SFS 1971:494

710494.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:494

om exekutiv försäljning av fast egendom;

utkom f rän trycket

den 5 juli 197 1

given Stockholms slott den 14 maj 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott förordna som följer.

Inledande bestämmelser

1 § Utmätt fast egendom säljes av överexekutor. Försäljningen skall

ske på offentlig auktion, om ej annat följer av 15 eller 57 §.

2 § Vad i denna lag sägs om utmätt fast egendom gäller i tillämpliga
delar även när fast egendom skall säljas exekutivt under konkurs.

Vad som sägs om fordran som är förenad med panträtt i fast egen­

dom gäller även rätt till betalning på grund av ägarhypotek, om ej an­

nat följer av särskilda bestämmelser i lagen.

De bestämmelser som meddelas om pantbrev gäller i tillämpliga de­

lar även vilandebevis.

Förberedande åtgärder inför e xekutiv försäljning

3 § Överexekutor skall låta beskriva och värdera utmätt fastighet så

snart det är lämpligt med hänsyn till det fortsatta förfarandet. Tillbehör
skall anges i beskrivningen och värderas för sig i den mån det är på­
kallat med hänsyn till tillbehörens värde eller av annan orsak.

Om fastighet, som är intecknad gemensamt med annan fastighet, skall

säljas och särskilt taxeringsvärde saknas för någon av fastigheterna, skall
var och en av dem värderas.

4 § Fastighetens ägare skall på anmodan tillhandahålla de handlingar
som visar hans äganderätt eller tjänar till u pplysning om rättigheter som

besvärar fastigheten eller om tillbehör till den och uppge vilka som har

1 Prop. 1971: 20, LU 11 , rskr 126.

1303

¬

background image

SFS 1971: 494

fordran eller rättighet som bör iakttagas vid egendomens försäljning.

överexekutor skall även på annat sätt söka införskaffa utredning i dessa

hänseenden samt om den belastning som rättighet utgör och det vederlag

som utgår.

Fastighetens ägare skall på anmodan överlämna pantbrev som han

innehar. Därefter får pantbrevet ej pantförskrivas utan överexekutors

tillstånd.

5 § Påstår någon bättre rätt till utmätt fastighet, skall överexekutor,

om skäl föreligger därtill, förelägga honom att inom en månad efter det
att föreläggandet delgivits h onom väcka talan mot utmätningssökanden

och den som i ärendet antagits vara ägare till fastigheten vid domstol

som anges i 10 kap. 10 § rättegångsbalken.

Första stycket äger motsvarande tillämpning, om annan än fastighe­

tens ägare påstår att han äger byggnad eller annat som framstår som
tillbehör till fastigheten.

Efterkommes ej föreläggande enligt första eUer andra stycket, är talan

mot sökanden förlorad, om ej sökanden inom tid som nyss nämnts själv
väckt talan mot den som påstått bättre rätt och den som i ärendet anta­
gits vara ägare.

Är tvisten av väsentlig betydelse, får fastigheten ej säljas förrän tvis­

ten bhvit slutligt avgjord eller tiden för väckande av talan utgått.

Förvaltning av utmätt fastighe t

6 § Ägare till utmätt fastighet får ej minska dess värde genom att över­

låta tillbehör eller genom att annat än till husbehov avverka skog, be­
driva grus- eller stentäkt eller på annat sätt utnyttja naturtillgångarna
eUer förändra fastigheten. I övrigt får han, i den mån ej annat följer av
8 eller 9 §, tillgodogöra sig fastighetens vanliga avkastning till dess fas­
tigheten sålts och skall tillträdas av köparen. Sådan rätt föreligger dock
ej i fråga om växande gröda eller annan avkastning som förklarats ingå

i försäljningen.

Ägaren får ej i fastigheten upplåta rättighet som går utöver vad som

är medgivet enligt första stycket, överexekutor får förbjuda honom att
upplåta rättighet som kan försvåra fastighetens försäljning.

På begäran av ägaren kan överexekutor medge undantag från första

eller andra stycket i den mån det kan ske utan intrång i utraätningssö-
kandens rätt och i övrigt är lämpligt.

7 § På begäran av borgenär kan överexekutor vid behov förordna, att
kronofogdemyndigheten skall taga vård om tillbehör till fastigheten. I

brådskande fall kan kronofogdemyndigheten på begäran omedelbart ta­

ga vård om sådant tillbehör. Åtgärden skall genast anmälas hos överexe­

kutor, som prövar om den skall bestå.

8 § Arrendeavgift, hyra eller annan avkastning av fastigheten som

förfaller till betalning under förfarandets gång skall, om borgenär begär

det och skäl föreligger därtill, uppbäras av överexekutor eller den han

1304

förordnar som syssloman, överexekutor skall i sådant fall utan dröjs-

¬

background image

mål meddela den betalningsskyldige förbud att betala till annan än över-

SFS 1971: 494

exekutor eller sysslomannen.

9 § Kan det befaras att ägaren vanvårdar fastigheten eller förfogar

över den i strid med 6 § eller att egendomen på annat sätt försämras i
större mån, kan överexekutor på begäran av borgenär förordna sysslo­

man att omhändertaga och förvalta fastigheten.

10 § Arrendeavgift, hyra och annan avkastning av fastigheten som

syssloman uppbär skall redovisas till överexekutor vid tidpunkt som den­

ne bestämmer.

Tidsfrist för försäljning

11 § Utmätt fastighet bör säljas inom fyra månader från utmätningen,

om ej hinder möter eller anstånd beviljas enligt andra—fjärde styckena.

Anstånd med försäljningen får beviljas på begäran av sökanden eller

fastighetens ägare. På begäran av fastighetens ägare får anstånd beviljas
endast om sökanden medger det eller särskilda skäl till anstånd förelig­

ger.

Anstånd får ej utan synnerliga skäl beviljas utöver ett år från utmät­

ningen.

I fall som avses i 77 a § utsökningslagen (1877; 31 s. 1) eller 70 §

konkurslagen (1921: 225) skall tid som avses i första och tredje styckena
räknas från den dag då försäljningen begärdes.

Uflösningsrätt och anslutningsrätt

12 § Borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av den utmätta

fastighetens försäljning får utlösa sökanden. Han träder därigenom i
sökandens ställe.

Den som vill utlösa sökanden skall, innan fastigheten sålts, till över­

exekutor betala sökandens fordran och kostnad för vilken denne svarar.

13 § Hör fastigheten till konkursbo, kan borgenär som i konkxirsen be­

vakat fordran med panträtt eller bättre förmånsrätt i fastigheten begära
att fastigheten säljes för hans fordran, om hans rätt till betalning ur fas­
tigheten är ostridig eller styrkes.

Borgenär som vill ansluta sig enligt första stycket skall anmäla detta

hos överexekutor senast två veckor före bevakningssammanträdet.

Bestämmelserna i 12 § äger motsvarande tillämpning i fråga om rätt

att utlösa den som anslutit sig enligt första stycket.

Försäljning av fastighetstillbehör

14 § Är det sannolikt att tillbehör kan med fördel säljas för sig utan

samtidig försäljning av fastigheten i övrigt, skall överexekutor utsätta
sammanträde för prövning av frågan. Till sammanträdet skall överexe­
kutor kalla sökanden, fastighetens ägare och envar för överexekutor

1305

¬

background image

SFS 1971: 494

känd innehavare av panträtt i fastigheten eller av annan rättighet som
kan påverkas av försäljningen.

Blir vid sammanträdet närvarande sakägare ense om att tillbehör bör

säljas för sig, förordnar överexekutor i enlighet därmed, om ej särskilda
skäl föranleder annat. Uppnås ej enighet om särskild försäljning, får

överexekutor förordna därom endast om synnerliga skäl föreligger.

Råder tvist om tillbehör som avses i 5 § andra stycket, får särskild

försäljning av tillbehöret ej ske förrän tvisten blivit slutligt avgjord eller
tiden för väckande av talan utgått.

15 § Särskild försäljning av tillbehör sker enligt bestämmelserna om

försäljning av utmätt lösöre, överexekutor träder därvid i kronofogde­

myndighetens ställe.

Tillbehör som säljes för sig upphör att höra till fastigheten, även om

det ej skiljes från denna.

16 § Vad som influtit genom särskild försäljning av tillbehör tillkom­

mer dem som har fordringar med rätt i fastigheten med det företräde

mellan dem som gäller enligt lag. Den som har fordran med panträtt i

fastigheten kan avstå från betalning utan att det minskar hans rätt i fas­

tigheten i övrigt. Innehavare av fordran med panträtt på grund av ge­
mensam inteckning får dock icke avstå från betalning ur tillbehörsmedel
under annan förutsättning än att samtycke till avståendet lämnats av

såväl ägare till övriga av inteckningen besvärade fastigheter som inneha­
vare av panträtt, vilken gäller i en eller flera av fastigheterna med lika
rätt som eUer sämre rätt än inteckningen.

Avstående som inverkar på villkoren vid fastighetens försäljning på

auktion skall ske senast vid bevakningssammanträdet och kan därefter
ej återkallas.

17 § Förslår medel som influtit genom särskild försäljning av tillbehör

att förnöja sökanden samt dem som har bättre rätt och ej avstått från
betalning, skall förfarandet avbrytas, om ej egendomen är avträdd till
konkurs och förvaltaren begär att förfarandet skall fortgå.

Åtgärder före försäljning på auktion

I

18 § Tid och plats för auktion på fastighet bestämmes av överexeku­

tor.

Fastighetens ägare och innehavare av nyttjanderätt till fastigheten är

skyldiga att låta fastigheten visas på lämplig tid.

19 § För förhandling om försäljningen skall bevakningssammanträde

hållas antingen samma dag som auktionen eller lämplig dag dessför­
innan.

20 § Auktionen skall kungöras i god tid och på lämpligt sätt. Kungö­
relsen skall innehålla uppgift om bevakningssammanträde och samman­
träde för fördelning av köpeskilliugen.

Har överexekutor förordnat om särskild försäljning av tillbehör, får

kungörelsen ej utfärdas förrän försäljningen vunnit laga laaft och köpe-

1306

skillingen betalats eller frågan om sådan försäljning förfallit.

¬

background image

21 § Sökanden, ägaren samt kända intiehavare av fordringar och rät-

SFS 1971: 494

tigheter som bör iakttagas vid auktionen skall i god tid särskilt under­

rättas om denna. Innehavare av fordran nied föfmånsrätt enligt 10 eller

11 § förmånsrättslagen (1970: 979) behöver dock ej underrättas särskilt.

Har anslutning enligt 13 § ägt rum, skäll underrättelse därom ske en­

ligt första stycket.

22 § Har auktionen och sammanträdena ej blivit utlysta så som an­

givits i 20 och 21 §§, skall de inställas oeh nya tider utsättas, om bristen

är väsentlig och icke kan avhjälpas på annat sätt.

Bevakningssammanträde

23 § Vid bevakningssammanträdet skall lämnas en kortfattad redo­
görelse för innehållet i handlingarna och för vidtagna åtgärder, inneha­
vare av fordran eller rättighet som bör iakttagas vid auktionen skall upp­
manas att anmäla den. Har sådan fordran eller rättighet anmälts hos
överexekutor före sammanträdet, skall det meddelas.

Närvarande sakägare skall beredas tillfälle att yttra sig om anmälda

anspråk och de villkor som skall gälla för försäljningen.

Om tillbehör sålts för sig, behandlas särskilt hur den behållna köpe­

skillingen för tillbehöret skall användas, i den mån det inverkar på vill­
koren för fastighetens försäljning.

Sakägarförteckning

24 § När förhandlingen vid bevakningssammanträdet avslutats, upp­
rättas sakägarförteckning.

25 § I sakägarförteckningen upptages, förutom exekutionsfordringen,

1. fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 6 § 1 eller 7 § 1 el­

ler 2 förmånsrättslagen (1970: 979) och som förfaller till betalning se­
nast den tillträdesdag som anges i 36 §,

2. fordran som är förenad med panträtt i fastigheten,

3. nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som besvärar

fastigheten, om rättigheten är inskriven eller grundar sig på skriftlig
handling som är tillgänglig, dock ej rättighet aV beskaffen het att skola
bestå oavsett fastighetens försäljning,

4. kostnaden för förfarandet.

Om fastigheten hör till konkursbo, upptages även arvode och annan

kostnad för fastighetens förvaltning under konkursen samt fordran som

skall utgå ur fastigheten med förmånsrätt enligt 10 eller 11 § förmåns­

rättslagen.

26 § Fordringar och rättigheter upptages efter det företräde som gäller
enligt lag. Inskriven rättighet har företräde framför fordran med för­
månsrätt på grund av utmätning, om inskrivning sökts före dagen för

utmätningen. Kostnaden för förfarandet upptages närmast före exe­

kutionsfordringen.

230-7

¬

background image

SFS 1971; 494

Tillägg som avses i 6 kap. 3 § jordabalken upptages före pantbrevets

belopp, om ej borgenären yrkar annat.

Fordran eller rättighet upptages i förteckningen även om den är be­

roende av villkor eller tvistig. Är panträtt för fordran beroende av att

sökt inteckning beviljas eller är inskrivning av rättighet sökt men ännu ej

beviljad, upptages fordringen eller rättigheten med det företräde som

tillkonuner den, om inteckningen eller inskrivningen beviljas.

När försäljning begärts av förvaltaren i konkurs, anses konkursboet

som sökande utan förmånsrätt, om ej anslutning enligt 13 § ägt rum.

27 § Fordran upptages med det belopp till vilket den beräknas uppgå
på tillträdesdagen, dock med den begränsning som kan följa av att pant­
rätt ej får åtnjutas för mer än pantbrevets belopp jämte tUlägg enligt
6 kap. 3 § jordabalken. Understiger fordringen pantbrevets belopp, upp­
tages återstoden som ägarhypotek.

Om i fastigheten gäller pantbrev som ej innehaves av ägaren och nå­

gon fordran för vilket pantbrevet utgör säkerhet ej blivit anmäld, upp­
tages pantbrevets belopp och det tillägg enligt 6 kap. 3 § jordabalken
som med hänsyn till ägarens uppgifter och andra omständigheter kan
antagas böra utgå.

Ägarhypotek upptages utan tillägg, om det ej är utmätt.

Rättighet upptages utan att något belopp anges.

28 § Fordran, som ej är förfallen tUl betalning och icke löper med
ränta före förfallodagen, upptages med det belopp som efter fem pro­
cents årlig ränta utgör fordringens värde på tillträdesdagen. Motsva­
rande gäller, om utfäst ränta är lägre än fem procent.

29 § I övrigt anges i sakägarförteckningen

1. sammanlagda beloppet av fordringar med bättre rätt än exeku­

tionsfordringen och kostnaden för förfarandet (skyddsbeloppet) samt
vilka fordringar som är skyddade,

2. i vad mån behållen köpeskilling för tillbehör skall användas för

betalning av fordringar som upptagits i förteckningen,

3. det lägsta bud som måste avges för att fastigheten enligt 32 § skall

få säljas,

4. vilka rättigheter som enligt 33 § första stycket är skyddade utan

förbehåll eller enligt 33 § andra stycket skall förbehållas vid försälj­

ningen,

5. betalningsvillkoren och tillträdesdag.

Av fordran som gäller endast i andel i fastigheten skall vid tillämp­

ning av första stycket 1 medräknas så mycket som med hänsyn till an­

delens storlek och fordringens läge täckes, när övriga fordringar med
bättre rätt än exekutionsfordringen samt kostnaden för förfarandet är

fullt täckta.

Köpeskilling för tillbehör får ej tagas i anspråk för betalning av ford­

ran inom skyddsbeloppet i vidare mun än som angivits i sakägarförteck-

1308

ningen.

¬

background image

30 § I sakägarförteckningen skall i förekommande fall erinras om

SFS 1971: 494

1. verkan av underlåten uppsägning av arrende- eller hyresavtal i fall

som avses i 46 § andra stycket samt ratt till förlängt avtal eller skade­
stånd som enligt lag tillkommer arrendator eller hyresgäst, om han blir

uppsagd med anledning av fastighetens försäljning,

2. rätt att bo kvar som hyresgäst som enligt lag tillkommer bostads-

rätthavare,

3. rätt att bo kvar på fastigheten som överexekutor enligt 36 § tredje

stycket har medgivit ägaren.

31 § Skall försäljningen ske på avvikande villkor enligt 37 §, upprättas
sakägarförteckningen i enlighet därmed.

Villkor för försäljning på aaktion

32 § Vid försäljningen skall skyddsbeloppet täckas av köpeskillingen

för fastigheten, behållen köpeskilling för tillbehör i den mån den enligt
sakägarförteckningen skall användas till betalning av fordringar inom
skyddsbeloppet, behållen avkastning och andra medel som finns att

tillgå.

33 § Tomträtt som inskrivits är vid försäljningen skyddad utan sär­

skilt förbehåll. Annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk

kraft är skyddade utan särskilt förbehåll, om rättigheten har bättre rätt
än exekutionsfordringen.

I andra fall än som avses i första stycket skall nyttjanderätt, servitut

och rätt till elektrisk kraft särskilt förbehållas, om det saknas anledning
antaga att de belastar fastigheten till beaktansvärd skada för innehavare
av fordran med bättre rätt. Härvid skall rätt till betalning på grund av
ägarhypotek icke anses som fordran, i den mån ägarhypoteket ej är ut­
mätt.

Talan mot överexekutors beslut varigenom rättighet förbehållits en­

ligt andra stycket får föras endast av den som bestritt att förbehållet

göres. Innehavare av rättighet som ej sålunda förbehållits får ej föra

talan mot överexekutors beslut i denna fråga.

Rättighet som ej enligt första stycket är skyddad utan särskilt förbe­

håll och icke heller förbehållits enligt andra stycket kan skyddas genom
förbehåll vid auktionen enligt 39 §.

34 § I avräkning på köpeskillingen för fastigheten skall innestå kapi­
talbeloppet av sådan fordran inom skyddsbeloppet som är förenad med
panträtt och icke enligt sakägarförteckningen skall betalas med köpe­
skilling för tillbehör. Vad nu sagts gäller dock icke, om

1. fordrmgen är förfallen till betalning senast på tillträdesdagen och

borgenären yrkat kontant betalning,

2. fordringen är sådan som avses i 26 § tredje stycket, eller

3. fordringen är förenad med panträtt endast i andel i fastigheten.
För ägarhypotek skall, även om det faller inom skyddsbeloppet, kon­

tant betalning alltid erläggas.

1309

.tt

¬

background image

SFS 1971: 494

I den mån icke avräkning skall ske enligt första stycket skall köpe­

skillingen för fastigheten betalas kontant, om ej inroparen visar att han

avtalat annat med den som enligt sakägarförteckningen är betalnings-

berättigad. Om det enligt förteckningen är ovisst vem ett belopp till­

kommer, får det ej avräknas.

35 § Den som ropar in fastigheten är skyldig att efter inropet lämna
handpenning som motsvarar en tiondel av köpeskillingen, dock ej mer
än som enligt 34 § skall betalas kontant eller mindre än den kostnad

för förfarandet som skall utgå ur fastigheten.

Handpenningen skall betalas kontant, om ej inroparen ställer säker­

het för beloppet. Som säkerhet får godtagas även fordran som är för­
enad med panträtt i fastigheten, om den täckes av köpeskillingen och

kan anses betryggande.

Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund behöver

ej lämna handpenning eller ställa säkerhet men blir i fall som avses i
43 § ersättningsskyldiga intill motsvarande belopp.

Ogulden del av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast vid

det sammanträde som enligt 20 § kungjorts för köpeskillingens fördel­

ning.

36 § Som tillträdesdag räknas den dag då enligt kungörelse fördel­
ningssammanträdet skall äga rum. Överexekutor kan dock medge in­
roparen att redan före tillträdesdagen taga vård om fastigheten eller del
därav.

Överexekutor får förordna att ogulden avkastning av fastigheten, som

enligt 8 eller 9 § skolat betalas till överexekutor eller syssloman och
som har förfallit under tiden till och med den dag köparen tillträtt
fastigheten, skall tillkomma honom. Om sådan avkastning i annat fall

betalas till köparen, skall denne redovisa därför till överexekutor.

Har förre ägaren ej annan bostad, kan överexekutor tillåta honom

att bo kvar på fastigheten högst tre månader efter tillträdesdagen.

37 § På begäran av de sakägare vilkas rätt beror därav kan försälj­
ningen, såvitt avser annat än erläggande av handperming och den åter­
stående kontanta köpeskillingen samt tiden för tillträde, ske på andra

villkor än som anges i denna lag. Skyddsbeloppet får höjas, även om

borgenär som ej själv begärt försäljning motsätter sig det.

Begäran som avses i första stycket skall framställas senast vid be­

vakningssammanträdet.

Auktion på fastighet

38 § Vid auktionen skall, i den mån det är påkallat med hänsyn till

värdet av fastighetens tillbehör eller av annan orsak, anges vilken egen­
dom som skall följa fastigheten och i vad mån egendom som framstår

som tillbehör ej skall följa den. Vad sålunda angivits är avgörande för

vad försäljningen omfattar i den delen. I övrigt ingår i försäl jningen vad

som enligt lag utgör tillbehör till fastigheten. Råder tvist om tillbehör,

1310

skall det anmälas.

¬

background image

Redogörelse skall lämnas för innehållet i sakägarförteckningen. Upp-

SFS 1971: 494

lysning skall lämnas, att fastigheten ropas ut under förbehåll att inrop
skall prövas enligt 40 §.

39 § Om sakägarförteckningen upptager rättighet som ej enligt 33 §

första stycket är skyddad utan särskilt förbehåll och ej heller förbe­

hållits enligt 33 § andra stycket, skall fastigheten först utropas utan för­
behåll om rättighetens bestånd och därefter med sådant förbehåll. Upp­
nås vid det senare utropet bud som täcker fordringar med bättre rätt

än rättigheten eller som, utan att täcka dessa, är lika högt som eller
högre än budet vid det föregående utropet, har budet vid det senare ut­

ropet företräde. Att ägarhypotek i den mån det ej är utmätt icke täckes
utgör ej hinder mot att bud med förbehåll för rättigheten godtages.

Upptager sakägarförteckningen två eller flera sådana rättigheter som

avses i första stycket, skall fastigheten först utropas utan förbehåll för

någon av rättigheterna och därefter med förbehåll först endast för den
rättighet som har bästa rätt och efter hand för ökat antal rättigheter
enligt deras inbördes ordning. Bud som skyddar flera rättigheter än
annat bud har företräde framför detta, om det icke leder till sämre

täckning av fordran som har bättre rätt än någon av rättigheterna.

När bud med förbehåll för rättighet ej täcker fordringar med bättre

rätt, kan rättighetshavaren skydda sin rättighet genom att betala skill­
naden mellan det budet och bud utan förbehåll för rättigheten eller så

stor del av skillnaden som behövs för att täcka fordringar med bättre

rätt.

Om rättighetshavare i fall som avses i andra stycket är villig att be­

tala enligt vad nyss sagts men till följd av att flera tillskott erfordras
det sålunda erbjudna beloppet ej ensamt eller i förening med annat till­

skott som bjudes är tillräckligt för att hans rättighet skall skyddas enligt

tredje stycket, skall fastigheten utropas med förbehåll för rättigheten
och den eller de rättigheter som är skyddade genom tidigare bud och
annat tillskott som bjudes.

Om borgenär, vars fordran ej blivit täckt genom visst bud, godtager

budet, skall fordringen vid tillämpning av första—fjärde styckena an­
ses som täckt.

Om rättighetshavare i stället för att betala ställer säkerhet, skall det

gälla.

40 § Innan inrop godtages, skäll överexekutor pröva om det i 32 §

angivna villkoret för försäljning är uppfyllt. Även om detta är för­
hållandet får inropet ej godtagas, om det är sannolikt att avsevärt
högre köpeskilling kan uppnås.

Utan hinder av första stycket skall inrop godtagas, om samtliga

berörda sakägare medger det. Sökanden kan medge, att inrop godtages
fastän kostnaden för förfarandet ej blivit täckt.

Inrop får ej mot sökandens bestridande godtagas, om exekutions­

fordringen ej täckes.

41 § Sedan inrop godtagits, skall inroparen omedelbart lämna före­

skriven handpenning, överexekutor kan dock på begäran göra ett kort

1311

¬

background image

SFS 1971:494

uppehåll i handläggningen för att bereda inroparen tiUfälle att an­

skaffa handpenning, om uppehållet ej kan antagas medföra beaktans-
värd olägenhet. Lämnas ej handpenning, skall fastigheten ropas ut på

nytt.

I fall som avses i 39 § skall handpenning lämnas för varje inrop, även

om fastigheten skall ropas ut på nytt. Om inropet ej skall bestå, åter­

lämnas handpenningen.

Fullgör ej inroparen sin betalningsskyldighet enligt 35 § fjärde stycket,

är inropet ogiltigt.

