SFS 1981:774

810774.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:774

Utsöluiingsbalk;

c: c

Utkom från trycket

den 7 september 1981

utfärdad den 25 juni 1981.

ifl

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i Sveriges rikes lag skall efter rät-

tegångsbalken införas en ny balk, benämnd utsökningsbalk, av följande ly­

delse.

1 kap. Inledande bestämmelser

^

äntf

Tillämpningsområde

1 § Denna balk är tillämplig i fråga om verkställighet av dom eller annan

exekutionstitel, som innefattar betalningsskyldighet eller annan förpliktel-
se, samt i fråga om verkställighet av beslut om kvarstad eller annan liknan-
de säkerhetsåtgärd.

Verkställighet som avser betalningsskyldighet sker genom utmätning el­

ler införsel. Verkställighet som avser annan förpliktelse eller säkerhetsåt­
gärd sker i den ordning som anges i 16 kap.

U: .

2 § Har i annan lag meddelats bestämmelse som avviker från denna balk,

't!

gäller den bestämmelsen.

Exekutiv myndighet

3 § Verkställighet åvilar kronofogdemyndighet.

j.

Mål om verkställighet (utsökningsmål) handläggs av kronofogde eller

annan tjänsteman hos kronofogdemyndigheten ifönättningsman).

1484

' Prop. 1980/81:8, LU 23, rskr 350.

'-T,

^3

C;

¬

background image

4 § Mot förrättningsman gäller samma jäv som i 4 kap. r ättegångsbalken

SFS 1981:774

föreskrivs i fr åga om domare. Jäv får ej grundas på åtgärd som förrätt­

ningsmannen h ar vidtagit i tjänsten eller på gärning som har förövats mot

honom i eller för hans tjänst.

5 § Känner förrättningsman till omständighet som kan antagas utgöra jäv

mot honom, skall han självmant ge det till känna.

Har fråga om jäv mot förrättningsman uppkommit och har ej annan trätt

i bans ställe, skall kronofogdemyndigheten snarast besluta i jävsfrågan.

Förrättningsmannen får själv pröva jävsfrågan endast om annan tjänste­
man ej kan träda i han s ställe utan olägligt uppskov.

Förrättningsman som är jävig får utan hinder därav vidtaga åtgärd som

ej kan uppskjutas utan olägenhet.

Vissa föreskrifter om mål och parter m. m.
6 § Utsökningsmål handläggs som enskilt mål eller allmänt mål.

Allmänt mål är mål om uttagande av böter, vite, skatt, tull, avgift och

liknande medel som tillkommer staten och som får utsökas utan foregåen­
de dom s amt, enligt vad regeringen närmare föreskriver, annan liknande
fordran som tillkommer staten eller kommun. I annan lag kan föreskrivas
att även mål om u ttagande av annan fordran är allmänt mål.

Annat mål än som avses i andra stycket är enskilt mål.

7 § Den som begär verk ställighet hos kronofogdemyndigheten kallas sö­

kande. I allmänt mål anses staten eller kommun som sökande.

Sökandens motpart hos kronofogdemyndigheten benämns svarande el­

ler, i m ål som rör fordran mot honom, gäldenär. När viss egendom svarar

för fordran, skall vad som sägs om gäldenär i tillämpliga delar gälla ägaren,

även om han ej är personligen betalningsskyldig.

Den som ej är sökande eller svarande kallas tredje man. Tredje man hos

vilken en gäldenär själv har fordran kallas sekundogäldenär.

Tillämpning av bestämmelser som rör fartyg, luftfartyg eller fast egendom
8 § Vad som sägs i denna balk om registrerat skepp, registrerat luftfartyg

eller intecknade reservdelar till luftfartyg gäller, om ej annat följer av vad
som är särskilt föreskrivet, även egendom som utom riket är införd i regis­

ter motsvarande skepps- eller luftfartygsregistret eller, beträffande reserv­

delar, egendom som är intecknad utom riket.

Bestämmelserna i 4 kap. 7 § andra stycket och 30 § andra stycket är dock

ej tillämpliga på egendom som avses i första stycket.

9 § Med fartyg jämställs fartyg under byggnad. I fråga om skeppsbygge
skall härvid vad som sägs om skeppsregistret i stället avse skeppsbygg-

nadsregistret.

10 § Vad s om sägs om registrerat skepp, registrerat luftfartyg eller in­

tecknade reservdelar till luftfartyg gäller i tillämpliga delar även andel i och
villkorlig rätt till sådan egendom, om ej annat föreskrivs.

1485

¬

background image

SFS 1981:774

11 § Med fast egendom avses fastighet, visst område av fastighet, sam­

fälld mark sam t andel i och villkorlig rätt till sådan eg endom.

Vad som sägs om fast egendom gäller i tillämpliga delar även tomträtt.

12 § Vad som s ägs om pantbrev i fastighet gäller i tillämpliga delar även

vilandebevis.

2 kap. Förfarandet hos kronofogdemyndigheten

Ansökan m. m.

1 § Ansökan om verkställighet görs muntligen eller skriftligen.

Ansökningshandling skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden

eller hans ombud.

2 § Sökanden skall ange den åtgärd som han yrkar.

Vid ansökan skall inges den exekutionstitel på grund varav verkställig­

het söks. Grundas anspråket på löpande skuldebrev eller annan handling,
vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller påkalla full­

görande av annan förpliktelse, skall den handlingen inges.

Exekutionstiteln skall inges i huvu dskrift eller, om kronofogdemyndig­

heten anser det tillräckligt, i besty rkt avskrift. Handling som avses i andra

stycket andra meningen skall inges i huvudskrift. Annan handling bör in­
ges i huvud skrift eller bestyrkt avskrift.

3 § Om behörig kronofogdemyndighet finns bestämmelser i 4 kap. 8 §, 15

kap. 7 § samt 16 kap. 1 och 10§§.

Vid tillämpning av denna balk skall med svaran dens hemvist förstås den

ort där han är bosatt samt, beträffande dödsbo, den ort där den döde se­

nast var bosatt och, beträffande annan juridisk person, den ort som enligt
10 kap. rättegångsbalken grundar domstols behörighet i tvistemål i al lmän­
het.

4 § Har ansökan gjorts hos en kronofogdemyndighet som ej är behörig,
skall målet genast överlämnas till den kronofogdemyndighet som enligt

vad han dlingarna visar är behörig. Ansökan anses gjord, när ansöknings­
handlingen kom in till den förra myndigheten eller, i fråga om muntlig a n­

sökan, när sådan ansökan gjordes där.

Har ansökan gjorts hos en behörig kronofogdemyndighet och är även

annan kronofogdemyndighet behörig, får målet överl ämnas till den myn­
digheten, om målet ej utan avsevärd olägenhet kan handläggas vid den
förra myndigheten eller överlämnande annars uppenbart främjar målets

handläggning.

5 § �r en ansökan i de hänseende n som avses i 1 eller 2 § eller annars så

bristfällig att den ej kan läggas till grund för prövning i sak och efterkom­
mer sökanden ej föreläggande att avhjälpa bristen, skall ansökningen avvi-

1486

sas.

¬

background image

6 § Beträffande parts behörighet samt ställföreträdare eller ombud för

SFS 1981:774

och biträde åt part tillämpas 11 och 12 kap. rättegångsbalken, i den mån ej
annat föreskrivs i denna p aragraf.

Ombud behöver ej styrka sin behörighet genom fullmakt annat än om

kronofogdemyndigheten finner det behövligt.

Visar ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd eller är han eljest

olämplig, får kronofogdemyndigheten avvisa honom som ombud eller bi­

träde i målet.

7 § 1 fråga om handling som kommer in till kronof ogdemyndigheten till-

lämpas 33 kap. 3 § rättegångsbalken.

Handling, som avser anmälan eller annan åtgärd som skall ske innan ut­

mätt egendom säljs, sammanträde avslutas eller beslut meddelas, anses

dock inkommen i rätt tid end ast om innehållet i handlingen har hunnit bli

känt för förrättningsmannen före nämnda tidpunkt.

8 § Kronofogdemyndigheten får vid behov anlita tolk. Tolk som ej full­

gör uppdraget i tjän sten har rätt till ersättning av allmänna medel.

I fråga om översättning av ansökan eller annan handling som ej är avfat­

tad på svenska tillämpas 33 kap. 9§ rättegångsbalken.

9 § Underlåter part eller tredje man att fullgöra något som åligger honom

i utsökningsm ål och finns anledning antaga att han har laga förfall, skall
underlåtenheten ej leda till påföljd eller eljest läggas honom till last i målet.
Auktion eller bevakningssa mmsmträde skall dock ej inställas annat än om
synnerliga skäl föreligger.

Har någon förelagts att väcka talan inom viss tid och visar han laga för­

fall före utgången av den tiden, skall kronofogdemyndigheten sätta ut ny

tid.

I fråga om vad som skall räknas som laga förfall tillämpas 32 kap. 8 § rät­

tegångsbalken.

Förhör

10 § Kronofogdemyndigheten får hålla förhör med svaranden, om det

behövs. Svaranden får föreläggas att inställa sig personligen vid vite av
högst ettusen kronor.

Till sådant förhör skall vid behov även sökanden kallas. Sökanden får

föreläggas att inställa sig vid påföljd av att hans ansökan annars forfaller.

Bör sökanden inställa sig personligen, får vite av högst ettusen kronor före­

läggas honom.

11 § Förhör får vid b ehov hållas med tredje man som är sakägare eller

som enligt denna balk är skyldig lämna upplysningar. Tredje man får före­
läggas att inställa sig person ligen vid vite av högst ettusen kronor.

12 § Fråga om utdömande av vite som har förelagts enligt 10 eller 11 §

prövas av kronofogdemyndigheten. Har ändamålet med vitet förfallit, får

det ej dömas ut.

Uteblir svaranden från förhör och har vite förelagts honom, får han häm­

tas.

1487

¬

background image

SFS 1981:774

13 § Tredje man som har inställt sig för a tt höras fär tillerkännas skälig

ersättning av allmänna medel for inställelsen.

14 § Har vid förhör förebringats uppgift om enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden, vars röjande kan antagas medföra att den en­
skilde eller någon honom närstående lider avsevärd skada eller betydande

men, kan kronofogdemyndigheten förordna att uppgiften ej får röjas obe-

hörigen.

Tvångsmedel

15 § När kronofogdemyndigheten enligt 4 kap. 14 eller 15 § eller 16 kap.
9 eller 12 § eller 13 § jämförd med 4 kap. 14 och 15 §§ förelägger svaranden
eller tredje man att fullgöra ell er underlåta något, får myndigheten före­
skriva vite till b elopp som finnes behövligt.

Fråga om utdömande av vite som har förelagts enligt första stycket prö­

vas, på talan av allmän åklagare eller kronofogdemyndigheten, av tingsrät­
ten i den ort där kronofogdemyndigheten finns. Har ändamålet med vitet

forfallit, får det ej dömas ut.

Om föreläggande vid vite ej iakttas, kan kronofogdemyndigheten ge nytt

5^5

vitesföreläggande utan hinder av att det förra ej har vunnit laga kraft.

16 § Efterkommer ej gäldenären eller tredje man föreläggande enligt

4 kap. 14 eller 15 § eller 16 kap. 13 § jämförd med nämnda lag rum, får han
häktas, om synnerliga skäl föreligger. Fråga om häktning prövas, efter

framställning av kronofogdemyndigheten, av tingsrätten i den ort där kro­

nofogdemyndigheten finns.

När framställning om häktning har gjorts, skall förhandling äga rum inför

rätten. Till förhandlingen skall kronofogdemyndigheten och, om hinder ej
möter, den som avses med yrkandet kallas. Denne får hämtas, om skäl

föreligger därtill. Har han kallats till förhandlingen eller kan det antagas att

han har avvikit eller eljest håller sig undan, utgör hans utevaro ej hinder för
prövning av yrkandet. I fråga om rätt till biträde och kostnader i målet har
vad som föreskrivs i rätte gångsbalken om fö rsvarare och om rättegångs­

kostnader i b rottmål motsvarande tillämpning.

Rätten skall med högst två veckors mellanrum hålla förhandling för att

pröva om den som är intagen i häkte fortfarande skall vara häktad. Förelig­

ger ej längre skäl för häktning, skall rätten omedelbart förordna att den

häktade skall friges. Ingen får hållas häktad längre tid än tre månader i
målet. Beträffande behandlingen i övrigt av frågor om häktning enligt de n­
na paragraf har vad som gäller enligt rättegångsbalken om häktning av
misstänkt motsvarande tillämpning.

17 § Vid förrättn ing får hus, rum eller förvaringsställe genomsökas, om
det behövs för att verkställighet skall kunna ske.

Behöver förrättningsmannen ha tillträde till utrymme som är tillslutet,

får han låta öppna lås eller bereda sig tillträde på annat sätt. Han får dock
ej bereda sig tillt räde till bostad i inneha varens frånvaro annat än om un­
derrättelse om tiden för förrättningen har sänts till innehavaren med

posten eller lämnats på annat lämpligt sätt och det kan antagas att denne

1488

håller sig undan eller om eljest särskilda skäl föreligger.

¬

background image

För att gen omföra förrättning får fö rrättningsmannen i övrigt använ da

SFS 1981:774

tvång i den mån det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna.

Våld mot person får dock brukas endast om förrättningsmannen möter
motstånd och i den mån det med hän syn till förrättningens ändamål kan an­

ses försvarligt.

Beslut

18 § Beslut skall, i den mån det behövs, ange de skäl på vilka det
grundas.

Beslut som får överklagas skall innehålla upplysning om vad den som vill

föra talan mot beslutet skall iakttaga. Sådan upplysning får dock utelämnas

när den är uppenbart obehövlig.

19 § Kronofogdemyndighetens beslut länder till efterrättelse omedel­

bart. Vite får dock ej utsökas innan det beslut, varigenom kronofogdemyn­

digheten har dömt ut vitet, har vunnit laga kraft.

Verkställigheten fortgår även om talan förs mot kronofogdemyndighe­

tens beslut, såvida ej annat föreskrivs i denna balk eller förordnas av hov­

rätten eller högsta domstolen.

20 § Beslut, som till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbise­
ende innehåller uppenbar oriktighet, får rättas av kronofogdemyndigheten.
Om det ej är obehövligt, skall part och annan sakägare beredas tillfälle att
yttra sig innan rättelse sker.

21 § Vad som i balken sägs om beslut gäller i tillämpliga delar även sådan
åtgärd av kronofogd emyndigheten som inverkar på parts eller tredje mans

rätt.

Prövning av tvist
22 § I tvist vid fördelning av medel som enligt 13 kap. 7 § tredje stycket

prövas av kronofogdemyndigheten anses talan väckt när borgenären an­
mälde sitt anspråk.

Om talan ej uppfyller vad som gäller för stämningsansökan i tvi stemål,

skall kronofogdemyndigheten anmoda borgenären att avhjälpa bristen.

23 § Kronofogdemyndigheten skall sätta ut muntlig forhandling i tvisten
och kalla parte rna till förhandlingen. I fråga om sådan förhandling tilläm­

pas be stämmelserna om förhör i 10§ första stycket andra meningen och

andra s tycket tredje meningen, 11 § andra meningen, 12 § första stycket
och 14§. Parts utevaro från förhandlingen utgör ej hinder för prövning av

tvisten.

Om bevisning gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken f ör tvistemål.

Bestämmelserna om häkte i 36 kap. 21 § rättegångsbalken får dock ej till-

lämpas.

Tvisten avgörs i samband med fördelning av de medel som tvisten rör.

Avgörandet tas upp i bes lutet om fördelningen.

1489

94-SFS 1981

¬

background image

SFS 1981:774

24 § Har enligt 4 kap. 20,21 eller 22 § eller 13 kap. 7 § andra stycket före-

läggande meddelats att väcka talan vid domstol, skall tvisten prövas av

|

tingsrätten i den ort där kronofogdemyndigheten finns, om ej annat följer

av andra stycket.

Om föreläggande har meddelats enligt 4 kap. 20, 2 1, 22 eller 26 § i fa ll då

tvisten rör egendom som avses i 10 kap. 10 eller 12 § rättegångsbalken, gäl-

ler om domstols behörighet vad som sägs där.

^

Har foreläggande meddelats enligt 4 kap. 23 § första stycket eller 9 kap.

11 § tredje stycket, gäller om domstols behörighet vad som i allmänhet är

föreskrivet därom. I fall som avs es i 4 kap. 23 § andra stycket skall tvisten

prövas, när fråga är om pantbrev i fastighe t, av den tingsrätt som anges i

^

10 kap. 10 § rättegångsbalken och eljest av tingsrätten i den ort där krono­

fogdemyndigheten finns.

I föreläggande skall anges vid vilken d omstol talan skall väckas.

Ställande av säkerhet m. m.

^

25 § Säkerhet som skall ställas enligt denna balk skall bestå av pant eller

^

borgen. Borgen skall ställas såsom för egen skuld och, om den ingås av två
eller flera personer gemensamt, vara solidarisk. �r säkerheten ej godkänd
av den till vars förmån säke rheten skall gälla, skall den prövas av krono-

^il

fogdemyndigheten.

c

Om bank eller annan jämförbar penninginrättning skall ställa säkerhet,

&

får godtagas utfästelse av penninginrättningen att infria den förpliktelse

£

som säkerheten skall avse.

c-

Säkerheten skall tagas i förvar av kronofogdemyndigheten. ri

26 § När säkerhet skall tagas i anspråk av kronofogdemyndigheten enligt

i

3 kap. 22 § andra stycket eller 13 kap. 3 e ller 20 §, får pant tillgodogöras i

t

den ordning som gäller för utmätt egendom. Borgen får genast utsökas.

27 § Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund behö­

ver ej ställa säkerhet.

Vite får ej föreläggas staten.

Fordran som ej är förfallen samt ränta
28 § Fordran, som ej är förfallen till betalning och ej löper med ränta före
förfallodagen, beräknas till det belopp som efter fem procent årlig ränta ut­
gör fordringens värde. Motsvarande gäller, om utfäst ränta är lägre än fem

procent.

29 § När medel som sökanden eller annan sakägare har fått lyfta skall

betalas tillbaka, utgår ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag

medlen utbetalades till och med den dag återbetalning skall ske och enligt

6§ räntelagen för tiden därefter.

Ränta utgår dock ej i den mån d et beror på den som är berättigad till

medlen att de ej har betalats tillbaka.

1490

¬

background image

Särskilda bestämmelser beträffande allmänna mål

SFS 1981:774

30 § Bestämmelserna i 1 och 2§ §, 4§ första stycket, 5§ och 10§ andra

stycket gäller ej i allmänt mål. I fråga om sökanden i sådant mål gäller ej 6 §
och ej heller 29 § i fa ll då exekutionstiteln upphävs.

Sökanden i allmänt mål företräds av kronofogdemyndigheten. I tvist

som avses i 4 kap . 20-23 och 26§§, 9 kap. 11 § tredje stycket och 13 kap.
7§ andra stycket samt vid u tförande av talan i överklägat utsökningsmål
företräds dock sökanden i allmänt mål av riksskatteverket.

I allmänt mål anses ansökan gjord, när indrivningshandlingama har

kommit in till kro nofogdemyndigheten eller, om myndigheten är ansluten

till systemet för a utomatisk databehandling inom exekutionsväsendet, när
indrivningsuppdraget har förts in i system et och uppgifterna är tillgängliga

för kronofogdemyndigheten.

3 kap. Exekutionstitlar

Inledande bestämmelser

1 § Verkställighet får under de förutsättningar som anges i dett a kapitel

äga rum på grund av följande exekutionstitlar:

1. domstols dom, utslag eller beslut,

2. förlikning som är stadfäst av domstol,
3. godkänt strafföreläggande eller godkänt föreläggande av ordningsbot,
4. skiljedom,

5. förbindelse angående underhållsbidrag,
6. förvaltningsmyndighets beslut som enligt särskild föreskrift får verk­

ställas,

7. handling som enligt särski ld föreskrift får läggas till grund för verk­

ställighet.

Vad som i balken sägs om dom gäller, om ej annat föreskrivs, i tillämpli­

ga delar även domstols utslag eller beslut.

2 § I vad mån verkställigh et på grund av utländsk exekutionstitel får äga

rum här i riket framgår av särskilda föreskrifter.

Dom

3 § Dom får verkställas utan särskilda villkor, när den har vunnit laga

kraft.

Har talan fullföljts endast mot viss del av dom, får domen i övri gt, när

det kan sk e, verkställas såsom lagakraftägande dom, om ej annat förord­

nas med anledning av den fullföljda tala n.

4 § Dom som ej h ar vunnit laga kraft får verkställas i fall och under vill­

kor som anges i 5 -9§§.

Om hinder mot att utmätt egendom säljs eller influtna medel betalas ut

finns bestämmelser i 8 kap. 4§, 13 kap. 14§ och 15 kap. 22 §.

1491

¬

background image

SFS1981i774

5 § Verkställighet får genast ske av

1. dom i växelmål eller checkmål,

iC

0

1492

⬢ .

. »uAi-iiuai ciici cnecKmai,

2. iredskodom varigenom betalningsskyldighet har ålagts den uteblivna

parten, om ej annat förordnas med anledning av talan om återvinning.

6 § Annan dom varigenom betalningsskyldighet har ålagts än som avses i

5 § får verkställas genast, om ej gäldenären hos kronofogdemyndighet

nedsätter pengar till belopp som sv arar mot betalningsskyldigheten den

|

dag nedsättningen sker jämte förrättningskostnader eller

^t

som pant ställer ett motsvarande tillgodohavande hos bank jämte den

-a

ränta som belöper på tillgodohavandet för tiden därefter eller

när domen har meddelats av underrätt ställer annan säkerhet för betal­

ningsskyldigheten jämte förrättningskostnader.

Fullgör gäldenären vad som nu h ar sagts först sedan åtgärd har vidtagits

för verkställighet av domen, skall åtgärden återgå, om det kan ske.

7 § Har högre rätt förklarat talan mot dom varigenom betalningsskyldig­

het har ålagts förfallen, får domen verkställas genast, om ej annat förord-

p

nas med anle dning av ansökan om målets återupptagande.

Har hovrätt vägrat part prövningstillstånd vid talan mot tingsrätts dom,

varigenom betal ningsskyldighet har ålagts parten i mål som har handlagts

enligt lagen (1974: 8) om rättegången i tvistemå l om mindre värden, får do-

'

men verkställas genast, om ej annat förordnas med anledning av talan mot
hovrättens beslut.

8 § Dom varigenom någon har förpliktats att utge lös egendom får verk-

ställas genast, om säkerhet ställs för återbäring av egendomen jämte av-

kastning. Detta gäller dock ej, om förpliktelsen har ålagts som särskild
rättsverkan av brott.

9 § Dom, som enligt annan lag eller enligt förordnande av domstolen får

verkställas innan den har vunnit laga kraft, verkställs såsom lagakraftägan-

de dom, om ej annat följer av lagen eller förordnandet.

Q

10 § Ansökan om resning eller återställande av försutten tid, beslut vari­
genom sådan ansökan har beviljats eller besvär över domvilla hindrar ej

verkställighet, om ej annat förordnas med anledning av ansökningen eller

besvären.

Utslag och beslut i lagsökn ingsmål m. m.

11 § Utslag eller beslut i lagsökningsmål varigenom betalningsskyld ighet

har ålagts får verkställas genast, om ej annat förordnas med anledning av
talan om återvinning eller besvär. Utslag eller beslut i lagsökning smål i an­
nat fall ve rkställs såsom lagakraftägande dom, om ej annat förordnas med

anledning av talan om återvinning eller besvär.

Bevis i mål om betalningsföreläggande att utmätning får äga rum verk­

ställs såsom lagakraftägande dom, om ej gäldenären har sökt återvinning.

Har återvinning sökts, gäller vad som sägs i 6 § om underrätts dom, om ej

domstolen förordnar att verkställighet ej får äga mm tills vidar e.

¬

background image

12 § Utslag eller beslut i mål enligt handräckningsla gen (1981: 847) verk-

SFS 1981:774

ställs såsom lagakraftägande dom, om ej annat förordnas med anledning av

talan om återvinning eller besvär. I fråga om betalningsskyldighet gäller

dock att utslaget eller beslutet får verkställas genast, om ej annat förordnas

med anledning av talan om återvinning eller besvär.

Förlikning

13 § Förlikning som är stadfäst av domstol verkställs såsom lagakraft­

ägande dom, om ej annat förordnas med anledning av talan mot domen el­
ler talan om ogiltigförklaring av förlikningen.

StrafTöreläggande och föreläggande av ordningsbot
14 § Godkänt strafföreläggande och godkänt föreläggande av ordnings­

bot verkställs såsom lagakraftägande dom.

Skiljedom
15 § Skiljedom som grundas på skiljeavtal får verkställas, om

1. skiljeavtalet ej innehåller förbehåll om rätt för part att klandra do­

men,

2. omständighet ej föreligger som gör domen ogiltig, även om talan ej

förs mot domen, och

3. det ej heller görs sannolikt att domen kan hävas enligt 21 § lagen

(1929: 145) om skiljemän.

I fråga om ersättning till skiljeman får skiljedomen verkställas, om tiden

för parts talan mot domen i denna del har gått till ända utan att sådan talan

har väckts och det ej föreligger omständighet som avses i första stycket 2.

16 § Bestämmelserna i 15 § första stycket 2 och 3 samt andra stycket till-

lämpas också på skiljedom som, utan att skiljeavtal föreligger, med stöd av

bestämmelse i lag har medd elats enligt lagen (1929: 145) om skiljemän.

17 § Möter ej på grund av bestämmelserna i 15 elle r 16 § hinder mot

verkställighet av skiljedom, skall kronofogdemyndigheten meddela sär­
skilt beslut härom . Innan sådant beslut meddelas, skall svaranden beredas
tillfälle att yttra sig.

18 § Sedan beslut som avses i 17 § har meddelats, verkställs skiljedomen

såsom laga kraftägande dom, om ej annat förordnas av domstol där talan
mot skiljedomen är anhängig.

Förbindelse angående underhållsbidrag

19 § Skriftlig, av två personer bevittnad förbindelse angående under­

hållsbidrag enligt giftermålsbalken eller föräldrabalken verkställs såsom la­

gakraftägande dom.

I fråga om underhållsbidrag, som skall utges till gäld enärens make för

makens egen del eller för makamas barn, får verkställighet dock äga rum

1493

¬

background image

SFS 1981:774

endast om makarna under den tid so m bidraget avser ej varaktigt bodde

tillsammans och alltjämt ej gör det.

Har talan rörande en förbindelse väckts vid domstol, kan denna förord­

na att verkställighet ej får äga rum tills vidare.

Arman exekutionstitel

20 § 1 fråga om verkställighet av förvaltningsmyndighets beslut tillämpas

vad som gäller om dom, om ej annat är föreskrivet. Innan saken har blivit
slutligt prövad, räknas beslutet som underrätts dom.

I fråga om verkställighet på grund av handling som avses i 1 § första

stycket 7 gäller vad som är särskilt föreskrivet.

Invändningar mot verkställighet

21 § Visar svaranden att han har fullgjort betalningsskyldighet eller an­

nan förpliktelse som ansökningen om verkställighet avser, får verkställig­
het ej äga rum. Detsamma gäller om svaranden till kvittning åberopar ford­
ran. som har fastställts genom exekutionstitel vilken får verkställas eller

som grundas på skuldebrev eller annat skriftligt fordringsbevis, och i öv­

rigt förutsättningar för kvittning föreligger.

Gör svaranden gällande att annat förhållande som rör parternas mellan-

havande utgör hinder mot verkställighet och kan invändningen ej lämnas

utan avseende, får verkställighet ej heller äga rum.

Föreligger fall som avses i första eller andra stycket och har åtgärd för

verkställighet redan vidtagits i målet, skall åtgärden återgå, om det kan

ske.

Kronofogdemyndighetens beslut med anledning av invändning som av­

ses i första eller andra stycket hindrar ej att saken prövas i rättegång.

Upphävande av exekutionstitel
22 § Upphävs exekutionstitel, skall sökt verkställighet omedelbart in­
ställas. Redan vidtagen åtgärd för verkställighet skall såvitt möjligt återgå.
Sådan återgång skall ske genast, om ej annat har forordnats. I mål om ut­
mätning eller införsel skall dock vidtagen åtgärd ej utan särskilt förordnan­

de återgå förrän det avgörande varigenom exekutionstiteln har upphävts

har vunnit laga kraft.

I må l om utmätning eller införsel skall kronofogdemyndigheten på begä­

ran utsöka vad borgenären skall betala tillbaka. Härvid får ställd säkerhet

tagas i anspråk. I annat mål skall myndigheten på begäran återställa besitt­
ning eller annat förhållande som har rubbats, om hinder ej möter.

Sökanden är även skyldig att ersätta skada som svaranden har lidit ge­

nom verkstäl ligheten.

Särskilda bestämmelser beträflfande allmänna mål
23 § Bestämmelserna i 3 -13 och 15-20 §§ samt 22 § första stycket tred­

je och Qärde meningarna och andra och tredje styckena gäller ej i allmänt

1494

mål.

¬

background image

Dom eller beslut, varigenom någon har dömts att utge böter eller vite el-

SFS 1981:774

ler har ålagts sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betalnings­
skyldighet, får ej verkställas förrän domen eller beslutet har vunnit laga

kraft. Annan exekutionstitel i allmänt mål får verkställas innan den har

vunnit laga kraf t, om det är särskilt föreskrivet.

Exekutionstitel i allmänt mål verkställs såsom lagakraftägande dom. I

stället for vad som sägs i 22 § förs ta stycket tredje och Qärde meningarna

gäller att återgång av utmätning eller införsel skall ske genast, när exeku­

tionstiteln har upphävts.

24 § Har innehållet i exekutions titel tagits upp i sa köreslängd, restlängd
eller annan sådan handling som har upprättats enfigt särskild föreskrift, får

verkställighet äga rum på grund av handlingen.

4 kap. Utmätning

Inledande bestämmelser

1 § Utmätning får äga rum när verkställighet som a vser betalningsskyl­

dighet är medgiven enligt 3 ka p. Utmätning får också ske när kronofogde­

myndigheten enligt särskild bestämmelse i denn a balk får utsöka fordran
eller kostnad.

2 § Genom utmätning får tagas i anspråk egendom som ej är undantagen

på grund av bestämmelse i denna balk eller på grund av särskild föreskrift.

I den mån pantbrev i skepp eller fastighet ej utgör säkerhet för fordran

får det utmätas hos den intecknade egendomens ägare. Motsvarande gäller

skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg.

För utmätning av lön och vissa andra förmåner gäller enligt 7 kap. sär­

skilda villkor.

Utmätningsordningen

3 § Av utm ätningsbar egendom bör i fö rsta hand tagas i an språk sådan

tillgång som kan användas till fo rdringens betalning med minsta kostnad,

förlust eller annan olägenhet för gäldenären, om ej annat följer av 4-6 §§.

4 § Sökande, vars fordran är förenad med särskild förmånsrätt, har rätt

att i första hand få utmätning av egendom vari förmånsrätten gäller. Annan

tillgång får ej utmätas för fordringen, om det är till skada för annan sökan­

de, såvida ej utmätning sker på villkor att betalning i första hand skall utgå

ur den egendom vari förmånsrätten gäller.

5 § Registrerat skepp, registrerat luftfartyg, intecknade reservdelar till
luftfartyg eller fast egendom får endast om sökanden begär det utmätas för
fordran som ej är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen.

6 § Tillgångar som hör samman får ej skiljas utan särskilda skäl.

Tillbehör till fartyg, luftfartyg eller fastighet får ej utmätas särskilt för

sig.

1495

¬

background image

SFS 1981:774

Omfattar inteckning i luftfartyg även reservdelar, får ej någon av de på

viss plats förvarade reservdelarna utmätas särskilt för sig utan intecknings-

havarens samtycke.

7 § Lös egendom får utmätas endast om egendomen är tillgänglig vid

förrättningen eller om egendomen ändå på grund av registrering, upplys­

ningar vid förhör eller annan utredning kan identifieras och hinder ej kan

antagas möta mot säkerställande av utmätningen enligt vad som sägs i

6 kap.

Här i riket registrerat skepp eller luftfartyg får dock utmätas även om

hinder mot säkerställande av utmätningen kan antagas föreligga.

Förfarandet

8 § Utmätning söks hos den kronofogdemyndighet i vars distrikt gälde-

nären har sitt hemvist.

Utmätning av egendom som ej finns i det distrikt där gäldenären har sitt

hemvist får även sökas hos kronofogdemyndigheten i det distrikt där egen­

domen finns eller, i fråga om fartyg eller luftfartyg, dit det väntas. Utmät­

ning av fartyg får även sökas där fartyget har sin hemort. Utmätning av

fordran eller annan rättighet får också sökas där sekundogäldenären eller

annan förpliktad finns, även om fordringen eller rättigheten skall anses fin­

nas i annat distrikt. Utmätning av lön eller annan förmån som avses i 7
kap. söks, om gäldenären ej har hemvist här i riket, där arbetsgivaren eller
annan som utger förmånen finns.

Har utmätning sökts hos kronofogdemyndighet som ej är behörig enligt

första eller andra stycket, fär myndigheten likväl i br ådskande fall vidtaga
åtgärd som avses i 6 kap. 12 § innan målet enligt 2 kap. 4 § första stycket

överlämnas till kronofogdemyndighet som är behörig.

9 § Kronofogdemyndigheten skall i den utsträckn ing som påkallas av an­

sökningens innehåll, gäldenärens förhållanden och övriga omständigheter
undersöka huruvida gäldenären har utmätningsbar egendom.

10 § Utmätning skall ske så snart som möjligt efter det att behövliga

handlingar har kommit in till kronofogdemyndigheten.

Lämnar sökanden anstånd med utmätning och varar anståndet över sex

månader från dagen för ansökningen, är denna förfallen.

Om sökanden ger anstånd fler än två gånger, är ansökningen också för­

fallen.

r

Its

11 § Har två eller flera sökt utmätning mot samma gäldenär, skall utmät-

^

ning för fordringarna ske samtidigt, om ej utmätning för någon av fordring-
ama därigenom fördröjs oskäligt.

i

Bestämmelserna i 15 kap. 16 § första stycket om jämkning av underhålls-

bidrag vid införsel har m otsvarande tillämpning vid utmätning.

12 § Innan utmätning sker skall underrättelse om målet sändas till gälde­

nären med posten eller lämnas på annat lämpligt sätt. Underrättelsen skall

1496

ske så tidigt a tt gäldenären kan beräknas få tillräcklig tid att bevaka sin

rätt.

¬

background image

Föreligger risk att gäldenären skaffar undan eller förstör egendom eller

SFS 1981:774

är saken eljest brådskande, behöver gäldenären ej underrättas. Underrät­

telse behövs ej heller, om gäldenären saknar känt hemvist och det ej har
kunnat klarläggas var han uppehåller sig.

13 § Utmätning får ske utan hinder av att gäldenären ej är närvarande,

om det ej behövs att han får tillfälle att yttra sig vid förrättningen.

Upplysningsplikt

14 § Gäldenären är skyldig att lämna de uppgifter om sina tillgångar som

behövs i målet.

Kronofogdemyndigheten kan ålägga gäldenären att inge förteckning

över sina tillgångar. Vid behov kan myndigheten förordna lämplig person
att biträda gäldenären vid upprättande av förteckningen.

Gäldenären kan också åläggas att på heder och samvete skriftligen be­

kräfta de uppgifter om sina tillgångar som han har lämnat vid förhör eller i

forteckning.

15 § Tredje man är skyldig att uppge huruvida gäldenären har fordran

hos honom eller annat mellanhavande med honom, som kan vara av bety­

delse för bedömning i vad mån gäldenären har utmätningsbar egendom,

samt att ange den närmare beskaffenheten av mellanhavandet.

16 § Bestämmelser om förhör med gäldenären eller tredje man och om

tvångsmedel i samband med att upplysningar begärs av gäldenären eller
tredje man finns i 2 kap. 10-16 §§.

Förhållandet till tredje man vid utmätning av lös egendom

17 § Lös egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäl­

denären eller om han enligt 18 eller 19 § skall ans es vara ägare.

18 § Gäldenären anses vara ägare till lös egendom som han har i sin be­

sittning, om det ej framgår att egendomen tillhör annan.

I fråga om registrerat skepp eller registrerat luftfartyg gäller dock att

egendomen a nses tillhöra gäldenären, om denne är inskriven som ägare

och det ej framgår att egendomen tillhör annan.

19 § Om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make och

de har lös egendom i sin gemensamma besittning, anses gäldenären som
ägare till egendomen, om det ej görs sannolikt att de är samägare till egen­
domen enligt lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt och det ej heller fram­
går att egendomen tillhör den andre eller någon annan. Detsamma gäller,

när gäldenären varaktigt sammanbor med a nnan under äktenskapsliknan-
de förhållanden.

Om gäldenären och annan än som avses i första stycket har lös egendom

i sin gemensamma besittning, får egendomen eller andel däri utmätas en­

dast om det framgår att egendomen eller andelen tillhör gäldenären.

Första och andra styckena gäller ej i fråga om registerat skepp eller re-

I497

gistrerat luftfartyg.

¬

background image

4

SFS 1981:774

20 § Utmäts lös egendom enligt 17, 18 eller 19 § trots a tt tredje man har

påstått bättre rätt till egendomen, skall kronofogdemyndigheten, om skäl

föreligger, förelägga tredje mannen att inom en månad från det att föreläg­
gandet delgavs honom väcka talan i s aken mot sökanden och gäldenären.

Detsamma gäller, om tredje man p åstår bättre rätt först sedan utmätning

har skett.

Efterkommer tredje man ej föreläggandet, har han förlorat sin rätt mot

sökanden, om ej denne inom den angivna tiden har väckt talan i saken mot

tredje mannen.

21 § Sedan utmätt lös egendom har sålts eller utmätt fordran har drivits

in, gäller 20 § beträffande rätten till influtna medel, om ej tredje mannen ef­
ter föreläggande har förlorat sin rätt mot sökanden,

22 § Kan viss lös egendom ej utmätas enligt 17-19 §§ men föreligger
sannolika skäl att egendomen tillhör gäldenären, får egendomen utmätas

med förbehåll för tredje mans rätt.

Kronofogdemyndigheten skall, om det ej av särskilda skäl är obehövligt,

förelägga sökanden att inom en månad från det att föreläggandet delgavs

honom väcka talan i saken mot tredje mannen. Efterkommer sökanden ej

föreläggandet, skall utmätningen hävas, om ej tredje mannen inom den
angivna tiden har väckt talan i saken mot sökanden.

Första och andra styckena gäller ej i fråga om registr erat skepp eller re­

gistrerat luftfartyg.

23 § Har fordran eller annan rättighet blivit utmätt och råde r ovisshet om

fordringens eller rättighetens bestånd, skall kr onofogdemyndigheten, om

skäl föreligger, förelägga sökanden att inom en månad från d et att föreläg­

gandet delgavs honom väcka talan i saken mot tredje mannen. Efterkom­

mer sökanden ej föreläggandet, skall utmätningen hävas, om ej tredje man­
nen inom den angivna tiden har väckt talan i saken mot sökanden.

Första stycket gäller ä ven när ovissheten i fall som avses i 2 § andra

stycket rör i vad mån utmätt pantbrev eller annan inteckningshandling ut­

gör säkerhet för fordran.

Förhållandet till tredje man vid utmätning av fast egendom

24 § Fast egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör
gäldenären. Har gäldenären lagfart på egendomen, får utmätning ske, om
det ej framgår att egendomen tillhör annan.

25 § När överlåtelse av fast egendom beror av villkor som ännu ej är

uppfyllt, hindrar ej överlåtelsen att egendomen utmäts för fordran hos

överlåtaren. Utmätningen omfattar i sådant fall även överlåtarens rätt mot
den som har förvärvat egendomen. Uppfylls villkoret, gäller utmätningen
därefter endast överlåtarens rätt mot förvärvaren.

Utmätning av fast egendom får även äga rum för for dran hos den som

har förvärvat egendomen, fastän hans förvärv beror av villkor. �&tergår
hans förvärv, omfattar utmätningen därefter endast den rätt som han i så-

1498

dant fall har mot den som överlä t egendomen.

iic

t

nr

¬

background image

26 § Utmäts fast egendom och påstår tredje man bättre rätt till egendo-

SFS 1981:774

men, gäller vad som sägs i 20 och 21 §§.

Utmätningsverkan av domstols beslut eller av betalning till kronofogdemyn­
digheten
27 § Har domstol fastställt att förfallen fordran skall utgå med särskild
förmånsrätt i registrerat skepp, registrerat luftfartyg, intecknade reserv­
delar till luftfartyg eller fast egendom anses egendomen omedelbart ut­

mätt.

Denna verkan förfaller, om ej försäljning begärs hos kronofogdemyndig­

heten inom två månader från det att domstolens beslut vann laga kraft.

28 § Medel vilka gäldenären betalar till kronofogdemyndigheten i an-

hängigt mål anses omedelbart utmätta i målet, om betalningen ej har skett
med villkor som strider häremot.

Verkan av utmätning
29 § När utmätning har beslutats, får gäldenären ej till skada för sökan­
den förfoga över egendomen genom överlåtelse eller på annat sätt, om ej

kronofogdemyndigheten efter hörande av sökanden medger det av särskil­

da skäl.

Första stycket utgör ej hinder mot pantsättning av pantbrev eller annan

inteckningshandling som gäller i egendomen. Om förbud mot pantsättning

av sådan handling n är den har tagits i för var av kronofogdemyndigheten
finns bestämmelser i 6 kap. 5 § och 12 kap. 5 §.

Oifi nyttjandet av utmätt egendom m.m. finns bestämmelser i 6 kap. 4 §

andra stycket och 12 kap. 6-10 §§.

30 § Utmätning medför förmånsrätt i och med b eslutet, om ej annat föl­

jer av andra stycket eller 7 kap. 13 §.

Utmätning av här i riket registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade re­

servdelar till s ådant luftfartyg eller fast egendom medför ej förmånsrätt

förrän är ende angående anteckning om utmätningen tas upp på inskriv­

ningsdag. Upptas på samma inskrivningsdag mer än ett sådant ärende,

skall den utmätning som skedde först ha företräde. Om här i riket registre­
rat skepp eller luftfartyg som har utmätts här blir utmätt i främmande stat
innan det har tagits om hand av kronofogdemyndigheten, skall den rätt
som har vunnits genom den för ra utmätningen gälla som panträtt.

Utmätning av fast egendom medför företräde framför rättighet i egendo­

men, om är ende angående anteckning om utmätningen tas upp senast på

den inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks.

31 § Utmätning ger kronofogdemyndigheten rätt att vidtaga de åtgärder

beträffande egendomen som behövs för att sökandens rätt skall tagas till

vara. Kronofogdemyndigheten har härvid samma befogenheter som an­
nars tillkommer egen domens ägare. Myndigheten får dock ej väcka talan
vid domstol eller svara i mål angående eg endomen.

1499

¬

background image

SFS 1981:774

Sammantraffande av utmätningar
32 § Om viss egendom utmäts av mer än en kronofogdemyndighet, skall

målen i fortsättningen handläggas gemensamt av den kronofogdemyndig­

het som myndigheterna i samråd bestä mmer eller som utses av den krono­

fogdemyndighet i vars distrikt gäldenären har sitt hemvist.

Innan kronofogdemyndighet överlämnar mål enligt för sta stycket skall

den vidtaga sådana i 6 kap. föreskrivna åtgärder som ej bör anstå.

Hävande av utmätning och annan rättelse

33 § Om det genom rättegång eller på annat sätt blir utrett att utmätt

egendom tillhörde tredje man, skall utmätningen hävas, såvida ej tredje

mannen efter föreläggande har förlorat sin rätt mot sökanden. Har egendo­
men sålts, gäller hävandet av utmätningen endast rätten till influtna medel.

Utmätning skall också hävas, om försäljning av egendomen eller indriv­

ning av utmätt fordran ej kan antagas ge ett överskott som gör åtgärden

försvarlig.

34 § Finner kronofogdemyndigheten av annat skäl än som anges i
33 § att viss egendom ej borde ha utmätts, skall rättelse ske. Sådan rättelse
får dock ej vidtagas senare än två veckor från utmätningsbeslutet.

35 § Kronofogdemyndigheten skall, om ej särskilda skäl föranleder an­

nat, höra sökanden innan rättelse sker enligt 33 eller 34 §.

Särskild bestämmelse beträffande allmänna mål
36 § Bestämmelserna i 10 § gäller ej i allmänt mål. I sådant mål skall ut­

mätning ske så snart som möjligt efter den tidpunkt som anges i 2 kap. 30 §
tredje stycket om ej uppskov beviljas med betalningen eller annat särskilt

skäl föreligger i målet.

5 kap. Undantag från utmätning

Undantag med hänsyn till gäldenärens behov
I § Från utmätning undantas

1. kläder och andra föremål som tjä nar uteslutande till gäldenärens per­

sonliga bruk, till skäligt värde,

2. möbler, husgeråd och annan utrustning, i den mån egendomen är

nödvändig för ett hem och dess skötsel,

3. arbetsredskap och annan utrustning som behövs för gäldenärens för­

värvsverksamhet eller yrkesutbildning samt djur, foder och sådant som i

övrigt behövs för hans försörjning, allt till skäligt värde,

4. föremål med sådant övervägande personligt värde för gäldenären att

det måste anses uppenbart obilligt att taga egendomen i ansp råk,

5. hyresrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvara nde bostad

eller behövs för hans förvärvsverksamhet, även om h yresrätten får över-

låtas.

¬

background image

6. bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bo-

SFS 1981:774

stad, såvida ei gäldenären vid förvärv av bostadsrätten har åsidosatt till­
börlig hänsyn mot sina borgenärer eller det med hänsyn till gäldenärens be­
hov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från

utmätning,

7. pengar, banktillgodohavande, annan fordran och förnödenheter, i

den mån annat ej är föreskrivet och tillgången skäl igen fordras för under­

håll åt gäldenären till dess inkomst som täcker behovet är att vänta, dock
ej utan synnerliga skäl för längre tid än en månad.

2 § När gäldenären har familj, bestäms vad som får undantagas enligt 1 §

med skälig hänsyn även till vad familjen bru kar eller behöver.

Om gäldenären eller någon som tillhör hans familj lider av lyte eller all­

varlig sjukdom, skall det också beaktas.

Undantag enligt 1 § 7 be stäms med skälig hänsyn även till gäldenärens

underhållsbörda.

3 § Vid utm ätning hos dödsbo gäller 1 och 2 §§ i fråga om död sboet till­

hörig egendom som den dödes efterlevande familj brukar eller behöver. I

stället för 1 § 7 gäller dock att sådan egendom som avses där skall undanta­

gas i den mån det behövs för underhåll enligt 18 kap. 5 § andra stycket ärv-
dabalken.

I övrigt är 1 och 2 §§ ej tillämpliga vid utmätn ing hos juridisk person.

4 § Om egendom som avses i 1 § 1 �3 har sådant värde att den ej kan un­
dantagas enligt vad som sägs där, får utmätning ske med förbehåll att gäl­
denären efter egendomens försäljning skall av den behållna köpeskillingen

få ut visst skäligt belopp för att kunna anskaffa vad han beh över i den sålda

egendomens ställe.

Undantag på grund av egendomens beskaf fenhet eller särskild föreskrift

5 § Egendom, som till följd av sin beskaffenhet, enligt föreskrift vid gåva

eller i testamente eller på annan grund som gäller mot envar ej får överlå­
tas, får ej heller utmätas, om ej annat följer av andra stycket eller av sär­
skild föreskrift.

Egendom, som gäldenären har förvärvat på kredit under förbehåll om

återtaganderätt för kreditgivaren, får utmätas utan hinder av att egendo­

men ej får överlåtas.

6 § Medel, som för särskilt angivet ändamål har anvisats gäldenären av
staten, kommun eller annan menighet eller av samfund, stiftelse eller in­

rättning med allmännyttigt syfte eller har samlats in bland allmänheten, får

ej utmätas, om det strider mot det angivna ändamålet.

Sedan medlen har betalats ut, gäller förbudet mot utmätning så länge de

hålls avskilda.

7 § Skadestånd, som tillkommer gäldenären med a nledning av person­
skada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller annat sådant, får ej

utmätas medan skadeståndet inneslår hos den som skall utge det. Har ska-

1501

¬

background image

SFS 1981:774

deståndet bestämts att utgå som livränta, gäller vad som har sagts nu rät­

ten till livr äntan.

Sedan skadeståndet har betalats ut, får vad som hålls avskilt ej utmätas,

om s kadeståndet skall tillgodose försörjningsbehov som alltj ämt kvarstår

eller, i annat fall, om mindre än två år har förflutit från det att medlen beta­

lades ut.

8 § Rätt till pensio n eller till annan livränta än som avses i 7 § får ej ut­

mätas i den mån rättigheten behövs för gäldenärens försörjning och full­

görande av underhållsskyldighet som åvilar honom. Detta gäller dock ej,
om gäldenären vid förvärv av rättigheten har åsidosatt tillbörlig hänsyn

mot sina borgenärer.

9 § När rätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annat sådant ej får ut­

mätas, får ej heller rätt till ve derlag för utnyttjande av rättigheten utmätas
innan denna har utnyttjats så som förutsätts för att vederlag skall utgå och
vederlaget kan beräknas.

10 § Om förbud mot utmätning i vissa andra fall gäller särskilda före­
skrifter.

11 § Beträffande utmätning av lön och vissa andra förmåner finns be­

stämmelser i 7 kap.

12 § Medel som e j får utmätas medan de innestår hos annan får ej heller

sedan de har betalats ut utmätas förrän dagen efter utbetalningen.

Pantsatt egendom m. m.

13 § Bestämmelserna om förbud mot utmätning i 1 -9 §§ hindrar ej att

egendom som avses där utmäts för fordran som är förenad med pant- eller

retentionsrätt i egendomen.

Nämnda bestämmelser hindrar ej heller utmätning av egendom som har

belagts med kvarstad för fordran eller tagits i anspr åk genom betalnings­

säkring.

Förfarandet vid prövningen

14 § Gäldenären skall lämna de uppgifter som är tillgängliga för honom

och som behövs för kronofogdemyndighetens prövning av vad som bör un­
dantagas från utmätning. Myndigheten skall förfar a efter vad som är känt
eller kan utrönas utan omgång.

15 § Anvisar gäldenären viss egendom till utmätning, hindrar bestäm­

melserna om förbud mot utmätning i 1 -12 §§ ej att egendomen utmäts, om

den kan öv erlåtas och utmätning ej uppenbart strider mot vad som är på­

kallat av hä nsyn till gäldenärens eller hans familjs behov.

1502

¬

background image

é kap. Säkerställande av utmätning

SFS 1981:774

Lös egendom

1 § Utmätning av lös egendom skall säkerställas enligt vad som sägs i

detta kapitel.

Säkerställande enligt 2-8 §§ skall ske utan dröjsmål. Utmäts här i riket

registrerat sk epp eller luftfartyg trots att hinder föreligger mot att säker­
ställa ut mätningen, skall säkerställande ske utan dröjsmål sedan hindret

har bortfallit.

När registrerat skepp, registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar

till luftfartyg enligt 4 kap. 27 § anses utmätta, skall åtgärd för säkerställan­

de ej utan särskilt yrkande vidtagas innan försäljning har begärts.

2 § Pengar samt löpande skuldebrev och annan handling, vars företeen­
de utgör villkor för rätt att kräva betalning eller påkalla fullgörande av an­

nan förpliktelse, skall tagas i förvar.

Utmäts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som är intecknat

i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens

ägare, skall pantbrevet eller inteckningshandlingen tagas i förvar.

Kan det antag as att handling som avses i första eller andra stycket un­

danhålls eller har förkommit, skall i stället sekundogäldenären eller annan

förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än krono­
fogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

3 § Utmäts annan fordran eller rättighet än som avses i 2 § , skall sekun­

dogäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin för­
pliktelse till annan än kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten
anvisar.

Vid utmätning av rättighet som avses i 7 kap. jordabalken eller av bygg­

nad på ofri grund skall fastighetens ägare underrättas. Om utmätning av
bostadsrätt underrättas bostadsrättsföreningen.

4 § Annan lös egendom än som avses i 2 och 3 §§ skall taga s i fö rvar el­
ler, om den lämnas i gäldenärens besittning, förseglas eller märkas som ut­

mätt, såvida det ej framstår som obehövligt.

Utmätt egendom som ej tas i förvar eller förseglas får nyttjas av gäldenä-

ren, om ej kronofogdemyndigheten beslutar annat.

5 § Pantbrev eller annan inteckningshandling, som gäller i utm ätt skepp

eller luftfartyg eller i utm ätta reservdelar till luftfartyg och ej är belånad,
får tagas i för var. Sedan handlingen har tagits i förvar, får den ej pantför­
skrivas utan kronofogdemyndighetens tillstånd.

6 § Förbehåll om återtaganderätt hindrar ej att egendomen tas i förvar,
förseglas eller märks, om den har utmätts hos förvärvaren.

�verlåtaren skall underrättas om utmätningen.

7 § Egendom som är i tredje m ans besittning får tagas i förvar, förseglas

eller märkas, när sådan åtgärd föreskrivs i 2-5 §§. I fråga om pantbrev el­
ler annan inteckningshandling som är belånad tillämpas detta- dock endast

1503

\

¬

background image

SFS 1981:774

om särskilda skäl föreligger. Tas egendomen ej i förvar, skall förbud med­
delas innehavaren att utan kronofogdemyndighetens tillstånd utge egendo­
men eller vidtaga annan åtgärd med den till skada för sökanden.

Om tredje man har handpanträtt eller retentionsrätt i egendom som tas i

förvar, innehar kronofogdemyndigheten egendomen för hans räkning.

8 § Handling, som ej är nämnd i 2 eller 5 § men som visar gäldenärens

rätt till utmätt egendom eller vars omhändertagande är påkallat för att hin­

dra förfogande över egendomen eller som behövs vid nyttjande av denna,

får tagas i för var. Detta gäller även om handlingen inneha s av tredje man.

9 § Kronofogdemyndigheten skall så snart som möjligt förteckna och

värdera utmätt lös egendom. Vid behov får sakkunnig person anlitas för
värderingen.

�ven handlingar som tas i förvar skall förtecknas.

10 § Utöver vad som följer av 1-9 §§ skall kronofogdemyndigheten vid­

taga de åtgärder som i varje sä rskilt fall behövs för att utmätning skall sä­
kerställas.

11 § Utmäts egendom som redan är utmätt för annan fordran eller som är

belagd med kvarstad, skall åtgärderna för säkerställande av utmätningen
anpassas därefter.

Provisorisk åtgärd
12 § Kan utmätning av viss lös egendom ej ske genast, får kronofogde­

myndigheten likväl vid behov taga eg endomen i förvar eller vidtaga annan

åtgärd som anges i 1- 10 §§.

När sådan åtgärd har vidtagits, gäller vad som sägs i 4 kap. 29 §.

�&tgärden får ej bestå längre än som är nödvändigt. Har utmätning ej följt

inom två veckor, skall åtgärden hävas.

Fast egendom
13 § Om säkerställande av utmätning av fast egendom och om nyttjande

av sådan egendom finns bestämmelser i 12 kap. 3-10 §§.

14 § Utmäts fast egendom i fall som avses i 4 kap. 25 §, skall förvärvaren
eller, när utmätning sker hos förvärvaren, överlåtaren underrättas och för­

bud meddelas honom att till annan än kronofogdemyndigheten eller den
som myndigheten anvisar betala eller återbetala köpeskilling eller utge an­

nat som p å grund av avtalet kan tillkomma gäldenären.

7 kap. Utmätning av lön m. m.

Allmänna bestämmelser

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller i fråga om utmätning av

1504

1. arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, provi­

sion eller annan gottgörelse,

¬

background image

2. annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären, om dennes ställning

SFS 1981:774

är jämförlig med en arbetstagares,

3. belopp som utgår som pension eller livränta,
4. sjukpenning eller annan dagersättning, som utgår på grund av sjuk­

dom eller olycksfall eller av annan sådan anledning.

Bestämmelserna i detta kapitel är ej tillämpliga när gäldenären är dödsbo

eller annan juridisk person.

För vissa fall när skälig lön ej utgår för gäldenärens arbete gäller enligt

18 § särskilda bestämmelser.

2 § Vad som föreskrivs om utmätning av lön gäller även utmätning av
annan förmån som avses il §, om ej annat anges. Bestämmelser om arbets­
givare gäller därvid den som utger förmånen.

Villkor för utmätning

3 § Lön som innestår hos arbetsgivaren får utmätas genom att arbetsgi­

varen åläggs a tt innehålla och tillställa kronofogdemyndigheten viss del.
Beslut om utmätning får meddelas beträffande lön som förfaller under viss i

beslutet angiven tid eller beträffande viss lönepost.

4 § Lön får tagas i anspråk genom utmätning endast i den mån lönen up­

penbart överstiger vad som behövs för gäldenärens och hans familjs under­

håll samt till fullgö rande av underhållsskyldighet som i övrigt åvilar ho­
nom. Om utm ätningen avser ackordslön, provision eller annan ersättning
som innestår för längre tid än en månad, skall särskild hänsyn tagas till det­
ta förhållande.

5 § Utmätning får ej under ett och samma kalenderår tillämpas samman­

lagt längre tid än sex månader. Utmätning får ej heller under två kalender­
år efter varandra ske så att lönen i en följd eller utan större uppehåll tas i
anspråk under längre tid än sex månader. Det bör om möjligt undvikas att
lönen tas i ansp råk under gäldenärens semester eller i om edelbar anknyt­
ning till denna.

Första stycket är ej tillämpligt vid utmätning av ackordslön, provision

eller annan ersättning som innestår för längre tid än en månad. Meddelas i

annat fall beslut om utmätning beträffande viss lönepost, skall beslutet vid

tillämpning av första stycket anses gälla den tid på vilken d en posten belö­

per.

Om belopp som utgår som pension eller livränta förfaller med längre

mellanrum än en månad, får utmätning därav ej ske i vidare mån än om be­

loppen hade förfallit mån adsvis.

6 § Ersättning som utgår i stället fö r semester och innestår hos arbetsgi­

varen får ej i något fall utmätas utan gäldenärens medgivande i målet. Det­
ta gäller även semestermedel som av arbetsgivaren har betalats till särskild
kassa och innestår hos denna.

1505

95-SFS 1981

¬

background image

SFS 1981:774

Förfarandet

7 § Innan beslut om utmätning meddelas skall gäldenären beredas tillfäl­

le att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsutdräkt. Gäldenären be­
höver dock ej höras när han byter anställning och beslut skall meddelas om
utmätning hos den nye arbetsgivaren, om ej särskilda skäl föreligger.

8 § Kronofogdemyndigheten bestämmer dels hur mycket som högst får

innehållas vid varje avlöningstillfälle (utmätningsbeloppet), dels det be­
lopp som enligt 4 § skall förbehållas gäldenären (det utmätningsfria belop­

pet).

�r det fråga om utmätning av sjukpenning eller annan dagersättning som

avses i I § första stycket 4, bestäms utmätningsbeloppet och det utmät­

ningsfria beloppet per dag.

9 § Om särskilda skäl föreligger, får kronofogdemyndigheten ålägga ar­

betsgivaren att anpassa sättet för lönens utbetalande så att utmätning kan
verkställas i därför lämpad ordning.

10 § Beslut om utmätning skall ändras, om anledning föreligger. Innan

ändring beslutas skall den part som ändringen går emot beredas tillfälle att

yttra sig, om ej det är uppenbart obehövligt eller beslutet ej kan uppskju­
tas.

11 § Kronofogdemyndigheten skall underrätta arbetsgivaren angående

beslut om utmätning och i fråga som avses i 9 eller 10 §.

Företrädesordning

12 § Skatteavdrag har företräde framför utmätning. Om förhållandet

mellan införsel och utmätning finns bestämmelser i 15 kap. 16 och 17 § §.

13 § Utmätningen medför förmånsrätt när det belopp som skall innehål­

las har förfallit till betalnin g.

14 § Har beslut om utmätning för viss fordran meddelats beträffande be­

lopp som utgår som pension eller livränta och blir därefter rättigheten som
sådan utmätt för annan fordran, skall den senare utmätningen anses ha
skett även för obetald del av den förra fordringen.

15 § Försätts gäldenären i konku rs, får beslut om utmätning e j tillämpas

beträffande lön som förfaller under konkursen.

Arbetsgivares skyldigheter
16 § Utmätningsbeloppet skall innehållas endast i den mån lönen över­
skjuter det utmätningsfria beloppet.

Arbetsgivaren skall tillställa kronofogdemyndigheten innehållet belopp

på tid och sätt som myndigheten bestämmer. Om särskild anledning före­
ligger, får arbetsgivaren åläggas att omedelbart tillställa myndigheten inne-

'

hållet belopp .

a

¬

background image

17 § Betalar arbetsgivaren ut lön i uppe nbar strid mot beslut om utmät-

SFS 1981: 774

ning eller underlåter han att inom föreskriven tid eller på anfordran tillstäl­
la kronofogdemyndigheten innehållet belopp, får hos arbetsgivaren genast

utsökas vad den ne skulle ha innehållit eller har innehållit.

18 § Arbetar gäldenären i annans förvärvsverksamhet utan lön eller mot

uppenbart för låg ersättning och kan till följd därav utmätning ej äga rum,

får kronofogdemyndigheten ålägga arbetsgivaren att, för tid efter det att

beslut därom har meddelats och till dess annat förordnas, till myndigheten

utge så mycket som hade kunnat tagas ut genom utmätning om skälig lön
hade utgått för arbetet. Innan beslut meddelas skall gäldenären och arbets­

givaren beredas tillfälle att yttra sig.

�&tgärd som avses i första stycket räknas som utmätning av lön. Under­

låter arbetsgivaren att utge belopp som har bestämts genom beslutet, gäller
vad som sägs i 17 §.

Särskilda bestämmelser
19 § Samtidigt som utmätning sker av lön får även annan tillgång utmä­

tas till säk erhet för sökandens fordran. Med vidare åtgärd i den delen får

anstå under högst ett år i av vaktan på att lön innehålls till betalning av
fordringen.

20 § Sedan lön har betalats ut, gäller om utmätning av medlen vad som

sägs i 5 kap.

Straffbestämmelse

21 § Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att

inom föreskr iven tid tillställa kronofogdemyndigheten belopp som skulle

ha innehållits enligt beslut om utmätning, döms till b öter.

8 kap. Allmänna bestämmelser om exekutiv försäljning m. m.

Inledande bestämmelser

1 § Utmätt egendom säljs genom kronofogdemyndighetens försorg.

1 9 kap. finns bestämmelser om indrivning av utmätt fordran och om åt­

gärder efter utmätning av pantbrev eller intecknat skuldebrev.

Bestämmelser om försäljning av utmätt egendom gäller i tillämpliga delar

även när egendom skall säljas exekutivt under konkurs.

2 § Om sökanden beträffande egendom för vilken enligt 10-12 kap.
skyddsbelopp skall bestämmas visar att hans fordran är förenad med bätt­

re särskild förm ånsrätt än som följer av utmätningen, kan han begära att

försäljningsvillkoren bestäms med hänsyn till förstnämnda förmånsrätt.

Härvid tillämpas vad som föreskrivs om borgenärs anslutningsrätt.

1507

¬

background image

SFS 1981:774

för försäljning och hinder mot försäljning

3 § Försäljning av utmätt egendom skall ske utan d röjsmål, om ej hinder

möter. I 10-12 kap. föreskrivs särskilda tidsfrister beträffande egendom

som avses där.

(.

I

Kronofogdemyndigheten fär bevilja anstånd med försäljningen på begä-

ran av utmätningssökanden eller gäldenären. På begäran av gäldenären får

anstånd beviljas endast om utmätningssökanden medger det eller särskilda

skäl föreligger.

4 § När utmätning har skett med stöd av 3 kap. 6 §, får egendomen ej säl-

^

jas utan gäldenärens samtycke förrän exekutionstiteln har vunnit laga

kraft. Motsvarande gäller, om utmätning har skett på grund av bevis i m ål

om betalningsföreläggande att utmätning får äga rum oc h gäldenären har
sökt återvinning.

Lös egendom som har betydande värde eller fast egendom får ej heller i

annat fall säljas utan gäldenärens samtycke, om ej exekutionstiteln har

vunnit laga kraft eller får verkställas såsom lagakraftägande dom.

Lös egendom som hastigt faller i v ärde eller kräver alltför kostsam vård

skall utan hinder av första eller andra stycket säljas så snart som möjligt.

5 § Har tredje man eller sökanden enligt 4 kap. 20, 22 eller 26 § förelagts

att väcka talan, får den utmätta egendomen ej utan tredje mannens sam­

tycke säljas innan tvisten har blivit slutligt avgjord eller, när föreläggande
har givits tredje man, tiden för väckande av talan har gått ut. Försäljning

får dock ske, om det kan antagas att tvisten ej påverkar köpeskillingen i

väsentlig mån eller om egendomen är sådan som avses i 4 § tredje stycket i

detta kapitel.

Pågår i annat fall rättegång om utmätt egendom, får kronofogdemyndig­

heten ge det anstånd med försäljningen som är påkallat av omständigheter­
na.

6 § När utmätning har skett hos dödsbo, får egendomen ej utan döds­

boets samtycke säljas innan en månad har förflutit från det att bouppteck­
ning förrättades eller tiden for förrättandet gick ut eller, om boet förvaltas

av boutredningsman, innan uppgörelse har skett med b orgenärerna. För­
säljning får dock ske, om sökanden har särskild förmånsrätt i egendomen
på annan grund än utmätningen eller om egendomen är sådan som avses i
4 § tredje stycket.

När andel i döds bo har utmätts, bör skifte avvaktas, om det ej medför

oskäligt dröjsmål.

7 § Särskilda bestämmelser om hinder mot försäljning av fast egendom
finns i 12 kap.

Andel i egendom

8 § Har utmätning skett av andel i viss egendom som tillhör två eller fle­

ra och är lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt tillämplig, kan kronofog-

demyndigheten på yrkande av sökanden, gäldenären eller annan delägare

¬

background image

förordna att hela egendomen skall säljas. När någon av nämnda sakägare

SFS 1981:774

har framställt sådant yrkande, skall de övriga beredas tillfälle att yttra sig
över yrkandet. I fråga om hinder mot försäljningen gäller 6 och 7 §§ lagen

om samäganderätt.

Första stycket gäller ej ande! i fordran, om andelen utan olägenhet kan

drivas in för sig. �r så ej fallet, gäller första stycket i fråga om såväl indriv­

ning som försäljning av hela fordringen.

9 § Bifalls yrkande om försäljning som avses i 8 §, anses hela egendomen

utmätt. Försäljning får ej äga rum innan beslutet har vunnit laga kraft, såvi­

da ej egendomen ar sådan som avses i 4 § tredje stycket.

Framställs ej yrkande som avses i 8 § eller vinner sådant yrkande ej bi­

fall, skall den utmätta andelen bjudas ut till försäljning i d en ordning som
gäller för exekutiv försäljning av utmätt rättighet eller, i fråga om andel i
fordran, drivas in nä r det kan ske. Detsamma gäller, om yrkande som av­
ses i 8 § har bifallits men försäljning av hela egendomen eller indrivning av

hela fordringen ej kommer till stånd.

Tredje mans rätt till betalning
10 § När utmätning har skett av annat fartyg än registrerat skepp eller

gods i fartyg eller av luftfartyg som ej är registrerat eller gods i lu ftfartyg,

har borgenär, vars fordran är förenad med sjöpanträtt eller luftpanträtt i

egendomen, rätt att få betalning ur egendomen, om han anmäler sin ford­

ran hos kronofo gdemyndigheten innan egendomen säljs eller, om försälj­
ning sker under hand, senast när fördelning skall äga rum.

Borgenär, som har gjort anmälan som avses i för sta stycket, kan, om

hans rätt till betalning är ostridig eller styrks, begära att egendomen säljs

för hans ford ran. Har sådan begäran framställts, får förfarandet ej läggas

ned därför att frågan om försäljning för utmätningssökandens fordran för­

faller.

11 § Borgenär, vars fordran är förenad med handpanträtt eller retentions-

rätt i utmätt egendom, är skyldig att taga betalning i förtid i de n ordning

som anges i 13 kap. Han är dock ej pliktig att avstå från sin pant- eller re-

tentionsrätt utan att hans fordran blir betald, om ej försäljning eller, i fråga
om utmätt fordran, indrivning sker för fordran med lika eller bättre rätt.

12 § Borgenär, vars fordran är förenad med fö rmånsrätt i utmätt egen­
dom på grund av registrering av båtbyggnadsförskott, har rätt att få betal­

ning ur egendomen, om han anmäler sin fordran enligt vad som sägs i 10 §

första stycket.

13 § Borgenär, vars fordran är förenad med företagsinteckning eller an­

nars med förmånsrätt i utmätt egendom enligt 5 § förmånsrättslagen
(1970:979), har rätt att få betalning ur egendomen, om han anmäler sin

fordran hos kronofogdemyndigheten innan egendomen säljs eller, om för­
säljning sker under hand eller utmätt fordran drivs in, senast när fördelning
skall äga rum.

1509

¬

background image

SFS 1981: 774

Sökanden har dock företräde i den mån betalning till borgenär som avses

i första stycket är obehövlig för att trygga borgenären och dem som har

sämre förmånsrätt i egendomen enligt 5 § förmånsrättslagen. Vid pröv­

ningen skall hänsyn tagas även till säkerhet som borgenären på annan

grund har i gäldenären tillhörig egendom.

14 § Borgenär, vars fordran är förenad med förmå nsrätt i utmätt egen­
dom på grund av betalningssäkring, har, i den mån fordringen är eller blir

fastställd och förutsättningar för indrivning inträder, rätt att få betalning ur

egendomen, om fordringen anmäls enligt vad som sägs i 13 § första

stycket.

15 § Säljs egendom exekutivt under konkurs, skall betalning utgå för de

konkursboets kostnader som enligt 81 § konkurslagen (1921:225) får tagas
ut ur egendomen, om kostnaderna anmäls enligt vad som sägs i 10 § första

stycket.

När egendom säljs exekutivt under konkurs eller utmätt fordran drivs in

under konkurs, har även borgenär, vars fordran är förenad med förmåns­
rätt enligt 10 § förmånsrättslagen (1970: 979), rätt att få betalning ur egen­

domen, om han anmäler sin fordran enligt vad som sägs i 13 § första

stycket.

16 § Om rätt till betalning när regi strerat skepp, registrerat luftfartyg, in­

tecknade reservdelar till luftfartyg eller fast egendom har utmätts gäller be­
stämmelserna i 10 -12 kap.

Angående rätt till betalning ur överskott, när fordran ej har anmälts i tid,

finns bestämmelser i 13 kap.

Avbrytande av verkställigheten

17 § Verkställigheten skall avbrytas, om influtna medel förslå r att täcka

sökandens fordran och fordringar med lika eller bä ttre rätt till betalning ur
medlen samt kostnad som skall tagas ut i målet.

Undantag från första stycket följer av 10 § andra stycket samt av 10 kap.

5 §, 11 kap. I och 2 §§ och 12 kap. 13 §.

Handräckning efter försäljning

18 § När utmätt egendom har sålts, har köparen rätt att vid behov få

handräckning av kronofogdemyndigheten för att komma i besittning av
vad han har förvärvat. Därvid gäller i tillämplig a delar vad som sägs i 16
kap. 2-9, 11 och 12 §§.

Särskild bestämmelse beträffande allmänna mål
19 § Bestämmelserna i 3 § gäller ej i allmänt mål. I sådant mål skall för­

säljning av utmätt egendom ske utan dröjsmål, om ej hinder möter eller an­
stånd lämnas av kronofogdemyndigheten.

1510

¬

background image

9 kap. Försäljning av lös egendom i allmänhet och mdrlvning av ut-

SFS 1981:774

mätt fordran m. m.

Allmänna bestämmelser om försäljning

1 § Utmätt lös egendom säljs på offentlig auktion eller under hand. För

försäljning under hand gäller särskilda förutsättningar enligt 8 §.

Kronofogdemyndigheten får uppdraga åt annan att hålla auktion.
Detta kapitel gäller ej sådan lös egendom som avses i 10 eller 11 kap.

Försäljning på auktion
2 § Auktion skall kungöras i god tid och på lämpligt sätt. Kan det förut­
ses att sammanträde behöver hållas för fördelning av köpeskillingen, skall

kungörelsen innehålla uppgift om sa mmanträdet.

Sökanden, gäldenären och annan känd sakägare vars rätt beror av för­

säljningen skall i god tid underrättas särskilt.

3 § Vid auktionen skall kronofogdemyndigheten, när anledning förelig­
ger, lämna en k ortfattad redogörelse för vad som har förekommit i målet.

Vidare skall, när det finns anledning, borgenär som har rätt till betalning ur
egendomen uppmanas att anmäla sin fordran samt villkoren för försälj­

ningen anges.

4 § Inrop får ej godtagas, om det är sannolikt att avsevärt högre köpe­
skilling kan uppnås.

Har tredje man handpanträtt eller retentionsrätt i u tmätt egendom och

skall denna säljas för fordran med sämre rätt, får försäljning ske endast om

köpeskillingen förslår till betalning av tredje mannens fordran.

Utan hinder av första och andra styckena skall inrop godtagas, om samt­

liga berörda sakäga re medger det.

5 § Köpeskillingen för inropad egendom skall betalas genast. Kronofog­
demyndigheten kan dock ge anstånd med betalningen utom i fråga om

handpenning som myndigheten bestämmer. Egendomen skall hållas inne
till dess full betalning sker.

Om köpeskillingen eller handpenning ej betalas genast efter inropet,

skall egendomen ropas ut på nytt.

Har anstånd givits, blir inropet ogiltigt, om full betalning ej sker inom fö­

reskriven tid.

6 § Sker ej inrop som godtas och fullföljs genom att köpeskillingen eller

handpenning betalas genast, skall nytt försäljningsförsök göras, om ej sö­
kanden avstår därifrån. Detsamma gäller, om inrop har blivit ogiltigt enligt

5 § tredje stycket.

Har två auktioner hållits utan att egendomen har blivit såld och saknas

anledning antaga att egendomen kan säljas inom rimlig tid, skall nytt för­
säljningsförsök ej göras.

Om ny auk tion skall hållas, gäller vad som sägs i 2� 5 §§. Anmälan av

fordran som har skett för en auktion gäller även för senare försäljningsför­
sök.

1511

¬

background image

SFS 1981:774

Skall nytt försäljningsfbrsök ej göras, skall utmätningen hävas. Detta

gäller dock ej medel som har influtit eller inflyter med anledning av redan

vidtagna åtgärder.

7 § När ny auktion hålls seda n inrop har blivit ogiltig t enligt 5 § tredje
stycket, skall handpenningen användas till betalning av förrättningskost-
nadema för den förra auktionen, och för vård och förvaltning av egendo­
men från det att inropet blev ogiltigt till dess att den nya auktionen ägde
rum. Om köpeskillingen vid den nya auktionen understiger det bud som
har antagits vid den förra, skall återstoden av handpenningen användas för

att täcka skillnaden. Vad som e j behöver tagas i ansp råk skall återlämnas

när den nye inroparen har betalat köpeskillingen. Blir egendomen ej såld
vid den nya auktionen, är hela handpenningen förverkad.

Hålls ej ny auktion, skall handpenningen användas till betalning av för­

rättningskostnader som har blivit onyttiga. Vad som ej behöver tagas i an­

språk skall återlämnas.

Försäljning under hand

8 § Utmätt egendom bör säljas under hand, om det är sannolikt att högre

köpeskilling kan uppnås därigenom och sådan försäljning även i övrigt är

ändamålsenlig. Sökanden, gäldenären och annan känd sa kägare vars rätt

beror av försäljningen skall beredas tillfälle att yttra sig i frågan, om anled­
ning föreligger därtill.

Försäljning får dock ej ske under hand, om egendomen häftar för sjö-

eller luftpanträtt eller ovisshet råder härom samt det ej är känt vem som
gör anspråk på sådan panträtt eller var han uppehåller sig.

9 § Innan egendom säljs under hand skall anbud fordras in. I fråga om

försäljningsvillkoren tillämpas 4 och 5 §§.

Lämnas ej anbud som godtas, skall auktion sättas ut. Detta gäller dock

ej, om sökanden avstår därifrån eller om auktion har hållits tidigare och det
därjämte saknas anledning antaga att egendomen kan säljas inom rimlig

tid. Skall nytt försäljningsförsök ej göras, gäller 6 § Qärde stycket.

Blir köpet ogiltigt till följd av att full betalning ej sker inom föreskriven

tid, gäller bestämmelserna i 7 §. Vad som sägs om auktion i 7 § första

stycket gäller även försäljning under hand.

Försäljning av egendom som innehas under förbehåll om återtaganderätt

10 § Har utmätning skett av egendom som gäldenären har förvärvat på

kredit under förbehåll om återtaganderätt för kreditgivaren, får egendo­
men säljas endast om köpeskillingen förslår till betalning av kreditgivarens

fordran eller försäljningen med kre ditgivarens samtycke i målet sk er med
förbehåll för hans rätt enligt avtalet.

Kreditgivarens fordran bestäms enligt 13 § konsumentkreditlagen

(1977: 981) eller enligt 5 § lage n (1978: 599) om avbetalningsköp mellan nä­

ringsidkare m. fl. �r ej någon av dessa lagar tillämplig på avtalet, bestäms

fordringen likväl enligt sistnämnda paragraf, varvid jämkning får ske efter

vad som är skä ligt.

¬

background image

Sker försäljningen med förbehåll för kreditgivarens rätt, svarar därefter

SFS 1981: 774

den som förv ärvar egendomen i stället för gäldenären för dennes skyldig­

heter enligt avtalet.

Indrivning av utmätt fordran

11 § Om utm ätt fordran är förfallen till betalning, skall k ronofogdemyn­

digheten utan dröjsmå l anmoda sekundogäldenären att betala sin skuld till

myndigheten.

Betalar sekundogäldenären ej frivilligt, skall kronofogdemyndigheten ut­

söka fordringen, om exekutionstitel finns.

Vad som föreskrivs i 4 kap. 23 § första stycket får tillämpas även när se­

kundogäldenären underlåter att betala utmätt fordran utan att ovisshet rå­

der om fordringens bestånd.

12 § �r utmätt fordran ej förfallen till be talning, får kronofogdemyndig­

heten träffa avtal med sekundogäldenären om förtida betalning av ford­
ringen och om den nedsättning av fordringens belopp som kan föranledas

därav.

13 § Kan utmätt fordran ej drivas in inom rimlig tid, får den säljas.

�&tgärder efter utmätning av pantbrev m.m.

14 § När pantbrev i skepp eller fastighet har blivit utmätt, skall den in­

tecknade egendomen tagas i anspråk, om sökanden yrkar det inom en må­
nad från utmätningen.

Har föreläggande meddelats enligt 4 kap. 23 § andra stycket, får beslut

att egendomen tas i ansprå k ej meddelas innan tvisten har blivit slutligt av­

gjord, om ej domstolen finner att hinder ej möter.

När kronofogdemyndigheten har meddelat beslut att den intecknade

egendomen tas i ans pråk, anses den utmätt.

15 § Har sökanden ej inom tid som anges i 14 § förs ta stycket yrkat att
den intecknade egendomen skall tagas i anspråk, skall pantbrevet pantför­

skrivas till honom.

Pantförskrivning sker genom att kronofogdemyndigheten till sökanden

utfärdar bevis a tt pantbrevet utgör pant för hans fordran och överlämnar
pantbrevet eller, om annan än den intecknade egendomens ägare innehar

detta, underrättar innehavaren om pantförskrivningen. I underrättelsen
skall anges att in nehavaren ej får lämna ut handlingen till skada för sökan­
den. Andel i pantbrev som tillkommer delägare i intecknad e gendom får ej

pantförskrivas för sig.

Bestämmelsen i 14 § andra stycket gäller även beträffande pantförskriv­

ning av pantbrevet.

16 § Bestämmelserna i 14 och 15 §§ gäller även när skuldebrev som är in­

tecknat i luftfar tyg eller reservdelar till luftfartyg har utmätts hos den in­
tecknade egendomens ägare.

Pantförskrivning av inteckningshandlingen omfattar ej personligt betal-

1513

ningsansvar som enligt handlingen åvilar utmätningsgäldenären.

¬

background image

SFS 1981:774

10 kap. Försäljning av registrerat skepp

Inledande bestämmelser

1 § Utmätt skepp som är infort i sk eppsregistret säljs på offentlig auk­

tion.

2 § Bestämmelserna i de tta kapitel gäller ej försäljning av andel i eller

villkorlig rätt till skepp.

Tidsfrist för försäljning

3 § Utmätt skepp bör säljas inom fyra månader från utmätningen eller, i
fall som avses i 4 kap. 27 § eller 8 kap. 1 § tredje stycket, från det att begä­

ran om försäljning kom in ti ll kronofog demyndigheten, om ej hinder möter

eller anstånd beviljas enligt 8 kap. 3 §.

Utlösnings- och anslutningsrätt
4 § Borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av skeppets försälj­
ning får utlösa sökanden. Han träder därigenom i sökandens ställe.

Den som vill utlösa sökanden skall, innan skeppet har sålts, till krono­

fogdemyndigheten betala exekutionsfordringen och uppkomna förrätt­

ningskostnader.

5 § Borgenär, vars fordran är förenad med sjöpanträtt i skeppe t, kan be­

gära att detta säljs for hans fordran, om hans rätt till betalning är ostridig
eller styrks. Hör skeppet till kon kursbo, har även borgenär, vars fordran
är förenad med panträtt på grund av inteckning, retentionsrätt eller för­

månsrätt enligt 10 § förmånsrättslagen (1970: 979), sådan befogenhet.

Skall arvode eller annan kostnad för skeppets förvaltning under konkurs

utgå ur skeppet, kan förvaltaren begära att det säljs för den fordringen.

Om borgenär, vars fordran är förenad med sjöpanträtt i skeppet, har be­

gärt att det säljs för hans fordran, får förfarandet ej läggas ned därför att
frågan om försäljning för annan borgenärs eller konkursboets räkning för­
faller.

I fråga om rätt att utlösa borgenär eller konkursbo som har anslutit sig

enligt första eller andra stycket tillämpas bestämmelserna i 4 §.

�&tgärder före auktion

6 § Auktion skall kungöras i god tid och på lämpligt s ätt. Kungörelsen

skall innehålla uppgift om sammanträde för fördelning av köpeskillingen.

Innehavare av fordran som bör iakttagas vid auktionen skall i kungörel­

sen uppmanas att anmäla sin rätt till kronofogdemyndigheten senast vid
auktionen.

7 § Minst trettio dagar före auktionen skall underrättelser om försälj­

ningen sändas till sökanden och ägaren samt till kända b orgenärer som har

sjöpanträtt, panträtt på grund av inteckning, retentionsrätt eller förmåns­

rätt på grund av betalningssäkring. Blir sådan borgenär känd se nare, skall

1514

underrättelse genast sändas till hono m. Har registermyndigheten uppgift

¬

background image

om adress, skall den användas. Underrättelse till utrikes ort skall om möj-

SFS 1981:774

ligt sändas med flygpost.

8 § Har auktionen ej blivit utlyst så som anges i 6 och 7 §§, skall de n in­
ställas och ny tid sättas ut, om bristen är väsentlig och ej kan avhjälpas på

annat sätt.

Förhandling och sakägarförteckning
9 § Vid början av auktionen skall kronofogdemyndigheten lämna en

kortfattad redogörelse för innehållet i handlingarna och för vidtagna åtgär­

der. Innehavare av fordran som bör iakttagas vid auktio nen skall uppma­

nas att anmäla d en. Har sådan fordran anmälts hos kronofogdemyndighe­
ten före auktionen, skall det meddelas.

Närvarande sakägare skall beredas tillfälle att yttra sig om anmälda an­

språk och de villkor som skall gälla för försäljningen.

När förhandlingen har avslutats, upprättas sakägarförteckning.

10 § I sakägarförteckningen upptas, förutom exekutionsfordringen,
fordran som är förenad med sjöpanträtt, panträtt på grund av inteckning,

retentionsrätt eller förmånsrätt på grund av betalningssäkring samt förrätt­
ningskostnaderna.

Om skeppet hör till konkursbo, upptas även arvode och annan kostnad

för skeppets förvaltning under konkursen. �r skeppet därjämte utmätt el­
ler taget i anspråk genom betalningssäkring, upptas fordran som skall utgå

med förmånsrätt enligt 10 § förmånsrättslagen (1970; 979).

Med fordran som är förenad med panträtt på grund av inteckning avses

även fordran för vilken skepp har tagits i ansp råk enligt 9 kap. 14 § samt

rätt till betalning på grund av ägar hypotek.

11 § Fordringarna upptas efter det företräde som gäller enligt lag. Ränta

och annan biförpliktelse up ptas före fordringens kapitalbelopp, om ej bor­
genären yrkar annat.

Förrättningskostnaderna upptas närmast före exekutionsfordringen.

Fordran upptas även om den är beroende av villkor eller tvistig. �r pant­

rätt för fordran beroende av att sökt inteckning beviljas, upptas fordringen

med det företräde som tillkommer den om inteckningen beviljas.

När försäljning har begärts av förvaltaren i kon kurs, anses konkursboet

som sökande utan för månsrätt, om ej annat följer av 5 §.

