för auktion på fastighet bestämmes av överexeku­

tor.

Fastighetens ägare och innehavare av nyttjanderätt till fastigheten är

skyldiga att låta fastigheten visas på lämplig tid.

19 § För förhandling om försäljningen skall bevakningssammanträde

hållas antingen samma dag som auktionen eller lämplig dag dessför­
innan.

20 § Auktionen skall kungöras i god tid och på lämpligt sätt. Kungö­
relsen skall innehålla uppgift om bevakningssammanträde och samman­
träde för fördelning av köpeskilliugen.

Har överexekutor förordnat om särskild försäljning av tillbehör, får

kungörelsen ej utfärdas förrän försäljningen vunnit laga laaft och köpe-

1306

skillingen betalats eller frågan om sådan försäljning förfallit.

¬

background image

21 § Sökanden, ägaren samt kända intiehavare av fordringar och rät-

SFS 1971: 494

tigheter som bör iakttagas vid auktionen skall i god tid särskilt under­

rättas om denna. Innehavare av fordran nied föfmånsrätt enligt 10 eller

11 § förmånsrättslagen (1970: 979) behöver dock ej underrättas särskilt.

Har anslutning enligt 13 § ägt rum, skäll underrättelse därom ske en­

ligt första stycket.

22 § Har auktionen och sammanträdena ej blivit utlysta så som an­

givits i 20 och 21 §§, skall de inställas oeh nya tider utsättas, om bristen

är väsentlig och icke kan avhjälpas på annat sätt.

Bevakningssammanträde

23 § Vid bevakningssammanträdet skall lämnas en kortfattad redo­
görelse för innehållet i handlingarna och för vidtagna åtgärder, inneha­
vare av fordran eller rättighet som bör iakttagas vid auktionen skall upp­
manas att anmäla den. Har sådan fordran eller rättighet anmälts hos
överexekutor före sammanträdet, skall det meddelas.

Närvarande sakägare skall beredas tillfälle att yttra sig om anmälda

anspråk och de villkor som skall gälla för försäljningen.

Om tillbehör sålts för sig, behandlas särskilt hur den behållna köpe­

skillingen för tillbehöret skall användas, i den mån det inverkar på vill­
koren för fastighetens försäljning.

Sakägarförteckning

24 § När förhandlingen vid bevakningssammanträdet avslutats, upp­
rättas sakägarförteckning.

25 § I sakägarförteckningen upptages, förutom exekutionsfordringen,

1. fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 6 § 1 eller 7 § 1 el­

ler 2 förmånsrättslagen (1970: 979) och som förfaller till betalning se­
nast den tillträdesdag som anges i 36 §,

2. fordran som är förenad med panträtt i fastigheten,

3. nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som besvärar

fastigheten, om rättigheten är inskriven eller grundar sig på skriftlig
handling som är tillgänglig, dock ej rättighet aV beskaffen het att skola
bestå oavsett fastighetens försäljning,

4. kostnaden för förfarandet.

Om fastigheten hör till konkursbo, upptages även arvode och annan

kostnad för fastighetens förvaltning under konkursen samt fordran som

skall utgå ur fastigheten med förmånsrätt enligt 10 eller 11 § förmåns­

rättslagen.

26 § Fordringar och rättigheter upptages efter det företräde som gäller
enligt lag. Inskriven rättighet har företräde framför fordran med för­
månsrätt på grund av utmätning, om inskrivning sökts före dagen för

utmätningen. Kostnaden för förfarandet upptages närmast före exe­

kutionsfordringen.

230-7

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätt