SFS 1981:1337

811337.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1337

om ändring i utsöknlngsbalken;

utkom från trycket

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens besluf föreskrivs att 16 kap. 6 § utsöknlngsbalken

skall ha ne dan angivna lydelse.

6 § Kronofogdemyndigheten skall vid behov ombesöija transport av

egendom som sk all bortföras, hyra utrymme för förvaring av egendomen
och vidtaga andra liknande åtgärder som föranleds av avhysningen.

Innan åtgärd enligt första stycket vidtas, skall partema underrättas, om

det kan ha betydelse för dem.

Den som har mottagit egendom för förvaring i fall som avses i första

stycket har rätt till skälig ersättning av svaranden för förvaringen. Har
egendomen inte hämtats tre månader efter avhysningen, får den som har

mottagit egendomen sälja den och ta ut sin fordran ur köpeskillingen eller,
om ege ndomen uppenbarligen sakn ar försäljningsvärde, bortskaffa d en.
Innan egendomen säljs eller bortskaffas skall svaranden, om han kan nås,
anmanas att hämta egendomen. Anmaningsskyldigheten anses fullgjord

genom att anmaningen har sänts i rekommenderat brev till svarandens

kända adress. I övrig t tillämpas 3-6 §§ lagen (1950:104) om rätt för hant­

verkare att sälja gods som ej avhämtats. Vid tilläm pningen av dessa be­

stämmelser skall vad som sägs om beställaren avse svaranden och vad som
sägs om hantverkaren avse den som har mottagit egendomen för förvaring.

den 29 december 1981

' Prop. 1981/82; 49, LU 15. rskr 87.

2549

¬

background image

SFS 1981:1337

Denna lag tillämpas inte i fall då någon före ikraftträdandet av utsök-

ningsbalken den 1 januari 1982 har mottagit egendom för förvaring.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Edvard Nilsson
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.