12 § Fordran upptas med de t belopp till vilket den beräknas uppgå den

dag då fo rdelningssammanträde skall äga rum. Beträffande fordran med
sjöpanträtt skall iakttagas vad som föreskrivs i 249 § andra stycket andra

meningen sjölagen (1891:35 s. 1). Panträtt på grund av inteckning får ej åt­
njutas för mer än pantbrevets belopp jämte tillägg enligt 264 § sjölag en.

Understiger fordringen pantbrevets belopp, upptas återstoden som ägar­

hypotek.

Om i skeppet gäller pantbrev som ej innehas av ägaren och någon ford-

1515

¬

background image

SFS 1981:774

ran för vilken pantbrevet utgör säkerhet ej har blivit anmäld, upptas pant­
brevets belopp och ett till tio procent av detta belopp beräknat tillägg.

�garhypotek upptas utan tillägg enligt 264 § sjölagen.

13 § I övrigt ange s i sakägarförteckningen

1. sammanlagda beloppet av fördringar med bättre rätt än exekutions-

fördringen och förrättningskostnaderna (skyddsbeloppet) samt vilka ford­

ringar som är skyddade,

2. det lägsta bud som måste av ges för att skeppet enligt 14 § skall få säl­

jas,

3. betalningsvillkoren.

Villkor för försäljning

14 § Vid försäljningen skall skyddsbeloppet täckas av köpeskillingen för
skeppet och andra medel som finns att tillgå.

15 § Köpeskillingen skall betalas kontant. Efter medgivande av borge­

när, vars fordran enligt sakägarförteckningen är förenad med panträtt på

grund av inteckning, får dock vad som faller inom köpeskillingen och pant­

brevets belopp innestå i avräkning på köpeskillingen, om det ej är fråga om
sådan fordran som avses i 11 § tredje styc ket.

I sakägarförteckningen skall anmärkas, om fordran ej får innestå.

16 § Den som ropar in ske ppet är skyldig att efter inropet lämna hand­

penning som motsvarar en sjättedel av köpeskillingen, dock ej mindre än

de förrättningskostnader som skall utgå ur skeppet.

Handpenningen skall betalas kontant, om e j inroparen ställer säkerhet

för beloppet. Som säkerhet får godtagas även fordran som är förenad med

panträtt på grund av inteckning i ske ppet, om den täcks av köpeskillingen

och kan anses betryggande.

Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund behöver ej

lämna handpenning men blir i fall som avses i 22 § ersättningsskyldiga intill

motsvarande belopp.

Obetald del av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast vid det

sammanträde som enligt 6 § har kungjorts för köpeskillingens fördelning.

När köpeskillingen har till fullo betalats, får köparen komma i besittning

av skeppet.

Köparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt överens­

kommelse har avräknats på köpeskillingen och den förre ägaren blir fri

från ansvar härför.

17 § På begäran av de sakägare vilkas rätt bero r därav kan försäljningen,

såvitt avser annat än erläggande av handpenning och den återstående kon­
tanta köpeskillingen samt köparens rätt att komma i besittning a v skeppet,
ske på andra villkor än som anges i detta kapitel. Skyddsbeloppet får höjas

även om borgenär som ej själv har begärt försäljning motsätter sig det.

1516

¬

background image

Auktionen

SFS 1981:774

18 § Innan skeppet ropas ut skall redogörelse lämnas för innehållet i sak-
ägarförteckningen. Upplysning skall lä mnas om att skeppet ropas ut med
förbehåll att inrop skall prövas enligt 19 §.

19 § Innan inrop godtas skall kronofogdemyndigheten pröva, om det i

14 § angivna villkoret för försäljning är uppfyllt. �ven om detta är förhål­

landet får inropet ej godtagas, om det är sannolikt att avsevärt högre köpe­
skilling kan uppnås.

Utan hinder av första stycket skall inrop godtagas, om samtliga berörda

sakägare medger det. Sökanden kan medge att inrop godtas fastän förrätt­

ningskostnaderna ej har blivit täckta.

Inrop får ej mot sökandens bestridande godtagas, om exekutionsford­

ringen ej täcks.

20 § Sedan inrop har godtagits skall inroparen omedelbart lämna före­
skriven handpe nning. Kronofogdemyndigheten kan dock på begäran göra

ett kort uppehåll i handläggningen för att bereda inroparen tillfälle att an­
skaffa handpenni ng, om uppehållet ej kan antagas medföra beaktansvärd
olägenhet. Lämnas ej handpenning, skall skeppet ropas ut på nytt.

Fullgör ej inroparen sin betalningsskyldighet enligt 16 § Qärde st ycket,

är inropet ogiltigt.

21 § Sker ej inrop som godtas och fullföljs genom att handpenning läm­

nas, skall nytt försäljningsförsök göras, om s ökanden begär det inom en
vecka från auktionen. Har inrop blivit ogiltigt enligt 20 § andra stycket,
skall nytt försäljningsförsök göras, om ej sökanden avstår därifrån.

Har två aukt ioner hållits utan att skeppet har blivit sålt och saknas an­

ledning antaga att skeppet kan säljas inom rimlig tid, får kronofogdemyn­
digheten avvisa begäran om nytt försäljningsförsök.

Om ny auktion skall hållas, gäller vad som sägs i 6-20 §§. Anmälan av

fordran som har skett för en auktion gäller även för senare auktion.

Skall nytt försäljningsförsök ej göras, skall utmätningen hävas. Detta

gäller dock ej medel som har influtit eller inflyter med anledning av redan

vidtagna åtgärder.

22 § När ny auktion hålls sedan inrop har blivit ogiltigt enligt 20 § andra
stycket, skall handpenningen tagas i anspr åk i den mån det behövs för att
sammanlagt samma belopp skall uppnås som vid den förra auktionen jämte

ränta därå, beräknad enligt 5 § rä ntelagen (1975:635), från utsatt dag för
köpeskillingens fördelning till och med den nya dagen för sådan fördelning

och for att även förrättningskostnaderna med anledning av den nya auktio­

nen skall täc kas. Detta gäller även om ändrade förhållanden har inträtt.

Vad som ej behöver tagas i anspråk skall återlämnas när den nye inroparen

har fullgjort sin betalnings skyldighet. Blir skeppet ej sålt vid den nya auk­
tionen, är hela handpenningen förverkad.

Hålls ej ny auktion, skall hand penningen användas till betalning av för­

rättningskostnader som har blivit ony ttiga. Vad som ej behöver tagas i an­

språk skall återlämnas.

¬

background image

\

* v

SFS 1981:774

23 § Köparen skall fullgöra sin betalningsskyldighet enligt 16 § Qärde
stycket även om auktionen överklagas.

Utan hinder av att auktionen överklagas fär köparen komma i besittning

av skeppet, om ej annat har förordnats enligt 18 kap. 12 eller 19 § innan

han har blivit berättigad därtill. Får han på grund av sådant förordnande ej

komma i besittning av skeppet och är hindret ej hävt inom tre månader från
utsatt dag för köpeskillingens fördelning, får han frånträda köpet och åter­

få vad han har betalat jämte upplupen ränta, om han gör anmälan därom

hos kronofogdemyndigheten medan hindret alltjämt består.

Särskild bestämmelse beträffande allmänna mål

24 § Bestämmelsen i 3 § gälle r ej i allmänt mål.

11 kap. Försäljning av registrerat luftfartyg m. m.

1 § Beträffande exekutiv försäljning av registrerat luftfartyg och inteck­

nade reservdelar till luftfartyg tillämpas 10 kap ., om ej annat föreskrivs

nedan.

I fråga om vissa främmande luftfartyg eller intecknade reservdelar till

sådana luftfartyg skall även tillämpas lagen (1955: 229) i anledning av Sve­

riges til lträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande

av rätt till luftfartyg.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller ej försäljning av andel i eller vill ­

korlig rätt till luftfart yg eller reservdelar.

2 § Vad som sägs om sjöpanträtt i 10 kap. 5, 7 och 10 §§ skall i stället gäl­

la luftpanträtt.

Kungörandet av auktion enligt 10 kap. 6 § skall sk e minst sex veckor i

förväg. Underrättelser enligt 10 kap. 7 § skall sändas i rekommenderade

brev minst en månad före auktionen. Innehåller inskrivningsboken uppgift

om adress, skall den användas.

Vad som sägs i 10 kap. 8 § är tillämpligt även när bestämmelse i andra

stycket har åsidosatts.

3 § Vad som sägs om pantbrev och tillägg i 10 kap. 12 och 15 §§ skall i

stället gälla intecknat skuldebrev och ränta som anges i 19 a § lagen
(1955: 227) om inskrivning av rätt till luftfartyg. I fall som a vses i 10 ka p.

12 § andra stycket upptas, i stället för tio procents tillägg, ett belopp mot­

svarande ett års ränta enligt det intecknade skuldebrevet.

Om reservdelar skall säljas på begäran av borgenär som ej har inteck­

ning för sin fordran, får skyddsbelopp enligt 10 kap. 13 § 1 ej i något fall be­

stämmas högre än till två tredjedelar av det värde som i må let har åsatts re­
servdelarna av sakkunniga som kronofogdemyndigheten har anlitat.

I fa ll som avses i andra stycket får, vid fördelning av influtna medel, den

som har intec kning i re servdelarna ej till skada för borgenär som ej har in­
teckning göra sin rätt gällande till högre belopp än som svarar mot två tred­
jedelar av köpeskillingen minskad med förrättningskostnaderna. Därvid
skall i fal l som avses i 10 kap. 22 § handpenning för reservdelarna läggas
till köpes killingen, i den mån den e j skall tillkomma inroparen.

¬

background image

4 § Vid försäljning av flera luftfartyg skal! varje luftfartyg ropas ut för

SFS 1981:774

sig. Luftfartyg som är i samma ägares hand och svarar för samma fordring­
ar skall dock ropas ut gemensamt, om ägaren eller borgenär ej begär sär­
skild försäljning av visst eller vissa luftfartyg. Särskild sakägarförteckning
skall up prättas för egendom som ropas ut för sig. Beträffande fordran för

vilken flera luftfartyg svarar skall i förteckningen a nmärkas att mindre be­

lopp än som anges i förteckningen kan komma att falla på egendomen till
följd av att köpeskillingen för an nan egendom lämnar tillgång till betalning
av fordringen eller del därav.

Bestämmelserna i först a stycket gäller också i fråga om försäljning av

luftfartyg och intecknade reservdelar. Luftfartyg och reservdelar får dock

ej ropas ut gemensamt, om fordran har bevakats av borgenär som ej har in­

teckning i reservdelarna.

Reservdelar som ej ropas ut gemensamt med luftfartyg kan på begäran

av ägaren eller borgenär ropas ut i skilda poster, med förbehåll att försälj­

ning av sådan post sker endast om försäljningen med hänsyn även till de
bud som avges för andra poster kan godtagas enligt 10 kap. 19 §.

5 § Omfattar inteckning flera luftfartyg eller luftfartyg och reservdelar,
får fordringen innestå enligt 10 k ap. 15 § en dast om all den intecknade

egendomen har blivit utmätt och säljs vid gemensamt utrop.

I stället för 10 kap. 16 § sjätte stycket gäller 33 § lagen (1955:227) om in­

skrivning av rätt till luftfa rtyg.

12 kap. Försäljning av fast egendom

Inledande bestämmelser

1 § Utmätt fast egendom säljs på offentlig auktion, om ej annat följer av

15 eller 57 §.

2 § Vad som i detta kapitel sägs om fordran som är förenad med panträtt
gäller även fordran för vilken fast egendom har tagits i anspråk enligt
9 kap. 14 § samt, om ej annat följer av särskilda bestämmelser i ka pitlet,

rätt till betalning på grund av ä garhypotek.

Förberedande åtgärder

3 § Utmätt fastighet skall beskrivas och värderas så snart det är lämpligt

med hänsy n till det fortsatta förfarandet. Tillbehör skall anges i beskriv­
ningen och värderas för sig i den mån det är påkallat med hänsyn till deras
värde eller av annan orsak.

Om fastighet som är intecknad gemensamt med annan fastighet skall säl­

jas och särskilt taxeringsvärde saknas för någon av fastigheterna, skall var

och en av dem v ärderas.

Vid behov får sakkunnig person anlitas för beskrivning och värdering.

4 § Fastighetens ägare skall på anmodan tillhandahålla de handlingar
som visar ha ns äganderätt eller tjänar till upplysning om rättigheter som

1519

¬

background image

SFS 1981:774

besvärar fastigheten eller om tillbehör till den na och uppge vilka som har

fordran eller rättighet som bör iakttagas vid egendomens försäljning. Kro­

nofogdemyndigheten skall även på annat sätt söka införskaffa utredning i

dessa hänseenden samt om den belastning som rättighet utgör och det ve­

derlag som utgår.

5 § Pantbrev som gäller i fastigh eten och ej är belånat får tagas i förvar

av kronofogdemyndigheten. Sedan pantbrevet har tagits i förvar, får det ej

pantförskrivas utan myndighetens tillstånd.

Förvaltning av utmätt fastighet

6 § �gare till u tmätt fastighet får ej minska dess värde genom att överlå­

ta tillbehör eller genom att annat än till husbehov avverka skog, bedriva

grus- eller stentäkt eller på an nat sätt utnyttja naturtillgångarna eller för­
ändra fastigheten. Om ej annat följer av 8 eller 9 §, får han i övrigt tillgodo­

göra sig vanlig avkastning till dess fastigheten har sålts och skall tillträdas

av köparen. Sådan rätt föreligger dock ej i fråga om växande gröda eller
annan avkastning som har förklarats ingå i försäljningen.

�garen får ej upplåta rättighet som går utöver vad som ä r medgivet en­

ligt första stycket. Kronofogdemyndigheten kan förbjuda honom att upplå­
ta rättighet som kan försvåra fastighetens försäljning.

På begäran av ägaren kan kronofogdemyndigheten medge undantag från

första eller andra stycket i den mån d et kan ske utan intrång i utmätn ings­

sökandens rätt och i övrigt ä r lämpligt.

7 § På begäran av borgenär kan kronofogdemyndigheten vid behov taga

vård om tillbehö r till fastigheten.

8 § Arrendeavgift, hyra eller annan avkastning som förfaller till betal­

ning under förfarandets gång skall, om borgenär begär det och skäl förelig­

ger, uppbäras av kronofogdemyndigheten eller syssloman som myndighe­
ten förordnar. Kronofogdemyndigheten skall i s ådant fall utan dröjsmål

meddela den betalningsskyldige förbud att betala till ann an än myndighe­
ten eller sysslomannen.

9 § Kan det befaras att ägaren vanvårdar fastigheten eller förfogar över
den i strid med 6 § eller att egendomen på annat sätt försämras i större

mån, kan kro nofogdemyndigheten på begäran av borgenär förordna syss­
loman att omhändertaga och förvalta fastigheten.

10 § Arrendeavgift, hyra och annan avkastning som syssloman uppbär

skall redovisas till kronofogdemyndigheten vid tidpunkt som myndigheten

bestämmer.

Tidsfrist för försäljning

Il § Utmätt fastighet bör säljas inom fyra månader från utmätningen el­

ler, i fall som avse s i 4 kap. 27 § eller 8 kap. 1 § tredje styck et, från det att

1520

begäran om försäljning kom in till kronofogdemyndigheten, om e j hinder

¬

background image

v' möter eller anstånd beviljas enligt 8 kap. 3 §. Anstånd får ej utan synnerli-

SFS 1981:774

ga skäl medges utöver ett år från nämnda tidpunkt.

s

l(

Utlösnings- och anslutningsrätt
12 § Borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av fastighetens

^

försäljning får utlösa sökanden. Han träder därigenom i sökan dens ställe,

i;

Den som vill utlösa sökanden skall, innan fastigheten har sålts, till kro-

;

nofogdemyndigheten betala exekutionsfordringen och uppkomna förrätt­
ningskostnader.

i

13 § Borgenär, vars fordran är förenad med förmånsrätt i fastigheten en-

ligt 6 § 1 eller 7 § 1 eller 2 förmånsrättslagen (1970:979), kan begära att fas-
tigheten säljs för hans fordran, om hans rätt till betalning är ostridig eller

⬢"il

styrks. Hör fastigheten till konku rsbo, har även borgenär, vars fordran är

ri

förenad med pa nträtt i fastigheten, sådan befogenhet.

S|

Vill borgenär ans luta sig enligt första stycket, skall han anmäla det hos

kronofogdemyndigheten senast två veckor före bevakningssammanträdet.

>

Om borgenär, vars fordran är förenad med förmånsrätt i fastigheten en-

ligt 6 § 1 eller 7 § 1 eller 2 förmånsrättslagen, har begärt att fastigheten

i;

säljs för hans fordran, får förfarandet ej läggas ned därför att frågan om för-

'

säljning for annan borgenärs eller konkursboets räkning förfaller,

n

I fråga om rätt att utlösa den som har anslutit sig enligt första stycket till-

2

lämpas bestämmelserna i 12 §.

ij

Försäljning av fastighetstillbehör
14 § �r det sannolikt att tillbehör kan med fördel säljas för sig utan sam­

tidig försäljning av fastigheten i övrigt, skall kronofogdemyndigheten sätta

i:

ut sammanträde för prövning av frågan. Till sammanträdet skall kronofog-

5

demyndigheten kalla sökanden, fastighetens ägare och envar för myndig-

3

heten känd innehavare av panträtt i fastigheten eller av annan rättighet

;!

som kan påverkas av försäljningen.

3

Blir vid sammanträdet närvarande sakägare ense om att tillbehör bör säl­

jas för sig, förordnar kronofogdemyndigheten i enlighet därmed, om ej sär­
skilda skäl föranleder annat. Uppnås ej enighet om särskild försäljning, får

<

kronofogdemyndigheten f örordna därom endast om synnerliga skäl före-

?

ligger.

Råder tvist om tillbehör, tillämpas vad som sägs i 8 kap. 5 §.

15 § Särskild försäljning av tillbehör sker enligt bestämmelserna om for-

3

säljning av utmätt lös egendom i allm änhet.

Tillbehör som säljs för sig upphör att höra till fastigheten, även om det ej

skiljs från denna.

16 § Vad som har influtit genom särs kild försäljning av tillbehör tillkom­

mer dem som har fordringar med rätt i fastigheten med det företräde mel-
lan dem som gäller enligt lag. Den som h ar fordran med panträtt i fastighe-

,j

ten kan avstå från betalning utan att det minskar hans rätt i fastigheten i

^

övrigt. Innehavare av fordran med panträtt på grund av gemensam inteck-

1521

%-SFS 1981

¬

background image

SFS 1981:774

ning får dock ej avstå från betalning ur tillbehörsmedel under annan förut­

sättning än att samtycke till avståendet har lämnats av såväl ägare till övri­
ga av inteckningen besvärade fastigheter som innehavare av panträtt vil­

ken gäller i en eller flera av fastigheterna med lika rätt som eller sämre rätt

än inteckningen.

Avstående som inverkar på villkoren vid fastighetens försäljning på aul$-

tion skall ske senast vid bevakningssammanträdet och kan därefter ej åter­

kallas.

17 § Om medel som har influtit genom särskild försäljning av tillbehör
förslår att förnöja sökanden samt dem som har bättre rätt och ej har avstått
från betalning, skall förfarandet avbrytas, såvida ej egendomen är avträdd

till konkurs och förvaltaren begär att förfarandet skall fortgå.

�&tgärder före försäljning på auktion

18 § Tid och plats för auktion på fastighet bestäms av kronofogdemyn­
digheten.

Fastighetens ägare och innehavare av nyttjanderätt till fastigheten är

skyldiga att låta fastigheten visas på lämplig tid.

19 § För förhandling om försäljningen skall bevakningssammanträde

hållas antingen samma dag som au ktionen eller lämplig dag före denna.

20 § Auktionen skall kungöra s i god tid och på lämpligt sät t. Kungörel­

sen skall innehålla uppgift om bevakningssammanträde och sammanträde
för fördelning av köpeskillingen.

Innehavare av fordran eller rättighet som bör iakttagas vid auktionen

skall i kungörelsen uppmanas att anmäla sin rätt till kronofogdemyndighe­
ten senast vid bevaknin gssammanträdet.

Har kronofogdemyndigheten förordnat om särskild försäljning av tillbe­

hör, får kungörelsen ej utfärdas förrän försäljningen har vunnit laga kraft

och köpeskillingen har betalats eller frågan om sådan försäljning har förfal­
lit.

21 § Sökanden, ägaren samt kända innehavare av fordringar och rättig­

heter som bör iakttagas vid auktionen skall i god tid särs kilt underrättas

om denna.

Har anslutning enligt 13 § ägt ru m, skall underrättelse därom ske enligt

första stycket.

22 § Har auktionen och sammanträdena ej blivit utlysta så som anges i

20 och 21 §§, skall de inställas och nya tider sättas ut, om bristen är väsent­

lig och ej kan av hjälpas på annat sätt.

Bevakningssammanträde

23 § Vid bevakningssammanträdet skall kronofogdemyndigheten lämna

en kortfattad redogörelse för innehållet i handlingarna och för vidtagna åt­
gärder. Innehavare av fordran eller rättighet som bör iakttagas vid auktio-

^522

nen skall uppmanas att anmäla den. Har sådan fordran eller rättighet an-

1

¬

background image

ts hos kronofogdemyndigheten före sammanträdet, skall det meddelas.

SFS 1981:774

, » H ärvarande sakägare skall beredas tillfälle att yttra sig om anmälda an­

språk och de villkor som skall gälla för försäljningen.