42 § Sker ej inrop, som godtages och fullföljes genom att handpenning

lämnas, skall nytt försäljningsförsök göras, om sökanden begär det

inom en vecka från auktionen. Har inrop blivit ogiltigt enligt 41 § tredje

stycket, skall nytt försäljningsförsök göras, om ej sökanden avstår däri­
från.

Har två auktioner hållits utan att fastigheten blivit såld och saknas

anledning till antagande att fastigheten kan säljas inom rimlig tid, får
överexekutor avvisa begäran om nytt försäljningsförsök.

Om ny auktion skall hållas, äger 18—41 §§ motsvarande tillämpning.

Anmälan av fordran eller rättighet som skett för en auktion gäller även

för senare auktion.

Skall nytt försäljningsförsök ej göras, går utmätningen åter. Detta

gäller dock ej medel som influtit eller inflyter med anledning av redan

vidtagna åtgärder.

43 § När ny a uktion hålles sedan inrop blivit ogiltigt enligt 41 § tredje

stycket, skall handpenning tagas i anspråk i den mån det behövs för att
sammanlagt samma belopp skall uppnås som vid den förra akutionen

jämte sex procents årlig ränta därå från tillträdesdagen till och med

den nya tillträdesdagen och för att även kostnaden för den nya auktio­
nen skall täckas. Detta gäller även om fastigheten säljes med förbehåll

för rättighet som ej förbehållits vid den förra auktionen eller ändrade
förhållanden inträtt. Vad som ej behöver tagas i anspråk skall återläm­

nas, när den nye inroparen fullgjort sin betalningsslcyldighet. Blir fastig­

heten ej såld vid den nya auktionen är hela handpenningen förverkad.

Hålles ej ny auktion, skall handpenningen användas till betalning av

kostnader för förfarandet som blivit onyttiga. Vad som ej behöver ta­

gas i anspråk återlämnas.

44 § Sedan auktion som lett till f örsäljning av fastigheten vunnit laga
kraft och köparen fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 35 § fjärde

stycket, utfärdar överexekutor köpebrev.

Visar inroparen att han bjudit för annans räkning, skall köpebrev ut­

färdas till denne.

Verkan av auktion

45 § Efter fastighetens försäljning svarar denna ej för fordran som

1312

avses i 25 § förs ta stycket 1.

¬

background image

Borgenär som har pantbrev kan ej efter fastighetens försäljning mot

SFS 1971: 494

köparen göra gällande panträtt i fastigheten för större fordran än som

avräknats på köpeskillingen jämte utfäst ränta därå från tillträdesdagen
samt framtida skadestånd och ersättning som avses i 6 kap. 3 § jorda­
balken.

Köparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt över­

enskommelse har avräknats på den kontanta köpeskillingen och den

förre ägaren blir fri från ansvar härför. I fall som avses i 44 § andra
stycket blir även den som gjort inropet betalningsskyldig.

46 § Köpare, som fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 35 § fjärde

stycket, får tillträda fastigheten på den dag som bestämts för köpeskil­
lingens fördelning. Han svarar därefter för ägares skyldigheter i den

mån de skall fullgöras efter tillträdesdagen.

Vill köparen att i sakägarförteckningen upptagen arrende- eller hy­

resrätt, som ej är skyddad enligt 33 § första stycket eller förbehållits

enligt 33 § andra stycket eller vid auktionen, skall upphöra, åligger
det honom att inom en månad från tillträdesdagen säga upp avtalet.
I annat fall gäller avtalet mot honom. Beträffande den tidpunkt vid

vilken arrende- eller hyresavtal skall upphöra med anledning av upp­

sägning gäller vad som är föreskrivet i fråga om uppsägning efter fri­
villig överlåtelse av fastighet.

Om rätt i vissa fall för arrendator eller hyresgäst ait begära för­

längning av avtalet eller att få ersättning vid uppsägning finns sär­
skilda bestämmelser.

47 § I fråga om rättighet som ej skall upphöra omedelbart efter fastig­

hetens försäljning gäller följande bestämmelser.

På arrendeavgift, hyra eller annat vederlag för rättigheten som för­

faller till betalning mer än sex månader eller, i fråga om arrende, mer
än ett år efter tillträdesdagen får rättighetshavaren icke avräkna ford­

ran hos den förre ägaren. I fråga om sådant belopp gäller ej heller be­

talning som rättighetshavaren erlagt till den förre ägaren eller annan

uppgörelse med denne.

Fordran som rättighetshavare förvärvat eller förskottsbetalning eller

uppgörelse som skett efter det att fastigheten utmätts får ej åberopas

mot köparen, om rättighetshavaren ägde eller bort äga kännedom om

utmätningen.

Om rättighetshavares rätt till ersättning av tidigare ägare, om rättig­

heten upphör med anledning av fastighetens försäljning, finns bestäm­

melser i 7 kap. 19 och 20 §§ jordabalken.

Underlåter köpare att fullgöra tidigare ägares skyldigheter mot rät­

tighetshavare enligt 46 § första stycket, äger 7 kap. 20 § första och
tredje styckena jordabalken motsvarande tillämpning.

48 § Köparen skall fullgöra sin betalningsskyldighet enligt 35 § fjärde

stycket, även om auktionen överklagas.

Utan hinder av att auktionen överklagats får köparen tillträda fas­

tigheten på den bestämda dagen, om ej förordnande enligt 2iS g 3
mom. utsökningslagen (1877: 31 s. 1) meddelats dessförinnan. Får han

1313

83—SFS 1971

¬

background image

SFS 1971: 494

på grund av sådant förordnande ej tillträda fastigheten och är hindret

ej hävt inom tre månader från den bestämda tillträdesdagen, får han

frånträda köpet och återfå vad han betalat jämte därå upplupen ränta,
om han gör anmälan därom hos överexekutor medan hindret alltjämt

består.

Gemensamt intecknade fastigheter

49 § När någon av flera gemensamt intecknade fastigheter skall säljas
på auktion, har den som har fordran med panträtt på grund av den

gemensamma inteckningen rätt att indraga annan av de intecknade
fastigheterna i försäljningen, om den svarar för det intecknade be­
loppet eller del av detta före den fastighet som skall säljas. Skall denna
säljas för panträttshavarens fordran eller för fordran som har lika eller
bättre rätt, får han även indraga fastighet som svarar för inteckningen
först efter den fastighet som skall säljas.

Yrkande om indragning skall framställas hos överexekutor senast

vid bevakningssammanträdet. Det skall delges fastighetens ägare med
föreläggande för honom att inkomma med yttrande inom tid som över­
exekutor bestämmer. Bevakningssammanträde och auktion skall in­

ställas, när det behövs för att yrkandet skall hinna prövas. Härvid äger

22 § motsvarande tillämpning.

BifaUes yrkandet, anses den indragna fastigheten utmätt när be­

slutet meddelas. Den får ej säljas innan beslutet vunnit laga kraft.

50 § Om en av flera gemensamt intecknade fastigheter skaU säljas på
auktion, skall fordran med panträtt på grund av den gemensamma
inteckningen upptagas i sakägarförteckningen med det belopp för vilket
fastigheten svarar i förhållande till de andra fastigheterna. Beloppet
skall betalas kontant, om ej annat avtalas mellan köparen och den som
enligt sakägarförteckningen är betalningsberättigad.

51 § Om samtliga fastigheter som besväras av gemensam inteckning

skall säljas på auktion och förhållande som anges i 52 § andra stycket

ej föreligger, upprättas gemensam sakägarförteckning för fastigheterna.

Rättighet i någon av fastigheterna skall härvid anses upplåten i dem
alla. Vid auktionen utropas fastigheterna gemensamt.

52 § Skall flera av gemensamt intecknade fastigheter men ej alla säljas
på auktion, gäller 53—55 §§.

Om samtliga fastigheter som besväras av gemensam inteckning skall

säljas, gäller likaledes 53—^55 §§ om

1. fastigheterna har olika ägare,

2. någon av fastigheterna med stöd av 49 § indragits i försäljningen,

3. någon av fastigheterna endast i andra hand svarar för gemensam

inteckning,

4. någon av fastigheterna besväras av särskild inteckning,
5. någon fastighets ansvar för gemensam inteckning ej avser inteck-

1314

ningens hela belopp.

¬

background image

6. det yrkas av innehavare av sådan rättighet i någon av fastigheterna

SFS 1971: 494

som ej skall bestå oavsett om fastigheten säljes, eller

7. det i annat fall yrkas av ägare eller borgenär vars rätt kan bero

därav.

Yrkande som avses i andra stycket 6 eller 7 skall framställas senast

vid bevakningssammanträdet.

53 § Särskild sakägarförteckning skall upprättas för varje fastighet som
skall säljas. Förteckningen upprättas som om försäljningen begärts på

grund av den bästa gemensamma inteckningen, om ej exekutionsford­

ringen har bättre rätt. Fordran med panträtt på grund av gemensam

inteckning upptages för varje fastighet med det belopp för vilket fastig­

heten svarar i förhållande till de andra fastigheterna. Kan ansvaret
komma att vid försäljningen vidgas härutöver, skall det anmärkas. Be­

träffande fastighet som svarar endast i andra hand anges om sådant

ansvar kan ifrågakomma.

När fastighet indragits i försäljningen enligt 49 §, skall vid beräkning

av tillägg enligt 6 kap. 3 § jordabalken anses som om fastigheten ut­
mätts samtidigt med den ursprungligen utmätta fastigheten.

54 § Vid auktionen skall fastigheterna utropas var för sig. Därefter
skall de utropas gemensamt, om de har samme ägare. Efterföljande ge­
mensamt utrop skaU även eljest äga rum, om full betalning ej uppnåtts

för fordran för vilken samtliga fastigheter svarar eller fastigheternas

ägare är ense om att de skall utropas gemensamt.

Uppnås vid gemensamt utrop högre bud än summan av buden vid de

särskilda utropen, skaU bu det vid det gemensamma utropet ha företrä­

de. Den köpeskilling som bjudits vid det gemensamma utropet skall för­

delas på fastigheterna efter de värden som i ärendet åsatts dem. Fastig­

hets andel i den gemensamma köpeskillingen utgör dock minst vad som

bjudits för den fastigheten vid särskilt utrop. Har någon av fastigheterna
utropats med tillbehör som ej ingick i det värde efter vilket dess andel

i köpeskillingen skall beräknas eller utropats utan tillbehör som omfat­

tades av nämnda värde, skall den fastighetens värde vid tillämpningen
av det sagda jämkas efter vad som finnes påkallat av nämnda förhållan­
de. Uppgår i fråga om någon av fastigheterna dess andel i köpeskil­
lingen och andra tillgängliga medel icke till skyddsbeloppet och skall
därför frågan om den fastighetens försäljning förfalla, skall de Övriga

fastigheterna utropas gemensamt.

Uppnås ej bud som förslår till betalning av någon del av exekutions­

fordringen, får ej någon av fastigheterna säljas.

Har fastighet indragits i försäljningen med stöd av 49 §, skall den

ursprungligen utmätta fastigheten utropas först. Om därvid ej uppnås
bud som förslår till gäldande av någon del av exekutionsfordringen, får

fastigheten ej säljas. Blir den ej såld, skall ej heller den indragna fastig­

heten säljas.

Fastighet som endast i andra hand svarar för fordran med panträtt på

grund av gemensam inteckning får ej säljas för den fordringen, innan
det visat sig att betalning ej kan utgå ur den fastighet som svarar i första
hand. I andra hand ansvarig fastighet får ej heller säljas, om dess ägare

1315

¬

background image

SFS 1971: 494

eller annan sakägare betalar den brist för vilken fastigheten skall svara
eller ställer säkerhet för beloppet. Gemensamt utrop av fastigheterna

behöver ej ske i annat fall än då särskilda skäl föreligger.

55 § Om rättighet har förbehållits vid särskilt utrop, skall förbehållet

gälla även vid efterföljande gemensamt utrop. Har rättigheten ej förbe­
hållits vid det särskilda utropet, tillämpas 39 § även vid det gemensam­

ma utropet.

Vid tillämpning av 40 § skall prövningen, huruvida avsevärt högre

köpeskilling kan uppnås, avse den sammanlagda köpeskillingen för

samtliga fastigheter som inropats vid auktionen.

Handpenning skall lämnas efter varje inrop, även om inropad fastig­

het skall utropas på nytt. Om inropet ej skall bestå, återlämnas handpen­

ningen.

Fordran som på grund av gemensam inteckning är förenad med pant­

rätt i såld fastighet betalas kontant, om ej köparen och den som enligt

sakägarförteckningen är betalningsberättigad avtalar annat.