Om tillbehör har sålts för sig, behandlas särskilt hur den behållna köpe­

skillingen för tillbehöret skall användas, i den mån det inverkar på villko­

ren för fastighetens försäljning.

Sakägarförteckning

24 § När förhandlingen vid bevakningssammanträdet har avslutats, upp­

rättas sakägarförteckning.

25 § I sakägarförteckningen upptas förutom exekutionsfordringen

1. fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 6 § 1 eller 7 § 1 eller 2

formånsrättslagen (1970:979) och som förfaller till betalning senast den till­

trädesdag som anges i 36 §,

2. fordran som är förenad med panträtt i fastigheten,
3. fordran som är förenad med förmånsrätt i fastigheten på grund av be­

talningssäkring,

4. nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som besvärar fas­

tigheten, om rättig heten är inskriven eller grundar sig på skriftlig handling

som är tillgänglig, dock ej sådan rättighet som skall bestå oavsett fastighe­

tens försäljning,

5. förrättningskostnaderna.
Om fastigheten hör till konkursbo, upptas även arvode och annan kost­

nad för fastighetens förvaltning under konkursen.

26 § Fordringar och rättigheter upptas efter det företräde som gäller en­

ligt lag. Ränta och annan biförpliktelse upptas före fordringens kapital­

belopp, om ej borgenären yrkar annat.

Förrättningskostnaderna upptas närmast före exekutionsfordringen.
Fordran eller rättighet upptas även om den är beroende av villkor eller

tvistig. �r panträtt för fordran beroende av att sökt inteckning beviljas

eller är inskrivning av rättighet sökt men ännu ej beviljad, upptas fordring­

en eller rättigheten med det företräde som tillkommer den om inteckningen
eller inskrivningen beviljas.

När försäljning har begärts av förvaltaren i konkurs, anses konkursboet

som sökande utan förmånsrätt, om ej anslutning har skett enligt 13 §.

27 § Fordran upptas med det belopp till vilket den beräknas uppgå på

tillträdesdagen, dock med den begränsning som kan följa av att panträtt ej

får åtnjutas för mer än pantbrevets belopp jämte tillägg enligt 6 kap. 3 §
jordabalken. Understiger fordringen pantbrevets belopp, upptas återsto­
den som ägarhypotek.

Om i fa stigheten gäller pantbrev som ej innehas av ägaren och någon

fordran för vilken pantbrevet utgör säkerhet ej har blivit anmäld, upptas

pantbrevets belopp och ett till tio procent av detta belopp beräknat tillägg.

�garhypotek up ptas utan tillägg enligt 6 kap. 3 § jordabalken.

28 § Rättighet upptas utan att något belopp anges.

1523

¬

background image

SFS 1981:774

29 § I övrigt anges i sakägarförteckningen

1. sammanlagda beloppet av fordringar med b ättre rätt än exekutions­

fordringen och förrättningskostnaderna (skyddsbeloppet) samt vilka ford­

ringar som är skyddade,

2. i vad mån behållen köpeskilling för tillbehör skall användas för betal­

ning av fordringar som har upptagits i förteckningen,

3. det lägsta bud som måste avges för att fastigheten enligt 32 § skall få

säljas,

4. vilka rät tigheter som enligt 33 § första stycket är skyddade utan för­

behåll eller enligt 33 § andra stycket skall förbehållas vid försäljningen,

5. betalningsvillkoren och tillträdesdag.

Av fordran som gäller endast i andel i fastigheten skall vid tillämpning av

första stycket 1 medräkna s så mycket som med hänsyn till andelens stor­

lek och fordringens läge täcks, när övriga fordringar med bättre rätt än

exekutionsfordringen samt förrättningskostnadema är fullt täckta.

Köpeskilling för tillbehör får ej tagas i a nspråk för betalning av fordran

inom s kyddsbeloppet i vidare mån än som har angivits i sakägarförteck­
ningen.

30 § I sakägarför teckningen skall i förekommande fall erinras om

1. verkan av underlåten uppsägning av arrende- eller hyresavtal i fall

som avses i 46 § andra sty cket samt rätt till förlängt avtal eller skadestånd

som enligt lag tillkommer arrendator eller hyresgäst om han blir uppsagd
med anledning av fastighetens försäljning,

2. rätt att bo kvar såsom hyresgäst som enligt lag tillkommer bostads­

rätt sha vare,

3. rätt att bo kvar på fastigheten som kronofogdemyndigheten enligt

36 § tredje stycket har medgivit ägaren.

31 § Om försäljningen enligt 37 § skall ske på avvikande villkor, upprät­

tas sakägarförteckningen i enlighet därmed .

Villkor för försäljning på auktion

32 § Vid försäljningen skall sky ddsbeloppet täckas av köpeskillingen för
fastigheten, behållen köpeskilling för tillbehör i den mån den enligt sak­
ägarförteckningen skall användas till betalning av fordringar inom skydds­

beloppet, behållen avkastning och andra medel som finns att tillgå.

33 § Tomträtt som har inskrivits är vid försäljningen skyddad utan sär­
skilt förbehåll. Annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk

kraft är skyddade utan särskilt förbehåll, om rättigheten har bättre rätt än
exekutionsfordringen.

I andra fal l än som avses i första styck et skall nyttjanderätt, servitut och

rätt till elektrisk kraft särskilt förbehållas, om det saknas anledning antaga

att rättigheten belastar fastigheten till beaktansvärd skada för innehavare

av fordran med bättre rätt. Härvid skall rätt till betalning p å grund av ägar-

hypotek ej anses som fordran.

Bestämmelser om inskränkningar i rätte n att föra talan mot beslut angå-

1524

ende förbehåll som avses i andra stycke t finns i 18 kap.

¬

background image

Rättighet som e j enligt första stycket är skyddad utan särskilt förbehåll

SFS 1981:774

och ej heller h ar förbehållits enligt andra stycket kan skyddas genom för­

behåll vid auktionen enligt 39 §.

34 § I avräkning på köpeskillingen för fastigheten skall innestå kapitalbe­
loppet av sådan fordran inom skyddsbeloppet som är förenad med panträtt
och ej enligt sakägarforteckningen skall betalas med köpeskilling för tillbe­

hör. Detta gäller dock ej, om

1. fordringen är förfallen till betalning senast på tillträdesdagen och bor­

genären har yrkat kontant betalning,

2. fordringen ä r sådan som avses i 26 § tredje stycket eller

3. fordringen ä r förenad med panträtt endast i andel i fastigheten.

För ägarhypotek skall, även om det faller inom skyddsbeloppet, kontant

betalning alltid erläggas.

I den mån avräkning ej skall ske enligt första stycket skall köpeskillingen

för fastigheten betalas kontant, om ej inroparen visar att han har avtalat

annat med den som enligt sakägarförteckningen är betalningsberättigad.
Om det enligt förteckningen är ovisst vem ett belopp tillkommer, får det ej
avräknas.

35 § Den som ropar in fastigheten är skyldig att efter inropet lämna

handpenning som motsvarar en tiondel av köpeskillingen, dock ej mer än

som enligt 34 § skall betalas kon tant eller mindre än de förrättningskostna-
der som skall utgå ur fastigheten.

Handpenningen skall betalas kontant, om ej inroparen ställer säkerhet

för beloppet. Som säkerhet får godtagas även fordran som är förenad med

panträtt i fastigheten, om de n täcks av köpeskillingen och kan anses be­

tryggande.

Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund behöver ej

lämna handpenning men blir i fall som avses i 43 § ersättningsskyldiga intill
motsvarande belopp.

Obetald del av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast vid de t

sammanträde som enligt 20 § har kungjorts för köpeskillingens fördelning.

36 § Som tillträdesdag räknas den dag då enligt kungörelse fördelnings­
sammanträdet skall äga rum. Kron ofogdemyndigheten kan dock medge in­

roparen att taga vård om fastigheten eller del därav före tillträdesdagen.

Kronofogdemyndigheten får förordna att obetald avkastning av fastighe­

ten, som en ligt 8 eller 9 § har skolat betalas till myndigheten eller sysslo­
man och som har förfallit under tiden till och med den dag köparen har till­
trätt fastigheten, skall tillkomma denne. Om sådan avkastning i annat fall
betalas till köparen, skall denne redovisa därför till kronofogdemyndig he­

ten.

Har förre ägaren ej annan bostad, kan kronofogdemyndigheten tillåta

honom att bo kvar på fastigheten högst tre månader efter tillträdesdagen.

37 § På begäran av de sakägare vilkas rätt beror därav kan försäljningen,
såvitt avser annat än erläggande av handpenning och den återstående kon­

tanta köpeskillingen sam t tiden för tillträde, ske på andra villkor än som

anges i detta kapitel. Skyddsbeloppet får höjas även om borgenär som ej

1525

själv har begärt försäljning motsätter sig det.

¬

background image

⬢ -n - '

SFS 1981: 774

Begäran s om avses i första stycket skall framställas senast vid bevak­

ningssammanträdet.

Auktion

38 § Vid auktionen skall, i den mån det är påkallat med hänsyn till v ärdet
av fastighetens tillbehör eller av annan orsak, anges vilken egendom som
skall följa fas tigheten och i vad mån egendom som framstår som tillbehör

ej skall följa d en. Vad sålun da har angivits är avgörande för vad försälj­

ningen omfattar i den delen. I övrigt ingår i försäljningen vad som enligt lag

utgör tillbehör till fastigheten. Råder tvist om tillbehör, skall det anmälas.

Redogörelse skall lämnas för innehållet i sakägarförteckningen. Upplys­

ning skall lämnas om att fastigheten ropas ut med förbehåll att inrop skall
prövas enligt 40 §.

39 § Om sakägarförteckningen upptager rättighet som ej enligt 33 §
första stycket är skyddad utan särskilt förbehåll och ej heller har förbehål­

lits enligt 33 § andra stycket, skall fastigheten först ropas ut utan förbehåll

om rättighetens bestånd och därefter med sådant förbehåll. Uppnås vid det
senare utropet bud som tä cker fordringar med bättre rätt än rättigheten el­

ler som, utan att täcka dem, är lika högt som eller högre än budet vid det
föregående utropet, har budet vid det senare utropet företräde. Att ägarhy-

potek ej täcks utgör ej hinder mot att bud med förbehåll för rättigheten

godtas.

Upptager sakägarförteckningen två eller flera sådana rättigheter som av­

ses i första stycket, skall fastigheten först ropas ut utan förbehåll för någon
av rättigheterna och därefter med förbehåll först endast för den rättighet
som har bästa rätt och efter hand för ökat antal rättigheter enligt deras in­
bördes ordning. Bud som skyddar flera rättigheter än annat bud har företrä­

de framför detta, om det ej leder till säm re täckning av fordran som har

bättre rätt än någon av rättigheterna.

När bud med förbehåll fö r rättighet ej täcker fordringar med bättre rätt,

kan rättighetshavaren skydda sin rättighet genom att betala skillnaden mel­
lan det budet och bud utan förbehåll för rättigheten eller så stor del av skill­
naden som b ehövs för att täcka fordringar med bättre rätt.

Om rättighetshavare i fall som avses i andra stycket är villig att betala

enligt vad som sägs i tredje styc ket men det sålunda erbjudna beloppet, till
följd av att flera tillskott behövs, ej ensamt eller i förening med annat till­
skott som bjuds är tillräckligt för att hans rättighet skall skyddas, skall fas­

tigheten ropas ut med förbehåll f ör rättigheten och den eller de rättigheter

som är skyddade genom tidigare bud och annat tillskott som bjuds.

Om borgenär vars fordran ej har blivit täckt genom visst bud godtager

budet, skall fordringen vid tillämpning av första-Qärde styckena anses
täckt.

Om rätti ghetshavare i stället för att betala ställer säkerhet, skall det gäl­

la.

40 § Innan inrop godtas skall kronofogdemyndigheten pröva, om det i

32 § angivna villkoret för försäljning är uppfyllt. �ven om d etta är förhål-

1526

landet får inropet ej godtagas, om det är sannolikt att avsevärt högre köpe­
skilling kan u ppnås.

¬

background image

Utan hinder

första stycket skall inrop godtagas, om samtliga berörda

SFS 1981: 774

sakägare medger det. Sökanden kan medge att inrop godtas fastän förrätt­
ningskostnaderna ej har blivit täckta.

Inrop får ej mot sökandens bestridande godtagas, om exekutionsford­

ringen ej täcks.

41 § Sedan inrop har godtagits skall inroparen omedelbart lämna före­

skriven handpennin g. Kronofogdemyndigheten kan dock på begäran göra
ett kort uppehåll i handläggningen för att bereda inroparen tillfälle att an­

skaffa handpenn ing, om uppehållet ej kan antagas medföra beaktansvärd

olägenhet. Lämnas ej handpenning, skall fastigheten ropas ut på nytt.

I fall som avses i 39 § skall handpenning lämnas för varje inrop, även om

fastigheten skall ropas ut på nytt. Om inropet ej skall bestå, återlämnas

handpenningen.

Fullgör ej inroparen sin betalningsskyldighet enligt 35 § Qärde s tycket,

är inropet ogiltigt.

42 § Sker ej inrop som godtas och fullföljs genom a tt handpenning läm­
nas, skall nytt försäljningsförsök göras, om sökanden begär det inom en
vecka från auktionen. Har inrop blivit ogiltigt enligt 41 § t redje stycket,
skall nytt försäljningsförsök gö ras, om ej sökanden avstår därifrån.

Har två aukti oner hållits utan att fastigheten har blivit såld och saknas

anledning antaga att fastigheten kan säljas inom rimlig tid, får kronofogde­
myndigheten avvisa begäran om nytt försäljningsförsök.

, Om ny auktion skall hållas, gäller vad som sägs i 1 8-41 §§. Anmälan av

fordran eller rättighet som har skett för en auktion gäller även för senare

auktion.

Skall nytt försäljningsförsök ej göras, skall utmätningen hävas. Detta

gäller dock ej medel som har influtit eller inflyter med anledning av redan

vidtagna åtgärder.

43 § När ny auktion hålls sedan inrop har blivit ogiltigt enligt 41 § tredje
stycket, skall handp enningen tagas i anspråk i den mån det behövs för att
sammanlagt samma belopp skall uppnås som vid den förra auktionen jämte

ränta därå, beräknad enligt 5 § räntelagen (1975:635), från tillträdesdagen

till och med den nya tillträdesdagen och för att även förrättningskostnader­
na med anledning av den nya auktionen skall täckas. Detta gäller även om

fastigheten säljs med förbehåll för rättighet som ej har förbehållits vid den
förra auktionen eller ändrade förhållanden har inträtt. Vad so m ej behöver

tagas i anspråk skall återlämnas när den nye inroparen har fullgjort sin be­
talningsskyldighet. Blir fastighete n ej såld vid den nya auktionen, är hela
handpenningen förverkad.

Hålls ej ny auktion, skall h andpenningen användas till betalnin g av för­

rättningskostnader som har blivit onyttiga. Vad som ej behöver tagas i an­

språk skall återlämnas.

44 § Sedan auktion som har lett till försäljnin g av fastigheten har vunnit
laga kraft och köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 35 § fjär­
de stycket, utfärdar kronofogdemyndigheten köpebrev.

Visar inroparen att han har bjudit för annans räkning, skall köpebrev ut-

1527

färdas till denne.

¬

background image

SFS 1981:774

Vissa rättsföljder av auktion
45 § Sedan fastigheten har sålts svarar den ej för fordran som avses i

25 § första stycket 1.

Borgenär som har pantbrev kan ej efter fastighetens försäljning mot kö­

paren göra gällande panträtt i fastigheten for större fordran än som har av­

räknats på köpeskillingen jämte utfäst ränta därå från tillträdesdagen samt

framtida skadestånd och kostnad som föranleds av fordringsförhållandet.

Köparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt överens­

kommelse har avräknats på den kontanta köpeskillingen och den förre äga­

ren blir fri från ansvar härför. I fall som avses i 44 § andra stycket blir även

den som har gjort inropet betalningsskyldig.

46 § Köpare som har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 35 § Qärde
stycket får tillträda fastigheten på den dag som har bestämts för köpeskil­
lingens fördelning. Han svarar därefter för ägares skyldigheter i den mån

de skall fullgöras efter tillträdesdagen.

Vill köparen att i sakägar förteckningen upptagen arrende- eller hyres­

rätt, som ej är skyddad enligt 33 § första stycket eller har förbehållits enligt
33 § andra stycket eller vid auktionen, skall upphöra, åligger det honom att

inom en månad fr ån tillträdesdagen säga upp avtalet. I annat fall gäller av­
talet mot honom. Beträffande den tidpunkt vid vilken arrende- eller hyres­
avtal skall u pphöra med anledning av uppsägning gäller vad som är före­
skrivet i fråga om uppsägning efter frivillig överlåtelse av fa stighet.

Om rätt i vissa fall för ar rendator eller hyresgäst att begära förlängning

av avtalet eller att få ersättning vid uppsägning finns särskilda föreskrifter.

47 § I fråga om rättig het som ej skall upphöra omedelbart efter fastighe­
tens försäljning gäller följande bestämmelser.

På arrendeavgift, hyra eller annat vederlag för rättigheten som förfaller

till betalning mer än sex månader eller, i fråga om arrende, mer än ett år ef­
ter tillträdesdagen får rättighetshavaren ej avräkna fordran hos den förre

ägaren. I fråga om sådant belopp gäller ej heller betalning som rättighets­

havaren har erlagt till den förre ägaren eller annan uppgörelse med denne.

Fordran som rättighetshavare har förvärvat eller förskottsbetalning eller

uppgörelse som har skett efter det att fastigheten har utmätts får ej åbero­
pas mot köparen, om rättighetshavaren ägde eller hade bort äga kännedom

om utmätningen.

Angående rättighetshavares rätt till ersättning av tidigare ägare, om rät­

tigheten upphör med anledn ing av fastighetens försäljning, finns bestäm­
melser i 7 kap. 19 och 20 §§ jordabalken.

Underlåter köpare att fullgöra tidigare ägares skyldigheter mot rättig­

hetshavare enligt 46 § första stycket, gäller i fråga om skyldighet för tidiga­
re ägare att ersätta rättighetshavaren dennes skada vad som sägs i 7 kap.
20 § första och tredje styckena jordabalken.

48 § Köparen skall fullgöra sin betalningsskyldighet enligt 35 § Qärde
stycket även om auktionen överklagas.

Utan hinder av att auktionen överklagas får köparen tillträda fastigheten

1528

bestämda dagen, om ej dessförinnan annat har förordnats enligt 18

¬

background image

kap. 12 eller 19 §. Får han på grund av sådant förordnande ej tillträda fas-

SFS 1981:774

tigheten och är hindret ej hävt inom tre månader från den bestämda tillträ­

desdagen, får han frånträda köpet och återfå vad han har betalat jämte

upplupen ränta, om han gör anmälan därom hos kronofogdemyndigheten

medan hindret alltjämt består.

Gemensamt intecknade fastigheter

49 § När någon av flera gemensamt intecknade fastigheter skall säljas på

auktion, har den som har fordran med panträtt på grund av den gemensam­

ma inteckningen rätt att indraga ann an av de intecknade fastigheterna i för­

säljningen, om den svarar för det intecknade beloppet eller del av detta fö­

re den fastighet som skall säljas. Skall denna säljas för panträttshavarens

fordran eller för fordran som har lika eller bättre rätt, får han även indraga
fastighet som svarar för inteckningen först efter den fastighet som skall säl­
jas.

Yrkande om indragning skall framställas hos kronofogdemyndigheten

senast vid beva kningssammanträdet. Fastighetens ägare skall beredas till­
fälle att yttra sig över yrkandet. Bevakningssammanträde och auktion skall
inställas och nya tider sättas ut, om det behövs för att yrkandet skall hinna

prövas.

Bifalls yrkandet, anses den indragna fastigheten utmätt när beslutet med­

delas. Den får ej säljas innan beslutet har vunnit laga k raft.

50 § Om en av flera gemensamt intecknade fastigheter skall säljas på

auktion, skall fordran med pa nträtt på grund av den gemensamma inteck­

ningen upptagas i sakägarförteckningen med det belopp för vilket fastighe­
ten svarar i förhåll ande till de andra fastigheterna. Beloppet skall betalas

kontant, om e j annat avtalas mellan köparen och den som enligt sakägar­

förteckningen är betalningsberättigad.

51 § Om samtliga fastigheter som besväras av gemensam inteckning

skall säljas på a uktion och förhållande som anges i 52 § a ndra stycket ej

föreligger, upprättas gemensam sakägarförteckning för fastigheterna. Rät­

tighet i någon av fastigheterna skall härvid anses upplåten i dem alla. Vid

auktionen ropas fastigheterna ut gemensamt.

52 § Skall flera av gemensamt intecknade fastigheter men ej alla säljas på

auktion, gäller 53-55 §§.

När samtliga fastigheter som besväras av gemensam inteckning skall säl­

jas, gäller likaledes 53-55 §§, om

1. fastigheterna har olika ägare,

2. någon av fastigheterna med stöd av 49 § har indragits i försäljningen,
3. någon av fastigheterna endast i and ra hand svarar for gemensam in­

teckning,

4. någon av fastigheterna besväras av särskild inteckning,

5. någon fastighets ansvar för gemensam inteckning ej avser inteckning­

ens hela belopp,

6. det yrkas av innehavare av sådan rättighet i någon av fastigheterna

som ej skall bestå oavsett om fastigheten säljs, eller

1529

¬

background image

SFS 1981:774

7. det i annat fall yrkas av ägare eller borgenär vars rätt kan bero därav.

Yrkande som avses i an dra stycket 6 eller 7 skall framställas senast vid

bevakningssammanträdet.

53 § Särskild sakägarförteckning skall upprättas för varje fastighet som

skall säljas. Förteckningen upprättas som om försäljningen hade begärts
på grund av den bästa gemensamma inteckningen, om ej exekutionsford­

ringen har bättre rätt. Fordran med panträtt på grund av gemensam inteck­
ning upptas för varje fastighet med det belopp för vilket fastigheten svarar i

förhållande till de andra fastigheterna. Kan ansvaret komma att vid försälj­

ningen vidgas härutöver, skall det anmärkas. Beträffande fastighet som
svarar endast i andra hand anges om sådant ansvar kan ifrågakomma.

När fastighet har indragits i försäljningen enligt 49 §, skall vid beräkning

av tillägg enligt 6 kap. 3 § jordabalken anses som om fastigheten hade ut­

mätts samtidigt med den ursprungligen utmätta fastigheten.

54 § Vid auktionen skall fastigheterna ropas ut var för sig. Därefter skall

de ropas ut gemensamt, om de har samma ägare. Efterföljande gemensamt
utrop skall även eljest äga rum, om full betalning ej har uppnåtts för ford­

ran för vilken samtliga fastigheter svarar eller fastigheternas ägare är ense

om att de skall r opas ut gemensamt.

Uppnås vid gemensamt utrop högre bud än summan av buden vid de sär­

skilda utropen, skall budet vid det gemensamma utropet ha företräde. Den

köpeskilling som har bjudits vid det gemensamma utropet skall fördelas på

fastigheterna efter de värden som har åsatts dem i målet. Fasti ghets andel i
den gemensamma köpeskillingen utgör dock minst vad som har bjudits för

den fastigheten vid särskilt utrop. Har någon av fastigheterna ropats ut

med tillbehör som ej ingick i det värde efter vilket dess andel i köpeski l­
lingen skall beräknas eller ropats ut utan tillbehör som omfattades av
nämnda värde, skall den fastighetens värde vid tillämpningen av det sagda
jämkas efter vad som påkallas av nämnda förhållande. Uppgår i fråga om

någon av fastigheterna dess andel i köpeskillingen o ch andra tillgängliga
medel ej till skyd dsbeloppet och skall därför frågan om den fastighetens

försäljning förfalla, skall de övriga fastigheterna ropas ut gemensamt.

Uppnås ej bud som förslår till betalning av någon del av exekutionsford­

ringen, får ej någon av fastigheterna säljas.

Har fastighet indragits i försäljningen med stöd av 49 §, skall den ur­

sprungligen utmätta fastigheten ropas ut först. Om därvid ej uppnås bud
som förslår till betalning av någon del av exekutionsfordringen, får fastig­

heten ej säljas. Blir den ej såld, skall ej heller den indragna fastigheten säl­

jas.

Fastighet som endast i andra hand svarar för fordran med panträtt på

grund av gemensam inteckning får ej säljas för den fordringen innan det

har visat sig att betalning ej kan utgå ur den fastighet som svarar i första
hand. I andra hand ansvarig fastighet får ej heller säljas, om dess ägare el­
ler annan sakägare betalar den brist för vilken fastigheten skall svara eller

ställer säkerhet för beloppet, Gemensamt utrop av fastigheterna behöver
ej ske annat än om särskilda skäl föreligger.

1530

¬

background image

55 § Om rättighet har förbehållits vid särskilt utrop, skall förbehållet gäl-

SFS 1981:774

la även vid efterföljande gemensamt utrop. Har rättigheten ej förbehållits
vid det särskilda utropet, tillämpas 39 § även vid det gemensamma utropet.

Vid tillämpning av 40 § ska ll prövningen huruvida avsevärt högre köpe­

skilling kan uppnås avse den sammanlagda köpeskillingen för samtliga fas­
tigheter som har ropats in vid auk tionen.

Handpenning skall lämnas efter varje inrop, även om inropad fastighet

skall ropas ut på nytt. Om inropet ej skall bestå, återlämnas handpenning­
en.

Fordran som på grund av gemensam inteckning är förenad med pan trätt

i såld fastighet betalas kontant, om ej köparen och den som enligt sakägar-

förteckningen är betalningsberättigad avtalar annat.

Fortsatt inteckningsansvar

56 § Sådant förordnande av kronofogdemyndigheten om fortsatt inteck­

ningsansvar som avses i 6 kap . 12 § jordabalken får meddelas på begäran

av köparen.

Har fastighet sålts i fall som avses i 6 kap. 12 § andra stycket andra eller

tredje meningen jor dabalken, får förordnande om fortsatt inteckningsan­
svar meddelas beträffande gemensam inteckning som besvärar fastigheten
endast om fastigheten i fö rhållande till de andra gemensamt intecknade

fastigheterna svarar för hela inteckningen och den fordran som är förenad

med panträtt på grund av inteckningen har blivit täckt. Om medel som har
influtit genom s ärskild försäljning av tillbehör utfaller på pantbrevets be­
lopp, får förordnande ej meddelas beträffande motsvarande del av inteck­
ningen.

Begäran om förordnande enligt d enna paragraf skall framställas senast

vid sammanträdet för köpeskillingens fördelning. Därvid skall pantbrevet
inges, om det ej förut är tillgängligt för kronofogdemyndigheten.

Försäljning under hand
57 § Utmätt fastighet får säljas under hand, om försäljning i såda n ord­

ning finnes mera ändamålsenlig än försäljning på auktion och det är tillför­

litligt utrett vilka fordringar och rättigheter som b elastar fastigheten.

Innan fastigheten bjuds ut till försäljning under hand skall ägaren och sö­

kanden beredas tillfälle att yttra sig.

58 § Vid försäljning under hand skall köparen åläggas att svara for alla

fordringar som på grund av panträtt, utmätning eller eljest är förenade med
förmånsrätt i fastigheten och för förrättningskostnaderna, i den mån ej bor­
genär kan erhålla betalning ur andra tillgängliga medel eller avstår från för­

månsrätt i fastigheten eller sökanden medger att försäljning får ske utan att

förrättningskostnadema blir täckta. Rätt på grund av ägarhypotek anses ej

som fordran.

Fordran som är förfallen till betalning skall betalas kontant, om ej köpa­

ren visar att han har avtalat annat med borgen ären eller betalning skall ut­

gå ur särskilt tillgängliga medel. Om e j sökanden har avstått från täckning
av förrättningskostnadema, skall vad som behövs för sådan täckning beta-

1531

las kontant.

¬

background image

SFS 1981:774

Före försäljningen upplåten rättighet som grundas på skriftlig handling

skall förbehållas. 1 fråga om sådan rättighet gäller vad som sägs i 47 §.

Köparen skall lämna handpenning enligt vad som föreskrivs i 35 § i fråga

om inrop på auktion. �&terstoden av den kontanta köpeskillingen skall be­

talas senast fyra veckor efter det att köpehandling har upprättats. Försum­

mas det, är köpet ogiltigt.

Blir köpet ogiltigt, gäller bestämmelserna i 43 § om handpenning. Vad

som sägs om auktion i 43 § första stycket gäller även försäljning under

hand.

I övrigt bestämmer kronofogdemyndigheten köpevillkoren.

59 § Försäljningen sker genom upprättande av köpehandling som un­
derskrivs av kronofogdemyndigheten och köparen.

Försäljningsvillkoren skall godkännas av ägaren. Har försäljningen före­

gåtts av auktion utan att därvid godtagbart inrop har skett, behövs dock ej
godkännande, om försäljningen sker på gynnsammare villkor.

Om ägaren ej har godkänt försäljningsvillkoren, skall han genast under­

rättas om försäljningen.

60 § Har köparen fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 58 § fjärde

stycket och har försäljningen vunnit laga kra ft, utfärdar kronofogdemyn­
digheten köpebrev.

Bestämmelserna i 48 § gäller också i fråga om försäljning under hand.

61 § Säljs ej egendomen under hand, skall den bjudas ut till försäljning

på auktion, om ej sökanden avstår därifrån.

Försäljning av villkorlig rätt till fastighet eller av andel i fastighet m. m.
62 § Bestämmelserna i 3 -61 §§ gäller i tillämpliga delar även när utmät­

ning av fast egendom har skett medan gäldenärens rätt är villkorlig och när
utmätning av fast egendom ej har avsett hel fastighet, om ej annat följer av

63-68 §§.

63 § Har, i fall d å överlåtelse av fastighet är beroende av villkor, fastig­

heten blivit utmätt f ör fordran hos överlåtaren, får försäljning ej ske förrän

det visar sig om villkoret uppfylls.

Vad som sägs i först a stycket gäller också om del av fastighet genom

överlåtelse har kommit i särskild ägare s hand och fastigheten har blivit ut­

mätt för fordran hos överlåtaren innan fastighetsbildning som enligt lag ut­

gör villkor för överlåtelsens giltighet har kommit till stånd. Skulle det med­
föra betydande tidsutdräkt att avvakta huruvida fastighetsbildningen kom­

mer till stå nd, får dock fastigheten säljas med förbehåll för den rätt som
tillkommer fö rvärvaren. Försäljningen om fattar då även gäldenärens rätt
mot förvärvaren. Köparen svarar för gäldenärens skyldigheter mot förvär­
varen.

64 § Har, i fall då förvärv av fastighet eller del av fastighet är beroende

av villkor, egendomen blivit utmätt för fordran hos förvärvaren, skall kro-

1532

nofogdemyndigheten bjuda ut gäl denärens rätt till egendomen till försälj-

¬

background image

ning i den ordni ng som gäller för exekutiv försäljning av utmätt rättighet.

SFS 1981:774

Kommer försäljning till stånd, svarar köparen för gäldenärens skyldigheter
mot sin fängesman. Ansökan om inteckning, som har gjorts samma dag

som utmätningen eller senare, förfaller genom försäljningen, om ej krono­

fogdemyndigheten på begäran av köparen förordnar annat.

Kan det utan betydande tidsutdräkt avvaktas om det för förvärvet gäl­

lande villkoret uppfylls, kan anstånd med försäljningen medges tills det vi­
sar sig om så blir fallet. Uppfylls villkoret, sker försäljning i den ordning
som i allmänhet gäller för exekutiv försäljning av fast egendom.

När försäljning som har skett enligt första stycket har vunnit laga kraft

och köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet, utfärdar kronofogde­

myndigheten köpehandling.

65 § Bestämmelserna i 63 och 64 §§ gäller ej, om den fordran för vilken

utmätning har skett var förenad med särskild förmånsrätt i fastigheten.

66 § Om villkoret uppfylls i fall so m avses i 63 § eller om förvärvet går
åter i fall som avses i 64 § andra stycket, skall kronofogdemyndigheten dri­

va in eller bjuda ut till försäljning vad som därefter tillkommer gäldenären

och omfattas av utmätningen. Härvid tillämpas den ordning som enligt 8
och 9 kap. gäller i fråga om utmätt fordran eller rättighet.

67 § Har endast andel i fastighet blivit utmätt men skall enli gt 8 kap. 8 §

hela fastigheten säljas på auktion, skall av sakägarförteckningen framgå
vilka fordringar och rättigheter som belastar varje särskild andel. Skydds­
beloppet skall bestämmas så att fordringar, som gäller i den först utmätta

andelen enbart eller i nämnda andel jämte annan andel och som har bättre

rätt än exekutionsfordringen, samt förrättningskostnaderna blir fullt

täckta.

�r någon av delägarna i konku rs, får borgenär utöva anslutningsrätt en­

ligt 13 § även om han har förmånsrätt endast i andel av fa stigheten.

68 § När andel i fastighet har sålts enligt 8 kap. 9 § andra stycket och för­

säljningen har vunnit laga kraft samt köparen har fullgjort sin betalnings­
skyldighet, utfärdar kronofogdemyndigheten köpebrev.

Särskild bestämmelse beträffande allmänna mål
69 § Bestämmelserna i 11 § gäller ej i allmänt mål.

13 kap. Redovisning av influtna medel

Allmänna bestämmelser om redo visning

1 § Medel som har influtit till kronofogdemyndigheten i mål om utmät­

ning skall redovi sas så snart som möjligt. �r influtet belopp ringa och kan

det antagas att ytterligare medel kommer att inflyta i målet, får det avvak­

tas.

1533

¬

background image

SFS 1981:774

2 § Vad som sägs i detta kapitel om influtna medel gäller även ränta som

utgår på medlen till och med den i 6 § angivna fördelningsdagen. Ränta på
belopp som innestår därefter tillkommer den som är berättigad till belop­

pet.

3 § När köpare har ställt säkerhet för handpenning och köpeskillingen ej

betalas inom fö reskriven tid, skall kronofogdemyndigheten taga säkerhe­

ten i an språk, om det behövs för betalning av vad köparen har att svara

för. Motsvarande gäller, när annan sakägare enligt 12 kap. 39 eller 54 § har
ställt säkerhet för belopp som skall redovisas.

Fördelning

4 § För fördelning av influtna medel skall kronofogdemyndigheten hålla

fordelningssammanträde, när det är föreskrivet i balken eller när det i an­

nat fall är oklart hur medlen skall fördelas.

Sammanträde som ej har blivit utsatt i samband med kungörande av auk­

tion skall kungöras särskilt, om det är behövligt med hänsyn till okända
sakägare eller av annat skäl. Kungörande skall ske i god tid och på lämpligt

sätt. Sökanden, gäldenären och andra kända sakägare skall kallas till sam­

manträdet.

5 § Vid fördelningssammanträde skall kronofogdemyndigheten redogöra
för vad som skall fördelas och för de fordringar som har anmälts eller skall

beaktas utan anmälan.

6 § Fordran som skall beaktas upptas med det belopp till vilket den upp­
går på fördelningsdagen. Som fördelningsdag anses härvid den dag till vil ­

ken fördelningssammanträde är utsatt, även om hinder möter att då verk­

ställa fordelningen. När sammanträde ej hålls, anses den dag då kronofog­

demyndighetens beslut meddelas som fördelningsdag.

Begär borgenär betalning för fordran som ej har anmälts i tid, skall utdel­

ning utgå av överskott, om sådant uppkommer.

7 § �r fordran eller därmed förenad förmånsrätt beroende av villkor el­
ler tvistig eller är förmånsrätt beroende av att sökt inteckning beviljas,
skall kronofogdemyndigheten avsätta vad som belöper på fordringen i av­

vaktan på att villkoret uppfylls eller förfaller eller att tvisten eller frågan

om inteckning blir slutligt avgjord. Avsättning skall dock ej ske i fall då
tvist skall p rövas enligt tredje stycket.

Borgenär vars fordran eller förmånsrätt är tvistig skall, om det ej av sär­

skilda skäl är obehövligt, föreläggas att inom en månad från det att föreläg­

gandet delgavs honom väcka talan om rä tten till medlen mot sakägare som

medlen skall tillkomma om borg enärens anspråk faller bort. Efterkommer

borgenären ej föreläggandet, har han förlorat sin rätt till medlen, om ej

motparten inom den angivna tiden har väckt talan mot borgenären.

Kan fördelningen ej utan betydande olägenhet för partema avslutas utan

att tvisten har blivit avgjord, skall kronofogdemyndigheten själv pröva

tvisten, om d et är ändamålsenligt. Därvid gäller vad som sägs i 2 kap. 22

1534

och23§§.

¬

background image

Vad som belöper på fordran som är förenad med förmånsrätt på grund

SFS 1981:774

av betalningssäkring skall avsättas i av vaktan på att fordringen fastställs
och förutsättningar för indrivning inträder eller att beslutet om betalnings­
säkring hävs.

8 § När medel avsätts enligt 7 §, skall kronofogdemyndigheten ange hur

det skall förfaras med dem om fordr ingen faller bort helt eller delvis.

9 § Om alla berörda sakägare är ense om hur medlen skall fördelas, skall
fördelningen ske i enlighet därmed.

Särskilda bestämmelser beträffande registrerat skepp, registrerat luftfartyg
m. m. och fast egendom
10 § När registrerat skepp, registrerat luftfartyg, intecknade reservdelar

till luft fartyg eller fastighet har sålts på auktion, skall behållen avkastning

av egendomen, ersättning som har influtit med anledning av misslyckat
försök att sälja egendomen och tillskott som någon har betalat för att be­

vara sin rätt vid försäljning en fördelas tillsammans med köpeskillingen för

egendomen. Medel som har influtit genom särskild försäljning av tillbehör

till fastighet skall fördelas samtidigt som köpeskillingen för fastigheten.

Fördelningen skall ske i enlighet med sakägarförteckningen, om det ej

framgår att fordran understiger vad som anges i förteckningen. Angående

begränsning av inteckningshavares rätt vid försälj ning av intecknade re­

servdelar till luftfartyg finns föreskrift i 11 kap. 3 § tre dje stycket.

Utdelning för fordran som ej har tagits upp i förteckningen utgår endast

av överskott, om sådant uppkommer.

11 § Bestämmelserna i 10 § första stycket gäller också när fastighet har

sålts under ha nd. Medlen skall fördelas i först a hand enligt köpevillkoren

och i övrigt enligt de grunder som gäller för upprättande av sakägarförteck-

ning.

12 § Avbryts förfarandet i fråga om egendom som avses i 10 § utan att

egendomen har blivit såld, skall influtna medel fördelas enligt vad som
sägs där, om s akagarförteckning har upprättats, och i ann at fall enligt de
grunder som gäller för u pprättande av sådan förteckning. Annan borgenär
än sökanden har dock ej rätt att få betalning ur medlen för annat än ränta
och kostnader, om hans fordran är förenad med panträtt på grund av in­

teckning.

När tillbehör till fastighet har s ålts för sig, skall borgenär, som ej har av­

stått från betalning, få utdelning med tillämpning av 12 kap. 16 §, även om
fastigheten ej säljs.

Avräkning

13 § Medel som tillkommer borgenär skall avräknas på ränta och annan

biförpliktelse före fordrans kapitalbelopp, om ej borgenären har yrkat an­
nat före fördelningen eller, om fördelning ej äger rum, före utbetalningen.

Om ordningen mellan fordrans kapitalbelopp och biförpliktelser när re­

gistrerat skepp, registrerat luftfartyg, intecknade reservdelar till luftfartyg

¬

background image

SFS 1981:774

eller fastighet har utmätts finns bestämmelser i 10 kap. 11 § första stycket,

11 kap. 1 § och 12 kap. 26 § första s tycket.

Utbetalning

14 § Medel får ej betalas ut utan att säkerhet ställs, om

1. utmätning har skett med stöd av 3 kap. 5 § 1 eller 6 § och exekutions­

titeln ej har vunnit laga kraft eller utmätning har skett på grund av bevis i
mål om betalningsföreläggande att utmätning får äga rum och gäldenären
har sökt återvinning,

2. utmätning har skett hos dödsbo för fordran som ej var förenad med

särskild förmånsrätt i egendomen och den tid som anges i 8 kap. 6 § förs ta
stycket ej har gått till ända,

3. rätten till medlen ä r beroende av besvär som har anförts över utmät­

ningen eller den utmätta egendomens försäljning eller av talan som avses i
4 kap. 20-22 eller 26 §,

4. fördelning som har skett vid för delningssammanträde ej har vunnit

laga kraft,

5. i annat fall tvist råder om vem som är betalningsberättigad.

15 § Har medel avsatts enligt 7 § första stycket på grund av tvist och har

tvisten prövats av domstol, får den vinnande parten mot säkerhet lyfta

medlen utan hinder av att avgöfandet ej har vunnit laga k raft. I annat fall

får medel som har avsatts enligt 7 § första stycket, om skäl föreligger, mot

säkerhet betalas ut till den borgenär för vilken de har avsatts eller, om den­

ne ej vill lyfta medlen, till den som i andra hand är berättigad till dem.

16 § Besvär över verkställd fördelning hindrar ej att belopp som ej berörs

av besvären betalas ut.

17 § När medel betalas ut, skall iakttagas vad som i allmänhet gäller om

skyldighet för borgenär att förete eller återställa fordringsbevis eller säker­

het som har lämnats för fordran.

Pantbrev i skepp eller fastighet, vilket utgör säkerhet för fordran på vil­

ken betalning har utfallit, skall företes även om borgenären ej är skyldig att

återställa pantbrevet, om ej kronofogdemyndigheten finner skäl att medge

undantag. Detsamma gäller skuldebrev som är intecknat i annan egendom,
när skyldighet att förete eller återställa skuldebrevet ej följer redan av

första stycket.

När köparen åberopar att den som enligt sakägarförteckning är berätti­

gad till betalning har medgivit honom avräkning på köpeskillingen, gäller

vid kronofogdemyndighetens prövning av överenskommelsen vad som f ö­
reskrivs i första och andra styckena.

18 § Om borg enär för vilken utdelning har beräknats ej inom ett år från

det att fördelningen har vunnit laga kraft företer fordringsbevis eller i öv­

rigt fullgör vad som krävs enligt 17 § för att han skall få lyfta medlen, får

dessa mot säkerhet betalas ut till den som i andr a hand är berättigad till
dem, om ej särskilda skäl föreligger.

]53f,

19 § Om alla berörda sakägare medger att belopp betalas ut utan säker­

het när så dan annars krävs, skall det ske.

¬

background image

20 § �ndras beslut om fördelning eller utbetalning, skall kronofogde-

SFS 1981:774

myndigheten på begäran utsöka vad som skall betalas tillbaka. Härvid får
ställd säkerhet tagas i anspr åk. Motsvarande gäller, om medel som någon

har fått lyfta enligt 14 eller 15 § skall tillkomma annan sakägare eller om
borgenär har fått lyfta medel enligt 18 § och den som har bättre rätt till
medlen anmäler sig och fullgör vad so m krävs för betalning till hon om.