Fortsatt inteckningsansvar

56 § Sådant förordnande av överexekutor om fortsatt inteckningsan­
svar som avses i 6 kap. 12 § jordabalken får meddelas på begäran av
köparen.

Har fastighet sålts i fall som avses i 6 kap. 12 § andra stycket andra

eller tredje punkten jordabalken, får förordnande om fortsatt inteck­
ningsansvar meddelas beträffande gemensam inteckning som besvärar

fastigheten endast om fastigheten i f örhållande till de andra gemensamt

intecknade fastigheterna svarar för hela inteckningen och den fordran

för vilken panträtt på grund av inteckningen åtnjutes blivit täckt. Om

medel som influtit genom särskild försäljning av tillbehör utfaller på
pantbrevets belopp, får förordnande ej meddelas beträffande motsva­
rande del av inteckningen.

Begäran om förordnande enligt denna paragraf skall framställas se­

nast vid sammanträdet för köpeskillingens fördelning. Därvid skall pant­
brevet inges, om det ej förut är tillgängligt för överexekutor.

Försäljning nnder hand av fastighet

57 § Utmätt fastighet får säljas under hand, om försäljning i sådan

ordning finnes mera ändamålsenlig än försäljning på auktion och det är

tillförlitligt utrett vilka fordringar och rättigheter som belastar fastighe­

ten.

Innan fastigheten utbjudes till försäljning under hand, skall ägaren

och sökanden få tillfälle att yttra sig.

58 § Vid försäljning under hand skall köparen åläggas att svara för

alla fordringar som på grund av panträtt, utmätning eller eljest är före­
nade med förmånsrätt i fastigheten och kostnaden för förfarandet, i den

1316

mån ej borgenär kan erhålla betalning ur andra tillgängliga medel eller

¬

background image

avstår från förmånsrätt i fastigheten eller sökanden medger att försälj-

SFS 1971: 494

ning får ske utan att kostnaden för förfarandet blir täckt. Rätt på grund
av ägarhypotek anses icke som fordran i den mån ej ägarhypoteket är
utmätt.

Fordran som är förfallen till betalning skall betalas kontant, om ej

köparen visar att han avtalat annat med borgenären eller betalning skall

utgå ur särskilt tillgängliga medel. Om ej sökanden avstått från täckning
av kostnaden för förfarandet, skall vad som behövs för sådan täckning
betalas kontant.

Före försäljningen upplåten rättighet som grundas på skriftlig hand­

ling skall förbehållas. Härvid äger 47 § motsvarande tillämpning.

Köparen skall lämna handpenning enligt vad som i 35 § föreskrives i

fråga om inrop på auktion. Återstoden av den kontanta köpeskillingen
skall betalas senast fyra veckor efter det att köpehandling upprättats.

Försummas det är köpet ogiltigt.

Blir k öpet ogiltigt, äger bestämmelserna i 43 § om handpenning mot­

svarande tillämpning. Vad i 43 § första stycket sägs om auktion gäller

även försäljning under hand.

I övrigt bestämmer överexekutor köpevillkoren.

59 § Försäljningen sker genom upprättande av köpehandling, som un-
derskrives av överexekutor och köparen.

Försäljningsvillkoren skall godkännas av ägaren. Har försäljningen

föregåtts av auktion utan att därvid godtagbart inrop skett, behövs dock
ej godkännande, om försäljningen sker på gynnsammare villkor.

Om ägaren ej godkänt försäljningsvillkoren, skall han genast under­

rättas om skedd försäljning.

60 § Har köparen fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 58 § fjärde
stycket och försäljningen vunnit laga kraft, utfärdar överexekutor köpe­

brev.

överklagas försäljningen, äger 48 § motsvarande tillämpning.

61 § Säljes ej egendomen under hand, skall den utbjudas till försälj­

ning på auktion, om ej sökanden avstår därifrån.

Försäljning av villkorlig rätt till fastighet eller av andel i fastighet

62 § Bestämmelserna i 3—61 §§ gäller i tillämpliga delar fast egen­
dom som utmätts medan gäldenärens rätt till egendomen är villkorlig

och andel i fastighet som blivit utmätt, om ej annat följer av 63—69 §§.

63 § Har i fall, då överlåtelse av fastighet är beroende av villkor, fas­
tigheten tagits i mät för fordran hos överlåtaren, får försäljning icke ske
förrän det visar sig om villkoret uppfylles.

Om del av fastighet genom överlåtelse kommit i särskild ägares hand

och fastigheten tagits i mät för fordran hos Överlåtaren in nan fastighets­

bildning som enligt lag utgör villkor för överlåtelsens giltighet kommit
till stånd, äger första stycket motsvarande tillämpning. Skulle det med­

föra betydande tidsutdräkt att avvakta huruvida fastighetsbildningen

1317

¬

background image

SFS 1971: 494

kommer till stånd, får dock fastigheten säljas med förbehåll för den rätt

som tillkommer förvärvaren. Försäljningen omfattar då även gäldenä-

rens rätt mot förvärvaren. Köparen svarar för gäldenärens skyldigheter
mot förvärvaren.

64 § Har i fall, då förvärv av fastighet eller del av fastighet är bero­
ende av villkor, egendomen tagits i mät för fordran hos förvärvaren,

skall överexekutor utbjuda gäldenärens rätt till egendomen till försälj­

ning i den ordning som gäller för exekutiv försäljning av utmätt rättig­

het. Kommer försäljning till stånd, svarar köparen för gäldenärens skyl­
digheter mot sin fångesman. Ansökan om inteckning som gjorts samma
dag som utmätningen eller senare förfaller genom försäljningen, om ej
överexekutor på begäran av köparen förordnar annat.

Kan det utan betydande tidsutdräkt avvaktas om det för förvärvet gäl­

lande villkoret uppfylles, kan anstånd med försäljningen medges tills d et
visar sig o m så blir fallet. Om villkoret uppfylles, sker försäljning i den
ordning som i allmänhet gäller för exekutiv försäljning av fast egendom.

När försäljning som skett enligt första stycket vunnit laga kraft samt

köparen fullgjort sin betalningsskyldighet, utfärdar överexekutor köpe­
handling.

65 § Bestämmelserna i 63 och 64 §§ gäller ej, om den fordran för vil­
ken utmätning skett var förenad med särskild förmånsrätt i fastigheten.