Särskilda bestämmelser beträffande allmänna mål
21 § Bestämmelserna 11,13,14 och 20 §§ gäller ej i fråga om söka nden i

allmänt mål. I såda nt mål gäller ej heller 4-6 §§, 7 § första-tredje stycke­

na, 8 och 9 §§ annat än om fördelning skall ske med enskild borgenär eller

om det är särskilt föreskrivet att fördelningssammanträde skall hållas. Be­
stämmelsen i 7 § tredje stycket får ej tillämpas i allmänt mål, om sökan­

dens fordran berörs av tvisten.

14 kap. Verkan av exekutiv försäljning m. m.

1 § Exekutiv försäljning ger köparen samma rätt till den sålda egen­

domen som frivillig försäljning, om e j annat följer av vad som sägs i detta

kapitel.

2 § När utmätning av viss egendom ger företräde framför överlåtelse av
egendomen, gäller det till förmån ä ven för den som förvärvar egendomen

vid exekutiv försäljning. Detsamma gäller, när tredje män efter föreläggan­

de enligt 4 kap. 20 § eller 26 § jämförd med 20 § har förlorat sin rätt mot sö­

kanden.

3 § Har exekutiv försäljning av registrerat skepp vunnit laga kraft och

köpeskillingen erlagts skall, om gäldenären ej var rätt ägare, köparens för­

värv dock gälla, såvida gäldenärens åtkomst var inskriven när försäljning­

en ägde rum.

När exekutiv försäljning av fast egendom har vunnit laga kraft och köpe­

skillingen har er lagts, har den som åberopar annat förvärv av egendomen
från gäldenären eller någon hans företrädare förlorat sin rätt mot köparen.

�ven den som åberopar att gäldenärens eller någon hans företrädares åt­
komst var ogiltig eller av annat skäl ej gällde mot rätte ägaren har förlorat
sin rätt mot köparen, om lagfart var beviljad för gäldenären när den exeku­
tiva försäljningen ägde rum.

4 § Om exekutivt såld egendom frångår köparen därför att gäldenären ej

var rätt ägare, är gäldenären skyldig att ersätta köparen dennes skada med
sammanlagda beloppet av vad som har gått till betalning av fordran mot
gäldenären och har betalats ut till den ne. Har gäldenären uppsåtligen eller

av vårdslöshet vållat köparen skada, är han skyldig att ersätta skadan utan
sådan begränsning.

Borgenär, som ej var i god tro när han mottog betalning, är skyldig att so­

lidariskt med gäldenären ersätta köparen dennes skada med det belopp
som han har erhållit i betalning. Har b orgenären uppsåtligen eller av vårds-

1537

97-SFS 1981

¬

background image

SFS 1981:774

löshet vållat köparen skada, är han skyldig att ersätta skadan utan sådan

begränsning.

5 § När exekutiv försäljning medför att tredje man förlorar sin ägande­

rätt till den sål da egendomen, gäller i fråga om tredje mans rätt till ersätt­
ning for liden skada vad som sägs i 4 § om köpares rätt till ersättn ing av

gäldenären och borgenär. Motsvarande gäller, när indrivning av utmätt
fordran medför att tredje man förlorar sin rätt till fordringen.

6 § Har tredje man enligt 3 § första stycket förlorat sin rätt till här i riket

registrerat skepp, är han berättigad till ersättn ing av staten enligt samma
bestämmelser som gäller när sådan ersättning skall utgå med anledning av

att ägarens rätt har gått förlorad genom frivillig försäljning. Motsvarande
gäller, när tredje man enligt 3 § andra stycket andra meningen har förlorat
sin rätt till fast egendom.

Har staten utgivit ersättning enligt första stycket, inträder staten i tredje

mannens rätt enligt 5 §.

15 kap. Införsel

Allmänna bestämmelser

1 § Införsel får äga rum för

1. underhållsbidrag enligt giftermålsbalken eller föräldrabalken,
2. skatter och allmänna avgifter i fall som särs kilt föreskrivs samt böter

och viten.

2 § Genom införsel får tagas i anspråk

1. arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, provi­

sion eller annan gottgörelse,

2. annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären, om dennes ställning

är jämförlig med en ar betstagares,

3. periodiskt vederlag för utnyttjande av patent, rätt till litterärt eller

konstnärligt verk eller annan sådan rättighet eller för överlåtelse av rörel­

se,

4. belopp som utgår som pension eller livränta,

5. sjukpenning eller annan dagersättning, som utgår på grund av sjuk­

dom eller olycksfall eller av annan sådan anledning.

För vissa fall när skälig lön ej utgår f�r gäldenärens arbete gäller enligt

19 § särskilda bestämmelser.

3 § Införsel får ej äga rum när gäldenären är dödsbo eller annan juridisk

person.

4 § Vad som före skrivs om införsel i lön gäller även införsel i annan för­
mån, om ej annat anges. Bestämmelser om arbetsgivare gäller därvid den
som utger förmånen.

1538

¬

background image

Särskilda förutsättningar för införsel

SFS 1981; 774

5 § Införsel för underhållsbidrag får ej ske utan att bidragsbelopp som får

tagas ut enligt an dra stycket utestår obetalt eller att gäldenären vid två el­
ler flera tillfällen u nder de två senaste åren före införselbeslutet har under­
låtit att betala i rätt tid och det finns anledning antaga att detta skall uppre­

pas.

Genom införsel får tagas ut endast bidragsbelopp som har förfallit till be­

talning tidigast två år före början av den kalendermånad under vilken verk­
ställigheten skall ske.

Genom införsel får ej tagas ut annat bidragsbelopp än sådant som är för­

fallet när verkställighet skall ske eller som forfaller näst därefter.

6 § I fråga om införsel i sjukpenning eller annan dagersättning som avses
1 2 § första stycket 5 skall vid tillämpning av 5 § andra och tredje styckena

innehållandet anses ske vatje dag för vilken ersättning utgår.

Förfarandet

7 § Införsel söks hos den kronofogdemyndighet i v ars distrikt gäldenä­

ren har sitt hemvist. Har gäldenären ej hemvist här i riket, görs ansökning­

en där arbetsgivaren finns.

8 § Innan beslut om införsel meddelas skall gäldenären beredas tillfälle

att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsutdräkt. Gäldenären behö­

ver dock ej höras när han byter anställning och beslut skall meddelas om

införsel hos den nye arbetsgivaren, om ej särskilda skäl föreligger.

9 § Kronofogdemyndigheten bestämmer dels hur mycket som högst får
innehållas vid varje avlöningstillfälle (införselbeloppet), dels ett belopp
som skall förbehållas gäldenären för eget underhåll och familjens behov

samt till fullgörande av betalningsskyldighet till annan som vid införsel har

lika rätt som sökanden eller bättre rätt än denne (förbehållsbeloppet).

Förbehållsbeloppet bestäms med ledning av bestämmelserna om exi­

stensminimum i 50 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928: 370) och anvis­

ningarna till nämnda paragraf.

Ar fråga om införsel i sjukpenning eller a nnan dagersättning som avses i

2 § första stycket 5, bestäms införselbeloppet och förbehållsbeloppet per

dag.

10 § Vid införsel för engångsbelopp i fall som avses i I § 1 skall krono ­
fogdemyndigheten vid behov fördela beloppet på skilda poster efter vad
som är skäligt med hänsyn till den tid för vilken beloppet är avsett och öv­

riga omständigheter. De särskilda postema anses vid tillämpning av inför­
seln förfallna enligt vad som sålu nda har bestämts.

11 § Om särskilda skäl föreligger, får kronofogdemyndigheten ålägga ar­

betsgivaren att anpassa sättet för lönens utbetalande så att införsel kan
verkställas i därför lämpad ordning.

1539

¬

background image

SFS 1981:774

12 § Beslut om införsel skall ändras, om anledning föreligger. Innan änd­

ring beslutas skall den part som ändringen går emot beredas tillfälle att

yttra sig, om ej det är uppenbart obehövligt eller beslutet ej kan uppskju­

tas.

Beslut om inf örsel för bidrag som avses i 1 § 1 skall hävas, om gäldenä-

ren betalar förfallna bidrag och det finns anledning antaga att bidragsskyl­

digheten skall fullgöras för framtiden.

13 § Kronofogdemyndigheten skall underrätta arbetsgivaren angående

beslut om införsel och i fråga som avses i 11 eller 12 §.

Företrädesordning
14 § Införsel för underhållsbidrag har företräde framför skatteavdrag.

Vid annan införsel har skatteavdraget företräde.

15 § �r fråga om införsel för fordringar som är upptagna under skilda

punkter i 1 §, h ar de inbördes företräde efter nummerordningen.

Vid samtidig införsel för två eller flera underhållsberättigade fördelas in­

nehållet belopp efter de löpande bidragens storlek. Om mera har innehål­

lits än som s varar mot de löpande bidragen, har bidrag som har stått ute

längre företräde vid fördelningen av det överskjutande beloppet.

Delbetalning, som inflyter på viss underhållsberättigads fordran, avräk­

nas i första hand på det belopp som har stått ute längst och alltjämt kan ta­

gas ut genom in försel.

16 § Bor gäldenären varaktigt tillsammans med sin make och överstiger

underhållsbidrag till maken eller till m akamas barn vad som skäligen bör

tillkomma den underhållsberättigade, får bidraget vid tillämpning av 15 §

jämkas med hänsyn till annan fordran för vilken införsel äge r rum samti­
digt. Föreligger särskilda skäl, får sådan jämkning ske även av annat un­
derhållsbidrag, om detta uppenbart överstiger vad som skäligen behövs för
den underhållsberättigades försörjning.

Bestämmelserna i första styck et äger motsvarande tillämpning när skat­

teavdrag eller utmätning ej kan äga rum till följd av införsel för underhålls­
bidrag som avses där.

Har gäldenären rätt till avdrag på underhållsbidrag enligt 7 kap . 4 § för-

äldrabalken, får belopp som på grund härav tillgodoräknas honom ej tagas
i anspråk genom införsel för fordran, som tillkommer annan än den under­

hållsberättigade eller någon som har inträtt i dennes rä tt.

17 § Införsel går före utmätning.

Har införsel för viss fordran beviljats i vederlag som avses i 2 § första

stycket 3 eller i pension eller livränta och blir därefter rättigheten som så­

dan utmätt för annan fordran, har införselfordringen företräde till betalning

ur vad som inflyter til l följd av utmätningen. 1 fråga om fordran som avses i

1 § 1 gäller det nu sagda bidragsbelopp som har förfallit till betalning när

1540

beslut om utmätning meddelas eller förfaller näst därefter.

¬

background image

Belopp som har innehållits genom införsel får ej utmätas för annan ford-

SFS 1981:774

ran hos gäldenären.

18 § Införsel får äga rum utan hinder av att gäldenären är i konkurs, i den

mån ej lön eller annat som införseln gäller skall ingå i k onkursboet enligt
27 § konkurslagen (1921:225).

Arbetsgivares skyldigheter

19 § Bestämmelserna i 7 kap. 16-18 §§ har motsvarande tillämpning i

mål om införsel.

Verkan av införsel
20 § När införsel har beviljats, får gäldenären ej förfoga över sin rätt ge­
nom överlåtelse eller på annat sätt så att verkställigheten hindras eller för­

svåras, om ej kronofogdemyndigheten efter hörande av sökanden medger
det av särskilda skäl.

21 § Har medel innehållits för fordran som avses i 1 § 2, är gäldenären ej

längre betalningsskyldig för den del av fordringen som motsvaras av inne­
hållet belopp, även om det ej kan tagas ut hos arbetsgivaren. Detsamma

gäller när medel har innehållits för fordran som avses i 1 § I, om fordringen

tillkommer allmän försäkringskassa enligt 15 § lagen (1964:143) om bi­
dragsförskott.

Redovisning och fördelning
22 § Medel som har influtit genom införsel för fordran som avses i 1 § 1
skall redovisas s kyndsamt, dock ej förrän det bidrag som medlen avser är
forfallet.

Har införsel för sådan fordran ägt rum på grund av dom eller beslut som

ej äger laga kraft eller får verkställas som lagakraftägande dom, får medlen
ej betalas ut utan att säkerhet ställs.

23 § Tvist om fördelningen av influtna medel hindrar ej att utbetalning
sker i enlighet med kronofogdemyndighetens beslut, om ej särskilda skäl
föreligger.

24 § �ndras beslut om fördelning eller utbetalning, skall kronofogde­

myndigheten på begäran utsöka vad som skall betalas tillbaka.

Straffbestämmelse

25 § Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att
inom föreskriven tid tillställa kronofogdemyndigheten belopp som skulle
ha innehållits enligt beslut om införsel, döms till bö ter.

1541

¬

background image

SFS 1981:774

16 tiap. Annan verkställighet

Avhysning

1 § Verkställighet av förpliktelse för tidigare ägare eller nyttjanderätts-

havare att flytta från fast egendom, bostadslägenhet eller annat utrymme i
byggnad (avhysning) söks hos den kronofogdemyndighet i vars distrikt

svaranden har sitt hemvist. Avhysning får även sökas hos kronofogdemyn­
digheten i det distrikt där verkställigheten skall ske.

2 § Innan avhysning sker skall svaranden beredas tillfälle att yttra sig.
Saknar svaranden känt hemvist och har det ej kunnat klarläggas var han

uppehåller sig, får avhysning dock ske utan hinder av att han ej har beretts
tillfälle att yttra sig.

I fråga om delgivning av handling varigenom svaranden bereds tillfälle

att yttra sig gäller delgivningslagen (1970:428). Har den sökte känt hemvist

inom riket men träffas varken han eller någon som handlingen kan lämnas
till enligt 12 § delgivningslagen oc h kan det inte klarläggas var han uppe­
håller sig, får kungörelsedelgivning användas. Myndigheten kan i sådant
fall i stället besluta att handlingen skall i slutet kuvert lämnas i den söktes

hemvist eller, om detta ej kan ske, fästas på dörren till ha ns bostad. �r

svaranden bosatt utomlands får handlingen sändas till honom med posten

under hans utländska adress.

3 § Avhysning skall genomföras så att skälig hänsyn tas till såväl sökan­
dens intresse som svarandens situation.

Om möjlig t skall avhysning ske inom fyra veckor från det att behövliga

handlingar kom in till kronofogd emyndigheten.

Avhysning får ske tidigast en vecka från det att svaranden bereddes till­

fälle att yttra sig eller, om svaranden är bosatt utomlands, två veckor från
det att underrättelse sändes till honom.

4 § Om det behövs av hänsyn till svara nden får kronofogdemyndigheten

medge anstånd med avhysningen under högst två veckor från utgången av

den tid som anges i 3 § andra stycket. Föreligger synnerliga skäl får an­

ståndet utsträckas till högst fyra veckor, om skälig e rsättning betalas för

hela den anståndstid som har medgivits av myndigheten.

Har på grund av 3 § tredje stycket hinder mött att genomföra avhysning­

en inom de n tid som anges i 3 § andra stycket, skall anståndstiden räknas
från den dag då förrättningen tidigast hade kunnat äga rum.

5 § Lämnar sökanden anstånd med avhysningen och varar anståndet

över sex månader från dagen för ansökningen, skall denna förklaras forfal­
len, om ej särskilda skäl föranleder att ytterligare anstånd godtas.

6 § Kronofogdemyndigheten skall vid behov ombesörja transport av

egendom som skall bortföras, hyra utrymme för förvaring av egendomen

och vidtaga an dra liknande åtgärder som föranleds av avhysningen.

Innan åtgärd enligt första stycket vidtas, skall parte ma underrättas, om

det kan ha betydelse för dem.

¬

background image

7 § Skall avhysning ske från annat än bostad och underlåter svaranden

SFS 1981:774

att ta hand om egendomen och kan ej heller lämpligt förvaringsutrymme
anskaffas, får kronofogdemyndigheten förordna att egendomen skall säl­

jas. Kan egendomen antagas sakna försäljningsvärde, får i ställ et förord­

nas att den skall förstöras. Egendom som tillhör tredje man får säljas eller
förstöras endast om denne underlåter att själv ta hand om ege ndomen.

Innan förordnande enligt första stycket meddelas skall svaranden och,

om egendomen tillhör tredje man, denne beredas tillfälle att yttra sig. Här­

vid tillämpas 2 §.

Försäljning äger rum i d en ordning som gäller för utmätt lös egendom i

allmänhet. Bestämmelsen i 9 kap. 4 § första stycket gäller dock ej.

8 § Avhysning får genomföras även mot inneboende eller annan tredje

man som hindrar sökanden i ut övningen av hans rätt, om det är uppenbart
att tredje mannen saknar fog att motsätta sig verkställigheten. När anled­

ning föreligger skall kronofogdemyndigheten om möjligt i förväg underrät­
ta tredje mannen om avhysningen.

Anstånd som sägs i 4 § får meddelas, om det behövs av hänsyn till tredje

mannen.

9 § Om det anses lämpligt och sökanden medger det, får kronofogde­

myndigheten förelägga svaranden att själv fullgöra sin förpliktelse att flyt­
ta. Därvid tillämpas 2 §, 3 § första och tredje styckena samt 5 och 8 §§.

Verkställighet i annat fall

10 § Verkställighet i a nnat fall än som avses i 1 § av förp liktelse som ej
avser betalningsskyldighet sam t verkställighet av beslut om kvarstad eller
annan säkerh etsåtgärd söks hos den kronofogdemyndighet i vars distrikt
svaranden har sitt hemvist eller egendom som är i f råga finns eller där

verkställigheten annars med fördel kan äga rum.

11 § Innan verkställighet som ej avser kvarstad eller annan säkerhetsåt­

gärd sker skall svara nden underrättas. Om saken är brådskande, får dock

kronofogdemyndigheten genast vidtaga behövlig åtgärd. Så snart som möj­
ligt skall prövas om åtgärden skall bestå.

12 § Verkställighet som ej avser kvarstad sker genom att kronofogde­

myndigheten förelägger svaranden att fullgöra vad som åligger honom eller

att iakttaga förbud eller annan föreskrift eller genom att myndigheten själv
vidtar behövlig åtgärd. På framställning av sökanden kan kronofogdemyn­
digheten, om det anses lämpligt, överlämna åt sökanden att efter myndig­

hetens anvisning utföra behövlig åtgärd.

Beträffande genomförandet av verkställigheten tillämpas 6 §.
Föreskrift i exekutionstiteln som avser verkställigheten hindrar ej att

denna genomförs på annat sätt, om det behövs.

Särskilda bestämmelser om kvarstad
13 § Beträffande verkställighet av beslut om kvarstad för fordran tilläm-

1543

pas vad som föreskrivs om u tmätning i 4 ka p. 2-7, 9 och 13-19 §§, 22 §

¬

background image

SFS 1981:774

första och tredje styckena, 24, 25 och 33-35 §§, 5 och 6 kap. samt 12 kap.

3-5 §§.

Kvarstad för fordran får ej läggas på lön eller annan förmån som avses i

7 kap. innan den har betalats ut och kan utmätas.

14 § När egendom har belagts med kvarstad för fordran, får svaranden ej
överlåta egendomen eller till skada för sökanden förfoga över den på annat
sätt, om ej kronofogdemyndigheten efter hörande av sökanden medger det

av särskilda skäl.

I fråga om verkan av kvarstaden i övrigt gäller vad som föreskrivs om ut­

mätning i 4 kap. 29 § andra stycket och 31 § samt 12 kap. 6-10 §§.

Om lös egendom, som har belagts med kvarstad for fordran, hastigt fal­

ler i värde eller kräver alltför kostsam vård, får den på begäran av part säl­

jas i den ordning som gäller för utmätt egendom.

15 § Kvarstad för fordran hindrar ej att egendomen utmäts eller beläggs

med kvarstad för annan fordran. Finns annan egendom att tillgå, skall

dock denna tagas i anspråk i första hand, om ej den fordran för vilken ut­

mätning eller kvarstad söks är förenad med särskild förmånsrätt i den
kvarstadsbelagda egendomen.

Om egendom som har belagts med kvarstad för fordran utmäts f�r annan

fordran vilken ej är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen eller tas

i anspråk genom betalningssäkring för sådan fordran, skall egendomen an­
ses samtidigt utmätt för kvarstadsborgenärens fordran. Sådan utmätnings­

verkan förfaller, om den sökta utmätningen eller betalningssäkringen hävs.

16 § Beträffande verkställighet av beslut om kvarstad till s äkerhet för

bättre rätt tillämpas 6 kap. och 12 kap. 5 §.

I fråga om verkan av sådan kvarstad gäller 14 §. Pantbrev som gäller i

egendomen får dock ej pantsättas, om ej kronofogdemyndigheten efter hö­

rande av sökanden medger det av särskilda skäl. Detsamma gäller skulde­

brev som är intecknat i luftfartyg eller re servdelar till luftfartyg.

17 kap. Kostnader

Inledande bestämmelse

1 § I utsökningsmål tas ut ersättning för statens kostnader för förfaran­

det hos kronofogdemyndigheten i de n omfattning regeringen föreskriver
(förrättningskostnader). Vid införsel t as dock ej ut någon ersätt ning.

Sökandens ansvar för förrättningskostnadcr
2 § Sökanden ansvarar mot staten för förrättningskostnaderna i målet,

om ej annat följer av 3 eller 4 § eller av särskild föreskrift.

I fråga om kostnad för åtgärd som har begärts av annan än sökanden i

1544

målet skall den som har begärt åtgärden anses som sökande. När fastighet

¬