66 § Om villkoret uppfylles i fall som avses i 63 § eller förvärvet går

åter i fall som avses i 64 § andra stycket, skall överexekutor driva in
och bjuda ut till försäljning vad som därefter tillkommer gäldenären
och omfattas av utmätningen. Härvid tillämpas den ordning som gäller
i fråga om utmätt fordran eller rättighet.

67 § Om andel i fastighet blivit utmätt, kan överexekutor på yrkande
av sökanden, andelens ägare eller annan delägare förordna, att hela fas­

tigheten skall säljas. Yrkande som framställes av någon av de därtill
berättigade skall delges de övriga med föreläggande att inkomma med
yttrande inom viss tid. I fråga om hinder mot den begärda försäljningen

äger 6 och 7 §§ lagen (1904: 48 s. 1) om samäganderätt motsvarande

tillämpning.

68 § Förordnas enligt 67 § om fastighetens försäljning, räknas hela
fastigheten som utmätt när beslutet meddelas. Fastigheten får ej säljas

innan beslutet vunnit laga kraft.

Om hela fastigheten skall säljas på auktion, skall av sakägarförteck-

ningen framgå vilka fordringar och rättigheter som belastar varje sär­
skild andel. Skyddsbeloppet skall bestämmas så att fordringar, som gäl­
ler i den först utmätta andelen enbart eller i nämnda andel jämte annan
andel och som har bättre rätt än exekutionsfordringen, samt kostnaden

för förfarandet blir fullt täckta.

Är någon av delägarna i konkurs, får borgenär utöva anslutningsrätt

1318

enligt 13 § även om han har förmånsrätt endast i andel av fastigheten.

¬

background image

69 § Framställes ej yrkande enligt 67 § eller vinner sådant yrkande ej

SFS 1971: 494

bifall, skall överexekutor låta utbjuda den utmätta andelen till försälj­
ning i den ordning som gäller för exekutiv försäljning av utmätt rättig­
het, Detsamma gäller, om yrkande enligt 67 § bifallés men försäljning
av fastigheten ej kommer till stånd.

När försäljning som skett enligt första stycket vunnit laga kraft samt

köparen fullgjort sin betalningsskyldighet, utfärdar överexekutor köpe­
brev.

Särskilda bestämmelser

70 § I fråga om överexekutors behörighet i ärende som avses i denna

lag äger 10 kap, 10 § rättegångsbalken motsvarande tillämpning. Finner
överexekutor att han ej får upptaga ärendet, skall det överlämnas till

behörig överexekutor,

71 § Talan mot beslut i fråga som avses i 49 eller 67 § föres särskilt,

Överexekutor skall delge tappande part beslutet, om beslutet ej medde­
lats i hans närvaro.

Har överexekutor upptagit ärende enligt denna lag, får talan om att

överexekutor ej var behörig enligt 70 § icke föras.

Beträffande talan mot överexekutors beslut enligt denna lag gäller i

övrigt utsökningslagen (1877: 31 s, 1).

72 § När fast egendom eller tillbehör sålts enligt denna lag, har köpa­

ren rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att komma i
besittning av vad han förvärvat. Är fråga om skyldighet för förre ägaren

att avflytta, äger 193 § utsökningslagen (1877: 31 s, 1) motsvarande till-
lämpning.

övergångsbestämmelser

1, Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972, Lagens bestämmelser

om kungörande av och underrättelse om auktion skall dock tillämpas

redan dessförinnan, om auktionen skall äga rum efter ikraftträdandet,

2, Har yrkande, som avses i 35 § eller 37 § 3 mom, andra stycket för­

ordningen (1875: 42 s, 12) angående inteckning i fast egendom, före nya
lagens ikraftträdande framställts hos rätten, äger borgenären få det prö­
vat av rätten. Hålles i sådant fall bevakningssammanträde efter nya la­

gens ikraftträdande, skall borgenären göra anmälan om yrkandet senast
vid sammanträdet,

3, Nya lagens bestämmelser om tillägg enligt 6 kap, 3 § jordabalken

tillämpas beträffande ränta, som enligt 26 eller 27 § lagen (1970; 995)
om införande av nya jordabalken i stället för sådant tillägg sk all beräk­
nas på kapitalbeloppet av inteckning enligt äldre lag,

4, Vid tillämpning av nya lagens bestämmelser anses fordran, för vil­

ken fast egendom vid tiden för bevakningssammanträdet utan inteckning

häftar enligt 11 kap, 2 § äldre jordabalken, såsom fordran som är för­

enad med panträtt. Därvid gäller att fordringen skall betalas kontant,

1319

¬

background image

SFS 1971; 494

Punkt 3 äger motsvarande tillämpning beträffande ränta på sådan ford­

ran.

5. Enligt äldre bestämmelser intecknad ränta eller annan sådan ford­

ran, som icke är bestämd till kapitalet, upptages i sakägarförteckning

enligt nya lagens regler om fordran med panträtt och beräknas därvid

till det belopp som efter en räntefot av fem procent om året utgör ford­
ringens värde på tillträdesdagen. Är fråga om livränta, skall dock be­
räkningen ske med ledning av 3 § lagen (1967: 531) om tryggande av
pensionsutfästelse m. m.

6. Nya lagens bestämmelser om nyttjanderätt, servitut och rätt till

elektrisk kraft gäller också annan sådan särskild rättighet som på grund
av upplåtelse enligt äldre bestämmelser besvärar fast egendom.

7. Skall ersättning utgå till innehavare av rätt till avkomst eller annan

förmån som enligt äldre bestämmelser besvärar fast egendom och icke

bibehålies vid försäljning av egendomen, beräknas utdelning för det

kapitalvärde vartill förmånen i pengar eller varor Qfter ortens p ris beräk­
nas uppgå på tillträdesdagen. I fråga om kapitalvärdets beräkning äger
därvid punkt 5 motsvarande tillämpning.

8. Vad som i nya lagen föreskrives om tomträtt gäller även vatten­

fallsrätt, som upplåtits enligt lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till

fast egendom.

9. Bestämmelserna i 11 § nya lagen äger icke tillämpning i fråga om

uttagande av böter, viten eller annan med brott förenad påföljd, som

innefattar betalningsskyldighet, och icke heller vid indrivning av vad
som i mål eller ärende vid domstol eller eljest i samband med rättegång

utgått av allmänna medel och som enligt domstolens beslut skall åter­
gäldas.

10. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, tillämpas i stället den nya

bestämmelsen.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 14 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

1320

¬

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.